Навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного контролю та перелік питань підсумкового контролю 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного контролю та перелік питань підсумкового контролю 

Змістовий модуль І. Загальні положення дисципліни «Актуальні проблеми адміністративного права" та діяльності публічної адміністрації

Тестові завдання для контролю

1. Нова система державного управління в Україні має бути створена шляхом проведення адміністративної реформи

а) вірно;

б) невірно.

Метою адміністративної реформи є поетапне створення такої системи державного управління, що забезпечить становлення України як високорозвинутої, правової, цивілізованої європейської держави з високим рівнем життя, соціальної стабільності, культури та демократії, дозволить їй стати впливовим чинником у світі та Європі

а) вірно;

б) невірно.

3. Після проголошення державної незалежності в Україні обсяги управлінської діяльності зросли у деяких сферах у 10-15 разів, а окремі з них (економіка , зовнішня політика) були утворені заново

а) вірно;

б) невірно.

Реформування державної служби в Україні покликано забезпечити підбір і розстановку високопрофесійних, чесних і патріотично налаштованих кадрів апарату управління

а)вірно;

б) невірно.

Управлінські послуги не повинні бути платними тільки у випадку, коли громадянин має вибір - чи користуватися цією послугою, чи ні

а) вірно;


б) невірно.

Адміністративна реформа розрахована на відносно короткий період її реалізації і включає шість етапів

а) вірно;

б) невірно.

Виконавча влада, реалізуючи призначення демократичної, соціальної правової держави, створює умови для реалізації прав і свобод громадян, а також надання їм широкого кола державних, в тому числі управлінських, послуг

а) вірно;

б) невірно.

У ході адміністративної реформи необхідно законодавчо унормувати інститут служби в органах місцевого самоврядування (муніципальної служби)

а) вірно;

б) невірно.

Стратегічною метою реформування Кабінету Міністрів України є забезпечення максимально повного й точного втілення в життя конституційного статусу Кабінету Міністрів як вищого органу в системі органів виконавчої влади України

а) вірно;

б) невірно.

Кабінет Міністрів повинен стати центром законодавчої влади, ефективність роботи якого грунтується на відокремлені від парламенту та Президента України. Він не є відповідальним перед Президентом України, підконтрольним і підзвітним Верховній Раді України

а) вірно;

б) невірно.

Одним із основоположних напрямів(що повинні бути законодавчо визначенні) реформування діяльності уряду є: спрямування і координація діяльності органів виконавчої влади та її орієнтація переважно на забезпечення прав і свобод громадян та надання їм державних (управлінських) послуг


а) вірно;

б) невірно.

При практичному запровадженні статусу Кабінету Міністрів слід враховувати те, що згідно з Конституцією Президент України не є главою виконавчої влади чи уряду, і не має значні компетенційні преференції щодо виконавчої гілки державної влади

а) вірно;

б) невірно.

Для ефективного здійснення Кабінетом Міністрів України функцій, пов'язаних з керівництвом підвідомчими органами виконавчої влади, йому повинні бути надані права щодо скасовування повністю чи в окремій частині актів центральних і місцевих органів виконавчої влади

а) вірно;

б) невірно.

Важливою умовою реалізації конституційного статусу Кабінету Міністрів є забезпечення гармонійних відносин уряду з Верховною Радою України

а) вірно;

б) невірно.

Для ефективного здійснення Кабінетом Міністрів України функцій, пов'язаних з керівництвом підвідомчими органами виконавчої влади, йому повинні бути надані права щодо призначення на посади та звільнення з посад усіх заступників міністрів та заступників керівників інших ЦОВВ, а також заслуховування звітів керівників інших ЦОВВ

а) вірно;

б) невірно.

Посиленню ролі Кабінету Міністрів у законодавчому процесі повинне сприяти законодавче закріплення за ним прав на проведення експертизи будь-яких документів у судовому, у процесі правоохоронної діяльності перед їх розглядом Призидентом України незалежно від суб'єкта їх подання

а) вірно;

б) невірно.

