Захист творчої роботи – 50 балів.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Захист творчої роботи – 50 балів. 

Семінарське заняття

Тема. Україна в сучасну добу.

Мета заняття: визначити причини української національної революції, її наслідки для українського суспільства, особливості процесу становлення української незалежної держави.

При підготовці ретельно вивчите Тему 5 та навчальну літературу. Стисло зафіксуйте відповіді (1000 знаків) на кожне питання семінару.

 

План

1. Національна революція 1989–1991 рр. Проголошення державної незалежності.

2. Формування політичної системи незалежної України.

3. Соціально-економічні проблеми державного будівництва.

4. Українська культура на сучасному етапі.

Література

Баран В. та ін. Історія України. – Львів, 1996. – С. 402–470.

Бойко О.Д. Історія України. – К., 201. – С. 549–647.

Віднянський С.В., Мартинов А.Ю. Зовнішня політика України як предмет історичного аналізу: концептуальні підходи та перспективи // Укр. іст. журн. – 2001. – № 4. – С. 41–57.

Конституція України. – К., 1996.

Кульчицький С.В. Утвердження незалежності України: перше десятиліття // Укр. іст. журнал. – 2001. – № 2. – С. 2–23; № 3. – С. 3–29; № 4. – С. 3–41.

Литвин В.М., Слюсаренко А.Г. На політичній арені України (90-ті рр.). Роздуми істориків // Укр. іст. журн. – 1994. – № 1. – С. 9–30; № 2–30. – С. 28–51.

Литвин В.М. Україна на межі тисячоліть (1991–2000 рр.). – К., 2000.

Україна багатопартійна: Програмні документи нових партій. – К., 1991.

 

 

7. Тематика рефератів (за вибором студента) (максимальна кількість балів за реферат – 20):

1. Стародавні народи на терені України.

2. Трипільська культура та її місце в українській історії.

3. Античні міста в Північному Причорномор’ї та Криму.

4. Джерела духовної та матеріальної культури про походження східних слов’ян.

5. Божества українського язичництва.

6. Перші давньокиївські князі.

7. Запровадження християнства та його значення для подальшого розвитку Київської Русі.

8. “Руська правда” Ярослава Мудрого.

9. Анна Ярославна – королева Франції.

10. Міжнародні відносини Київської Русі.

11. Військо княжих часів.

12. Символіка Київської держави.

13. Культура Київської Русі часів княжої доби.

14. Державотворець Данило Галицький.

15. Берестейська церковна унія та її історичне значення.

16. Життя та побут козаків.

17. Історичний портрет гетьмана Байди-Вишневецького.

18. Збройні сили Запорозької Січі.

19. Історичний портрет гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

20. Православна віра і церква в духовній культурі запорожців.

21. Петро Могила та його вплив на національно-державне відродження України.

22. Богдан Хмельницький – видатний державний діяч і полководець, фундатор української держави.

23. Озброєння та спорядження козацького війська середини XVII ст.

24. Переяславська козацька рада 1654 року та її історико-юридична кваліфікація.

25. Гадяцький договір 1656 р. та його історичне значення.

26. Українці в Північній війні 1700–1721 рр.

27. Гетьман Іван Мазепа – державний і політичний діяч.

28. Гетьман Пилип Орлик та його “Конституція прав і вольностей Війська Запорозького”.

29. Коліївщина.

30. Культура України наприкінці XVII – у XVIII ст.

31. Григорій Сковорода та його історико-філософська спадщина.

32. Зруйнування Запорізької Січі в 1775 році.

33. Декабристи та їх діяльність в Україні.

34. Народний месник Устим Кармалюк.

35. Кирило-Мефодіївське братство – перша українська політична нелегальна організація.

36. Тарас Шевченко та український національно-визвольний рух XIX ст.

37. Революція 1848–1849 рр. в Австро-Угорщині та її вплив на суспільно-політичне життя в Україні.

38. Український національний гімн та його творець.

39. Українське студентство кінця XIX – початку XX ст.

40. Українська інтелігенція кінця XIX – початку XX ст.

41. Українське селянство кінця XIX – початку XX ст.

42. Перші політичні партії в Україні: програми, стратегія, тактика, лідери.

43. “Братство Тарасівців” та його роль в українському політичному житті.

44. Микола Міхновський – речник новітнього українського самостійництва.

45. Столипінська аграрна реформа та її вплив на соціально-економічний процес в Україні.

46. Українська культура на початку XX ст.

