Київський інститут бізнесу і технологій 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Київський інститут бізнесу і технологійКиївський інститут бізнесу і технологій

Житомирська філія

 

 

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з навчальної ДИСЦИПЛІНИ

“МІКРОЕКОНОМІКА”

для спеціальності 6.030601 Менеджмент

 

 

Вступ

 

Мікроекономіка як одна зі складових частин економічної теорії - навчальна дисципліна, що забезпечує фундаментальну підготовку спеціалістів в галузі економіки та менеджменту. Предметом курсу є механізм функціонування окремих елементів економічної системи.

Мікроекономіка як наука являє собою комплекс знань, поглядів та ідей, які пояснюють поведінку окремих економічних суб’єктів. Як наука, мікроекономіка спирається на положення і висновки економічної теорії, а також тісно переплітається з макроекономікою, статистикою, економетрією, маркетингом, менеджментом, галузевими та функціональними економічними дисциплінами.

Логіка і структура курсу «Мікроекономіка» та передбачені цією програмою методи дослідження дозволять студентам набути певного рівня професіоналізму та навичок, які необхідні для проведення самостійного економічного наукового дослідження і формування раціональної економічної поведінки.

Метою викладання дисципліни «Мікроекономіка» є формування у майбутніх менеджерів системи економічних знань, на яких базується сучасний мікроаналіз; набуття навичок дослідження показників економічного та соціального розвитку суб’єктів ринку за допомогою використання універсального економічного інструментарію та мікроекономічного моделювання.

Основними завданням курсу є:

- оволодіння універсальним інструментарієм прийняття раціональних господарських рішень;

- пізнання закономірностей функціонування мікросистем (індивідів домашніх господарств, підприємств, організацій) у різних ринкових ситуаціях;

- характеристика та аналіз основних типів ринкових структур – досконалої конкуренції, чистої монополії, монополістичної конкуренції, олігополії;

- розкриття особливостей функціонування ринків факторів виробництва та утворення цін на послуги праці, капіталу природних ресурсів відповідно до типу ринкової структури;

- визначення впливу загальної ринкової рівноваги на ефективність розміщення ресурсів в економіці, дослідження причин обмеженої недостатності ринкового регулювання, критерії оцінки добробуту, необхідності державного втручання в економіку.

 

Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця. Дана дисципліна є базовою для майбутнього економіста, діяльність якого може бути спрямована на розв’язання проблем, які мають місце під час навчального процесу та у подальшій професійній діяльності.

Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

предмет і завдання мікроекономіки як науки, структуру, методологію та методи сучасної мікроекономіки; особливості мікроекономіки як науки, її структурні компоненти, фактори, методологічні та методичні особливості мікроекономіки.

Вміти:

орієнтуватися у основних елементах вивчення мікроекономіки, аналізувати діяльність покупця та продавця у ринковій взаємодії; визначати приналежність ринків до того чи іншого типу; аналізувати різні ринкові структури та їх поведінку; робити вправи та задачі; обґрунтовувати типові економічні ситуації; володіти навиками економіста.

Тематичний план навчальної дисципліни

№ пп Назва теми Обсяг навчальних занять (год.)  
Усього Лекції Практ. СРС  
4 семестр  
Модуль № 1 «Загальні основи теорії ринків »  
1.1 Предмет та метод мікроекономіки          
1.2 Попит, пропозиція та їх взаємодія          
1.3 Теорія еластичності          
1.4. Корисність економічного блага     -    
1.5 Теорія граничних продуктів          
  Всього за модулем № 1          
Модуль 2. «Виробництво і пропонування в різних типах ринкових структур»  
2.1. Витрати виробництва        
2.2. Теорія ринкових структур     -  
2.3 Діяльність конкурентної фірми        
2.4. Монопольний ринок        
2.5. Діяльність монополістично -конкурентної фірми        
2.6. Олігополістична структура ринку   -    
  Усього за модулем № 2        
Модуль 3. «Теорія ринків ресурсів»  
3.1 Ринок факторів виробництва     -    
3.2. Ринок праці          
3.3 Ринок ресурсів          
  Модульна контрольна робота          
  Усього за модулем № 3          
Всього годин за дисципліною          
                   

Лекційні заняття, їх тематика, обсяг і забезпечення

 

