Доля поставила його на межі двох великих епох.І.Франко

Сковорода не був песимістом і вірив у можливість праведних людей і справедливого суспільства. Вся його філософія була сфокусована на розумінні щастя. Саме щастя є метою його етики.

І.Куташ

Визначальною рисою філософії Г.Сковороди, як і його попередників, є особлива увага до людини та живого світу. Людина, вважав він, родиться твариною, їй потрібно вдруге народитися духовно, тож кожен народжений у цьому світі -–мандрівник. Людина спершу, образно кажучи, сліпець, якому треба знайти свої зіниці, тобто прозріти. Початок такого прозріння в погодженості із своїм духом, а коли є непогодженість, то людина входить у неспівмірну собі стать, бере на себе непосильний обов’язок, а через це зазнає смутку, туги, нудьги. Звідси випливає одна з великих ідей про споріднену працю, адже спорідненість – це входження в гармонію з природою.

В.Шевчук

Сковороду та мандрівних дяків об’єднує демократизм поглядів, але за своїм змістовим наповненням демократизм Сковороди стоїть на щабель вище. Він виробився під впливом глибокого занурення думки в праоснови світу, загостреної чутливості, напруженого пошуку методів удосконалення людини та навколишньої дійсності. Мандрівні дяки не спромоглися на вироблення власної творчої ідеології і проявили себе через певний нігілізм.

Г.Нога

 


Плани

практичних занять

 

 

Заняття 1. Перекладна література Київської Русі

Біблійні книги

 

План:

1. Обставини та причини появи перекладної літератури, її основні жанри. Перший південнослов’янський вплив.

2. Біблія як літературний твір:

a) композиція;

b) тематичні групи біблійних книг;

c) характеристика окремих книг Старого Заповіту («Буття», «Вихід», «Книга Екклезіаста», «Пісня над Піснями», «Псалтир», «Книга притч Соломонових»).

3. Євангеліє як основна складова частина Нового Заповіту:

a) синоптичні євангелія:

- особливості оповіді;

- образ Ісуса Христа – людини, Месії, друга бідних;

- образ Божої Матері;

b) євангеліє від Івана як богословсько-філософський твір.

4. Доведіть або спростуйте тезу Г.Грілі: «Неможливо поневолити духовно чи соціально народ, призвичаєний читати Біблію. Принципи Біблії – це основа людської свободи».

 

Завдання:

Ø З’ясувати терміни та поняття агіографія, Апокаліпсис (Одкровення Івана Богослова), апокрифічна література, апокрифічні євангелія, Апостол, апостол, апракосне євангеліє, Біблія, богослужбова література, Богомильна єресь, Буття, візантійська культура, Візантійський вплив, Вихід, Волхлвник, Діяння Апостолів, Екклезіаст, есхатологічні апокрифи, євангеліє, євангеліст, Єзекиїль, Єремія, житіє святого, Заповіт, Законоустановчі книги (П’ятикнижжя Мойсеєве), Ізмарагд, індекси, Ісайя, канон, канонізація, канонічні книги, Левіт, Лука, Марко (Марк), мартирій, Матвій (Матфей), мінейне житіє, Мойсей, Новий Заповіт, новозаповітні апокрифи, палея, паремійник, патерик, патристика, Перший південнослов’янський вплив, Пісня над Піснями, послання, притча, Пролог (Синаксар, Мінологій), проложне житіє, пророчі книги, псалми, Псалтир, Пчола (Бджола), сапієнціальні книги (книги мудрості), синоптичні євангелія, Старий Заповіт, старозаповітні євангелія, тетраєвангеліє, тлумачні євангелія, Тора, учительні євангелія, Фізіолог, християнство, хроніка, хронограф, Четьї Мінеї,Числа, Шестодневи, язичництво (поганство).

Ø Визначити особливості опрацювання біблійних сюжетів та образів у одному з творів Тараса Шевченка або Лесі Українки (за вибором).

Ø Вивчити напам’ять уривки з Біблії: Новий Заповіт, Євангеліє від Матвія, 5, 3-10; 6, 9-13.

 

 

Тексти:

Ø Біблійні книги: Буття, Вихід, Псалтир, Книга Екклезіаста, Пісня над Піснями, Євангелія від Матвія, Марка, Луки, Івана.

 

Література:

1. Антофійчук В. Євангельські образи в українській літературі ХХ ст. — Чернівці, 2001.

2. Атлас библейской истории. С географическим указателем. - Российское Библейское общество, 1995.

3. Библейская энциклопедия. – М., 1990.

4. Білецький О. Перекладна література візантійсько-болгарського по­ходження // Білецький О. Зібр. праць: В 5-и т. – К., 1965. – Т. 1. – С.128-187.

5. Білоус П. «Перекладне» й «оригінальне» письменство доби Київської Русі: одна чи дві літератури? // Там само. — С.224-227.

6. Білоус П. «Перший Південнослов’янський вплив» і зародження української літератури // Білоус П. Актуальні питання… — С.47-74.

7. Булашов Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. – К., 1992. – С.24-38.

8. Возняк М. Історія... – Кн.І. – С.59-131.

9. Гече Г. Библейские истории. – М., 1989.

10. Гладков Б. Толкование Евангелия. — М., 1991.

11. Головащенко С. Історія християнства: Курс лекцій. – К., 1999. – С.96-111.

