Комплексна контрольна робота 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Комплексна контрольна роботаКомплексна контрольна робота

З курсу

«Історія соціології»

для оцінки залишкових знань студентів

Спеціальності 6.030101 «Соціологія»

 

 

Укладач: асистент Гундерін С.С.

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні

кафедри соціології

№____від _______20 _____р.

 

Зав.кафедри__________С.А.Крилова

(підпис)

 

Київ – 2012

 

Критерії оцінки виконання комплексної контрольної роботи (ККР) з курсу «Соціологія праці»

для студентів спеціальності

«Соціологія»

Виконання ККР оцінюється за 4-х бальною системою: відмінно (5), добре (4), задовільно (3), незадовільно (2), за національною шкалою та міжнародною шкалою балів (ECTS).

Оцінку відмінно отримує студент, який:

- показав всебічні, систематичні й глибокі знання навчально-програмного матеріалу з курсу

- повно і якісно виконав завдання, передбачені ККР;

- проявив творчий підхід у викладанні й використанні учбово-програмного матеріалу та їх самостійного поповнення.

Оцінку добре отримує студент, який:

- в основному виконав всі завдання ККР;

- показав систематизовані знання з курсу;

- показав здібності до використання отриманих знань у професійній діяльності.

Оцінку задовільно отримує студент, який:

- показав знання навчально-програмного матеріалу з курсу «Соціологія праці» необхідні для професійної діяльності;


- в основному виконав завдання ККР;

- допустив несуттєві помилки при виконанні ККР.

Оцінку незадовільно отримує студент, який:

- показав досить низький рівень знань навчально-програмного матеріалу з курсу «Соціологія праці» необхідні для професійної діяльності;

- допустив принципові помилки при виконанні ККР.

- не володіє необхідним комплексом знань для професійної діяльності після закінчення АМУ.

Розглянуто і схвалено на засіданні

кафедри соціології

протокол №____від _______20___р.

 

Рецензія

На комплексну контрольну роботу (ККР)

З курсу «Історія соціології»

для студентів спеціальності

«Соціологія»

Комплексна контрольна робота охоплює найбільш актуальні питання навчального матеріалу з курсу «Історія соціології». ККР забезпечує оцінку якості професійної підготовки, володіння матеріалом з дисципліни та дозволяє провести комплексний аналіз рівня знань майбутніх спеціалістів.

Контрольна робота охоплює такі теми дисципліни як:

- соціологія праці як наукова дисципліна

- виникнення і розвиток «Соціології праці»

- соціальна сутність праці.

- соціальні аспекти ринку праці

- трудова поведінка

- Трудова адаптація працівника


- мотивація трудової поведінки

- стимулювання праці

- соціальний контроль у сфері праці

- трудова мобільність

- трудова кар’єра

- трудовий колектив як ланка соціальної структури

- трудовий конфлікт

- соціальне управління у трудовому колективі

Комплексна контрольна робота відповідає вимогам підготовки фахівців з соціології у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації і рекомендується для використання у навчальному процесі.

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Академія муніципального управління

 

Кафедра соціології

Комплексна контрольна робота

З курсу

«Історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

 

Варіант 1.

 

1. Визначте соціально-теоретичні передумови виникнення соціології та предмет історії соціології.

2. Які внутрішні суперечності притаманні психоаналітичній теорії З.Фрейда

3. Розкрийте причини виникнення і характерні риси соціального дарвінізму.

4. Проаналізуйте вчення О.Конта про предмет, завдання і структуру соціології як науки.

 

 

Підготував : асистент С.С.Гундерін

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Академія муніципального управління

 

Кафедра соціології

Комплексна контрольна робота

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

 

Варіант 2.

 

1. Розкрийте сутність проблемної ситуації в розвитку суспільствознавства, яка сприяла постановці питання про необхідність окремої науки про людину.

2. Знайдіть спільні та відмінні риси між концепціями “психології народів” та “психології юрби”.

3. Охарактеризуйте контівський “закон трьох стадій” як об’єктивний закон розвитку суспільства.

4. Доведіть, чому принципи органіцизму не можуть бути плідними при вивченні явищ суспільного життя.

