ТОП 10:

Фізіологія, гігієна та охорона праці1. Робоча поза працівника. Різновиди робочих поз та їх фізіологічна характеристика. Виробничі та фізіологічні вимоги до раціоналізації робочої пози.

2. Рефлекс як основа трудової діяльності. Динамічний робочий стереотип як одиниця трудової поведінки людини, умови його формування і вдосконалення.

3. Показники динаміки працездатності. Крива працездатності та характеристика її фаз. Динаміка працездатності при різних видах праці протягом робочого дня, доби, тижня, місяця, року.

4. Функціональні системи в працівника: основна, побічна, відновлювальна. Функціональні стани працівників: нормальний, по граничний, патологічний, їх ознаки.

5. “Ефект Сєченова” як критерій оцінки функціонального стану людини. Категорії важкості праці та їх характеристика. Методика інтегральної бальної оцінки важкості праці.

6. Вплив трудових навантажень і умов праці на функціонування органів дихання та серцево-судинну систему працівників. Класифікація робіт за показниками легеневої вентиляції, споживання кисню, частоти пульсу.

Механізми онтогенезу

1. Переміщення клітин, їх груп, клітинних пластів у процесі розвитку. Механізми міграції.

2. Роль генетичного матеріалу в диференціації клітин. Механічна модель цитодиференціації.

3. Міжклітинні взаємодії як основа інтегрованості розвитку організму. Вплив міжклітинних взаємодій на клітинну спеціалізацію.

4. Первинна ембріональна індукція та її механізми.

5. Гуморальна регуляція розвитку та її механізми.

6. Гіпотези, що пояснюють механізми старіння.

 

Біоетика та біобезпека

1. Біоетика, як природнича наука. Принципи, моделі та напрямки біоетики.

2. Біобезпека, її структура та історія розвитку. Поняття «ризик» та «оцінка ризику».

3. Функції та характеристики комітетів з біоетики. Організаційні заходи з впровадження біоетики в Україні.

4. Міжнародно-правовий режим біобезпеки: Картахенський протокол, Орхуська та Міжнародна конвенції.

5. Основні принципи експериментальних досліджень на тваринах та людях. Інформована згода, як головна засада експерименту. Принципи 3R. Міжнародні документи по регулюванню біомедичних досліджень.

6. ГМО та основні фактори ризику генно-інженерної діяльності для здоров’я людини і навколишнього середовища. Біотероризм та проблеми біобезпеки.

Адаптогенез у біологічних системах

1. Загальні властивості, ознаки, принципи функціонування біологічних систем. Поняття і класифікація екологічних факторів.

2. Визначення поняття «адаптація» та «адаптогенез». Адаптація як фундаментальна властивість біологічних систем. Механізми адаптації на різних рівнях організації біологічних систем: молекулярно-генетичний, організменний, популяційний, екосистемний.

3. Адаптивне значення анатомо-морфологічних і фізіологічних пристосувань рослин до певних екологічних режимів (світлового, термічного, гідрологічного, едафічного тощо).

4. Фізіологічна адаптація; фази адаптації. Механізми адаптації. Ефективність адаптації. Особливості адаптаційних процесів у людей, що різні періоди часу проживають у змінених умовах середовища. Адаптивні типи.

5. Поняття про екстремальні стани організму людини. Способи та закономірності розвитку екстремальних станів.

6. Функціонування організму людини в умовах підводних занурень та невагомості.

Популяційна біологія

1. r та K-форми поведінки популяції щодо зміни екологічних чинників (за Мак-Артуром та Вільсоном).

2. Назвати типи стратегій поведінки популяції щодо зміни екологічних чинників (за Міркіним). Наведіть приклади.

Статева структура популяції. Третинне співвідношення статей. Фактори які впливають на третинне співвідношення статей.

4. Типи росту чисельності популяцій.

5. Концепція екологічної ніші. Реалізована та фундаментальна екологічні ніші.

6. Типи вікової структури популяцій (за Бургдерфером).

 

Хронобіологія

1. Поняття біологічного ритму. Класифікація ритмів.

2. Біологічний годинник та його прояв у природі. Місцезнаходження біологічного годинника в живих організмах.

3. Ритми репродукції поведінки.

4. Вроджені періодичні програми.

5. Ритми локомоторної активності.

6. Ритми харчування.

ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

Спеціалізація «Фізіологія людини і тварин»

Фізіологія сенсорних систем

1. Методи вимірювання інтенсивності відчуттів. Основний закон психофізики та його інтерпретації.