12. Головащенко С. Історія християнства: Курс лекцій. – К., 1999. – С.96-111.

13. Грушевський М. Історія... – Т.2. – С.5-50.

14. Давыдова Н. Евангелие и древнерусская литература. – М., 1992.

15. Еремин И. Лекции и статьи... – С.214-222.

16. Єфремов С. Історія... – С.68-82.

17. Жукалюк М., Степовик Д. Коротка історія перекладів Біблії української мови. — К., 2003.

18. Косідовський З. Біблійні оповіді. – К., 1978.

19. Косідовський З. Оповіді євангелістів. – К., 1985.

20. Крывелев И. Библия: историко-критический анализ. – М., 1985.

21. Куценко Л. Час вчитися любити: Біблія на уроках літератури. — Кіровоград, 1999.

22. Мень А. Мир Библии. – М., 1990.

23. Мещерский Н. Искусство перевода Киевской Руси // Труды Отдела древнерусской литературы. – М., 1958. – Т.15. – С.54-72.

24. Мишанич О. Біблія і давня українська література // Мишанич О. На переломі: Літерат. статті й дослідження. – К., 2002. – С.7-17.

25. Мишанич О. Прийняння християнства і давнє українське письменство // Рад. літературознавство. – 1988. — №6. – С.32-40.

26. Москаленко М. Тисячоліття: переклад у державі слова // Сучасність. – 1993. – №3. – С.148-168.

27. На ріках Вавілонських. – К., 1991. – С.214-377.

28. Полєк В. Історія... – С.23-30.

29. Религиоведение: Словарь. — М., 2007.

30. Рожко В. Митрополит Іларіон як перекладач Біблії // Визвольний шлях. — 2000. — №10. — С.20-23.

31. Рокіцький О. Перший повний український переклад Біблії (П.Куліш, І.Пулюй, І.Нечуй-Левицький) // Пам’ять століть. — 2002. — №4. — С.59-67.

32. Савельєва М. Біблія: Спроба прочитання. – К., 1998.

33. Сулима В. Біблія і українська література: Навч. посібник. – К., 1998.

34. Тимошик М. Книга серед книг: Історія перекладів Святого Письма українською мовою // Берегиня. — 2000. — №4. — С.6-19.

35. Фрезер Д. Фольклор в Ветхом Завете. –М., 1986.

36. Цибенко О. До питання про візантійські впливи у культурі Київської Русі // Київська Русь: культура, традиції: Зб. наук. праць. — К., 1982. — С.46-51.

37. Шевченко В. Словник-довідник з релігієзнавства. – К., 2004.

38. Шевчук В. Муза Роксоланська: Українська література ХVІ-ХVІІІ століть: У 2 кн. – Кн. І: Ренесанс. Раннє бароко. – К., 2004. – С.22- 41.

39. Шевчук В. Як би я викладав уроки Біблії в середній школі // Слово і час. – 1991. — №1. — С.72-79.

 

 

Заняття 2. «Повість врем’яних літ»

 

План:

1.Поняття про літописи як один із жанрів оригінальної літератури Київської Русі ХІ–ХІІІ ст. Виникнення літописання на Русі: час, причини, шляхи розвитку.

2. Основні ідеї «Повісті...» та їх реалізація у композиції літопису.

3. Форми літописної оповіді: порічний запис, літописне ска­зання, літописне оповідання та літописна повість.

4. Специфіка творення образів-персонажів у «Повісті...». Концепція «літописної людини».

Завдання:

Ø З’ясувати терміни та поняття автентичність, анонім, анонімність, гіпотеза, деталізація, дидактизм, діалог, документальність, етикет, ідеал, ідеалізація,ідея, Іпатіївський (Іпатський) літопис, історіософія, історизм, історичні твори, Києво-Печерська лавра, книга рукописна, компіляція, композиція, легенда, літопис, літопис крайовий, літописна повість, літописне зведення, літописне оповідання, літописне сказання, монастир, монументальний стиль, палея, повість воїнська, порічний запис, редакція, сакралізація, секуляризація, сказання, список, тенденційність, традиція, християнство, хроніка, хронограф, чернецтво, язичництво (поганство).

Ø Довести фольклорність одного з оповідань вступної або першої частини «Повісті...».

Ø Зробити типологічне зіставлення образу ідеального князя у «Повісті...» та у «Повчанні дітям» Володимира Мономаха.

Ø З’ясувати особливості опрацювання літописного матеріалу у «Древлянському триптиху» Л.Костенко.

 

Тексти:

Ø Повість врем’яних літ.

 

Література:

1. Алєшковський М. «Повість временних літ» та її редакція // Укр. іст. журн. — 1967. — №3. — С.37-47.

2. Береза А. Природа у «Повісті минулих літ» // Рідна школа. — 1999. — №4. — С.31-41.

3. Білоус П. «Повість минулих літ»: історія чи література? // Білоус П. Актуальні питання… – С. 207-223.

4. Білоус П. Коростенська трагедія Х століття: міфоепічний контекст // Білоус П. Світло зниклих світів… – С.65-108.

5. Білоус П. Літописи: у пошуках моделі української історії. — Житомир, 1998.

6. Білоус П. Синтез книжності і фольклору в недатованій частині “Повісті минулих літ” // Білоус П. Світло зниклих світів… – С. 102-108.

7. Брайчевський М. Легенда про Кия // Київ. – 1992. – № 2. – С.132-155.