 

 

Підготував : асистент С.С.Гундерін

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Академія муніципального управління

 

Кафедра соціології

Комплексна контрольна робота

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 3.

1. Розкрийте зміст і значення вчення Г.Спенсера про соціальні інститути.

2. У чому полягає специфіка поглядів Жана Бодена.

3. Проведіть порівняльний аналіз міфа й епосу і розкрийте спільне та відмінне між ними у відображенні та пізнанні соціальних явищ.

4. Дайте визначення основним категоріям соціології.

 

Підготував : асистент С.С.Гундерін

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Академія муніципального управління

 

Кафедра соціології

Комплексна контрольна робота

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 4.

1. Опишіть внутрішню суперечливість концепцій утопічного соціалізму.

2. Дайте визначення протосоціології як особливому етапу у розвитку соціології.

3. На основі аналізу державницької концепції Платона покажіть, на яких методологічних та емпіричних засадах базується його вчення про “ідеальну державу”.

4. Які ви знаєте емпіричні соціальні обслідування в епоху середніх віків у Західній Європі? Розкрийте причини їх проведення.

 

Підготував : асистент С.С.Гундерін

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Академія муніципального управління

 

Кафедра соціології

Комплексна контрольна робота

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 5.

1. Визначте основні етапи розвитку соціологічного знання.

2. Дайте визначення психоаналітичному напрямку в соціології. Назвіть основних представників та ідеї.

3. Значення історії соціології для визначення предмету соціології та її специфічних функцій в структурі сучасного суспільствознавства.

4. К.А. Сен-Сімон про необхідність нової науки про людину.

 

Підготував : асистент С.С.Гундерін

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Академія муніципального управління

 

Кафедра соціології

Комплексна контрольна робота

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 6.

1. Назвіть головні причини виникнення емпіричних соціальних обслідувань, їх найбільш типові об’єкти та напрямки розвитку.

2. У чому полягає заслуга Г.Спенсера в історії соціології.

3. Розкрийте сутність геополітичної соціології та її наукову неспроможність.

4. Визначте особливості виникнення і розвитку історичної науки ( Геродот, Фукідід, Полібій, Тацит).

 

Підготував : асистент С.С.Гундерін

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Академія муніципального управління

 

Кафедра соціології

Комплексна контрольна робота

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 7.

1. Чому психоаналітична теорія З.Фрейда не може науково пояснити механізми і рушійні сили розвитку суспільства.

2. Як визначаються К.Марксом механізми соціальної еволюції.

3. Які причини виникнення соціологічного натуралізму.

4. Назвіть і коротко охарактеризуйте основні напрями в розробці Аристотелем проблем людини, суспільства, держави.

 

Підготував : асистент С.С.Гундерін

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Академія муніципального управління

 

Кафедра соціології

Комплексна контрольна робота

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 8.

1. Чим пояснити занепад у розвитку науки та культури з переходом суспільства від античності до середньовіччя.

2. Визначте взаємозв’язок еволюції соціологічного знання з культурними традиціями.

3. Визначте вплив природних наук та розвиток соціального знання Нового часу.

4. У чому полягають проблеми методології соціального пізнання.

 

Підготував : асистент С.С.Гундерін

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Академія муніципального управління

 

Кафедра соціології

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 9.

1. Чим характеризується розвиток геополітичної соціології.

2. Дайте оцінку марксистській концепції матеріально-виробничих відносин як основи суспільного життя.

3. Яке значення мав позитивізм Д.С.Мілля для формування і розвитку соціології.

4. Що якісно нове внесла в розвиток соціального пізнання антична історіографія.

 

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 10.

1. Які ви знаєте емпіричні соціальні обслідування в епоху середніх віків у Західній Європі? Розкрийте причини їх проведення.

2. Охарактеризуйте позитивні та негативні сторони теософської філософії Августина і розкрийте її зміст.

3. Розкрийте зміст теорії наслідування Г.Тарда і критично проаналізуйте достовірність її основних положень.

4. Яке значення історії соціології для визначення предмету соціології та її специфічних функцій в структурі сучасного суспільствознавства.

 

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 11.

1. Загальна характеристика соціальної думки античної Греції та Риму

2. Соціологічні ідеї соціальних утопій Т. Мора та Т. Кампанелли (по-

рівняльний аналіз).

