ТОП 10:

Освітня реформа Петра Могили 

Реферат

з курсу «Давня українська

література»

студентки 107 уред групи

Ткаченко Олесі

 

Науковий керівник:

доцент, кандидат філологічних наук

Савченко І.В.

 

Київ 2008


Тести

з курсу “Давня українська література”

Тести як форма контролю розраховані на ерудицію, а також на спеціальні знання та здібності студентів аналізувати матеріал, на вміння розмірковувати про предмет вивчення. Особливістю тестів є їх інформаційна ємність, тобто вони містять у власній конструкції конкретно-історичні факти, імена, події, дати тощо. Це дає можливість навіть при незнанні студентом точної відповіді розвивати його пізнавальні здібності, знайомити з чимось новим, допомагати згадати те, що забулося, орієнтуватися у тематиці тощо.

Виберіть із запропонованих відповідей одну чи декілька правильних:

1. Медієвістика – це:

a) ознака літературного стилю;

b) розділ літературознавчої науки;

c) визначення жанрової природи твору;

d) особливості композиції художнього твору;

e) художній засіб.

2. Наука, що вивчає давні пам’ятки та давнє письмо, називається…

a) історіографія;

b) бібліографія;

c) краєзнавство;

d) текстологія;

e) палеографія.

 

3. Визначення достовірності художнього твору, встановлення його авторства, часу та місця створення – це…

a) автентичність;

b) анонімність;

c) атрибуція;

d) компіляція;

e) контамінація.

4. Культура і література яких країн мали найбільший вплив на становлення і розвиток літератури Києворуського періоду?

a) Польща;

b) Росія;

c) Візантія;

d) Болгарія;

e) Німеччина.

 

5. Який період у розвитку національного письменства вивчає медієвістика?

a) Х—XIII ст.;

b) X—XVII ст.;

c) X—XVIII ст.;

d) XІ—XVIII ст.;

e) XV—XVIII ст.

 

6. Як називається період давньої української літератури, що охоплює Х—ХІІІ ст.?

a) література раннього Бароко;

b) література Ренесансу;

c) література Княжої доби;

d) література пізнього Бароко;

e) література зрілого Бароко.

 

7. Які із вказаних особливостей властиві давній українській літературі?

a) переважно рукописний характер побутування;

b) імперсональність;

c) світський характер;

d) історизм;

e) нормативність.

 

8. Кого з українських вчених вважають першим дослідником давньої української літератури?

a) Володимир Перетц;

b) Іван Франко;

c) Іван Вагилевич;

d) Михайло Максимович;

e) Пантелеймон Куліш.

 

9. Кому з українських дослідників належить думка про те, що серед найдавніших українських літературних пам’яток є «багато прекрасних за своїм внутрішнім достоїнством і навіть часом появи, бо деякими явищами своїми вона (давня українська література. — І.С.) визначила розвиток словесності в інших народів нового світу»?

a) Михайлу Возняку;

b) Михайлу Максимовичу;

c) Івану Франку;

d) Олексі Мишаничу;

e) Дмитру Чижевському.

 

10. Хто з українських дослідників став автором першого на Західній Україні нарису історії української літератури?

a) Михайло Максимович;

b) Іван Франко;

c) Іван Вагилевич;

d) Михайло Возняк;

e) Омелян Огоновський.

 

11. Хто з українських вчених-дослідників давнього письменства висловив думку про безперервність і цілісність історичного розвитку української літератури?

a) Іван Франко;

b) Михайло Грушевський;

c) Михайло Возняк;

d) Омелян Огоновський;

e) Павло Житецький.

 

12. Назвати сучасних українських вчених-літературознавців, які займаються вивченням проблем давньої української літератури:

a) Михайло Наєнко;

b) Микола Сулима;

c) Віра Агєєва;

d) Юрій Пелешенко;

e) Леонід Ушкалов.

13. Назвати фактори, які зумовили Перший південнослов’янський вплив на давньоруську літературу:

a) спільність кордонів Київської Русі і південнослов’янських держав;

b) єдина віра;

c) єдина світська влада;

d) єдиний географічний простір;

e) спорідненість мов.

14. Якими мовами були написані книги Біблії?

a) арамейська;

b) давньоболгарська;

c) старослов’янська;

d) давньоєврейська;

e) грецька.

15. Назвати біблійні книги, що були перекладені на Русі відразу після прийняття християнства:

a) Євангелія;

b) Апокаліпсис;

c) Псалтир;

d) Діяння Апостолів;

e) Пісня над Піснями.

16. Як називається група пророчих біблійних писань, у яких наявні загадкові фантастичні провіщення, складна символіка чисел та образів, описи боротьби добра і зла, а також есхатологічні мотиви?

a) апологетика;

b) апокаліптика;

c) генеалогії;

d) логії;

e) євангелія.