8. Возняк М. Історія... – Кн. І. – С.186-215.

9. Горський В. та ін. Давньоруські любомудри. – К., 2004. — С.73-108.

10. Грушевський М. Історія... – Т.2. – С.98-140.; Т.3. – С.5-35, 132-185.

11. Денисенко А. Нестор-літописець // Київська старовина. — 1993. — №1. — С.36-38.

12. Еремин И. Лекции... – С.38-64.

13. Еремин И. Повесть временных лет как памятник литературы // Еремин И. Литература Древней Руси. – М.–Л., 1966. – С.42-94.

14. Єфремов С. Історія... – С.92-98.

15. Кузьмин А. Начальные этапы древнерусского летописания. – М., 1977.

16. Кусков В. История древнерусской литературы. – М., 1989. – С.43-49.

17. Лихачев Д. Русские летописи и их культурно-историческое значение // Древнерусская литература в исследованиях: Хрестоматия. – М., 1986. – С.162-190.

18. Літопис Руський за Іпатським списком / Пер. Л.Махновець. – К., 1989.

19. Менделеева Д. История литературы Древней Руси. — М., 2008. — С. 29-51.

20. Повість минулих літ / Переказ В.Близнеця. – К., 1989.

21. Рыбаков Б. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. – М., 1963.

22. Сліпушко О. Софія Київська. – К., 2002. – С.103-346.

23. Толочко П. Давньоруські літописи і літописці Х-ХІІІ ст. – К., 2005. — С.9-82, 133-184, 199-218, 255-346.

24. Чижевський Д. Історія... – С.72-75, 114-123, 161-174.

25. Шайкин А. Эпические герои и персонажи в «Повести временных лет» // Русская литература. — 2002. — 3;. — С.3-13.

26. Шахматов О. Літописи // Матеріали до вивчення історії української літератури: У 5-ти томах. – К., 1969. – Т.1. – С.87-96.

27. Шевчук В. Збережено на віки: Про «Повість врем’яних літ» та її авторів // Шевчук В. Дорога в тисячу років. – К., 1990. – С.16-24.

28. Шевчук В. Муза Роксоланська: Українська література ХVІ-ХVІІІ століть: У 2 кн. – Кн. І: Ренесанс. Раннє бароко. – К., 2004. – С.22- 41.

29. Яременко В. На замовлення вічності // Повість врем’яних літ. – К., 1990. – С.474-498.

 

 

Заняття 3. Ораторська проза Київської Русі

 

План:

1. Ораторська проза як зразок учительної літератури:

a) змістові різновиди: епідиктичне (урочисте) і дидактичне красномовство;

b) жанри («повчання» і «слова») та композиція ораторських творів;

c) найуживаніші стилістичні прийоми.

2. «Слово про Закон і Благодать» митрополита Іларіона як зразок урочистого красномовства:

a) тематично-ідейний зміст, реалізм твору, його зв’язок з важливими подіями руського життя;

b) мова і стиль: вплив візантійських ораторських творів (риторичні прийоми викладу, складний символізм);

c) історико-літературне значення твору.

3. Ораторські твори Кирила Туровського: зміст, образність, стиль.

4. «Повчання дітям» Володимира Мономаха:

a) Мономах як письменник: риси його письменства: наслідування літературної форми, велика кількість запозичень, релігійний характер їх змісту; безсистемність викладу;

b) Мономах як тип давньоруської людини: благочестиві роздуми; молитовність; ставлення до ближніх, регламентоване правилами християнської моралі;

c) Мономах про ідеал князя-християнина: княже милосердя; турбота про підлеглих; вірність клятві; миролюбство.

 

Завдання:

Ø З’ясувати терміни та поняття алегорія, аналогія, антитеза, Біблія, вітія, дидактизм, епітет, Златоструй, Златоуст, ідеал, ідеалізація, ідея, Ізмарагд, історизм, композиція, композиційна схема, літературний вплив, Маргарит, молитва, монументальний стиль, ораторська література, орнаментальний стиль, отці церкви, патристика, повчання, порівняння, проповідь, Псалтир, публіцистичність, символ, слово, тенденційність.

Ø Визначити засоби творення образів київських князів у «Слові про Закон і Благодать» Іларіона.

Ø На прикладі одного із слів Кирила Турівського з’ясувати, у чому виявлялася нормативність композиції ораторських творів.

 

Тексти:

Ø Володимир Мономах. Повчання // Літопис Руський. – К., 1989. – С.454-464.

Ø Іларіон. Слово.. // Золоте слово… — Кн. 2. — С.274-309.

Ø Кирило Турівський. Твори // Золоте слово… — Кн. 2. — С. 160-162.

Ø Феодосій Печерський. Твори // Там само. — С.317-336.

Ø Кирило Туровський. Слово... по Великодню // Давня українська література: Хрестоматія.. – С.182-185.

 

Література:

1. Білецький О. "Повчання" Володимира Мономаха // Білецький О. Зібр. творів... – С.188-193.

2. Білоус П. Жанр “слова” в літературі Київської Русі // Медієвістика: Зб. наук. ст. – Вип.2. – Одеса, 2000. – С.3-14.

3. Возняк М. Історія... – Кн. 1. – С.138-143, 150-156, 159-163.

4. Галахов А. История... – Т.1. – С.282-305.

5. Горський В. Святі Київської Русі. – К., 1994.