3. Еволюція предмету соціології в історії соціології.

4. Принцип раціональності у соціології М. Вебера.

 

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 12.

1. Соціальні проблеми в творчості Г.С. Сковороди.

2. Нові уявлення про людину та її світ у творчості Данте Аліг’єрі.

3. Виникнення позитивізму та його особливості.

4. Основи соціології капіталізму М.Вебера

 

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 13.

1. Статистичні і демографічні дослідження XVII — початку XIX ст. та

їх вплив на розвиток соціології.

2. М. Вебер про взаємозв’язок між протестантською етикою та духом

капіталізму

3. Ідеї Ш.Л. Монтеск’є.

4. Нові уявлення про людину та її світ у творчості Леонардо Бруні.

 

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 14.

1. Р. Мальтус про “абсолютне перенаселення”.

2. Характерні риси та проблематика психологічного напряму в соціо-

логії.

3. “Соціологізм” як теорія суспільства Е. Дюркгейма.

4. Соціальна статика та соціальна динаміка.

 

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 15.

1. Кондорсе про прогрес людського розуму.

2. А. Токвіль про демократію як суспільний лад.

3. Чиказька соціологічна школа: методологічні принципи та наукові

результати.

4. Сутність концепцій індустріального та постіндустріального суспіль-

ства

 

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 16.

1. Теорія структурації Е. Гідденса.

2. “Драматургічний підхід” Е. Гоффмана.

3. Інстинктивізм. У. Мак – Дугала.

4. Л.А. Кетлє про статистичні закономірності соціальних явищ.

 

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 17.

1. Психологія народів ( М. Лацарус, Г Штейнталь, В. Вундт).

2. Теорія інтегративного обміну П. Блау.

3. “Діалектична соціологія” Ж. Гурвіча.

4. Основні принципи етнометодологічної соціології Г. Гарфінкеля і

А. Сікурела.

 

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 18.

1. Ідейно – теоретичні джерела марксизму.

2. Значення структуралістських ідей К. Леві-Строса для соціології.

3. Конфліктологічний підхід Л. Козера.

4. Статистичні дослідження демографічних процесів.

 

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 19.

1. Особливості формування і розвитку соціології в Україні.

2. Теорія індустріального суспільства Р. Арона.

3. Проблема мікро- і макросинтезу в сучасній соціології.

4. Психологія натовпу ( Г. Лєбон).

 

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 20.

1. У чому полягає історична обмеженість контівської соціології.

2. Яка емпірична база марксистської концепції буржуазного суспільства і класової боротьби.

3. У чому полягає своєрідність процесу переходу від рабовласницького до феодального суспільства і яким чином це вплинуло на зміну світоглядної парадигми.

4. Неофункціоналізм як напрям сучасної соціологічної теорії.

 

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 21.

1. Основи концепції соціального обміну Дж. Хоманса.

2. Який вплив мав розвиток математичного знання на поглиблення та розширення інформації про суспільство.

3. Розкрийте наукове значення аналізу “Костянтинового дару” для розвитку соціального пізнання та критичного ставлення до історичних джерел інформації.

4. Порівняльний аналіз сучасних теорій класів і класового конфлікту

(Р. Дарендорф, Л. Козер, Е. Райт та ін.).

 

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 22.

1. Розкрийте специфіку відображення суспільства та людини в античній філософії і покажіть, що нового внесла вона в розвиток соціального знання та пізнання.

2. Значення ідей Ф. Тьонніса для подальшого розвитку соціологічної теорії.

3. Особливості розвитку соціального знання в епоху середньовіччя.

4. Географічна школа в соціології: критичний аналіз.

 

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 23.

1. Теоретичні джерела виникнення та етапи формування технократич-

них концепцій в соціології.

2. Теорія соціальної системи Т. Парсонса, характеристика її ос-

новних проблем.

3. Анкетні обслідування В.М. Татищева та М.В. Ломоносова.

4. Роль позитивізму О. Конта, Д.С. Мілля та Г. Спенсера для формування і розвитку соціології.

 

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 24.

1. Реклама як соціальний феномен і елемент американського способу життя.

2. Теорія комунікативної дії Ю. Хабермаса.