17. У які книги Старого Заповіту включені законодавчі настанови релігійно-правового, морального та культового змісту?

a) Книга Суддів;

b) Вихід;

c) Левіт;

d) Буття;

e) Второзаконня.

18. У якій старозаповітній книзі викладається історія створення світу і людини?

a) Псалтир;

b) Пісня над Піснями;

c) Вихід;

d) Буття;

e) Книга Ісуса Навина.

19. Центральним героєм якої старозаповітної книги є Мойсей?

a) Буття;

b) Числа;

c) Вихід;

d) Книга Йова;

e) Книга Естер.

20. У якій законоустановчій книзі Старого Заповіту викладаються обов’язкові приниципи повсякденного життя іудеїв, а також встановлюються свята?

a) Буття;

b) Вихід;

c) Левіт;

d) Числа;

e) Второзаконня.

21. Назвати старозаповітну книгу, у якій подається якнайширша інформація про майбутнього Месію:

a) Вихід;

b) Книга Естер;

c) Книга Екклезіаста;

d) Псалтир;

e) Числа.

22. Назвати книги, які у Старому Заповіті входять до групи морально-поетичних:

a) Псалтир;

b) Вихід;

c) Книга Екклезіаста;

d) Книга Суддів;

e) Книга притч Соломонових.

23. Яка з морально-поетичних книг Старого Заповіту присвячена проблемі сенсу людського існування?

a) Книга Йова;

b) Псалтир;

c) Книга притч Соломонових;

d) Книга Екклезіаста;

e) Книга Пісня над Піснями.

24. Хто з названих бібілійних персонажів є дійовими особами у книзі Пісня над Піснями?

a) Мойсей;

b) цар Соломон;

c) цар Давид;

d) суламітка Авігаш;

e) Сарра.

25. До збірника Апостол входили книги…

a) Євангелія та Діяння апостолів;

b) Діяння та Послання апостолів;

c) Послання апостолів та Апокаліпсис;

d) Послання апостолів та Одкровення Івана Богослова;

e) Діяння апостолів та Євангеліє від Луки.

26. Слово «євангеліє» означає…

a) привітання;

b) дружнє послання;

c) історія;

d) добра звістка;

e) повчання.

27. Назвати найкоротше із канонічних новозаповітних євангелій:

a) Івана;

b) Марка;

c) Луки;

d) Матвія.

28. Як називається невелике повчальне алегоричне оповідання, у якому фабула підпорядкована моралізіційній частині твору?

a) байка;

b) притча;

c) повчання;

d) сентенція;

e) казка.

29. Яке із новозаповітних канонічних євангелій називають «жіночим»?

a) Луки;

b) Матвія;

c) Івана;

d) Марка.

30. Які євангелія належать до групи синоптичних?

a) Матвія, Марка, Івана;

b) Матвія, Луки, Івана;

c) Марка, Луки, Івана;

d) Матвія, Марка, Луки.

31. Які із вказаних ознак відрізняють Євангеліє Івана від синоптичних євангелій?

a) патетична форма викладу;

b) потрактування образу Ісуса як Бога у людській подобі;

c) використання притч;

d) форма листа;

e) посилання на Старий Заповіт.

32. Яке з названих євангелій призначалося для використання при богослужінні?

a) апракосне;

b) тлумачне;

c) Євангеліє Івана;

d) тетра-євангеліє;

e) Євангеліє Марка.

33. Назвати перший повний україномовний переклад Євангелія:

a) «Учительне євангеліє» Івана Федорова;

b) Остромирове Євангеліє;

c) Полікарпове Євангеліє;

d) Пересопницьке Євангеліє;

e) Мстиславове Євангеліє.

34. Як на Русі називалися списки заборонених книг?

a) палеї;

b) індекси;

c) апокрифи;

d) хронографи;

e) прологи.

35. Твори якого жанру перекладної літератури, на думку вчених, виникли у народному середовищі?

a) агіографія;

b) історична література;

c) патристика;

d) апокрифічна література;

e) богослужбова література.

 

36. До якого жанру перекладної літератури належить твір «Ходіння Богородиці по муках»?

a) агіографія;

b) історична література;

c) апокрифічна література;

d) богослужбова література;

e) канонічна література.

37. Які із названих художніх ознак властиві апокрифам?

a) демократизм оповіді;

b) нормативність композиції;

c) використання чудес, фантастики, екзотики;

d) наповнення фабули соціально-побутовими деталями;

e) відсутність логічності у викладі.

