Абсолютні та відносні цив правовідносиниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Абсолютні та відносні цив правовідносиниВ абсолютному правовідношенні уповноваженій особі протистоїть необмежена кількість зобов'язаних осіб. На-приклад, у правовідносинах власності власник виступає уповноваженою особою, а всі інші особи, які існують одночасно з ним, є зобов'язаними по відношенню до власникаУ відносному правовідношенні уповноваженій особі про-тистоїть конкретна зобов'язана особа, яка повинна здій-снити на користь уповноваженої особи певні дії. Як от:

передати майно у її власність, виконати певну роботу, надати відповідну послугу, сплатити визначену суму грошей і т.п. Прикладом відносного цивільного правовід-ношення може бути будь-яке цивільно-правове зо-бов'язання, що виникає із договору чи факту заподіяння шкоди.

 

Фіз. Особи, як суб’єкт цив права

ФО – людина, яка приймає участь у цивільних правовідносинах від свого імені.

Речові та забовязальні

Якщо майновий інтерес уповноваженої особи може бути задоволений її власними діями, а всі інші особи зобов'язані лише не заважати їй, то такі правовідносини називаються речовими. Це правовідносини власності, відносини по володінню і користуванню майном.

Якщо ж для задоволення інтересу уповноваженої особи необхідні активні дії конкретних зобов'язаних осіб, то такі правовідносини називаються зобов'язаль-ними.

 

Правоздатність фіз. Ос

Здатність ФО мати особисті майнові та не майнові права , починається з моменту народження закінчується моментом смерті. Обмеження можливе лише за законом.

Правовий статус малолітніх

Малолітні ( до 14 років) : можуть самостійно реалізовувати особисті не майнові права на результати творчої діяльності, здійснювати дрібні побутові правочини, всі інші договори від імені малолітнього вчиняють його батьки

Правовоий статус непов

14 – 18 років : можуть розпоряджатися стипендією, заробітком, іншими доходами, самостійно розпоряджатися як майновими так і особистими не майновими правами, бути засновником або учасником юр особи, самостійно укладати договір банківського вкладу та роз поряджати вклади внесеним неповнолітнім на своє ім’я. Всі інші правочини має право вчиняти за згодою батьків

Дієздатність фіз. Осіб

Здатність самостійно реалізовувати свою правоздатність. Наступає з 18 років. До 18 років можливо надати повну цивільну дієздатність опікунською радою або судом у таких випадках: особа з 14 років зареєстрована як батько чи мати, з 16 років бажає займатися підприємницькою діяльністю, з 16 років, якщо працює за трудовим договором

Обмеж дієздатні

За рішенням суду, якщо особа страдає на психічний розлад що істотно впливає на її зданість усвідомлювати значення своїх дій і керувати ними або особа вживає спиртним або наркотиками і ставить себе або сім’ю у скрутне матеріальне становище. Над такою особою встановлюється піклування і вона не має права вчиняти правочини без згоди піклувальника

 

 

Визнаня безвісті відсут

Можливе лише за рішенням суду у випадку коли протягом 1го року в місці постійного проживання відсутні будь-як відомості про фо. Юр наслідки: над майном вст. Опіка з цього майна видається утримання особам яких безвісно відсутній повинен утримувати і з цього ж майна погашаються борги безвісно відсутнього, шлюб припиняється у спрощеному порядку в орг. РАТЦу. Якщо зявиться то повинен відмінити рішення суду самостійно.

Визнання померл

За рішенням суду, якщо не має відомостей про неї у місці постійного проживання протягом 3х років. Такі юр наслідки: відкривається спадщина, але спадкоємцям заборонено відчужувати нерухомість протягом 5 років, особи яких визаний померлий був зобов’язаний утримувати, отримують право на державну пенсію по втраті годувальника, шлюб – анулюється.

Пр статус ФОП

Регулюється не лише ЦК, але і ЗУ «Про підприємництво», земельним кодексом, ЗУ «Про порядок Д реєстрації юр осіб та ФОП. Статус ФОП можна набути будь хто за умови повної дієздатності. ФОП – здійснює діяльність від власного імені, а тому відповідає по зобов’язанням з підприємницької діяльності усім належним майном.

Відповідальність ФОП по зовобовязанням повзяним із підприємн діяльніст.

 

відповідає по зобов’язанням з підприємницької діяльності усім належним майном.

 

Фіз. Особа над якими вст. Опіка

Малолітніми та особами позбавленими дієздатності

Фіз. Особи над якими вст. Піклування

Неповнолітні та з обмеженою дієздатністю.