3. М. Хоркхаймер та ідея “критичної теорії”.

4. Стилі теоретизування в соціології.

 

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 25.

1. Ж.- Ж. Руссо “Про суспільний договір”.

2. Соціальні вчення середньовічних християнських сект.

3. Проблема розуміння і категорія “соціальної дії” в соціологічній пер-

спективі.

4. Вчення про людину та суспільство у творчості гуманістів епохи

Відродження.

 

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 26.

1. Загальна характеристика основних теоретичних напрямів французь-

кої соціології першої половини ХХ ст.

2. Теоретичне значення емпіричних досліджень У. Томаса і Ф. Зна-

нецького.

3. Проблема глобалізації в соціології. Світ-системний аналіз

І. Валлерстайна.

4. Соціальні погляди Демокріта.

 

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 27.

1. Соціальні фактори, що зумовили розвиток соціології праці й управ-

ління.

2. Періодизація історії соціології: критерії, етапи, особливості.

3. Основні положення філософії історії Г. Гегеля.

4. Культура як визначний фактор суспільного прогресу. Взаємовплив культур як історична закономірність.

 

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 28.

1. Г. Зіммель про культурний конфлікт у сучасному суспільстві.

2. “Макіавеллізм” у суспільстві та у політиці.

3. Расово-антропологічна школа: А. Гобіно, Х. С. Чемберлен, Ваше де

Лапуж, О. Аммон, Ф. Гальтон.

4. Критика економічного детермінізму марксизму. Марксистська концепція соціальної структури.

 

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 29.

1. Філософія історії Дж. Віко.

2. Соціальна філософі Г.Гегеля і младогегельянців.

3. Статистичні і демографічні дослідження XVII — початку XIX ст. та їх вплив на розвиток соціології.

4. Причини виникнення основних шкіл соціологічного натуралізму та їх дослідницька проблематика.

 

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 30.

1. У чому полягає наукове новаторство Аристотеля при розгляді проблем способу життя та цінностей.

2. Ідейні витоки функціональних уявлень в соціології, особливості пізнавальної стратегії.

3. Проблема взаємозалежності мислення і суспільства в соціології знання

К. Маннгейма.

4. Теорія класів і класового конфлікту Р. Дарендорфа.

 

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 6.

Визначте якому з критеріїв відповідає наступна класифікація соціально-трудових відносин: виробничо-функціональні, професійно-кваліфікаційні, соціально-психологічні, суспільно-організаційні;

1.

a) за змістом діяльності

b) за способом спілкування

c) за суб'єктом

d) за обсягом владних повноважень

e) за характером розподілу доходів

f) за ступенем регламентованості

2. Порівняйте теорію соціальної солідарності Е.Дюргейма та марксистку школу соціології праці.

3. Визначте структуру виробничої адаптації.

4. Розкрийте розуміння трудового конфлікту соціологічною наукою.

 

З курсу

«Соціологія праці»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 7.

1. Визначте якому з критеріїв відповідає наступна класифікація соціально-трудових відносин: безособові, опосередковані і міжособистісні

a) за змістом діяльності

b) за способом спілкування

c) за суб'єктом

d) за обсягом владних повноважень

e) за характером розподілу доходів

f) за ступенем регламентованості

2. Порівняйте вчення про працю християнської Європи та арабського світу (періоду ХІІ-Х1У ст.) .

3. Визначте соціальну сутність управління виробничою адаптацією.

4. Дайте опис стадій процесу виникнення та розвитку трудового конфлікту.

 

З курсу

«Соціологія праці»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 8.

1. Визначте якому з критеріїв відповідає наступна класифікація соціально-трудових відносин: міжорганізаційні, внутрішньо-організаційні, внутрішньовиробничі

a) за змістом діяльності

b) за способом спілкування

c) за суб'єктом

d) за обсягом владних повноважень

e) за характером розподілу доходів

f) за ступенем регламентованості

2. Визначте чим характеризується донауковий етап розвитку «Соціології праці».

3. Дайте характеристику умов необхідних для успішного функціонування ринку праці.

4. Розкрийте зміст та співвідношення понять "плинність кадрів", "стабільність кадрів" та "стійкість персоналу".