47. Особливості економічного та політичного розвитку західноукраїнських земель напередодні Першої світової війни.

48. Вплив Першої світової війни на національну свідомість українців.

49. Українські січові стрільці.

50. Центральна Рада в особах.

51. Повстання полуботківців: причини та наслідки.

52. Михайло Грушевський – видатний політичний, державний та громадський діяч в Україні.

53. Павло Скоропадський в українській історії.

54. Володимир Винниченко у вітчизняній історії.

55. Симон Петлюра у вітчизняній історії.

56. Іван Огієнко у вітчизняній історії.

57. Махновський рух в Україні у 1918–1920 рр.: причини і наслідки.

58. Донецько-Криворізька республіка.

59. Християн Раковський у вітчизняній історії.

60. Утворення Союзу РСР.

61. Українська військова організація та її діяльність у 1920–1929 рр.

62. „Розстріляне відродження”.

63. Причини, наслідки та національно-політичні аспекти голоду 1932–1933 рр. в Україні.

64. Духовне життя в радянській Україні 30-х рр.

65. Дмитро Донцов – речник новітнього українського самостійництва.

66. Проголошення автономії Карпатської України (1938–1939 рр.).

67. Пакт Ріббентропа–Молотова і возз’єднання українських земель.

68. Нацистський окупаційний режим в Україні.

69. Радянський партизанський рух на окупованій території України.

70. Збройна боротьба формувань УПА на окупованій території України у 1941–1944 рр.

71. ОУН і УПА в історії та політиці.

72. Андрей Шептицький у вітчизняній історії.

73. Друга світова війна в історичній долі українського народу.

74. Ідеологічний наступ сталінізму в повоєнні роки.

75. Голод 1946–1947 рр. в Україні: причини та наслідки.

76. Радянізація західних областей України.

77. Операція “Вісла”.

78. Боротьба ОУН і УПА з радянською владою.

79. Хрущовська “відлига” в культурному житті УРСР.

80. Микита Хрущов у вітчизняній історії.

81. Входження Криму до складу УРСР.

82. Петро Шелест в українській історії.

83. Опозиційний рух в Україні у 60–80 рр. XX ст.

84. Чорнобильська катастрофа – трагедія і біль нації.

85. Володимир Щербицький у вітчизняній історії.

86. Декларація про державний суверенітет і її історичне значення.

87. Конституція України.

88. Державна символіка України: історія та традиції.

89. Формування і становлення багатопартійної системи в сучасній Україні.

90. Релігія і церква в суспільно-політичному і державному відродженні України.

91. Культурне та духовне життя сучасної України.

92. Україна і глобальні проблеми світової цивілізації.

93. Україна в системі міжнародних відносин у сучасну добу.

94. Українська діаспора та її роль у національно-державному відродженні українського народу і розбудові суверенної держави.

95. Альтернативи геополітичної орієнтації України.

 


ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОЇ СПІВБЕСІДИ (залік)

1. Первісна доба в історії України: періодизація, розселення людей, їх заняття, суспільна структура.

2. Найдавніші дослов’янські державні утворення на українських землях.

3. Східні слов’яни: походження, розселення, суспільний устрій.

4. Витоки українського народу та походження назви “Україна”.

5. Утворення й основні етапи розвитку ранньофеодальної імперії східних слов’ян Київська Русь, її історична спадщина.

6. Соціально-економічний розвиток Київської Русі.

7. Державно-політичний устрій Київської Русі. Причини розпаду Київської імперії.

8. Галицько-Волинська держава – правонаступниця Київської Русі. Українські землі під владою золотоординських ханів.

9. Культурно-освітні здобутки доби Київської Русі та Галицько-Волинської держави.

10. Втрата українським народом державності. Українські землі у складі Литовської та інших держав у другій половині XIV – першій половині XVI ст.

11. Утворення Речі Посполитої та її колонізаторська політика на українських землях.

12. Виникнення та історична роль українського козацтва. Запорозька Січ.

13. Козацько-селянські повстання кінця XVI – початку XVII ст., їх місце в українському національно-визвольному русі.

14. Українська революція середини XVII ст.: причини, перебіг подій, наслідки.

15. Національно-визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького – важливий складовий етап української революції.

16. Формування української козацько-гетьманської держави, її адміністративно-політичний устрій, внутрішня та зовнішня політика (1648–1657 рр.).

17. Поділ української держави і боротьба за незалежність у другій половині XVII ст.

18. Наступ російського царизму на українську державність наприкінці XVII – у XVIII ст. Втрата Україною своєї незалежності.