 

38. Хто з українських вчених-дослідників давньої української літератури підготував п’ятитомне видання «Апокрифів і легенд з українських рукописів»?

a) Михайло Возняк;

b) Іван Франко;

c) Олекса Мишанич;

d) Михайло Максимович;

e) Володимир Перетц.

 

39. Які твори, що перекладалися безпосередньо із грецьких збірників, мали на меті дати зразок релігійного подвижництва?

a) апокрифічні;

b) гадальні збірники;

c) збірники афоризмів;

d) історичні;

e) агіографічні.

 

40. Яку назву мав візантійський збірник — антологія афоризмів і прислів’їв, — укладений у ХІ ст. ченцем Антонієм?

a) «Ізмарагд»;

b) «Ізборник»;

c) «Маргарит»;

d) «Пчола»;

e) «Златоструй».

41. Середньовічний перекладний збірник байок та повчань про звірів, що містив перелік реальних та фантастичних тварин з описом окремих їх властивостей, називався…

a) «Пчола»;

b) «Маргарит»;

c) «Фізіолог»;

d) «Бестіарій»;

e) «Шестоднев».

42. Як називався вид гадальної книги перекладного походження, у якій ішлося про всілякі прикмети?

a) «Бестіарій»;

b) «Волховник»;

c) «Маргарит»;

d) «Ізмарагд»;

e) «Шестоднев».

43. Які види збірників були властиві перекладній історичній літературі?

a) літописи;

b) палеї;

c) хроніки;

d) четьї-мінеї;

e) хронографи.

 

44. Твори яких із названих авторів належали до історичної літератури?

a) Георгій Амартол;

b) Козьма Індикоплав;

c) Георгій Писид;

d) Іоанн Малала;

e) Йосиф Флавій.

 

45. Хто з києворуських князів став засновником скрипторію у Софійському соборі?

a) Володимир Великий;

b) Ярослав Мудрий;

c) Мстислав Володимирович;

d) Святослав Ігорович;

e) Володимир Мономах.

46. Назвати найдавніший вид давньоукраїнської оригінальної писемності:

a) паломницька література;

b) літописання;

c) агіографічна література;

d) ворожбитські книги;

e) ораторська література.

47. З якою метою літописці використовували «порічний» принцип викладу історичних подій?

a) упорядкування потоку фактів;

b) введення національної історії у загальноісторичний контекст;

c) створення ідеального образу володаря;

d) унаочнення ідейного змісту;

e) залучення значної кількості запозичених сюжетів.

48. Назвати суспільно-історичні та культурні причини постання жанру давнього українського літописання:

a) вплив перекладної історіографічної літератури;

b) політична та культурна боротьба, яку вела Київська держава в ХІ ст. проти Візантії;

c) потреба формування почуття державності;

d) розвиток національної християнської церкви;

e) постання національної освітньої справи.

49. Як називалася майстерня, де в давнину працювали переписувачі книг?

a) соборник;

b) служебник;

c) пасхалії;

d) скрипторій;

e) палея.

50. Які оповідання «Повісті врем’яних літ» є зразками дружинного епосу?

a) Оповідання про смерть князя Олега від коня;

b) Оповідання про заснування Києва;

c) Оповідання про білгородський кисіль;

d) цикл оповідань про князя Святослава Ігоровича;

e) Оповідання про вибір князем Володимиром віри.

51. У якому літописі вперше була зафіксована назва «Україна»?

a) «Повість врем'яних літ»;

b) Суздальський літопис;

c) Галицько-Волинський літопис;

d) Переяславський літопис;

e) Київський літопис.

52. У творах якого жанру творився образ ідеального християнина?

a) апокрифічна література;

b) агіографічна література;

c) паломницька література;

d) патристична література;

e) ораторська література.

53. До якої тематичної групи житій належить «Житіє Бориса і Гліба»?

a) житія преподобних;

b) житія-мартирії;

c) житія святителів;

d) княжі житія;

e) житія преподобномучеників.

54. Які з названих жанрових утворень є “ансамблевими” (Д.Лихачов)?

a) четьї-мінеї;

b) літописи;

c) повчання;

d) ходіння;

e) житія.

55. Про який твір києворуського періоду Д.Лихачов писав: «Показати Руську землю в ряду інших держав світу, довести, що руський народ не без роду й племені, що він має свою історію, якою вправі пишатися, – така прекрасна для свого часу мета, що її поставив собі автор...»?

a) Галицько-Волинський літопис;

b) «Повість врем'яних літ»;

c) «Ходіння» Даниїла;

d) «Слово про Ігорів похід»;

e) «Слово про Закон і Благодать» Іларіона.

56. Які із названих художніх ознак властиві стилю монументального історизму?

a) риторичність;

b) «монотематичний» виклад;

c) економність у використанні стилістичних елементів;

d) активне використання стилістичних прикрас;

e) афористичність висловлювання.

