ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з навчальної ДИСЦИПЛІНИ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з навчальної ДИСЦИПЛІНИ“МІКРОЕКОНОМІКА”

для спеціальності 6.030601 Менеджмент

 

 

Вступ

 

Мікроекономіка як одна зі складових частин економічної теорії - навчальна дисципліна, що забезпечує фундаментальну підготовку спеціалістів в галузі економіки та менеджменту. Предметом курсу є механізм функціонування окремих елементів економічної системи.

Мікроекономіка як наука являє собою комплекс знань, поглядів та ідей, які пояснюють поведінку окремих економічних суб’єктів. Як наука, мікроекономіка спирається на положення і висновки економічної теорії, а також тісно переплітається з макроекономікою, статистикою, економетрією, маркетингом, менеджментом, галузевими та функціональними економічними дисциплінами.

Логіка і структура курсу «Мікроекономіка» та передбачені цією програмою методи дослідження дозволять студентам набути певного рівня професіоналізму та навичок, які необхідні для проведення самостійного економічного наукового дослідження і формування раціональної економічної поведінки.

Метою викладання дисципліни «Мікроекономіка» є формування у майбутніх менеджерів системи економічних знань, на яких базується сучасний мікроаналіз; набуття навичок дослідження показників економічного та соціального розвитку суб’єктів ринку за допомогою використання універсального економічного інструментарію та мікроекономічного моделювання.

Основними завданням курсу є:

- оволодіння універсальним інструментарієм прийняття раціональних господарських рішень;

- пізнання закономірностей функціонування мікросистем (індивідів домашніх господарств, підприємств, організацій) у різних ринкових ситуаціях;

- характеристика та аналіз основних типів ринкових структур – досконалої конкуренції, чистої монополії, монополістичної конкуренції, олігополії;

- розкриття особливостей функціонування ринків факторів виробництва та утворення цін на послуги праці, капіталу природних ресурсів відповідно до типу ринкової структури;

- визначення впливу загальної ринкової рівноваги на ефективність розміщення ресурсів в економіці, дослідження причин обмеженої недостатності ринкового регулювання, критерії оцінки добробуту, необхідності державного втручання в економіку.

 

Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця.Дана дисципліна є базовою для майбутнього економіста, діяльність якого може бути спрямована на розв’язання проблем, які мають місце під час навчального процесу та у подальшій професійній діяльності.

Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

предмет і завдання мікроекономіки як науки, структуру, методологію та методи сучасної мікроекономіки; особливості мікроекономіки як науки, її структурні компоненти, фактори, методологічні та методичні особливості мікроекономіки.

Вміти:

орієнтуватися у основних елементах вивчення мікроекономіки, аналізувати діяльність покупця та продавця у ринковій взаємодії; визначати приналежність ринків до того чи іншого типу; аналізувати різні ринкові структури та їх поведінку; робити вправи та задачі; обґрунтовувати типові економічні ситуації; володіти навиками економіста.

Тематичний план навчальної дисципліни

№ пп Назва теми Обсяг навчальних занять (год.)  
Усього Лекції Практ. СРС  
4 семестр  
Модуль № 1 «Загальні основи теорії ринків»  
1.1 Предмет та метод мікроекономіки  
1.2 Попит, пропозиція та їх взаємодія  
1.3 Теорія еластичності  
1.4. Корисність економічного блага -  
1.5 Теорія граничних продуктів  
  Всього за модулем № 1  
Модуль 2. «Виробництво і пропонування в різних типах ринкових структур»  
2.1. Витрати виробництва
2.2. Теорія ринкових структур -
2.3 Діяльність конкурентної фірми
2.4. Монопольний ринок
2.5. Діяльність монополістично -конкурентної фірми
2.6. Олігополістична структура ринку -
  Усього за модулем № 2
Модуль 3. «Теорія ринків ресурсів»  
3.1 Ринок факторів виробництва -  
3.2. Ринок праці  
3.3 Ринок ресурсів  
  Модульна контрольна робота    
  Усього за модулем № 3  
Всього годин за дисципліною  
                   

Лекційні заняття, їх тематика, обсяг і забезпечення

 

