Спеціальності 6.030101 «Соціологія» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Спеціальності 6.030101 «Соціологія» 

 

Укладач: асистент Гундерін С.С.

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні

кафедри соціології

№____від _______20 _____р.

 

Зав.кафедри__________С.А.Крилова

(підпис)

 

Київ – 2012

 

Критерії оцінки виконання комплексної контрольної роботи (ККР) з курсу «Соціологія праці»

для студентів спеціальності

«Соціологія»

Виконання ККР оцінюється за 4-х бальною системою: відмінно (5), добре (4), задовільно (3), незадовільно (2), за національною шкалою та міжнародною шкалою балів (ECTS).

Оцінку відмінно отримує студент, який:

- показав всебічні, систематичні й глибокі знання навчально-програмного матеріалу з курсу

- повно і якісно виконав завдання, передбачені ККР;

- проявив творчий підхід у викладанні й використанні учбово-програмного матеріалу та їх самостійного поповнення.

Оцінку добре отримує студент, який:

- в основному виконав всі завдання ККР;

- показав систематизовані знання з курсу;

- показав здібності до використання отриманих знань у професійній діяльності.

Оцінку задовільно отримує студент, який:

- показав знання навчально-програмного матеріалу з курсу «Соціологія праці» необхідні для професійної діяльності;

- в основному виконав завдання ККР;

- допустив несуттєві помилки при виконанні ККР.

Оцінку незадовільно отримує студент, який:

- показав досить низький рівень знань навчально-програмного матеріалу з курсу «Соціологія праці» необхідні для професійної діяльності;

- допустив принципові помилки при виконанні ККР.

- не володіє необхідним комплексом знань для професійної діяльності після закінчення АМУ.

Розглянуто і схвалено на засіданні

кафедри соціології

протокол №____від _______20___р.

 

Рецензія

На комплексну контрольну роботу (ККР)

З курсу «Історія соціології»

для студентів спеціальності

«Соціологія»

Комплексна контрольна робота охоплює найбільш актуальні питання навчального матеріалу з курсу «Історія соціології». ККР забезпечує оцінку якості професійної підготовки, володіння матеріалом з дисципліни та дозволяє провести комплексний аналіз рівня знань майбутніх спеціалістів.

Контрольна робота охоплює такі теми дисципліни як:

- соціологія праці як наукова дисципліна

- виникнення і розвиток «Соціології праці»

- соціальна сутність праці.

- соціальні аспекти ринку праці

- трудова поведінка

- Трудова адаптація працівника

- мотивація трудової поведінки

- стимулювання праці

- соціальний контроль у сфері праці

- трудова мобільність

- трудова кар’єра

- трудовий колектив як ланка соціальної структури

- трудовий конфлікт

- соціальне управління у трудовому колективі

Комплексна контрольна робота відповідає вимогам підготовки фахівців з соціології у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації і рекомендується для використання у навчальному процесі.

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Академія муніципального управління

 

Кафедра соціології

Комплексна контрольна робота

З курсу

«Історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

 

Варіант 1.

 

1. Визначте соціально-теоретичні передумови виникнення соціології та предмет історії соціології.

2. Які внутрішні суперечності притаманні психоаналітичній теорії З.Фрейда

3. Розкрийте причини виникнення і характерні риси соціального дарвінізму.

4. Проаналізуйте вчення О.Конта про предмет, завдання і структуру соціології як науки.

 

 

Підготував : асистент С.С.Гундерін

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Академія муніципального управління

 

Кафедра соціології

Комплексна контрольна робота

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

 

Варіант 2.

 

1. Розкрийте сутність проблемної ситуації в розвитку суспільствознавства, яка сприяла постановці питання про необхідність окремої науки про людину.

2. Знайдіть спільні та відмінні риси між концепціями “психології народів” та “психології юрби”.

3. Охарактеризуйте контівський “закон трьох стадій” як об’єктивний закон розвитку суспільства.

4. Доведіть, чому принципи органіцизму не можуть бути плідними при вивченні явищ суспільного життя.

 

 

Підготував : асистент С.С.Гундерін

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Академія муніципального управління

 

Кафедра соціології

Комплексна контрольна робота

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 3.

1. Розкрийте зміст і значення вчення Г.Спенсера про соціальні інститути.

2. У чому полягає специфіка поглядів Жана Бодена.

3. Проведіть порівняльний аналіз міфа й епосу і розкрийте спільне та відмінне між ними у відображенні та пізнанні соціальних явищ.

4. Дайте визначення основним категоріям соціології.

 

Підготував : асистент С.С.Гундерін

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Академія муніципального управління

 

Кафедра соціології

Комплексна контрольна робота

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 4.

1. Опишіть внутрішню суперечливість концепцій утопічного соціалізму.

2. Дайте визначення протосоціології як особливому етапу у розвитку соціології.

3. На основі аналізу державницької концепції Платона покажіть, на яких методологічних та емпіричних засадах базується його вчення про “ідеальну державу”.

4. Які ви знаєте емпіричні соціальні обслідування в епоху середніх віків у Західній Європі? Розкрийте причини їх проведення.

 

Підготував : асистент С.С.Гундерін

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Академія муніципального управління

 

Кафедра соціології

Комплексна контрольна робота

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 5.

1. Визначте основні етапи розвитку соціологічного знання.

2. Дайте визначення психоаналітичному напрямку в соціології. Назвіть основних представників та ідеї.

3. Значення історії соціології для визначення предмету соціології та її специфічних функцій в структурі сучасного суспільствознавства.

4. К.А. Сен-Сімон про необхідність нової науки про людину.

 

Підготував : асистент С.С.Гундерін

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Академія муніципального управління

 

Кафедра соціології

Комплексна контрольна робота

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 6.

1. Назвіть головні причини виникнення емпіричних соціальних обслідувань, їх найбільш типові об’єкти та напрямки розвитку.

2. У чому полягає заслуга Г.Спенсера в історії соціології.

3. Розкрийте сутність геополітичної соціології та її наукову неспроможність.

4. Визначте особливості виникнення і розвитку історичної науки ( Геродот, Фукідід, Полібій, Тацит).

 

Підготував : асистент С.С.Гундерін

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Академія муніципального управління

 

Кафедра соціології

Комплексна контрольна робота

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 7.

1. Чому психоаналітична теорія З.Фрейда не може науково пояснити механізми і рушійні сили розвитку суспільства.

2. Як визначаються К.Марксом механізми соціальної еволюції.

3. Які причини виникнення соціологічного натуралізму.

4. Назвіть і коротко охарактеризуйте основні напрями в розробці Аристотелем проблем людини, суспільства, держави.

 

Підготував : асистент С.С.Гундерін

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Академія муніципального управління

 

Кафедра соціології

Комплексна контрольна робота

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 8.

1. Чим пояснити занепад у розвитку науки та культури з переходом суспільства від античності до середньовіччя.

2. Визначте взаємозв’язок еволюції соціологічного знання з культурними традиціями.

3. Визначте вплив природних наук та розвиток соціального знання Нового часу.

4. У чому полягають проблеми методології соціального пізнання.

 

Підготував : асистент С.С.Гундерін

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Академія муніципального управління

 

Кафедра соціології

Комплексна контрольна робота

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 9.

1. Чим характеризується розвиток геополітичної соціології.

2. Дайте оцінку марксистській концепції матеріально-виробничих відносин як основи суспільного життя.

3. Яке значення мав позитивізм Д.С.Мілля для формування і розвитку соціології.

4. Що якісно нове внесла в розвиток соціального пізнання антична історіографія.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 187; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.154.240 (0.005 с.)