Фіз особи яка не може бути опікуном або піклувальником

 

Особа, яка була позбавлена батьківських прав і не поновлена в них, недієздатна, особа поведінка та інтереси якої суперечать інтересом підоічного.

Правочини які не може вчиняти від імені підопічного.

 

Укладати від імені підопічного договори дарування його майна, а також договори поруки, крім того опікун, його дружина (чоловік) близькі родичі не мають права укладати з підопічним ніяких договорів крім дарування майна підопічному а також передання йому майна у безоплатне користування .

 

 

Поняття юридичної особи

 

Організація створена і зареєстрована у встановленому законом порядку

 

Праводієздатність юр особи

 

 

Поняття включає в себе такі поняття, як правоздатність - Здатність мати особисті майнові та не майнові права і дієздатність - Здатність самостійно реалізовувати свою правоздатність. виникає все одразу з моменту реєстрації закінчується моментом ліквідації

 

25. Господарські товариства –

Юридична особа статутний капітал якої поділений на частки між учасниками. Учасниками госп тов. можуть виступати фо та юо Щодо держави, як можливого учасника госп товариств, то законодавство не містить прямої заборони на таку участь,єдиним видом госп тов. в якому держава має можл приймати участь за закон омом є АТ. До госп тов. належать: ПГТ, командитне, ТОВ,ТДВ, АТ.

Повне господарське товарстиство

 

Таке товариство учасники йкого здійснюють від імені товариства госп діяльність і солідарно (кожний з учасників відповідає по всьому обсягу зобовязання за всіх учасників , право вибора такого належить кредиторам) відповідають дадатковою(субсидіарною) відповідальністю(оззначає що кредитор пгт перш ніж предявити претензії до учасників тов пред’являють претензії до самого тов.), по зобов’язанням тов. усім своїм майном, тобто єдиний вид тов. власники якого відповідають по боргам товариства. Має бути 2 і більше учасника. Учасниками можуть бути підприємницькі юр особи та ФОП. Основний внутр. Док – установчий договір. Не вст. Мінімальний статутний фонд. Управління лише за згодою всіх учасників, не залежно від розміру частки у статуному фонді 1 учасник – 1 голос.

 

27. Командитне

 

Вид тов. в якому розрізняються 2 види учасників повні учасники та вкладники. Повні (1 і більше) – відповідають по боргам такого тов. солідарно усім своїм майном, вкладники лише в межах внесених вкладів. Мінімальний статутний фонд не вст. Доля вкладників не може бути більше 50% при цьому до реєстрації командитного тов. вкладники зобов’язані внести не менше 25% від частки. Управління лише повними учасниками. Основний внутр. Док – Засновницький дог. Якщо повний учасник 1 – основний внутр. Док назив меморандумом.

Особа може бути учасником тільки в 1 командитному тов. повний учасник командитного тов. не може бути учасником повного тов, фо має мати статус ФОП, не може бути повним учасником і вкладником 1 особа одночасно

28. ТОВ

Товариства статутний фонд якого поділений на частки розмір яких встановлюється учасниками. Таке тов. може існувати з 1 учасником. Мінімальний статутний фонд – 1 мінімальна зарплата. Кіл-ть учасників ТОВ не може перевищувати 10. Відповідають по боргам в межах внесених вкладів. Вищий орган управління ТОВ – загальні збори рішення на них приймаються голосуванням, кількість голосів при цьому дорівнює частці у статутному фонді

ТДВ

Вид тов. учасники якого солідарно несуть субсидіарну відп по зобов’язанням тов. своїм майном у розмірі вст. Статутом тов. що є однаково кратним для всіх учасників по відношенню до їх частки статутний фонд якого поділений на частки розмір яких встановлюється учасниками. Таке тов. може існувати з 1 учасником. Мінімальний статутний фонд – 1 мінімальна зарплата. Кіл-ть учасників не може перевищувати 10Вищий орган управління – загальні збори рішення на них приймаються голосуванням, кількість голосів при цьому дорівнює частці у статутному фонді

 

31. АТ - це господарське товариство, статутний капітал якого не може бути меншим ніж 1250 мінімальних заробітних плат і який поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями. Відповідають по боргам в межах вартості акцій.

32. Публічне АТ– можуть бути акції розповсюджені між усімі

33. Приватне АТ – акції лише всередині

Установи, як вид юр осіб

Установоює організація, створена однією або кількома осо­бами (засновниками), які не беруть часті в управлінні нею. Ус­танова створюється шляхом об´єднання (виділення) майна за­сновників для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна. Ств в інтересах 3 осіб. Характерна ознака – засновники не можуть управляти і змінювати мету упр, при ліквідації майно переходить до державиПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.129.123 (0.01 с.)