57. Назвати перший києворуський оригінальний житійний збірник:

a) Синайський патерик;

b) Лимонар;

c) Римський патерик;

d) Києво-Печерський патерик;

e) Почаївський патерик.

58. Які з названих агіографічних збірників за своєю структурою є календарними?

a) патерики;

b) прологи;

c) четьї-мінеї.

59. Який із житійних збірників використовувався при богослужінні?

a) патерики;

b) прологи;

c) четьї-мінеї.

60. Який твір києворуської літератури можна вважати першою історіософською працею в історії української літератури?

a) «Слово про Ігорів похід»;

b) «Повість врем'яних літ»;

c) Києво-Печерський патерик;

d) «Повчання дітям» Володимира Мономаха;

e) Галицько-Волинський літопис.

61. Які аргументи є вагомими при доведенні українського походження «Слова про Ігорів похід»?

a) насичення мови твору чернігово-сіверськими діалектами;

b) походження автора;

c) опис подій, пов’язаних з етнічними українськими територіями;

d) місце створення;

e) поганський світогляд автора.

62. Які матеріали, окрім тексту «Слова про Ігорів похід», були вміщені у першому виданні твору (1800)?

a) біографічна довідка упорядників видання;

b) передмова упорядників;

c) словників незрозумілих слів;

d) генеалогічна таблиця руських князів;

e) примітки історичного, географічного та лінгвістичного характеру.

63. У яких літописах міститься оповідання про похід князя Ігоря проти половців?

a) Переяславський;

b) Чернігівський;

c) Київський;

d) Галицько-Волинський;

e) Суздальський.

64. Як автор «Слова про Ігорів похід» називає свій твір у тексті?

a) поема;

b) оповідання

c) пісня;

d) повість;

e) слово.

65.У чому виявляється спорідненість «Слова про Ігорів похід» з києворуськими билинами?

a) ідея патріотизму;

b) історизм;

c) зображення природи як активного учасника усіх подій;

d) наявність позасюжетних елементів;

e) тричленність композиції.

66. Коли відбувся невдалий похід князя Ігоря проти половців, описаний у «Слові про Ігорів похід»?

a) навесні 1184 р.;

b) взимку 1185 р.;

c) навесні 1185 р.;

d) влітку 1186 р.;

e) восени 1187 р.

67. Хто з руських князів узяв участь у поході князя Ігоря проти половців?

a) Святослав Всеволодович, князь київський;

b) Всеволод Володимирович, князь курський і трубецький;

c) Святослав Ольгович, князь рильський;

d) Володимир Ігорович, князь путивльський;

e) Ярослав Осмомисл, князь галицький.

68. Що, на думку автора «Слова про Ігорів похід», стало причиною поразки війська князя Ігоря?

a) невміння організувати військові дії;

b) вияв Божого гніву за гріхи Ігоря (розправа над мешканцями Глібова);

c) військові та династичні союзи руських князів із половецькими ханами;

d) міжусобна боротьба руських князів;

e) несприятливі кліматичні умови.

69. Який із образів «Слова про Ігорів похід» є центральним у системі образів твору?

a) образ князя Ігоря;

b) образ князя Святослава;

c) образ Руської землі;

d) образ Ярославни;

e) образ Києва.

70. Які засоби та прийоми творення використовує автор для зображення образу Святослава Київського?

a) показ через дії і вчинки;

b) авторська характеристика;

c) самохарактеристика (Золоте слова);

d) портретна характеристика;

e) ідеалізація.

71. Які ознаки «Слова про Ігорів похід» вказують на поганський світогляд його автора?

a) персоніфікація предметів та явищ природи;

b) феодальна символіка;

c) узгодженість художнього змісту з історичною епохою;

d) використання давньоруської міфології;

e) прийом метаморфози.

72. У чому виявляється ліризм «Слова про Ігорів похід»?

a) авторські звертання до Русі;

b) персоніфіковані пейзажі;

c) плачі Ярославни та руських жон;

d) історичні коментарі автора;

e) батальні сцени.

73. З яким фольклорним жанром споріднений Плач Ярославни?

a) замовляння;

b) легенда;

c) голосіння;

d) приповідка;

e) дума.

74. Який художній засіб використано у «Слові про Ігорів похід» при творенні образу Руської землі?

a) алегорія;

b) символ;

c) оксиморон;

d) метонімія;

e) персоніфікація.

75. Визначити ознаки, за якими «Слово про Ігорів похід» відрізняється від літописного оповідання про похід князя Ігоря на половців:

a) тема патріотизму;

b) згадка про затемнення сонця;

c) гіперболізація оповіді;

d) система образів;

e) релігійно-моралізаторське потрактування події.