№ пп Назва теми Обсяг навчальних занять (год.) Методичне забезпечення  
Лекції СРС  
         
Модуль № 1 «Загальні основи теорії ринків»
1.1 Предмет та метод мікроекономіки 1. Місце мікроекономіки в системі наук. Мета та завдання дисципліни 2. Предмет та метод мікроекономіки. Мікроекономічне моделювання 3. Проблема вибору. Ефективність за Парето 4.Крива виробничих можливостей. Альтернативна вартість     [1; 5; 9; 14-22; 28; 30; 33]
1.2. Попит, пропозиція та їх взаємодія 1.Поняття попиту, закон Попиту 2. Поняття пропозиції. Закон та функція пропозиції 3. Ринкова рівновага як наслідок взаємодії попиту та пропозиції 4. Вплив нецінових детермінант на стан ринкової рівноваги     [1-11; 14; 21;31-33]
1.3. Теорія еластичності 1. Поняття еластичності Еластичність попиту за ціною 2. Перехресна еластичність 3. Еластичність попиту за доходом 4. Еластичність пропозиції     [1; 12; 4; 17; 8-14; 22-33]
1.4. Корисність економічного блага   1.Кориснісь і уподобання в економічній теорії 2. Кардиналістська концепція споживчого вибору 3. Ординалістська модель: криві байдужості 4. Бюджетні обмеження та оптимум споживача 5. Ефект заміни; ефект доходу     [6- 9; 14; 18]
1.5. Теорія граничних продуктів 1. Фірма як суб’єкт ринку та виробнича ринкова система 2. Поняття і параметри виробничої функції. Ізокванта та її властивості 3. Зміна технології та зміна масштабу у довгостроковому періоді     [2; 5; 9; 14; 17; 22; 28; 30; 33]
Разом за модулем №1      
Модуль № 2 «Виробництво і пропонування в різних типах ринкових структур»
2.1 Витрати виробництва 1. Поняття і види витрат 2. Витрати виробництва у короткостроковому періоді 3. Витрати виробництва у довгостроковому періоді 4. Оптимум виробника     [2; 5; 9; 14; 17; 22; 28; 30; 33]
2.2. Види ринкових структур та їх ознаки 2. Характерні риси ринку досконалої конкуренції 3. Ознаки монопольного Ринку 4. Олігополія     [1-11; 14; 17; 21;31-33]
2.3. Діяльність конкурентної фірми 1. Характерні ознаки ринку чистої конкуренції 2. Конкурентна стратегія фірми у короткостроковому періоді 3. Конкурентна стратегія фірми у довгостроковому періоді     [2; 12; 4; 17; 8-14; 22-33]
2.4. Монопольний ринок 1. Модель чистої монополії та її характеристика 2. Монопольний ринок у короткостроковому та довгостроковому періоді 3. Цінова дискримінація     [6- 9; 14; 18]
2.5. Діяльність монополістично конкурентної фірми 1. Сутність та основні риси ринку монополістичної конкуренції 2. Ринкова поведінка монополістичного конкурента 3. Сутність та передумови розвитку нецінової конкуренції     [1; 5; 9; 14-22; 28; 30; 33]
2.6 Олігопольна структура ринку 1. Сутність та причини виникнення олігополії 2. Характер поведінки олігополіста на ринку 3. Сутність моделей Бертрана та Штакельберга 4. Ціноутворення на олігопольному ринку -   [1-11; 14; 21;31-33]
Разом за модулем №2      
Модуль № 3. «Теорія ринків ресурсів»
3.1. Ринок факторів виробництва 1. Взаємозв’язок ринків продукту та факторів виробництва 2. Похідний попит за досконалої конкуренції 3. Монопольний похідний попит     [2; 5; 9; 14; 17; 22; 28; 30; 33]
3.2. Ринок праці 1. Попит на працю за умови досконало конкурентного ринку ресурсів 2. Ринкова пропозиція праці на досконало конкурентному ринку 3. Ринок праці з недосконалою конкуренцією     [1-11; 14; 17; 21;31-33]
3.3. Ринок ресурсів 1. Капітал як фактор виробництва 2. Попит та пропозиція капіталу 3. Ринок землі     [5; 12; 4; 17; 8-14; 22-33]
Разом за модулем № 3.      
Усього за навчальною дисципліною      
           

Модуль № 2 «Виробництво і пропонування в різних типах ринкових структур»

Глосарій

Бухгалтерський прибуток обчислюється як різниця між сукуп­ним виторгом і явними витратами

Граничні витрати (МС)- це приріст сукупних витрат в результа­ті приросту обсягу випуску на одиницю, або додаткові витрати, пов'язані з виробництвом ще однієї додаткової одиниці продукції.