6. Горський В. та ін. Давньоруські любомудри. – К., 2004. - С.15-72, 161-206.

7. Еремин И. Лекции... – С.65-98, 223-234.

8. Еремин И. Литературное наследие Феодосия Печерского // ТОДРЛ. – 1947. – Т.5. – С.159-184.

9. Ісіченко І. Аскетична література Київської Русі. — Харків, 2002.

10. Історія української культури. – К., 1991. – С.218-234.

11. Лихачев Д. Монументально-исторический стиль древнеславянских литератур // Славянские литературы: VІІІ Международного съезда славистов: Доклады. – М., 1978. – С.119-149.

12. Лихачев Д. Русские летописи // Древнерусская литература...: Хрестоматия... – С.168-173.

13. Менделеева Д. История литературы Древней Руси. — М., 2008. — С. 52-56, 68-75.

14. Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Українське монашество. — К., 2002. — С.46-157.

15. Рінберг В. «Повчання» Володимира Мономаха і стародавні літературні жанри // Мовознавство. — 1983. — №3. — С.19-24.

16. Робинсон А. Литература Древней Руси в литературном процессе средневековья ХІ–ХІІІ ст. – М., 1990.

17. Сліпушко О. Софія Київська. – К., 2002. – С.221-232, 238-246, 275-283, 304-311.

Заняття 4. «Слово про Ігорів похід»

як пам’ятка оригінальної літератури ХІІ ст.

 

План:

1. Історія відкриття, видання і вивчення «Слова...». Основні проблеми у вивченні твору.

2. «Слово...» і літописні пам’ятки про похід Ігоря.

3. Ідея «Слова...». Сюжет і композиція як засіб розкриття ідеї.

4. Образна система «Слова...», засоби творення образів.

5. Довести або спростувати тезу Д.Лихачова: «Вся поема начебто спрямована в майбутнє, пронизана турботою про це майбутнє. Для автора «Слова…» битва із степовим ворогом не закінчилася. Поема про битву була б поемою торжества і радості. Перемога – це кінець бою, поразка ж для автора «Слова…» – це тільки початок бою. Поразка мусить об’єднати русичів”.

 

Завдання:

Ø З’ясувати терміни та поняття автентичність, авторство, анонім, Апостол, атрибуція, билини, генеалогічна таблиця, головний персонаж, гуманізм в літературі, датування, діалог, «Задонщина»,засоби творення образу, ідеал, ідеалізація, ідея, історизм, Київський літопис, компіляція, композиція, літературна містифікація, літопис, літописне оповідання, пейзаж, переклад, переспів, персоніфікація, Пісня про мого Сіда, Пісня про Нібелунгів, Пісня про Роланда, позасюжетні елементи, реконструкція тексту,рефрен, система образів, список, Суздальський літопис, хронологія, центральний образ, чернігово-сіверські діалект.,

Ø Визначити спільне і відмінне у творенні образу рідної землі у «Слові про Ігорів похід» та «Пісні про Роланда».

Ø З’ясувати, яку функцію у «Слові…» виконує феодальна символіка та образи соколиного полювання.

 

Тексти:

Ø Задонщина.

Ø Літописне оповідання про похід князя Ігоря.

Ø Пісня про Роланда.

Ø Слово про Ігорів похід.

 

Література:

1. «Слово о полку Ігоревім» та його поетичні переклади і переспіви. – К., 1967.

2. «Слово о полку Ігоревім» та його поетичні переклади й переспіви в українській літературі. – К., 2003.

3. Адрианова-Перетц В. Древнерусская литература и фольклор. – Л., 1974. – С.99-119.

4. Білецький О. «Слово о полку Ігоревім» // Білецький О. Зібр. праць… – Т.1. — С.194-216.

5. Білоус П. «Слово…»: казка із щасливим кінцем? // Білоус П. Актуальні питання… — С.185-193.

6. Білоус П. Образ часу у «Слові о полку Ігоревім» // Білоус П. Світло зниклих світів... – С.134-138.

7. Брайчевський М. Автор «Слова…» та культура Київської Русі. — К., 2005.

8. Булахов М. «Слово о полку Игореве» в литературе, искусстве и науке: Краткий энциклопедический словарь. – Минск, 1989.

9. Возняк М. Історія... – Кн.І. – С.227-249.

10. Героїчний епос: Пісня про мого Сіда. Пісня про Роланда: Епічні поеми. — Львів, 2002.

11. Горський В. Світоглядно-філософський зміст «Слова...» і морально-етичні уявлення в давньоруській культурі ХІІ ст. // Філософська думка. – 1985. – № 5. – С.47-58.

12. Демин А. К вопросу о пейзаже в «Слове о полку Игореве». Мир животных «Слова о полку Игореве» // Демин А. О художественности древнерусской литературы. – М., 1998. – С.13-32.

13. Задонщина. / Под ред. и с предисл. А.Зимина. – Тула, 1980.

14. Кирилюк З. Література Середньовіччя. — Х., 2008. — С.19-37.

15. Корпанюк М. «Слово про Ігорів похід» в українській літературі та критиці (ХІХ – поч. ХХ ст.) // Слово і час. – 2000. — №12. – С.19-27.Ласло-Куцюк М. Аргументи на користь автентичності «Слова о полку Ігоревім» // Укр. мова і література в середніх школах… — 2002. — №4. — С. 62-65.

16. Лихачев Д. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. – Л., 1985.

