Визначення цивільних правовідносин 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначення цивільних правовідносинПРедм рег. Цив права

предметом цивільно-правового регулювання є майнові відносини та особисті немайнові відносини.

Відносини що рег цив право

1. Майнові, які виникають у зв'язку з володінням, користу­ванням, розпорядженням майном і переходом майна від одно­го суб'єкта до іншого. Такими, наприклад, відносинами є відносини власності.

 

2. Особисті немайнові. їхніми особливостями є те, що вони невіддільні від особи, не мають внутрішнього економічного змісту, їх предметом є нематеріальні блага (ім'я, честь, гідність, ділова репутація, особисте життя, авторство на твори літера­тури, науки, мистецтва, винаходи, корисні моделі тощо). Осо­бисті немайнові права можуть бути пов'язані з майновими (наприклад, авторство на твори) або ж не пов'язані з ними (наприклад, честь і гідність).

 

Метод рег

 

диспозитивний – суть методу полягає у відсутності владних повноважень між суб’єктами, їх відносини хар-ся юр рівністю.

 

 

Суб’єкти цив прав

Фізичні особи, юр особи, держава та інші публічні утворення (АРК, органи місцевого самоврядування)

Визначення цивільних правовідносин

Цивільні правовідносини – майновий зв'язок між суб’єктами який виникає з певних юридичних фактів


Структура цив правовідносин

Суб’єкт (фіз. Юр держава) та об’єкт (речі або майно, дії боржника на користь кредитора (передача майна, вик. Робіт, надання послуг), результат творчої діяльності, особисті не майнові права. Зміст полягає в тому, що закон уповноважує суб'єкта права:1) здійснювати певні дії (наприклад, володіти річчю, користуватись та розпоряджатись нею);2) вимагати відповідної поведінки від зобов'язаних осіб (наприклад, передати річ, виконати роботу, сплати-ти гроші і т.д.);3) звертатись у необхідних випадках до суду з вимо-гою розглянути питання про застосування примусової сили державного апарату до зобов'язаних осіб.

 

Абсолютні та відносні цив правовідносини

В абсолютному правовідношенні уповноваженій особі протистоїть необмежена кількість зобов'язаних осіб. На-приклад, у правовідносинах власності власник виступає уповноваженою особою, а всі інші особи, які існують одночасно з ним, є зобов'язаними по відношенню до власникаУ відносному правовідношенні уповноваженій особі про-тистоїть конкретна зобов'язана особа, яка повинна здій-снити на користь уповноваженої особи певні дії. Як от:

передати майно у її власність, виконати певну роботу, надати відповідну послугу, сплатити визначену суму грошей і т.п. Прикладом відносного цивільного правовід-ношення може бути будь-яке цивільно-правове зо-бов'язання, що виникає із договору чи факту заподіяння шкоди.


 

Фіз. Особи, як суб’єкт цив права

ФО – людина, яка приймає участь у цивільних правовідносинах від свого імені.

Речові та забовязальні

Якщо майновий інтерес уповноваженої особи може бути задоволений її власними діями, а всі інші особи зобов'язані лише не заважати їй, то такі правовідносини називаються речовими. Це правовідносини власності, відносини по володінню і користуванню майном.

Якщо ж для задоволення інтересу уповноваженої особи необхідні активні дії конкретних зобов'язаних осіб, то такі правовідносини називаються зобов'язаль-ними.

 

Правоздатність фіз. Ос

Здатність ФО мати особисті майнові та не майнові права , починається з моменту народження закінчується моментом смерті. Обмеження можливе лише за законом.

Правовий статус малолітніх

Малолітні ( до 14 років) : можуть самостійно реалізовувати особисті не майнові права на результати творчої діяльності, здійснювати дрібні побутові правочини, всі інші договори від імені малолітнього вчиняють його батьки

Правовоий статус непов

14 – 18 років : можуть розпоряджатися стипендією, заробітком, іншими доходами, самостійно розпоряджатися як майновими так і особистими не майновими правами, бути засновником або учасником юр особи, самостійно укладати договір банківського вкладу та роз поряджати вклади внесеним неповнолітнім на своє ім’я. Всі інші правочини має право вчиняти за згодою батьків

Дієздатність фіз. Осіб

Здатність самостійно реалізовувати свою правоздатність. Наступає з 18 років. До 18 років можливо надати повну цивільну дієздатність опікунською радою або судом у таких випадках: особа з 14 років зареєстрована як батько чи мати, з 16 років бажає займатися підприємницькою діяльністю, з 16 років, якщо працює за трудовим договором

Обмеж дієздатні

За рішенням суду, якщо особа страдає на психічний розлад що істотно впливає на її зданість усвідомлювати значення своїх дій і керувати ними або особа вживає спиртним або наркотиками і ставить себе або сім’ю у скрутне матеріальне становище. Над такою особою встановлюється піклування і вона не має права вчиняти правочини без згоди піклувальника

 

 

Визнаня безвісті відсут

Можливе лише за рішенням суду у випадку коли протягом 1го року в місці постійного проживання відсутні будь-як відомості про фо. Юр наслідки: над майном вст. Опіка з цього майна видається утримання особам яких безвісно відсутній повинен утримувати і з цього ж майна погашаються борги безвісно відсутнього, шлюб припиняється у спрощеному порядку в орг. РАТЦу. Якщо зявиться то повинен відмінити рішення суду самостійно.