76. Хто з українських вчених вперше довів зв’язок «Слова про Ігорів похід» з українським фольклором?

a) Володимир Перетц;

b) Михайло Максимович;

c) Микола Зеров;

d) Сергій Маслов;

e) Іван Франко.

77. Хто з учених-літературознавців виявив зв’язок «Слова про Ігорів похід» із західноєвропейським епосом?

a) Михайло Максимович;

b) Микола Тихонравов;

c) Володимир Перетц;

d) Олександр Галахов;

e) Федір Буслаєв.

78. Які частини «Слова про Ігорів похід» переспівав Тарас Шевченко?

a) вихід у похід;

b) битва на ріці Каялі;

c) Золоте слово Святослава;

d) сон князя Святослава;

e) Плач Ярославни.

79. Хто з українських письменників ХІХ ст. переклав «Слово про Ігорів похід», стилізуючи його під народні думи?

a) Маркіян Шашкевич;

b) Панас Мирний;

c) Іван Франко;

d) Юрій Федькович;

e) Степан Руданський.

80. Яка тематична група житій постала в ХІ ст. і була властива лише українській агіографії?

a) житія юродивих;

b) княжі житія;

c) житія стовпників;

d) житія преподобних отців;

e) житія-мартирії.

81. До якого напряму давньоруської проповіді належать «слова» Кирила Турівського?

a) епідиктичне красномовство;

b) дидактичне красномовство.

 

82. Яке суспільне явище чи історична подія стали приводом для написання Іларіоном «Слова про Закон і Благодать»?

a) охрещення Русі Володимиром Великим;

b) призначення Іларіона Руським митрополитом;

c) спроба поширення на Русі іудаїзму;

d) побудова Ярославом Мудрим церкви Благовіщення;

e) напад на Київ кочовиків.

83. Похвала яким києворуським князям вміщена у «Слові про Закон і Благодать» митрополита Іларіона?

a) княгині Ользі;

b) князю Володимиру Великому;

c) князю Ярославу Мудрому;

d) князю Святославу;

e) князю Ігорю.

84. Що, за визнанням самого Володимира Мономаха, змусило його написати «Повчання дітям»?

a) відмова від князівського престолу;

b) бойові дії із кочівниками;

c) відмова взяти участь у міжусобній війні з Ростиславичами;

d) передчуття близької смерті;

e) прийняття чернечого постригу.

85. На яку біблійну книгу найчастіше посилається Володимир Мономах у «Повчанні дітям»?

a) Євангеліє Івана;

b) Псалтир;

c) Книга притч Соломонових;

d) Одкровення Івана Богослова;

e) Євангеліє Луки.

86. Який жанр давньоруської літератури мав форму своєрідних путівників, що містили інформацію про Святі місця?

a) літописання;

b) воїнська повість;

c) житія святих;

d) апокрифічна література;

e) паломницька література.

87. Як називався агіографічний збірник, який вміщував оповідання дидактичного характеру про життя пустельників або ченців певного монастиря?

a) пролог;

b) памфлет;

c) патерик;

d) паремійник;

e) панегірик.

88. Хто з українських учених-літературознавців обґрунтував потребу вивчення полінгвістичності літературного процесу?

a) Володимир Перетц;

b) Іван Франко;

c) Омелян Огоновський;

d) Михайло Максимович;

e) Михайло Возняк.

89. Які суспільно-політичні та культурно-наукові події кінця ХV-середини ХVІ ст. справили вирішальний вплив на переорієнтацію національного літературного процесу?

a) війна Червоної і Білої троянд (Англія);

b) європейська епоха Відродження;

c) падіння Константинополя у 1453 р.;

d) відкриття Христофором Колумбом Америки;

e) винахід Йоганном Гутенбергом друкарства.

90. Назвати причини постання латиномовної української віршової традиції:

a) відповідна система освіти;

b) боротьба окремих народів проти денаціоналізації та асиміляції;

c) ренесансні ідеї космополітизму;

d) відсутність національної книжної віршової традиції;

e) єдиний європейський релігійний простір.

91. Назвати першого відомого українця, який почав писати латиномовні поезії:

a) Григорій Чуй, русин із Самбора;

b) Павло Русин з Кросна;

c) Юрій Дрогобич;

d) Станіслав Оріховський;

e) Себастіан Кленович.

92. Які нові для української літератури версифікаційні форми популяризуються через латиномовне віршування?

a) білий вірш;

b) сапфічний вірш;

c) фалехів вірш;

d) алкеїв вірш;

e) гекзаметр.

