Модуль № 1 «Загальні основи теорії ринків» 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Модуль № 1 «Загальні основи теорії ринків»



 

Практичне заняття на тему:

«Предмет та метод мікроекономіки»

Питання для обговорення:

1.Сутність, об’єкт і предмет мікроекономіки як науки

2.Методологічні засади і методи мукроекономіки.

3.Структура і функції мікроекономіки.

4.Місце господарського мікроекономіки у системі наук.

5.Виникнення і розвиток мікроекономіки як галузі знань.

6.Взаємозв’язок мікроекономіки з іншими економічними дисциплінами.

Основні поняття теми:

Мікроекономіки, господарські cуб’єкти, фірма, управлінське рішення, домогосподарство, альтернативна вартість, крива виробничих можливостей.

 

Практичне заняття на тему:

«Попит, пропозиція та їх взаємодія»

Питання для обговорення:

1. Що таке попит? То його формує?

2. Охарактеризуйте індивідуальний та ринковий попит.

3. Визначте сутність пропозиції.

4.Визначте умови формування ринкової рівноваги.

5. Дайте характеристику способам встановлення ринкової рівноваги.

Основні поняття теми:

Попит, пропозиція, ринкова рівновага, дефіцит, надлишок, податки, субсидії.

 

Практичне заняття на тему:

«Теорія еластичності»

Питання для обговорення:

1.Сутність та економічне значення еластичності

2.Цінова еластичність попиту.

3.Еластичність за доходом.


4.Едастичність пропозиції.

5. Визначити еластичність різних товарів.

 

Основні поняття теми:

Еластичність, ціна, еластичність попиту, еластичість пропозиції.

 

Практичне заняття на тему:

«Корисність економічного блага»

Питання для обговорення:

1.Сутність та економічне значення корисності

2. Визначити зв’язок корисності та ціни.

3.Визначити корисність антиблаг.

4. Основні теорії корисності.

5. Визначити види корисності.

 

Основні поняття теми:

Корисність, благо, антиблаго, гранична корисність, сукупна корисність, ютиль.

 

Практичне заняття на тему:

«Теорія граничних продуктів»

Питання для обговорення:

1.Сутність ізокости.

2. Визначити способи побудови ізокванти.

3.Визначити поняття бюджетного обмеження.

Основні поняття теми:

Фірма, благо, граничні продукти, ізокоста, ізокванта, бюджетне обмеження

 

Модуль № 2 «Виробництво і пропонування в різних типах ринкових структур»

Практичне заняття на тему: «Витрати виробництва»

Питання для обговорення:

1. Визначення та класифікація витрат.

2. Визначити різницю між постійними та змінними витратами.

3. Охарактеризувати економічний прибуток та бухгалтерський прибуток.

4. Граничні витрати та методика їх розрахунку.

5. Визначити резерви підвищення прибутку.


6. Визначити точку беззбитковості.

Основні поняття теми:

Витрати, доходи, прибуток, граничні витрати, середні витрати, сукупні витрати, економічний прибуток, бухгалтерський прибуток.

 

.

Практичне заняття на тему:

«Теорія ринкових структур»

 

Питання для обговорення:

1. Визначення ринків та їх класифікація.

2. Охарактеризуйте основні риси конкурентних ринків.

3. Визначте основні риси монополії.

4. Порівняйте монополістичну конкуренції зі схожими типами ринків.

5. Що таке монопсонія?

Основні поняття теми:

 

Ринок, конкуренція, монополія, олігополія, дуополія, монополістична конкуренція, монопсонія.

Практичне заняття на тему:

 

«Діяльність конкурентної фірми»

Питання для обговорення:

1. Поняття вільного ринку.

2. Недоліки та переваги конкуренції.

3. Основні ознаки конкурентних ринків.

4. Методи встановлення цін на ринках досконалої конкуренції

Основні поняття теми:

Досконала конкуренція, товар, ціна, суперництво, недосконала конкуренція, товарні відмінності.

 

Практичне заняття на тему:

«Монопольний ринок»

 

Питання для обговорення:

1.Зміст монополії та її вплив на розвиток ринкових відносин

2. Охарактеризувати методи захоплення ринкової влади.

3. Визначити методи цінової дискримінації.

4.Дати характеристику природній монополії

5. Визначити методи встановлення монопольної ціни.

 

Основні поняття теми:

Монополія, монопольна влада, цінова дискримінація, монопольна ціна.

.

Практичне заняття на тему:

«Діяльність монополістично - конкурентної фірми»

 

Питання для обговорення:

1.Зміст монополістичної конкуренції та її вплив на розвиток ринкових відносин

2. Охарактеризувати методи боротьби за споживача.

3. Визначити методи недобросовісної конкуренції

4. Порівняти монополістичну конкуренцію з монополією та досконалою конкуренцією.

5. Визначити методи встановлення ціни монополістичного конкурента..

 

Основні поняття теми:

Монополістична конкуренція, недобросовісна конкуренція.

 

Практичне заняття на тему:

«Олігополістична структура ринку»

 

Питання для обговорення:

1.Зміст олігополії та її вплив на розвиток ринкових відносин

2. Охарактеризувати методи боротьби за споживача для олігопольного ринку.

3. Визначити методи олігопольних змов.

4. Визначити сутніть картелів.

5. Визначити методи встановлення ціни олігополісти.

 

Основні поняття теми:

 

Олігополія, дуополія, картель, змова, нецінова конкуренція

Модуль № 3. «Теорія ринків ресурсів»»

Практичне заняття на тему:

«Ринок факторів виробництва»

Питання для обговорення:

1.Зміст факторів виробництва

2. Сутність та значення капіталу.

3. Сутність робочої сили та праці.