Визнання померл

За рішенням суду, якщо не має відомостей про неї у місці постійного проживання протягом 3х років. Такі юр наслідки: відкривається спадщина, але спадкоємцям заборонено відчужувати нерухомість протягом 5 років, особи яких визаний померлий був зобов’язаний утримувати, отримують право на державну пенсію по втраті годувальника, шлюб – анулюється.

Пр статус ФОП

Регулюється не лише ЦК, але і ЗУ «Про підприємництво», земельним кодексом, ЗУ «Про порядок Д реєстрації юр осіб та ФОП. Статус ФОП можна набути будь хто за умови повної дієздатності. ФОП – здійснює діяльність від власного імені, а тому відповідає по зобов’язанням з підприємницької діяльності усім належним майном.

Відповідальність ФОП по зовобовязанням повзяним із підприємн діяльніст.

 

відповідає по зобов’язанням з підприємницької діяльності усім належним майном.

 

Фіз. Особа над якими вст. Опіка

Малолітніми та особами позбавленими дієздатності

Фіз. Особи над якими вст. Піклування

Неповнолітні та з обмеженою дієздатністю.

Фіз особи яка не може бути опікуном або піклувальником

 

Особа, яка була позбавлена батьківських прав і не поновлена в них, недієздатна, особа поведінка та інтереси якої суперечать інтересом підоічного.

Правочини які не може вчиняти від імені підопічного.

 

Укладати від імені підопічного договори дарування його майна, а також договори поруки, крім того опікун, його дружина (чоловік) близькі родичі не мають права укладати з підопічним ніяких договорів крім дарування майна підопічному а також передання йому майна у безоплатне користування .

 

 

Поняття юридичної особи

 

Організація створена і зареєстрована у встановленому законом порядку

 

Праводієздатність юр особи

 

 

Поняття включає в себе такі поняття, як правоздатність - Здатність мати особисті майнові та не майнові права і дієздатність - Здатність самостійно реалізовувати свою правоздатність. виникає все одразу з моменту реєстрації закінчується моментом ліквідації

 

25. Господарські товариства –

Юридична особа статутний капітал якої поділений на частки між учасниками. Учасниками госп тов. можуть виступати фо та юо Щодо держави, як можливого учасника госп товариств, то законодавство не містить прямої заборони на таку участь,єдиним видом госп тов. в якому держава має можл приймати участь за закон омом є АТ. До госп тов. належать: ПГТ, командитне, ТОВ,ТДВ, АТ.

ТДВ

Вид тов. учасники якого солідарно несуть субсидіарну відп по зобов’язанням тов. своїм майном у розмірі вст. Статутом тов. що є однаково кратним для всіх учасників по відношенню до їх частки статутний фонд якого поділений на частки розмір яких встановлюється учасниками. Таке тов. може існувати з 1 учасником. Мінімальний статутний фонд – 1 мінімальна зарплата. Кіл-ть учасників не може перевищувати 10Вищий орган управління – загальні збори рішення на них приймаються голосуванням, кількість голосів при цьому дорівнює частці у статутному фонді

 

31. АТ - це господарське товариство, статутний капітал якого не може бути меншим ніж 1250 мінімальних заробітних плат і який поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями. Відповідають по боргам в межах вартості акцій.

32. Публічне АТ– можуть бути акції розповсюджені між усімі

33. Приватне АТ – акції лише всередині

Установи, як вид юр осіб

Установоює організація, створена однією або кількома осо­бами (засновниками), які не беруть часті в управлінні нею. Ус­танова створюється шляхом об´єднання (виділення) майна за­сновників для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна. Ств в інтересах 3 осіб. Характерна ознака – засновники не можуть управляти і змінювати мету упр, при ліквідації майно переходить до держави

Реорганізація

- це припинення діяльності юр.о. з одночасним створенням іншого юр.о за умови, що новостворена юр.о забирає на себе всі права, обов’язки та відповідальність юр.о., що припинила своє існування. Є такі форми реорг. : 1) Злиття; 2) Приєднання; 3) Поділ; 4)Виділ; 5) Перетворення.

Ліквідація

- це повне припинення діяльності юр.о без будь – якого права наступництва.

 

Види правочинів

· односторонній;

· дво- чи багатосторонній.