93. Як називався один із видів античної, а потім і європейської поезії, присвячений описові пастушого життя?

a) елегія;

b) ідилія;

c) епітафія;

d) епіграма;

e) еклога.

94. Назвати першу в українській літературі поетичну декларацію про роль і завдання мистецтва та науки, письменника і вченого:

a) «Роксоланія» Себастіана Кленовича;

b) «Похвала поезії» Павла Русина;

c) «Еклога» Григорія Чуя, русина із Самбора;

d) «Вступ до книги «Прогностична оцінка 1483 року» Юрія Дрогобича;

e) «Про Острозьку війну» Симона Пекаліда.

95. Кого з українських латиномовних поетів І.Франко назвав «першим українським етнографом»?

a) Юрій Дрогобич;

b) Микола Гусовський;

c) Георгій Тичинський Рутенець;

d) Іван Туробіній Рутенець;

e) Себастіан Кленович.

96. У якому латиномовному творі вперше в українській літературі проявляються урбаністичні тенденції?

a) «Пісня про зубра» Миколи Гусовського;

b) «На герб Львова» Івана Туробінія Рутенця;

c) «Роксоланія» Себастіана Кленовича;

d) «Про Острозьку війну» Симона Пекаліда;

e) «До Аполлона» Павла Русина.

97. Кому С.Кленович присвячує поему «Роксоланія»?

a) українському народові;

b) польському королю;

c) сенатові м.Львова;

d) запорізькому козацтву;

e) Папі Римському.

98. Рядки з твору якого античного письменника бере С.Кленович за епіграф до поеми «Роксоланія»?

a) Фалех;

b) Сапфо;

c) Алкей;

d) Вергілій;

e) Гомер.

99. Хто, на думку С.Кленовича (поема «Роксоланія»), є родоначальником русів?

a) Адам;

b) Яфет;

c) князі Рюрик і Давид;

d) Кий, Щек, Хорив та Либідь;

e) князь Олег.

100. У чому виявляється ренесансний характер поеми Себастіана Кленовича «Роксоланія»?

a) широке використання образів античної міфології;

b) вияв авторової релігійної толерантності;

c) риторичність та патетика оповіді;

d) світський характер твору;

e) афектація оповіді.

101. Яка історична подія лежить в основі поеми Симона Пекаліда «Про Острозьку війну» ?

a) відкриття Острозького колегіуму;

b) повстання на чолі з К.Косинським;

c) заснування Острозької друкарні;

d) Люблінська унія 1569 р.;

e) Берестейська унія 1596 р.

102. Яку з культурних епох Д.Чижевський назвав «центральною в духовній історії України»?

a) Середньовіччя;

b) Бароко;

c) Ренесанс;

d) Класицизм;

e) Просвітництво.

103. Яка історична подія поклала початок масовому окатоличенню української шляхти?

a) Флорентійська унія 1439 р.;

b) падіння Константинополя у 1453 р.;

c) Люблінська унія 1569 р.;

d) календарна реформа 1582 р.;

e) Берестейська унія 1596 р.

104. Коли була заснована Київська братська школа?

a) 1569 р.;

b) 1596 р.;

c) 1615 р.;

d) 1622 р.;

e) 1648 р.

105. Де, коли і ким була заснована перша друкарня на українських землях?

a) Остріг, 1573 р., Іван Федоров;

b) Львів, 1573 р., Іван Федоров;

c) Київ, 1615 р., Іван Федоров;

d) Київ, 1622 р., Єлисей Плетенецький;

e) Остріг, 1573 р., князь К.Острозький.

106. Визначити час появи полемічної літератури в Україні:

a) 80-ті роки ХV ст.;

b) 1596 рік;

c) середина ХІ ст.;

d) 988 рік;

e) ХVІ-ХVІІ століття.

107. Полемічна література – це різновид:

a) історіографічної прози;

b) белетристики;

c) сатиричної прози;

d) публіцистики;

e) житійної літератури.

108. Який твір поклав початок друкованої полемічної літератури?

a) «Ключ царства небесного» Герасима Смотрицького;

b) «Апокрисис» Христофора Філалета;

c) анонімна «Пересторога»;

d) «Тренос» Мелетія Смотрицького;

e) «Палінодія» Захарії Копистенського.

109. Реакцією на яку суспільно-політичну чи культурну подію став твір Герасима Смотрицького «Ключ царства небесного»?

a) прийняття Люблінської унії;

b) прийняття Берестейської унії;

c) календарна реформа 1582 р.;

d) заснування Львівського братства;

e) заснування Острозької друкарні.

110. Кому з українських історичних діячів присвячений твір Герасима Смотрицького «Ключ царства небесного»?

a) К.Острозькому;

b) П.Конашевичу-Сагайдачному;

c) К.Косинському;

d) Є.Гулевичівні;

e) П.Могилі.