Економічні витрати - це ті суми грошей, які фірма зобов'язана виплатити кожному постачальнику ресурсів, щоб забезпе­чити їм такий рівень доходів, який дозволив би утримати ресурси в межах даного виду діяльності, відволікти їх від використання в альтернативних виробництвах.

Еластичність попиту за ціною - це процентна зміна обсягу по­питу, спричинена однопроцентною зміною ціни даного товару.

Земля, а більш точно, - матеріальні ресурси - це речовини природи, а також предмети праці, які вже пройшли обробку (електроенергія, пластмаси).

Змінні витрати (YС) - це витрати, величина яких змінюється залежно від зміни обсягів виробництва.

Зовнішні витрати - це грошові виплати, які фірма робить сторон­нім постачальникам ресурсів: власникам сировини, палива, транспорту, ро­бочої сили, тощо.

Капітал або фізичний капітал - це вироблені раніше блага, які ви­користовуються як засоби виробництва інших благ, зокрема, споруди, устат­кування, інструменти, складські запаси, тобто майно фірми тривалого користування. Важлива риса капіталу та, що він сам - продукт виробництва.

Корпорація - форма організації підприємств, яка має особливі методи залучення капіталу та особливі форми управління.

Монополія - це наявність на ринку лише одного продавця і багатьох покупців

Монопсонія - наявність лише одного покупця при багатьох про­давцях.

Монополістична конкуренція - це ринкова структура, де віднос­но велике число дрібних виробників пропонує подібні товари, близькі замін­ники, які незначно відрізняються один від одного.

Нормальні товари - це товари, попит на які зростає зі зростанням дохо­дів споживачів

Нижчі товари - це товари, попит на які скорочується зі зростанням до­ходу. Це товари низької споживчої цінності, які споживач змушений купува­ти, оскільки його доход не дозволяє купувати кращі й дорожчі товари.

Нейтральні товари - це товари, попит на які не змінюється зі зміною доходу споживачів. Зміни у доході не призведуть до зміщення кривої попиту. До таких товарів відносяться товари першої необхідності: сіль, сірники та інші, споживання яких залишається відносно стабільним незалежно від рівня доходу.

Номінальна ставка - та, що оголошується банками з врахуванням темпів інфляції, реальна - за відрахуванням очікуваного темпу інфляції.

Обсяг пропонування - це конкретна кількість товару, яку продав­ці бажають та можуть продати на ринку за деякий період часу за певного значення ціни.

Олігополія - це галузь, в якій більша частина продажу здійснюється кі­лькома великими фірмами, кожна з яких спроможна впливати на ринкову ці­ну власними діями.

Партнерство - колективне підприємство, яке знаходиться у спільній власності кількох осіб, що об'єднують свої фінансові ресурси, має більші можливості щодо одержання кредитів, кваліфікованого управління, але часті непорозуміння між партнерами, негнучкість і складність реорганізації, значна небезпека розпаду у випадку несподіваного виходу одного з партнерів та необмежена відповідальність роблять існування партнерств не дуже перспек­тивним. Вони поширені у невиробничій сфері (юриспруденції, медицині то­що).

Попит - це множина співвідношень цін і відповідних кількостей товару.

Постійні витрати (FC) - це витрати фіксовані, їх величина не змінюється зі зміною обсягів випуску.

Праця - кваліфіковані і некваліфіковані робітники, менеджери; в іншій Інтерпретації - це потенціал фізичної і розумової енергії людей, яка викорис­товується в процесі виробництва, набуті знання і трудові навички.

Пропонування - це кількість товарів, яка перебуває на ринку або може бути доставлена на ринок.

Пропонування - це множина співвідношень цін і відповідних кіль­костей товару. Пропонування слід відрізняти від обсягу пропонування.

Технологія - знання про те, як сполучити різні фактори для забезпе­чення випуску певного блага. Технологічні знання застосовуються для вибо­ру найкращого способу виробництва товарів і послуг.