17. Лихачев Д. Монументально-исторический стиль древнеславянских литератур // Славянские литературы: VІІІ Международного съезда славистов: Доклады. – М., 1978. – С.119-149.

18. Літописні оповідання про похід князя Ігоря. – К., 1988.

19. Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Слово про Ігорів похід. — К., 2005.

20. Охріменко П. Як читати «Слово…» у наближенні до оригіналу // Укр. мова і літ. в школі. — 1988. — №6. — С.32-36.

21. Охріменко П. Якому народові належить «Слово про Ігорів похід» // Березіль. — 1996. — №7-8. — С.163-167.

22. Ржига В. Композиция «Слова...» // Древнерусская литература...: Хрестоматия... – С.205-222.

23. Рыбаков Б. Петр Бориславич: поиск автора «Слова...». – М., 1991.

24. Сліпушко О. Софія Київська. – К., 2002. – С.315-330.

25. Словарь-справочник "Слова…". – Л., 1969.

26. Чижевський Д. Історія... – С.177-192.

27. Шарлемань М. «Слово о полку Ігоревім». — К., 2006.

28. Яценко Б. «Слово о полку Ігоревім» – український героїчний епос ХІІ ст. // Укр. мова та література. – 1997. – Ч.34. – С.1-3.

29. Яценко Б. «Слово о полку Ігоревім» та його доба. – К., 2000.

30. Яценко Б. Історія першого видання «Слова…». — К., 2006.

31. Яценко Б. Похід Ігоря Сіверського і 1185 році: політичні й літературні аспекти // Слово і час. - 2000. - №6. – С.24-30.

 

 

Заняття 5. Жанрова природа та стильові особливості

«Слова про Ігорів похід»

 

План:

1. Жанрова природа «Слова...», синкретичний характер твору (гіпотези І.Єрьоміна, Д.Лихачова).

2. «Слово...» як твір монументального історизму.

3. «Слово...» та усна народна творчість:

a) спорідненість тематично-ідейного змісту «Слова...» з давньоруськими билинами;

b) тричленність композиції «Слова...»;

c) зображення природи;

d) фольклорні засоби творення образів-персонажів.

 

Завдання:

Ø З’ясувати терміни та поняття антитеза, батальні сцени, билина, воїнська повість, гіпербола, гіперболізація, голосіння, деталізація художня, еклектичний жанр, жанр (жанрова природа), епітет, епітет постійний, ліризм, метаморфоза, метафора, метафоризація, монументальний історизм, «слово», орнаментальний стиль, пейзаж, паралелізм, персоніфікація, «пісня», «повість», повтор, риторичні звороти, тавтологія, феодальна символіка, язичницька міфологія.

Ø Знайти і виписати з тексту «Слова...» постійні епітети, гіперболи, метафори та паралелізми і розкрити їх художню функцію.

Ø Пояснити роль пейзажів у творі, довести, що природа є однією з найважливіших дійових осіб поеми.

 

Тексти:

Ø Слово про Ігорів похід.

 

Література:

1. Адрианова-Перетц В. Древнерусская литература и фольклор. – Л., 1974. – С.99-119.

2. Білоус П. Образ часу у «Слові о полку Ігоревім» // Білоус П. Світло зниклих світів... – С.134-138.

3. Булахов М. «Слово о полку Игореве» в литературе, искусстве и науке: Краткий энциклопедический словарь. – Минск, 1989.

4. Буслаев Ф. Русская поэзия XI и начала ХІІ в. // Древнерусская литература…: Хрестоматия... – С.190-205.

5. Возняк М. Історія... – Кн.І. – С.227-249.

6. Гаспаров Б. Поэтика «Слова о полку Игореве». — М., 2000.

7. Горський В. Світоглядно-філософський зміст «Слова...» і морально-етичні уявлення в давньоруській культурі ХІІ ст. // Філософська думка. – 1985. – № 5. – С.47-58.

8. Дашевский В. Поэтический мир «Слова…». — Екатеринбург, 2001.

9. Демин А. К вопросу о пейзаже в «Слове о полку Игореве». Мир животных «Слова о полку Игореве» // Демин А. О художественности древнерусской литературы. – М., 1998. – С.13-32.

10. Еремин И. Лекции и статьи... – С.99-132, 235-281.

11. Лихачев Д. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. – Л., 1985.

12. Лихачев Д. Монументально-исторический стиль древнеславянских литератур // Славянские литературы: VІІІ Международного съезда славистов: Доклады. – М., 1978. – С.119-149.

13. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу: ескіз української міфології. – К., 1992.

14. Николаева Т. «Слово о полку Игореве»: Поэтика и лингвистика текста. – М., 1997.

15. Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Слово про Ігорів похід. — К., 2005.

16. Сліпушко О. Софія Київська. – К., 2002. – С.315-330.

17. Чижевський Д. Історія... – С.177-192.

18. Шарлемань М. «Слово о полку Ігоревім». — К., 2006.

19. Яценко Б. «Слово о полку Ігоревім» – український героїчний епос ХІІ ст. // Укр. мова та література. – 1997. – Ч.34. – С.1-3.

20. Яценко Б. «Слово о полку Ігоревім» та його доба. – К., 2000.

 

 

Заняття 6. Українське іншомовне віршування

кінця ХV-ХVІ ст.