Одностороннім правочином є дія однієї сторони, яка може бути представлена однією або кількома особами. Односторонній правочин може створювати обов'язки лише для особи, яка його вчинила. Наприклад — заповіт.

Односторонній правочин може створювати обов'язки для інших осіб лише у випадках, встановлених законом, або за домовленістю з цими особами. Дво- чи багатостороннім правочином є погоджена дія двох або більше сторін. Не плутати з одно- й двосторонніми договорами.

 

Здійснення цивільних прав

Можливість здійснення суб'єктивного цивільного права полягає в реалізації тих правомірностей, які за своїм змістом закладені у правовідношенні.

Вирізняють два принципові способи реалізації — фактичні і юридичні.

Фактичні полягають у здійсненні таких дій, які викликають їх майнові і немайнові наслідки, що стосуються прав та інтересів окремих осіб, але наслідки ці не мають юридичного характеру.

Юридичні способи здійснення суб'єктивного права полягають у реалізації дій юридичного характеру: правочинів, укладенні авторських договорів та інших наслідків.

 

Форма довіреності

- лише письмова, у випадках передбачених законом нотаріально посвідч

 

Строк дії довіреності

– написана у самій довіреності

 

Власність і право власності

Вла́сність — результат привласнення, тобто відношення людей до певних речей, як до своїх.

Право власності - це врегульовані законом суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження майном.

 

Форми власності в Укр

– приватна комунальна державна

Види спільної власності

– часткова(з визначеною кількостю часток) і сумісна без визначених часток

 

Віндікація

- витребування власника про вилучення його майна з чужого незаконного володіння.

Альтернативні зобов’язання

– боржник повинен вчинити 1із дій

 

Учасник який виходить з ТОВ

-має право на одержання частку прибутку

-має право на повернення внеску до статуту

-має право на повернення частини власності майна ТОВ пропорційно його часткі в статному фонді ТОВ

24. Меморандум – це:

- вид забезпечення виконання зобов’язання

- засновницький договір ПГТ

- вид альтернативних зобов’язань

-засновницький договір командитному тов.

25. Основним внутр. Док ПГТ є:

- статут та засновницький договір

-статут

-засновницький договір

26. Власники госп тов. називаються :

- засновниками

-учасники

-господарями

 

Віндікація це-

-різновид речового права на чуже майно

-спосіб захисту права власності

-різновид множинного зобов’язання

- основний внутр. Док…..

 

28. Суперфіцій:

- спосіб захисту права власності

- різновид сервітуту

- різновид речових прав на чуже майно

- …..

29. Довіреність може уснувати:

- в усній та письм формі

- усній

-письмовій

-у випадках передбачених законом усній а в інших письм

 

30. Виконання зобов’язання дострокове:

-допускається

-недопускається

-допускається, якщо інше не передбачене законом

ПРедм рег. Цив права

предметом цивільно-правового регулювання є майнові відносини та особисті немайнові відносини.

Відносини що рег цив право

1. Майнові, які виникають у зв'язку з володінням, користу­ванням, розпорядженням майном і переходом майна від одно­го суб'єкта до іншого. Такими, наприклад, відносинами є відносини власності.

 

2. Особисті немайнові. їхніми особливостями є те, що вони невіддільні від особи, не мають внутрішнього економічного змісту, їх предметом є нематеріальні блага (ім'я, честь, гідність, ділова репутація, особисте життя, авторство на твори літера­тури, науки, мистецтва, винаходи, корисні моделі тощо). Осо­бисті немайнові права можуть бути пов'язані з майновими (наприклад, авторство на твори) або ж не пов'язані з ними (наприклад, честь і гідність).

 

Метод рег

 

диспозитивний – суть методу полягає у відсутності владних повноважень між суб’єктами, їх відносини хар-ся юр рівністю.

 

 

Суб’єкти цив прав

Фізичні особи, юр особи, держава та інші публічні утворення (АРК, органи місцевого самоврядування)

Визначення цивільних правовідносин

Цивільні правовідносини – майновий зв'язок між суб’єктами який виникає з певних юридичних фактів

Структура цив правовідносин

Суб’єкт (фіз. Юр держава) та об’єкт (речі або майно, дії боржника на користь кредитора (передача майна, вик. Робіт, надання послуг), результат творчої діяльності, особисті не майнові права. Зміст полягає в тому, що закон уповноважує суб'єкта права:1) здійснювати певні дії (наприклад, володіти річчю, користуватись та розпоряджатись нею);2) вимагати відповідної поведінки від зобов'язаних осіб (наприклад, передати річ, виконати роботу, сплати-ти гроші і т.д.);3) звертатись у необхідних випадках до суду з вимо-гою розглянути питання про застосування примусової сили державного апарату до зобов'язаних осіб.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 186; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.25.42.211 (0.036 с.)