Виходячи зі змісту Концепції адміністративної реформи потрібно унормувати вимоги щодо запобігання невиправданому втручанню парламенту у сферу виконавчої влади, зокрема у діяльність уряду, міністерств, інших ЦОВВ.

а) вірно;

б) невірно.

В основу проведення організаційних змін в Кабінеті Міністрів та його апараті має бути покладено будь-яке, а не чітко визначене уявлення про сукупність функцій уряду, визначених Конституцією і законами України

а) вірно;

б) невірно.

Функції Кабінету Міністрів України, що виконуються членами уряду відповідно до вимог закону або конкретного доручення Кабінету Міністрів покладаються на ЦОВВ зі спеціальним статусом щодо ведення переговорів і підписання міжнародних договорів від імені Кабінету Міністрів

а) вірно;

б) невірно.

Першорядне значення в діяльності Кабінету Міністрів України має реалізація такої умови як робота апарату Кабінету Міністрів не повинна підміняти діяльність міністрів

а) вірно;

б) невірно.

Прем'єр-міністр працює з міністрами через апарат уряду, а не безпосередньо.

а) вірно;

б) невірно.

Проекти актів Кабінету Міністрів готуються в міністерствах, інших ЦОВВ і надсилаються для розгляду Прем’єр-міністру та для ознайомлення іншим зацікавленим органам виконавчої влади

а) вірно;

б) невірно.

У межах нормотворчої ініціативи міністерств, інших ЦОВВ міжгалузеве (міжвідомче) узгодження проектів законів та актів Кабінету Міністрів у разі потреби здійснює Верховна Рада України

а) вірно;

б) невірно.

Секретаріат дає доручень міністрам, і його робота може замінювати діяльності міністрів, як членів уряду

а) вірно;

б) невірно.

Секретаріат Кабінету Міністрів забезпечує правову експертизу проектів рішень Кабінету Міністрів та інших актів законодавства

а) вірно;

б) невірно.

Секретаріат Кабінету Міністрів не здійснює контроль виконання рішень Кабінету Міністрів

а) вірно;

б) невірно.

Державний секретар повинен мати заступників, які призначаються Кабінетом Міністрів України за поданням Президента України

а) вірно;

б) невірно.

Секретаріат Кабінету Міністрів складається з підрозділів

а) вірно;

б) невірно.

Секторні міністерства повинні бути повноправними представниками держави в своїх секторах

а) вірно;

б) невірно.

Реформа секторних міністерств дозволить звільнити існуючий апарат Кабінету Міністрів від контролю за реалізацією державних інтересів в галузях національної економіки, оскільки така функція апарату ставить його над міністерствами

а) вірно;

б) невірно.

Органи виконавчої влади в Автономній Республіці Крим входять в єдину систему органів виконавчої влади України, мають особливості, що визначаються спеціальним законодавством України

а) вірно;

б) невірно.

Діяльність держави, функціонування її управлінського апарату здійснюється через державну службу

а) вірно;

б)невірно.

Державна служба – це реалізація конституційних цілей і функцій держави

а) вірно;

б)невірно.

Вся система державної служби складається з спеціально підготовлених державних службовців – осіб, які професійно зайняті у системі державних органів

а) вірно;

б)невірно.

Метою реформування державної служби є становлення справді професійної, високоефективної, стабільної та авторитарної державної служби.

а) вірно;

б)невірно.

Одним з основних цілей і завдань державної служби є створення умов для розвитку відкритого громадянського суспільства

а) вірно;

б)невірно.

Державна служба повинна базуватись тільки на принципі оптимального поєднання повноважень та відповідальності

а) вірно;

б)невірно.

Однією з головних функцій державної служби є забезпечення реалізації державної політики в управлінні суспільними процесами

а) вірно;

б)невірно.

На основі класифікації державних органів виділять політичні, патріотичні, адміністративні типи державних посад

а) вірно;

б)невірно.

Державний службовець – це особа, яка має консультативні повноваження, несе відповідальність за посадою та отримує заробітну плату з державного бюджету.

а) вірно;

б)невірно
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 125; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.187.128 (0.014 с.)