Товари - субститути або взаємозамінні товари - це пари товарів, для яких зростання ціни одного викликає зростання попиту на інший товар, і на­впаки.

Товари - комплементи або взаємодоповнюючі товари - це пари товарів, для яких зростання ціни одного призводить до зменшення попиту на інший товар, і навпаки.

Фірма - це організація, яка володіє майном і управляє господарською діяльністю підприємства або декількох підприємств.

ТИПОВІ ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ

АЛЬТЕРНАТИВНА ВАРТІСТЬ

Задача 1.

Умова. Працівник витрачає на виробництво товару А 20 хвилин, а на виробництво товару Б 30 хвилин. Побудувати криву виробничих можливостей в межах 8-годинного робочого дня.

Вирішення.

Година містить 60 хвилин, тоді за годину працівник виготовить 3 (60:20) одиниці товару А і 2 (60:30) одиниці товару Б.

Відповідно за 8 годин 24 (8х3) одиниць товару А і 16 (8х2) одиниць товару Б.

Графіки за даним типом задач будуються відповідно до лекційного матеріалу (див. лекцію 1).

Увага! Крива виробничих можливостей має тільки опуклу до початку координат форму.

 

Задача 2.

Умова. Студент навчається в університеті, отримуючи стипендію в розмірі 40 грн.

Покинувши навчання, він міг би працювати, прикладаючи рівні зусилля та отримуючи

місячний заробіток у розмірі 250 грн. Які альтернативні витрати навчання в університеті?

Вирішення.

 

Вирішення.

Згідно з твердженням про те, що рівноважна ціна та рівноважний обсяг формуються за умови врівноваження попиту та пропозиції (Qd=Qs), прирівняємо рівняння попиту та пропозиції

 

8-P=2P-4

8+4=2Р+Р

12=3Р

Р=4

Отже, рівноважна ринкова ціна 4 грн.

Підставимо знайдену ціну у будь-яке з рівнянь:

Qs=2х4-4=4

Отже, рівноважний обсяг 4 шт.

Якщо ми маємо фіксовану ціну, підставимо її значення у кожне з рівнянь:

Qd=8-3=5

Qs=2х3-4=2

Отже, обсяг попиту 5 шт, обсяг пропозиції-2 шт.

Якщо величина обсягу попиту перевищує обсяг пропозиції, то на ринку виникає дефіцит товару

Qd-Qs=5-2=3 шт.

ТЕМА 3. ЕЛАСТИЧНІСТЬ

Умова. Ціна товару коливається від 15 до 20 грн. за одиницю. Попит відповідно-від 40 до 20 грн. за одиницю. Визначити коефіцієнти лінійної та дугової еластичності попиту.

Вирішення.

Дано:

Po =15 грн

P1=20 грн.

Qo= 40 од.

Q1=20 од.

Відповідно до формул лінійної еластичності (еластичності у точці):

Ed=∆Q/∆P x Po/Qo

Ed=∆Q/∆P x P1/Q1,

Визначимо зміну (∆) показників:

Увага! Зміна показників завжди визначається шляхом віднімання попереднього показникавід кінцевого!

∆Q=20-40= - 20

∆P=20-15=5,

тоді

Ed= (-20:5) х (15:40)= - 1,5

Ed= (-20:5) х (20:20) = -4

Відповідно до формули дугової еластичності:

Ed=∆Q/∆P x P_/Q_,

нам необхідно визначити середнє значення P і Q.

Р_= (20+15) / 2= 17,5

Q_=(40+20) / 2=30

Тоді:

Ed= (-20:5) х (17,5:30) = - 2,4

ТЕМА 5. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА

 

 

Умова. Підприємець збирається організувати власний бізнес. Пов'язані з цим витрати включають: на купівлю устаткування (термін зносу - 5 років) - 10 тис. грн.; на зарплату персоналу - 20 тис. грн., на сировину та матеріали - 70 тис. грн./рік.

Річна зарплата підприємця складає 6 тис. грн. У купівлю устатку­вання він збирається вкласти заощадження, що приносять 6% річних. Підприємець очікує щорічно одержувати виручку, що складає 98 тис. грн. Чи є відкриття власного бізнесу вигідною операцією?