111. Де провів своє життя Іван Вишенський?

a) Києво-Печерська Лавра;

b) Почаївська Лавра;

c) Афонський монастир;

d) Єлецький монастир (м.Чернігів);

e) Манявський скит.

112. Хто з українських дослідників є автором найповнішої біографії Івана Вишенського?

a) Агатангел Кримський;

b) Іван Франко;

c) Михайло Грушевський;

d) Валерій Шевчук;

e) Іван Єрьомін.

113. Кого з українських полемістів Іван Франко вважав ідеологом культурного та ідеологічного сепаратизму України?

a) Захарія Копистенський;

b) Мелетій Смотрицький;

c) Іван Вишенський;

d) Герасим Смотрицький;

e) Григорій Цамблак.

114. Про кого з українських письменників Іван Франко писав: «Навіть погляду, що основою суспільної організації є праця і робітничі кола, ми не бачимо у нашого автора і сліду; він знає лише один вид праці – аскетичний подвиг, а виробнича праця для нього суєта»?

a) Григорій Граб’янка;

b) Дмитро Туптало;

c) Іван Вишенський;

d) Герасим Смотрицький;

e) Іван Величковський.

115. Який твір Івана Вишенського написаний у відповідь на трактат Іпатія Потія «Оборона згоди...»?

a) «Викриття диявола-світодержця»;

b) «Писання до єпископів»;

c) «Послання до стариці Домникії»;

d) «Послання до князя Острозького»;

e) «Коротка звістка про латинські спокуси».

116. Як називався рукописний збірник творів Івана Вишенського?

a) «Ізборник»;

b) «Волховник»;

c) «Торжественник»;

d) «Книжиця»;

e) «Діаріуш».

117. Яка жанрова форма є найбільш уживаною у творчості Івана Вишенського?

a) діалог;

b) посвята;

c) памфлет;

d) послання;

e) трактат.

118. Які із названих стильових особливостей властиві прозі Івана Вишенського?

a) фактографізм;

b) жанровий поліфонізм;

c) композиційна унормованість;

d) об’єктивізм подачі матеріалу;

e) використання неологізмів, просторіч, жаргонізмів.

119. У якому творі І.Вишенського центральним є образ «голяка-странника»?

a) «Викриття диявола-світодержця»;

b) «Коротка розповідь про латинські спокуси»;

c) «Порада про очищення церкви»;

d) «Писання до всіх, хто мешкає у Лядській землі»;

e) «Писання до єпископів».

120. У якій формі написаний твір Івана Вишенського «Викриття диявола-світодержця»?

a) послання;

b) діалог;

c) драматичний діалог;

d) сон;

e) марення.

121. Що вважає шкідливим для православ’я і проти чого виступає І.Вишенський у «Пораді про очищення церкви»?

a) проти грецької та латинської мови;

b) проти неосвіченості православних священиків;

c) проти католицької освіти;

d) проти народної традиції використання релігійних свят для проведення ярмарків;

e) проти перекладу Біблії українською мовою.

122. Який із своїх творів Іван Вишенський вперше підписує «Іоан із Вишні»?

a) «Викриття диявола-світодержця»;

b) «Коротка розповідь про латинські спокуси»;

c) «Порада про очищення церкви»;

d) «Писання до усіх, хто мешкає у Лядській землі»;

e) «Писання до єпископів».

123. Який стилістичний прийом застосовує Іван Вишенський у «Писанні до всіх, хто мешкає у Лядській землі» для показу повного морального занепаду та духовного виродження людей?

a) контраст;

b) паралелізм;

c) антитеза;

d) ампліфікація;

e) градація.

124. Якого євангельського персонажа згадує Іван Вишенський, докоряючи єпископам-ренегатам («Писання до єпископів») за відступництво?

a) Ісуса Христа;

b) Іуду;

c) Божу Матір;

d) апостолів Петра і Павла;

e) Пілата.

125. Які ознаки жанру послання спостерігаються у «Писанні до єпископів» Івана Вишенського?

a) пряме називання адресата;

b) авторський суб’єктивізм;

c) аморфність композиції;

d) форма відкритого звернення до особи чи групи людей;

e) зв’язок змісту твору з синхронними часові написання подіями.

126. У якому творі Іван Вишенський гостро засуджує ідеї та діяльність Львівського ставропігійного братства, а також виступає проти його керівника Юрія Рогатинця?

a) «Послання до князя Василія Острозького»;

b) «Писання до єпископів»;

c) «Писання до усіх, хто мешкає в Лядській землі»;

d) «Послання до стариці Домникії»;

e) «Коротка розповідь про латинські спокуси».