19. Українська культура доби козацької держави.

20. Правобережна і Західна Україна у складі Речі Посполитої наприкінці XVII – у XVIII ст. Розділи Польщі та їх наслідки для історичної долі українського народу.

21. Національно-визвольні рухи в Україні у XVIII ст.

22. Соціально-економічний розвиток та політичне життя в українських землях у складі Російської імперії у першій половині XIX ст.

23. Початок національного відродження в підросійській Україні. Кирило-Мефодіївське товариство.

24. Українські землі під владою Австрійської імперії наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст. Особливості національного відродження.

25. Реформи 60–70-х років в Російській імперії та їх наслідки для економічного і суспільно-політичного розвитку українських земель.

26. Формування української національної самосвідомості, розвиток національного руху та його політизація у другій половині XIX ст.

27. Особливості розвитку української культури у XIX ст.

28. Західноукраїнські землі у другій половині XIX ст. – на початку XX ст.: соціально-економічний розвиток, визвольна боротьба народних мас, політизація національного руху.

29. Український політичний і національний рухи напередодні та у роки російської революції 1905–1907 рр., їх наслідки. Спроби царизму реформувати економічне й політичне життя.

30. Українські землі в роки Першої світової війни: плани воюючих сторін, перебіг воєнних подій, національний рух.

31. Початок української національно-демократичної революції 1917–1920 рр.: Центральна Рада, проголошення незалежності УНР.

32. Українська держава доби Гетьманату.

33. УНР доби Директорії. Причини поразки та уроки національно-визвольних змагань 1917–1920 рр.

34. Західноукраїнська Народна Республіка: проголошення, державотворчі процеси, історична доля.

35. Тактика більшовиків в Україні у 1917–1918 рр. Проголошення радянської влади та війна з Центральною Радою.

36. Відновлення більшовицької влади в Україні у 1919 та 1920 рр.: формування радянської державної системи, заходи в економіці, політиці, культурно-духовному житті.

37. Радянсько-польська війна 1920 р. та її наслідки для України. Розгром військ Врангеля і руху махновців.

38. Економічний і політичний розвиток УСРР в умовах непу.

39. Утворення СРСР і ліквідація національної незалежності України.

40. Політика “українізації” та її крах. Політичні репресії 20-х рр.

41. Радянська індустріалізація в Україні та її соціально-економічні наслідки.

42. Запровадження колгоспного ладу в УСРР. Голодомор 1932–1933 рр.

43. Утвердження тоталітарного режиму влади в СРСР і його прояви в суспільно-політичному та культурно-духовному житті України 30-х рр.

44. Західноукраїнські землі між двома світовими війнами. Теорія і практика українського інтегрального націоналізму.

45. Україна напередодні та на початку Другої світової війни (1939–1941 рр.).

46. Окупація України військами Німеччини та її союзників. Окупаційний режим і рух Опору, його особливості.

47. Звільнення України від німецьких окупантів. Політичні наслідки Другої світової війни для України.

48. Повоєнна відбудова і розвиток України в 1945-на початку 50-х рр. Радянізація західних областей.

49. Культурне життя в Україні у другій половині 40-х – на початку 50-х рр. ХХ ст.

50. Економічний розвиток і соціально-політичне життя в Україні у другій половині 50-х – на початку 60-х рр.

51. Радянська Україна в умовах загострення кризи комуністичного ладу та спроб оновлення соціалізму (60–80 рр.).

52. Опозиційний рух в Україні у другій половині 60-х – першій половині 80-х рр. ХХ ст., його значення в піднесенні національної самосвідомості.

53. Ідеологізація і русифікація культурного життя в 70–80 роки. Політичний курс на “злиття націй”.

54. Перебудовчі процеси і піднесення національно-визвольного руху в Україні.

55. Українська національна антикомуністична революція 1989–1991 рр.: причини, перебіг подій, результати.

56. Національно-державне відродження України після здобуття незалежності: державотворення, формування політичної системи, реформування економіки, етнополітика.

57. Становлення багатопартійної системи в Україні у 80–90 рр. XX ст.

58. Проблеми економічного і суспільно-політичного розвитку України у сучасну добу.

59. Культурно-духовні процеси та їх особливості в умовах розбудови незалежної України.

60. Зовнішня політика України наприкінці XX ст. – на початку XXI ст.

61. Роль і місце України в інтеграційних процесах сучасної Європи.

62. Українці за межами України. Українська діаспора.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.236.13 (0.01 с.)