Вирішення.

Для вирішення задач і вправ з даної теми, необхідно скористатися загальною формулою для визначення прибутку:

ПРИБУТОК=ДОХОДИ-ВИТРАТИ, тобто

ЕР=ТR-ТС,

де ЕР-економічний прибуток;

ТR- сукупний виторг (дохід);

ТС –сукупні витрати.

ТR розраховується шляхом множення ціни товару на його реалізовану кількість. В нашій задачі ця величина задана і становить 98 тис. грн.

ТС розраховується як сума всіх витрат підприємства.

За умовою задачі необхідно розрахувати прибуток за рік, тому

ТС= 2 тис.грн.(10 тис.грн: 5 років) +20 тис.грн.+70 тис.грн.=92 тис.грн

Тоді:

ЕР= 98-92=6 тис.грн.

Отже, організувавши бізнес, підприємець отримає 6 тис.грн. прибутку.

Для визначення економічної ефективності бізнесу порівняємо прибутки підприємця до і після започаткування бізнесу.

До започаткування бізнесу доходи становлять: 6 тис.грн (зарплата)+600 грн.(6% від 10 000 грн)= 6600 грн.

Порівняємо:

ЕР (6000 грн)<6600грн.

 

Висновок: бізнес не є вигідною операцією.

 

 

Вирішення.

Скористаємося формулою для визначення ціни землі:

ЦЗ=R/S x100%, де:

ЦЗ-ціна землі;

R-розмір річної ренти (грош.од);

S-депозитний річний банківський рахунок (%).

Рента з 1 га = 600 грн: 100 га = 6 грн.

ЦЗ= (6 грн: 50 %) х 100 % = 12 грн

 

 

Основна література

 

1.Задоя А. О.; Кірієнко О. М. Мікроекономіка. Курс лекцій та вправи для студентів. – 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.allbest.ru/

2. Мікроекономіка: опорний конспект лекцій. [Базилевич В., Лук'янов В., Писаренко Н., Квіцинська Н]. - К., 2008. – 235 c.

3. Горобчук Т. Т. Мікроекономіка. Навчальний посібник. / Горобчук Т. Т. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.

4. Косік А. Ф. Мікроекономіка: Навчальний посібник. / Косік А. Ф., Гронтковська Г. Е. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 416 с.

 

Додаткова література

 

5. Балецький Е. Диференційні властивості кривих попиту і пропозиції / Балецький Е. // Мировая экономика и международные отношения.-1995. - № 12. - С. 62-73. [Рос. Мовою].

6. Бобкова І.А. Експериментальна мікроекономіка: деякі проблеми та підходи / Бобкова І.А., Левін М.І. // Економіка і математичні методи.-1997.- [Т. 33, Вип. 1.] - С. 13-25.

7.Гаврилишин О. Основні елементи теорії ринкової системи. / Гаврилишин О. - К.: Наукова думка, 1992.- 356 с.

8. Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход. / Вэриан Х.Р. - М.,1997

9.Гальперин В. М. Микроэкономика. / Гальперин В. М., Игнатьев С. М., Моргунов В. И - М., 1998.-167 c.

10.Гребенников Л.И. Микроэкономика. / Гребенников Л.И., ЛеусскийА.И., Тарасевич Л.С. - СПб.,1998-223 c.

11. Долан Э.Дж., Линдсей Д. Микроэкономика. / Долан Э.Дж., Линдсей Д. - СПб.,1994 – 132 c.

12. Гамілтон Дж. Методичний посібник до “Мікроекономіки” [під ред. Роберта С. Піндайка та Д.Рубінфельда]: [Пер. з англ.] / Гамілтон Дж. - К.: Основи, 1996.- 327 с.

13. Дзюбик С.Основи економічної теорії. / Дзюбик С., Ривак О. - К.: Основи, 1994.- 445 с.

14. Іохін В.Я. Економічна теорія: вступ до ринку і мікроекономічний аналіз. / Іохін В.Я. - М.: ИНФРА-М, 1997.- 512 с. [Рос. Мовою].

15. Казаков А.Г. Економіка. / Казаков А.Г., Мінаєва Н.В. - М.: ЦИПКК АП, 1996.- 356 с. (Рос. мовою).