127. Визначити особливості композиції творів Івана Вишенського:

a) аморфність;

b) наявність чіткого плану;

c) непропорційність частин;

d) наявність поширених описів;

e) виписки з різних джерел.

128. Який твір української полемічної літератури був написаний як реакція на погром віленських православних міщан, вчинений у 1609 році Іпатієм Потієм?

a) «Послання до єпископів» Івана Вишенського;

b) «Ключ царства небесного» Герасима Смотрицького;

c) «Апокрисис» Христофора Філалета;

d) Анонімна «Пересторога»;

e) «Тренос» Мелетія Смотрицького.

129. Яким засобом скористався у «Треносі» Мелетій Смотрицький для зображення образу Матері-Церкви?

a) символ;

b) оксюморон;

c) алегорія;

d) персоніфікація;

e) метонімія.

130. Які з названих стильових ознак є властивими для літератури українського Бароко?

a) емблематичність;

b) метафоричність:

c) гармонійність;

d) раціоналізм;

e) алегоричність.

131. Хто з українських літературознавців назвав бароко «центральною епохою в духовній історії України»?

a) Іван Франко;

b) Михайло Возняк;

c) Сергій Єфремов;

d) Водимир Перетц;

e) Дмитро Чижевський.

132. Ораторський і стилістичний прийом, який полягає у нагромадженні однакових тропів, однотипних виразів чи синтаксичних структур, називається…

a) алегорія;

b) автентичність;

c) анонімність;

d) ампліфікація;

e) антитеза.

133. Яку функцію виконували у барокових творах античні елементи?

a) змістову;

b) композиційну;

c) естетичну;

d) надавали творам інтелектуальності;

e) демократизували твір.

134. Назвіть характеристики, які властиві «Похвалі на герб князів Острозьких» Герасима Смотрицького?

a) зразок геральдичної поезії;

b) написана силабічним віршем;

c) написана нерівноскладовим віршем;

d) віршова передмова до Острозької Біблії;

e) віршова передмова до «Ключа царства небесного».

135. Який із підручників основ поетики пропонував теорію вірша, що грунтувалася на розрізненні довгих і коротких звуків?

a) греко-слов’янська граматика «Адельфотес» Арсенія Еласонського;

b) граматика Лаврентія Зизанія;

c) граматика Мелетія Смотрицького;

d) «Про поетичне мистецтво» Феофана Прокоповича;

e) «Сад поетичний» Митрофана Довгалевського.

136. Панегірик – це…

a) вірш на герб;

b) вірш-прославлення якоїсь особи чи групи людей;

c) вірш, у якому оспівується ідеалізоване життя на лоні сільської природи;

d) вірш, у якому висловлюються настрої смутку, жалю, меланхолії;

e) вірш, присвячений подіям минулого.

137. Які з версифікаційних систем культивувалися в українському віршуванні ХVІІ-ХVІІІ ст.?

a) силабічна система;

b) нерівноскладова система;

c) тонічна система;

d) метрична система;

e) силабо-тонічна система.

138. Який давній український підручник поетики Д.Чижевський назвав «дикою теорією» віршування?

a) граматика Лаврентія Зизанія;

b) граматика Мелетія Смотрицького;

c) «Сад поетичний» Митрофана Довгалевського;

d) греко-слов’янська граматика «Адельфотес» Арсенія Еласонського;

e) «Про поетичне мистецтво» Феофана Прокоповича.

 

139. У якому жанровому різновиді української поезії ХVІІ-ХVІІІ ст. в одне естетичне ціле поєднуються текст і зовнішня зорова форма?

a) геральдична поезія;

b) курйозна поезія;

c) панегірична поезія;

d) історична поезія;

e) любовна поезія.

140. Твори якого жанрового різновиду давньої української поезії можна кваліфікувати як «зриму метафору» (В.Крекотень)?

a) епіграматична поезія;

b) геральдична поезія;

c) історична поезія;

d) панегірична поезія;

e) любовна поезія.

141. Назвати тематичні групи поезій збірці Климентія Зіновіїва:

a) релігійно-філософська поезія;

b) любовна поезія;

c) соціально-побутова поезія;

d) історична поезія;

e) сатирична поезія.

142. Хто з українських вчених став першим публікатором поезій Климентія Зіновіїва?

a) Михайло Максимовач;

b) Пантелеймон Куліш;

c) Іван Франко;

d) Павло Житецький;

e) Тадей Рильський.

143. Кого Климентій Зіновіїв називає у своїй збірці «самими ненависними моїй душі» людьми?
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su не принадлежат авторские права, размещенных материалов. Все права принадлежать их авторам. Обратная связь - 54.224.164.166