 

 

З курсу

«Соціологія праці»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 9.

1. Визначте якому з критеріїв відповідає наступна класифікація соціально-трудових відносин:

відносини по горизонталі і по вертикалі;

a) за змістом діяльності

b) за способом спілкування

c) за суб'єктом

d) за обсягом владних повноважень

e) за характером розподілу доходів

f) за ступенем регламентованості

2. Охарактеризуйте основні досягнення ідей про працю в античній Греції та Давнього Риму.

3. Дайте визначення поняттю "трудова поведінка" та порівняйте його з поняттям "трудова діяльність".

4. Розкрийте зміст соціальних санкцій та принципів їх використання.

 

З курсу

«Соціологія праці»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 10.

1. Визначте якому з критеріїв відповідає наступна класифікація соціально-трудових відносин: відповідно або не відповідно до трудового внеску;

 

a) за змістом діяльності

b) за способом спілкування

c) за суб'єктом

d) за обсягом владних повноважень

e) за характером розподілу доходів

f) за ступенем регламентованості

2. Охарактеризуйте передумови виникнення «Соціології праці».

3. Визначте чинники що зумовлюють трудову поведінку.

4. Дайте визначення поняттю «соціальний контроль» та опишіть його функції в трудовій сфері.

 

 

З курсу

«Соціологія праці»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 11.

1. Визначте якому з критеріїв відповідає наступна класифікація соціально-трудових відносин: формальні, або офіційно оформлені і неформальні.

 

a) за змістом діяльності

b) за способом спілкування

c) за суб'єктом

d) за обсягом владних повноважень

e) за характером розподілу доходів

f) за ступенем регламентованості

2. Охарактеризуйте зміни про уявлення про працю зумовлені появою протестантизму.

3. За якими ознаками здійснюється класифікація трудової мобільності?

4. Порівняйте поняття "трудовий конфлікт" , "конкуренція", "ворожість", "суперництво"?

 

З курсу

«Соціологія праці»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 12.

1. Сформулюйте коло дослідницьких проблем зумовлених різноманітністю трудових відносин як предметного поля соціології праці.

2. Порівняйте функціональний і цілісний підходи до розуміння виробничої адаптації працівника.

3. Дайте визначення що таке мотиваційне ядро у трудовій діяльності та пишіть структуру мотиваційного ядра.

4. Розкрийте сутність соціальних "ліфтів" та "сит" кар'єри.

 

З курсу

«Соціологія праці»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 13.

1. Визначте мету та завдання соціології праці.

2. Опишіть критерії виокремлення праці від інших видів людської діяльності.

3. Дайте опис функцій, які виконує стимулювання праці.

4. Визначте причини виникнення трудових конфліктів.

 

З курсу

«Соціологія праці»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 14.

1. Дайте характеристику основним принципам структури «Соціології праці».

2. Особливості трактування праці соціалістами-утопістами.

3. Дайте визначення поняттю "адаптація".

4. Опишіть ознаки класифікації трудових конфліктів.

 

 

З курсу

«Соціологія праці»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 15.

1. Особливості американської соціологічної школи.

2. Дайте характеристику типів мотивів трудової поведінки.

3. Розкрийте зв'язок між кар'єрою і соціальною мобільністю.

4. Розкрийте складові процесу вирішення трудового конфлікту.

 

З курсу

«Соціологія праці»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 16.

1. Французька школа соціології праці.

2. Розкрийте сутність трудової мобільності.

3. Визначте соціальні процеси що лежать в основі трудового конфлікту.

4. Опишіть елементи що складають структуру моделі розробки соціальної технології.

 

З курсу

«Соціологія праці»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 17.

1. У чому полягає значення праці в суспільстві?

2. Дайте характеристику осинових ознак матеріальних стимулів.

3. Опишіть можливості використання соціальних норм в соціальному контролі за трудовою поведінкою.

4. За якими ознаками розрізняються види трудової мобільності?

 

 

З курсу

«Соціологія праці»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 18.

1. Розкрийте соціальну сутність праці через основні категорії.

2. Охарактеризуйте складові соціальної технології управління трудовою адаптацією.

3. Визначте хто є суб'єктом соціального контролю у трудовій сфері.