Поема С.Кленовича “Роксоланія"

 

План:

1. Проблема полінгвістичності в давній українській літературі. Причини виникнення і особливості побутування іншомовного українського віршування. Гуманістичний та патріотичний його характер.

2. Поема Севастьяна Кленовича "Роксоланія":

a) тематично-ідейний зміст твору;

b) засоби творення образу України;

c) традиції давньоруського літописання у поемі.

3. Значення латино- та польськомовного українського віршування для подальшого розвитку національної книжної поезії.

4. Довести або спростувати тезу В.Яременка: «Тема батьківщини, Русі у творчості Павла Русина, Миколи Гусовського, Севастяна Кленовича, Симона Пекаліда, Адама Чагровського звучить драматично, вона – її серцевина. І хоча майбутнє рідної землі майже неозначене, зате драматизується сучасне, в душах поетів – тривога і стурбованість, громадянський неспокій. Їхня творчість є всеохоплюючим висловом духовного життя, патріотичної активності».

 

Завдання:

Ø З’ясувати терміни та поняття акростих (акровірш), алегорія, алкеїв вірш, Аполлон, архілохів вірш, асиміляція, буколічна поезія, версифікація, взаємодія літератур, гуманізм, декларація, денаціоналізація, еклога, елегійний дистих, елегія, етнографізм, ідилія, інтерпретація, книга друкована, конфесійний патріотизм, латиномовна поезія, латинська мова, легенда, медитація, музи, обряд, Парнас, пастораль, патріотизм, поема, полінгвістичність літературного процесу, польськомовна поезія, псалм, Ренесанс (Відродження), Реформація, сапфічний вірш, секуляризація, толерантність, урбаністичні тенденції, фалехів вірш, Яфета.

Ø Зробити ідейно-художній аналіз поезії Івана Туробінія Рутенця «Псалм 99-й».

Ø Визначити, які з гуманістичних ренесансних ідей розробляються у поемі Симона Пекаліда "Про Острозьку війну".

 

Тексти:

Ø Дрогобич Ю. Вступ до книги "Прогностична оцінка 1483 року".

Ø Русин Павло. Похвала поезії. Севастяну Маді… До Севастяна Маді… Епіграма. Про прихід зими. До Аполлона. До книжечки.

Ø Чуй Григорій. Еклога.

Ø Туробіній Рутенець Іван. До чительника. Тур про себе. На герб Львова. Псалм 99-й.

Ø Кленович Севастьян. Роксоланія.

Ø Пекалід Симон. Про Острозьку війну.

Ø Симонід Симон. Уривки з книги "Селянки": "Чари", "Верби".

Ø Зиморович Симон. Уривки із книги "Роксоланки, або руські панни".

Ø Зиморович Бартоломей. Уривки із книги "Селянки нові руські".

 

Література:

1. Гнатюк О. До переоцінки літературного процесу ХV-ХVІІІ ст. // Європейське Відродження та українська література … — С.237-265.

2. Гузар 3. Юрій Дрогобич – поет // Жовтень. – 1984. – №1. – С.135.

3. Ісаєвич Я. Юрій Дрогобич. – К., 1972.

4. Крекотень В. Українська книжна поезія кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. // Українська поезія. Кінець ХVІ – початок ХVІІ ст. – К., 1973. – С.5-24.

5. Нічик В., Литвинов В., Стратій Я. Гуманістичні і реформаторські ідеї на Україні (ХVІ- поч. ХVІІ ст.). — К., 1990.

6. Нудьга Г. на літературних шляхах: Дослідження, пошуки, знахідки. — К., 1990. — С.134-235.

7. Пахльовська О. Українсько-італійські літературні зв’язки ХV–ХХ ст. – К., 1990. – С.40-50.

8. Радишевський Р. Польськомовна українська поезія ХVІ–ХVІІ ст.: До проблеми україно-польських літературних взаємин // Слов’янське літературознавство і фольклористика. – К., 1989. – Вип. 17. – С.З-11.

9. Радишевський Р. Українсько-польські літературні зв’язки ХVІ-ХVІІІ ст. (деякі підсумки і перспективи дослідження) // Українська література ХVІ-ХVІІІ ст. ... – С.186-205.

10. Савчук О. «Павло, котрого вчений гурт іменує солодким словом Русин» // Слово і час. – 1995. — №2. – С.56-60.

11. Савчук О. Поет-гуманіст Павло Русин з Кросна // Європейське Відродження... – С.151-159.

12. Сінькевич О. Моральні шукання С.Ф.Кленовича в контексті суспільної думки ХVІ ст. // Секуляризація духовного життя на Україні в епоху гуманізму і реформації: Зб. наук. праць. — К., 1991. — С.193-213.

13. Українська поезія ХVІ ст. – К., 1987.

14. Циганок О. З історії латинських літературних впливів в українському письменстві ХVІ-ХVІІІ в. – К., 1999. — С. 23-47.

15. Чижевський Д. Історія... – С.304-305.

16. Шалата М. Юрій Дрогобич і його доба. – Львів, 2000.

17. Шевчук В. Муза Роксоланська: Українська література ХVІ-ХVІІІ століть: У 2 кн. – Кн. І: Ренесанс. Раннє бароко. – К., 2004. – С.65-83, 123-175, 190-200, 216-229, 264-267, 330-346.

18. Шевчук В. Співець Роксоланії // Шевчук В. Дорога... – С.56-67.

19. Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні ХVІ – ХVІІ ст. — К., 2002. — С.157-188.