4. Визначити рольриродних ресурсів у розвитку світової економіки

 

Основні поняття теми:

 

Капітал, праці, підприємницькі здібності,природні ресурси, проценти, заробітна плата.

Практичне заняття на тему:

«Ринок праці»

Питання для обговорення:

 

1.Зміст та необхідність инку праці.

2. визначити відмінності між працею та робочою силою.

3. Визначити вплив розміру оплати праці на зайнятість.

4. Безробіття: види та наслідки

 

Основні поняття теми:

Праця, заробітна плата, безробіття, фрикційне безробіття, зайнятість, ринок праці, біржа праці, самозайнятість.

Практичне заняття на тему:

«Ринок ресурсів»

Питання для обговорення:

1.Зміст і види капіталу.

2.Оцінка привабливості підприємства для інвестицій.

3. Підприємницькі здібності як особливий вид капіталу.

4. Позичковий капітал та позчиковий процент

Основні поняття теми:

Інвестиції, капітальні інвестиції, фінансові інвестиції, капітал, відсоток, підприємницькі здібності, фізичний капітал.

Глосарій

Бухгалтерський прибуток обчислюється як різниця між сукуп­ним виторгом і явними витратами

Граничні витрати (МС)- це приріст сукупних витрат в результа­ті приросту обсягу випуску на одиницю, або додаткові витрати, пов'язані з виробництвом ще однієї додаткової одиниці продукції.

Економічні витрати - це ті суми грошей, які фірма зобов'язана виплатити кожному постачальнику ресурсів, щоб забезпе­чити їм такий рівень доходів, який дозволив би утримати ресурси в межах даного виду діяльності, відволікти їх від використання в альтернативних виробництвах.

Еластичність попиту за ціною - це процентна зміна обсягу по­питу, спричинена однопроцентною зміною ціни даного товару.

Земля, а більш точно, - матеріальні ресурси - це речовини природи, а також предмети праці, які вже пройшли обробку (електроенергія, пластмаси).

Змінні витрати (YС) - це витрати, величина яких змінюється залежно від зміни обсягів виробництва.

Зовнішні витрати - це грошові виплати, які фірма робить сторон­нім постачальникам ресурсів: власникам сировини, палива, транспорту, ро­бочої сили, тощо.

Капітал або фізичний капітал - це вироблені раніше блага, які ви­користовуються як засоби виробництва інших благ, зокрема, споруди, устат­кування, інструменти, складські запаси, тобто майно фірми тривалого користування. Важлива риса капіталу та, що він сам - продукт виробництва.

Корпорація - форма організації підприємств, яка має особливі методи залучення капіталу та особливі форми управління.

Монополія - це наявність на ринку лише одного продавця і багатьох покупців

Монопсонія - наявність лише одного покупця при багатьох про­давцях.

Монополістична конкуренція - це ринкова структура, де віднос­но велике число дрібних виробників пропонує подібні товари, близькі замін­ники, які незначно відрізняються один від одного.

Нормальні товари - це товари, попит на які зростає зі зростанням дохо­дів споживачів

Нижчі товари- це товари, попит на які скорочується зі зростанням до­ходу. Це товари низької споживчої цінності, які споживач змушений купува­ти, оскільки його доход не дозволяє купувати кращі й дорожчі товари.

Нейтральні товари- це товари, попит на які не змінюється зі зміною доходу споживачів. Зміни у доході не призведуть до зміщення кривої попиту. До таких товарів відносяться товари першої необхідності: сіль, сірники та інші, споживання яких залишається відносно стабільним незалежно від рівня доходу.

Номінальна ставка - та, що оголошується банками з врахуванням темпів інфляції, реальна - за відрахуванням очікуваного темпу інфляції.

Обсяг пропонування - це конкретна кількість товару, яку продав­ці бажають та можуть продати на ринку за деякий період часу за певного значення ціни.

Олігополія - це галузь, в якій більша частина продажу здійснюється кі­лькома великими фірмами, кожна з яких спроможна впливати на ринкову ці­ну власними діями.

Партнерство - колективне підприємство, яке знаходиться у спільній власності кількох осіб, що об'єднують свої фінансові ресурси, має більші можливості щодо одержання кредитів, кваліфікованого управління, але часті непорозуміння між партнерами, негнучкість і складність реорганізації, значна небезпека розпаду у випадку несподіваного виходу одного з партнерів та необмежена відповідальність роблять існування партнерств не дуже перспек­тивним. Вони поширені у невиробничій сфері (юриспруденції, медицині то­що).

Попит - це множина співвідношень цін і відповідних кількостей товару.

Постійні витрати (FC) - це витрати фіксовані, їх величина не змінюється зі зміною обсягів випуску.

Праця - кваліфіковані і некваліфіковані робітники, менеджери; в іншій Інтерпретації - це потенціал фізичної і розумової енергії людей, яка викорис­товується в процесі виробництва, набуті знання і трудові навички.

Пропонування - це кількість товарів, яка перебуває на ринку або може бути доставлена на ринок.

Пропонування - це множина співвідношень цін і відповідних кіль­костей товару. Пропонування слід відрізняти від обсягу пропонування.

Технологія - знання про те, як сполучити різні фактори для забезпе­чення випуску певного блага. Технологічні знання застосовуються для вибо­ру найкращого способу виробництва товарів і послуг.

Товари - субститути або взаємозаміннітовари - це пари товарів, для яких зростання ціни одного викликає зростання попиту на інший товар, і на­впаки.

Товари - комплементи або взаємодоповнюючітовари - це пари товарів, для яких зростання ціни одного призводить до зменшення попиту на інший товар, і навпаки.

Фірма - це організація, яка володіє майном і управляє господарською діяльністю підприємства або декількох підприємств.




Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 118; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.187.128 (0.017 с.)