4. Опишіть критерії типологізації трудових колективів.

 

 

З курсу

«Соціологія праці»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 19.

1. Які соціальні функції праці в суспільстві?

2. Опишіть елементи які елементи утворюють структуру ринку робочої сили.

3. Порівняйте матеріальні й нематеріальні стимули.

4. Розкрийте сутнісні ознаки трудового колективу.

 

 

З курсу

«Соціологія праці»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 20.

1. Опишіть джерела соціальної нерівності працівників.

2. Які структурні елементи процесу мотивації праці?

3. Порівняйте "вузьке" й "широке" розуміння поняття "кар'єра".

4. Визначте функції притаманні трудовому конфлікту.

 

З курсу

«Соціологія праці»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 21.

1. Дайте визначення причин соціально-економічної неоднорідності праці.

2. Порівняйте роль планових та оціночних показників у здійсненні соціального контролю у трудовій сфері.

3. Дайте визначення та розкрийте сутність поняття "кар'єра".

4. Опишіть сутність соціального управління в галузі праці.

 

 

З курсу

«Соціологія праці»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 22.

1. Визначте влив неоднорідності праці на утворення соціальних груп.

2. Опишіть основні види стимулювання праці.

3. За якими критеріями розрізняються форми трудової мобільності?

4. Розкрийте функціональне призначення неформальних організацій у трудових колективах.

 

З курсу

«Соціологія праці»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 23.

1. Яким буває ставлення до праці і за якими показниками воно визначається?

2. Охарактеризуйте фактори впливу на перебіг виробничої адаптації.

3. Розкрийте суть теорії нагород і покарань П. Сорокіна?

4. Визначте сутність соціальних резервів та елементів, що утворюють їхню структуру.

 

З курсу

«Соціологія праці»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 24.

 

1. Дайте опис шляхів поліпшення ставлення до праці.

2. Порівняйте основні механізми регулювання трудової поведінки.

3. Дайте визначення та опишіть механізм соціального контролю .

4. Охарактеризуйте утворюючі елементи структури трудового конфлікту.

 

 

З курсу

«Соціологія праці»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 25.

 

1. Визначте у чому полягають функції ринку праці.

2. Розкрийте сутнісні характеристики виробничої адаптації.

3. Порівняйте найпопулярніші моделі стимулювання в сучасній соціологи праці.

4. Визначте типи структур трудового колективу в соціології праці.

 

З курсу

«Соціологія праці»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 26.

 

1. Що таке відчуження праці і які причини його існування в нашому суспільстві?

2. Дайте визначення що таке статус працівника і яка його роль у регулюванні трудової поведінки.

3. Визначте принципи ефективного стимулювання праці.

4. Дайте характеристику ділової кар'єри.

 

 

З курсу

«Соціологія праці»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 27.

 

1. Порівняйте первинний та вторинний ринки праці.

2. Опишіть моделі мотивації трудової поведінки.

3. Дайте характеристику основних чинників трудової мобільності.

4. Розкрийте основні закони і принципи соціального управління?

 

 

З курсу

«Соціологія праці»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 28.

 

1. Визначте особливості професійно-кваліфікаційної структури зайнятості у перехідній економіці.

2. Дайте характеристику основних форм трудової поведінки.

3. Опишіть ознаки типологізації соціального контролю у трудовій сфері.

4. Розкрийте сутнісні ознаки трудового колективу як соціальної спільноти.

 

 

З курсу

«Соціологія праці»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 29.

 

1. Розкрийте сутність механізмів регулювання трудової поведінки.

2. Розкрийте сутність тактики і стратегії стимулювання праці

3. Визначте основні функції трудової мобільності.

4. Опишіть ознаки класифікації трудової кар'єри.

 

 

З курсу

«Соціологія праці»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 30.

 

1. Опишіть особливості що притаманні соціально-трудовим відносинам у перехідній економіці.

2. Обґрунтуйте необхідність регулювання трудової поведінки.

3. Визначте сутність процесу мотивації праці.

4. Розкрийте соціологічні аспекти розуміння трудової кар'єри.

 

 

комплексна контрольна робота

З курсу

«Історія соціології»

для оцінки залишкових знань студентів
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 190; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.56.97 (0.189 с.)