20. Яременко В. Українська поезія ХVІ ст. // Українська поезія ХVІ ст. – К., 1987 – С.5-34.

 

 

Заняття 7. Полемічна література

кінця ХVІ – початку ХVІІ ст.

 

План:

1. Поняття про полемічну літературу. Історико-суспільні та культурно-мистецькі обставини функціонування жанру.

2. Коротка характеристика тематично-ідейного змісту найважливіших українських полемічних творів: «Ключ царства небесного» Г.Смотрицького, «Апокрисис» Х.Філарета та анонімна «Перестороги».

3. «Тренос» М.Смотрицького:

a) причини і час написання твору;

b) форма твору;

c) образ Матері-Церкви, фольклорні та літературні традиції його творення;

d) використання автором творів західноєвропейського письменства (Петрарки, Платіні, Баптиста та ін.).

4. Еволюційний розвиток українського полемічного письменства: від суто догматичних трактатів до спроб висловлення національного протесту (З.Копистенський «Палінодія»).

 

Завдання:

Ø З’ясувати терміни та поняття алегорія, анафема, анонім, антитеза, антитетичність, Берестейська церковна унія, Біблія, братства, братські школи, Ватикан, григоріанський календар, голосіння, гуманізм, дидактизм, діалог, документальність, духовна експансія, єресі, єпископ, ідея соборності, ідея церковного абсолютизму, історизм, історіософія, календарна реформа 1582 р., катехізис, католицизм, колегія, конфесія, культ, Люблінська державна унія, метафора, окатоличення, орден єзуїтів, отці церкви, памфлет, персоніфікація, повчання, полеміка, полемічна література, послання, православ’я, полонізація, прототип, публіцистика, Реформація, ретроспекція, риторичні фігури, символ, ставропігія, тенденційність, трактат, уніатська (греко-католицька) церква, церковні собори, юліанський календар.

Ø Визначити роль братств, освітніх закладів та друкарень у формуванні та розвитку української полемічної літератури.

Ø На основі аналізу змісту підготованих до заняття полемічних творів пояснити їх назви.

 

Тексти:

Ø Анонім. Пересторога.

Ø Копистенський З. Палінодія.

Ø Смотрицький Г. Ключ царства небесного.

Ø Смотрицький М. Тренос.

Ø Філалет X. Апокрисис.

 

Література:

1. Абрамович С. Мелетій Смотрицький та проблема філософської культури бароко // Українська література ХVІ-ХVІІІ ст. та інші слов’янські літератури. — К., 1984. — С.137-159.

2. Біднов В., Антонович Д. Українська церква // Українська культура: Лекції за ред. Д.Антоновича. – К., 1993. – С. 197-222.

3. Возняк М. Історія... – Кн. І. – С.286-387, 461-551.

4. Грицай М. Давня українська проза. – К., 1976. – С. 11-30, 64-84.

5. Грушевський М. Історія України. – К.-Львів, 1913. – С.215-238.

6. Грушевський М. Історія української літератури. – 1995. – Т.6. – С.68-92.

7. Дашкевич Я. Національна самосвідомість українців на зламі ХVІ–ХVІІ ст.: Підсумки, джерела, методи дослідження // Сучасність. – 1992. – № 3. – С.65-74.

8. Дорошенко Д. Нарис історії України. – К., 1992. – Т. 1. – С.162-197.

9. Драгоманов М. Борьба за духовную власть й свободу совести в
ХVІ–ХVІІ ст. // Драгоманов М. Вибране. – К., 1991. – С.84-174.

10. Ісаєвич Я. Братства та їх роль у розвитку української культури ХVІ–ХVІІІ ст. – К., 1966.

11. Ісаєвич Я. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні. – Львів, 1983.

12. Ісаєвич Я. Українське суспільство доби бароко // Українське бароко: В 2-х т. — Т.І. — ХК., 2004. — С.49-81.

13. Ісіченко Ігор, архієпископ. Церковне життя України доби бароко // Українське бароко: В 2-х т. — Т.І. — ХК., 2004. — С.83-175.

14. Короткий В. Творческий путь Мелетия Смотрицького. – Минск, 1987.

15. Кралюк П. Духовні пошуки Мелетія Смотрицького. – К., 1997.

16. Кралюк П. Мелетій Смотрицький і українське духовно-культурне відродження кінця ХVІ – початку ХVІІ ст.: Монографія. — Острог, 2007.

17. Крекотень В. Художність давньої української прози // Крекотень В. Вибрані праці. – К., 1999. – С.14-140.

18. Маслов С. Культурно-національне відродження на Україні в кінці ХІV і першій половині ХVІІ ст. // Матеріали… - Т.1. – С.198-212.

19. Махновець Л. Сатира і гумор української прози ХVІ-ХVІІІ ст. — К., 1964. — С.39-58, 262-297, 304-309, 313-320, 357-376.

20. Огієнко І. Українська церква. – К., 1993. – С.113-160.

21. Поплавська Н. Петро Скарга у міжконфесійному полемічному діалозі кінця ХVІ ст. // Антипролог: Зб. наук пр. — К., 2007. — С.148-164.

22. Поплавська Н. Полемісти. Риторика. Переконування. — Тернопіль, 2007. — С.22-75, 115-159, 173-267.