16. Калабіхіна І.Е. Деякі аспекти теоретичного аналіза домогосподарства / Калабіхіна І.Е. // Вестник Московского университета: Сер.6 “экономика”. -1995. - № 5. - С. 28-40. (Рос. мовою).

17. Курс економічної теорії./ [Під заг. ред. Чепуріна М.К.] - Кіров: МГИМО МИД РФ, 1994.- 489 с. (Рос. мовою).

18. Кілієвич О.І. Англо-українсько-російський словник економічних термінів. Мікроекономіка. / Кілієвич О.І. - К., 1996.- 348 с.

19. Леханов Ю. Соціальний аспект теорії фірми / Леханов Ю. // Российский Экономический Журнал. - 1996. - № 4. - С. 103-104. (Рос. мовою).

20. Мікроекономіка: Опорний конспект лекцій. / В.Д.Базилевич та ін.- К.: Четверта хвиля, 1997.- 246 с.

21. Макконнелл К.Р. Економікс: принципи, проблеми і політика. [В 2-х т., Т. 2]: [Пер. з англ.] - / Макконнелл К.Р., Брю С.Л. / М.: Республіка, 1992. - 400 с. (Рос. мовою).

22. Макро-мікроекономіка. Практикум. [Під ред. Ю.А.Огібіна]. - С-Пб.: “Літера плюс”, 1994.- 430 с. (Рос. мовою).

23. Микроэкономика / [Под ред. Яковлевой Е.Б.] - М.-СПб,1998 – 432 c.

24. Наливайко А.П. Мікроекономіка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Наливайко А.П.,Євдокимова Н.М., Задорожна Н.В - К.,1999 – 432 c.

25. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. / Нуреев Р.М. - М.,1998 – 225 c.

26. Нурєєв Р.М. Основи економічної теорії: Мікроекономіка: Теорія, задачі, питання, тести.- / Нуреев Р.М. - М.: Высшая школа, 1996.- 447 с. [Рос. Мовою].

27. Основи економічної теорії. Учбовий посібник. За ред. В.О.Білика. - К.: Академпрес, 1994.- 384 с.

28. Основи економічної теорії. Підручник. [За ред. проф. С.В.Мочерного]. - Тернопіль, 1993.- 688 с.

29. Піндайк Р. Мікроекономіка. / Піндайк Р., Рубінфельд Д. - К., 1996.- 321 c.

30. Семюелсон П.А. Мікроекономіка. / Семюелсон П.А., Нордгауз В.Д. - К., 1998 – 476 c.

31. Слухай С.В. Довідник базових термінів та понять з мікроекономіки / Слухай С.В. - К., - 1998-634 c.

32. Райхлін Е. Основи економічної теорії. [Ч.1]: Мікроекономічна теорія ринків пропозиції. / Райхлін Е. - М.: Наука, 1995.- 347 с. (Рос. мовою).

33. Ринкова економіка. Підручник. [В 3-х т., Т. 1.] [Під ред. В.Ф.Максимова]. - М.: “Сомінтек”, 1992.- 326 с. [Рос. Мовою].

34. Самуельсон П. Економіка: [Пер. з англ.] / Самуельсон П., Нордгауз В. - М.: МГП “Алгон”, ВНИИСИ,1992.- 625 с. (Рос. мовою).

35. Студенцов В. Держава і природні монополії / Студенцов В. // Мировая экономика и международные отношения.- 1995. - № 9. - С. 86-97. [Рос. Мовою].

36. Хейлбронер Р.Економіка для всіх. / Хейлбронер Р., Туроу Л. - Новосибірськ: Екор,1994.- 236 с. [Рос. мовою].

37. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и приложения. [В 2-х т.]: [Пер. с англ.] / Хайман Д.Н. -М.: Фінансы и статистика, 1992.- 834 с.

 

 

Інформаційні ресурси

1.http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_oif/2010_7_4/5.pdf.

2.http://referaty.com.ua/ukr/details /9046.

3.http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnau/2009_142_2/09kon.pdf.

4.http://www.rusnauka.com/5_PNW_2010/Economics/59102.doc.htm

5.http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum /Pav/2009_15/15-01.pdf.

6.http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ptmbo/2009_1/stat27.pdf

 

Київський інститут бізнесу і технологій

Житомирська філія

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 143; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.222.189.51 (0.148 с.)