№ пп Назва теми Обсяг навчальних занять (год.) Методичне забезпечення  
Лекції СРС  
Модуль № 1 «Загальні основи теорії ринків»
1.1 Предмет та метод мікроекономіки 1. Місце мікроекономіки в системі наук. Мета та завдання дисципліни 2. Предмет та метод мікроекономіки. Мікроекономічне моделювання 3. Проблема вибору. Ефективність за Парето 4.Крива виробничих можливостей. Альтернативна вартість [1; 5; 9; 14-22; 28; 30; 33]
1.2. Попит, пропозиція та їх взаємодія 1.Поняття попиту, закон Попиту 2. Поняття пропозиції. Закон та функція пропозиції 3. Ринкова рівновага як наслідок взаємодії попиту та пропозиції 4. Вплив нецінових детермінант на стан ринкової рівноваги [1-11; 14; 21;31-33]
1.3. Теорія еластичності 1. Поняття еластичності Еластичність попиту за ціною 2. Перехресна еластичність 3. Еластичність попиту за доходом 4. Еластичність пропозиції [1; 12; 4; 17; 8-14; 22-33]
1.4. Корисність економічного блага   1.Кориснісь і уподобання в економічній теорії 2. Кардиналістська концепція споживчого вибору 3. Ординалістська модель: криві байдужості 4. Бюджетні обмеження та оптимум споживача 5. Ефект заміни; ефект доходу [6- 9; 14; 18]
1.5. Теорія граничних продуктів 1. Фірма як суб’єкт ринку та виробнича ринкова система 2. Поняття і параметри виробничої функції. Ізокванта та її властивості 3. Зміна технології та зміна масштабу у довгостроковому періоді [2; 5; 9; 14; 17; 22; 28; 30; 33]
Разом за модулем №1  
Модуль № 2 «Виробництво і пропонування в різних типах ринкових структур»
2.1 Витрати виробництва 1. Поняття і види витрат 2. Витрати виробництва у короткостроковому періоді 3. Витрати виробництва у довгостроковому періоді 4. Оптимум виробника [2; 5; 9; 14; 17; 22; 28; 30; 33]
2.2. Види ринкових структур та їх ознаки 2. Характерні риси ринку досконалої конкуренції 3. Ознаки монопольного Ринку 4. Олігополія [1-11; 14; 17; 21;31-33]
2.3. Діяльність конкурентної фірми 1. Характерні ознаки ринку чистої конкуренції 2. Конкурентна стратегія фірми у короткостроковому періоді 3. Конкурентна стратегія фірми у довгостроковому періоді [2; 12; 4; 17; 8-14; 22-33]
2.4. Монопольний ринок 1. Модель чистої монополії та її характеристика 2. Монопольний ринок у короткостроковому та довгостроковому періоді 3. Цінова дискримінація [6- 9; 14; 18]
2.5. Діяльність монополістично конкурентної фірми 1. Сутність та основні риси ринку монополістичної конкуренції 2. Ринкова поведінка монополістичного конкурента 3. Сутність та передумови розвитку нецінової конкуренції [1; 5; 9; 14-22; 28; 30; 33]
2.6 Олігопольна структура ринку 1. Сутність та причини виникнення олігополії 2. Характер поведінки олігополіста на ринку 3. Сутність моделей Бертрана та Штакельберга 4. Ціноутворення на олігопольному ринку - [1-11; 14; 21;31-33]
Разом за модулем №2  
Модуль № 3. «Теорія ринків ресурсів»
3.1. Ринок факторів виробництва 1. Взаємозв’язок ринків продукту та факторів виробництва 2. Похідний попит за досконалої конкуренції 3. Монопольний похідний попит [2; 5; 9; 14; 17; 22; 28; 30; 33]
3.2. Ринок праці 1. Попит на працю за умови досконало конкурентного ринку ресурсів 2. Ринкова пропозиція праці на досконало конкурентному ринку 3. Ринок праці з недосконалою конкуренцією [1-11; 14; 17; 21;31-33]
3.3. Ринок ресурсів 1. Капітал як фактор виробництва 2. Попит та пропозиція капіталу 3. Ринок землі [5; 12; 4; 17; 8-14; 22-33]
Разом за модулем № 3.  
Усього за навчальною дисципліною  
           

Практичні заняття, їх тематика і обсяг

 

№ пп Назва теми Обсяг навчальних занять (год.) Методичне забезпечення  
Практичні Заняття СРС  
Модуль № 1 «Загальні основи теорії ринків»
1.1 Предмет та метод мікроекономіки [1; 5; 9; 14-22; 28; 30; 33]
1.2 Попит, пропозиція та їх взаємодія [1-11; 14; 21;31-33]
1.3 Теорія еластичності [1; 12; 4; 17; 8-14; 22-33]
1.4. Корисність економічного блага - [1; 5; 9; 14-22; 28; 30; 33]
1.5 Теорія граничних продуктів [1-11; 14; 21;31-33]
Усього за модулем № 1  
Модуль № 2 «Виробництво і пропонування в різних типах ринкових структур»
2.1. Витрати виробництва [2; 5; 9; 14; 17; 22; 28; 30; 33]
2.2. Теорія ринкових структур - [1-11; 14; 17; 21;31-33]
2.3 Діяльність конкурентної фірми [2; 12; 4; 17; 8-14; 22-33]
2.4. Монопольний ринок [6- 9; 14; 18]
2.5. Діяльність монополістично -конкурентної фірми [1; 5; 9; 14-22; 28; 30; 33]
2.6. Олігополістична структура ринку [1-11; 14; 21;31-33]
Разом за модулем №2  
Модуль № 3. «Теорія ринків ресурсів»
3.1. Ринок факторів виробництва - [1; 5; 9; 14-22; 28; 30; 33]
3.2. Ринок праці [1-11; 14; 21;31-33]
3.3. Ринок ресурсів [1; 12; 4; 17; 8-14; 22-33]
  Модульна контрольна робота № 3  
Разом за модулем №3  
Усього за навчальною дисципліною  
           Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 107; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.99.222 (0.007 с.)