23. Поплавська Н. Український полемічний памфлет кінця ХVІ – початку ХVІІ ст.: проблема жанрової моделі та функціонування // Літературознавство. — Кн..1: Доповіді та повідомлення. — К., 2000. — С.63-68.

24. Пшеничний Є. Захарія Копистянський про запорізьких козаків // верховина: Зб. наук. праць на пошану О.Мишанича. — Дрогобич, 2003. — С.293-297.

25. Ткачук Р. Джерела полемічної літератури кінця ХVІ – поч. ХVІІ ст. // Антипролог: Зб. наук. пр. — К., 2007. — С.183-199.

26. Усатенко Г. Полемістика кінця ХVІ – початку ХVІІІ ст. як підсумки минулого та предтеча майбутнього // Медієвістика... – Вип. 2. – Одеса, 2000. – С.52-60.

27. Ушкалов Л. Феномен української полемічної літератури // Слово і час. – 2000. – № 10. – С.16-21.

28. Франко І. Життя і літературна діяльність Іпатія Потія // Франко І. Зібрання творів... – Т.39. – С.508-533.

29. Франко І. Історія української літератури. – Ч.І // Там само. – Т.40. – С.116-135, 248-272.

30. Шевченко В. Православно-католицька полеміка та проблеми унійності в житті Руси-України доберестейського періоду: Монографія. – К., 2001.

31. Шевчук В. Муза Роксоланська: Українська література ХVІ-ХVІІІ століть: У 2 кн. – Кн. І: Ренесанс. Раннє бароко. – К., 2004. – С.243-255, 294-298.

32. Шевчук В. Муза Роксоланська: Українська література ХVІ-ХVІІІ століть: У 2 кн. – Кн. ІІ: Розвинене бароко. Пізнє бароко. – К., 2005. – С.22-38.

33. Яременко П. "Пересторога" – український антиуніатський памфлет початку ХVІІ ст. – К., 1963.

34. Яременко П. Герасим Смотрицький // Радянське літературознавство. -1960. – №5.

35. Яременко П. До питання про еволюцію світогляду Мелетія Смотрицького // Українська література ХVІ-ХVІІІ ст. та інші слов’янські літератури. – К., 1984. – С.96-116.

36. Яременко П. Мелетій Смотрицький: Життя і творчість. – К., 1986.

37. Яременко П. Український письменник-полеміст Христофор Філалет і його "Апокрисис". – Львів, 1964.

 

 

Заняття 8. “Послання до єпископів”

Івана Вишенського

 

План:

1. Час і причини написання “Послання до єпископів”.

2. Особливості жанрової природи твору.

3. Композиція “Послання...”.

4. Засоби творення образів єпископів-ренегатів.

5. Стильові особливості твору.

 

Завдання:

Ø З’ясувати терміни та поняття аморфність композиції, ампліфікація, алегорія, аналогія, антитеза, аскеза, Афон, Берестейська церковна унія, Біблія, градація, дидактизм, діалог, дуалізм, духовна експансія, епітет, євангеліє, єпископ, жанровий поліфонізм, жаргонізми, ідея демократичної безпастирськох церкви, ідея християнської рівності, іронія, історизм, католицизм, конфесія, культ, неологізми, окатоличення, повчання, полемічна література, полонізація, порівняння, послання, православ’я, проповідь, просторіччя, публіцистика, ренегатство, риторичні звороти, ретроспекція, сатира, собор, суб’єктивізм, тенденційність, трактат, фактографізм.

Ø Опрацювати статтю І.Франка “І.Вишенський, його час і письменницька діяльність”.

Ø Виписати та проаналізувати всі епітети і порівняння, які використовує автор для характеристики єпископів-ренегатів.

Ø Зробити типологічне зіставлення зображення образів І.Потія, М.Рогози, К.Терлецького у “Посланні до єпископів” І.Вишенського та у інших полемічних творах цього періоду

 

Тексти:

Ø Вишенський І. Послання до єпископів.

 

Література:

1. Білецький О. Полемічна література. Іван Вишенський // Білецький О. Зібр. праць... – Т.1. – С.264-276.

2. Білоус П. Іван Вишенський: проблема символічної біографії // Білоус П. Актуальні питання… — С.88-108.

3. Вишенський І. Твори. – К., 1986.

4. Возняк М. Історія... – Кн. І. – С.399-438.

5. Грабович Г. Авторство і авторитет у Івана Вишенського: Діалектика відсутності // Слово і час. – 1990. – №6. – С.45-53.

6. Грицай М. Давня українська проза. – К., 1976. – С. 31-48.

7. Єрьомін І. Іван Вишенський і його громадсько-літературна діяльність // Вишенський І. Твори. – К., 1959. – С.3-39.

8. ІІІевчук В. Іван Вишенський та його послання // Вишенський І. Твори. – К., 1986. – С.3-18.

9. Кримський А. Іван Вишенський // Кримський А. Твори: У 5 т. – К., 1972. – Т.2. – С.380-454.

10. Махновець Л. Сатира і гумор української прози ХVІ-ХVІІІ ст. — К., 1964. — С. 59-252.

11. Паславський І. «Писав мандрованець, якого звуть Вишенським» // Дзвін. — 1991. — №1. — С.152-162.

12. Пащук А. Іван Вишенський – мислитель і борець. – Львів, 1990.

13. Пінчу

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su не принадлежат авторские права, размещенных материалов. Все права принадлежать их авторам. Обратная связь - 54.224.230.51