2. Фізіологічні механізми слухового сприйняття. Теорії слуху.

3. Фізіологічні механізми смакових відчуттів.

4. Механорецепторна чутливість шкіри. Рецептори тиску, дотику, вібрації.

5. Рецепторні поля нейронів зорової сенсорної системи. Рецепторні поля з on- і off-центрами. Особливості рецепторних полів нейронів зорової кори.

6. Фізіологічні механізми сприйняття запахів.

Фізіологія нервової системи

1. Будова кори мозочка.

2. Ядра таламуса. Їх класифікації. Функції.

3. Функції структур лімбічної системи

4. Лобна частка кори великих півкуль головного мозку. Її морфо-функціональна характеристика.

5. Дофамінова медіаторна система мозку.

6. Нейроглія. Класифікація і функції.

Генетика людини

1. Методи дослідження генетики людини.

2. Структура і властивості хромосом. їх класифікація.

3. Нормальний каріотип у людини. Ідіограма.

4. Типи успадкування менделівських ознак. Менделівські ознаки людини.

5. Спадкові хвороби, їхнє визначення, причини появи та класифікація.

6. Хромосомні спадкові захворювання.

Фізіологія рухової активності

1. Методи дослідження м’язової функції людини.

2. Нервово-м’язове сполучення: структура, функції, онтогенетичні особливості. Механізм синтезу й виділення медіатору, його взаємодії з кінцевою пластинкою.

3. Мікробудова м’язів. їх класифікація. Структура саркомеру м’язового волокна.

4. Електричні явища у м’язових волокнах. Явище електромеханічного активування.

5. Механізм скорочення м’язового волокна. Теорії м’язового скорочення.

6. Основні режими м’язового скорочення. Механічні властивості м’язів.

ЗВС та обмін речовин

1. Характеристика ендокринної системи. Морфологічні ознаки ендокринних органів. Класифікація залоз. Методи дослідження ендокринних органів.

2. Гормони та їх фізіологічні ефекти. Способи дії гормонів. Класифікація гормонів за хімічними та фізичними властивостями. Класифікація гормонів за ефектом дії. Функції гормонів.

3. Гіпофіз. Гормони гіпофіза, їх функції. Порушення функцій гіпофіза.

4. Щитоподібна залоза. Гістологічна будова. Фізіологічна активність. Функції йодовмісних гормонів.

5. Підшлункова залоза: гормони та їх функції. Порушення функцій підшлункової залози.

6. Функції білків та їх добові потреби. Гормональна регуляція обміну білків.

Сучасні проблеми психофізіології

1. Статеві відмінності когнітивних процесів.

2. Участь системи підкріплення у формуванні адикції.

3. Вікові зміни мозкової тканини.

4. Психофізіологічні основи творчості та обдарованості.

5. Психофізіологічні причини зміненої сексуальної поведінки.

6. Наркотична адикція.

Історія розвитку фізіології

1. Становлення та розвиток Харківської та Одеської фізіологічної школи.

2. Розвиток фізіології людини і тварин в Україні (Київська та Львівська фізіологічні школи).

3. Основні етапи розвитку фізіології нервової системи.

4. Розвиток фізіології вищої нервової діяльності.

 

Спеціалізація «Зоологія»

ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

Основи натуралістичної роботи в школі

1. Основні завдання музейного зберігання зоологічних експонатів.

2. Роль експозиційних приміщеннь, фондосховищ у збереженні зоологічних експонатів і матеріалів.

3. Умови збереження зоологічних колекцій. Система зберігання.

4. Палеонтологічні колекції, їх захист від механічного, фізичного, хімічного пошкодження.

5. Зоологічні матеріали.

6. Способи консервації.

Гідробіологія

1. Планктонні організми, їх адаптації до способу існування.

2. Живлення гідробіонтів.

3. Умови життя гідробіонтів в озерах.

4. Міграції гібробіонтів.

5. Населення бенталі.

6. Нейстон і плейстон.

Іхтіологія

1. Екологічні групи риб за солоністю.

2. Основні види форм тіла риб. Навести приклади.

3. Основні типи руху риб. Навести приклади.

4. Будова травного тракту хрящових риб.

5. Будова органів дихання костистих риб. Додаткові органи дихання.

6. Будова головного мозку круглоротих.

Грунтова фауна

1. Характеристика ґрунту як природного біокосного тіла.

2. Загальна характеристика ґрунтових тварин.

3. Черви та їх роль у формуванні ґрунтів.

4. Комахи та їх роль у процесах ґрунтоутворення.

5. Розмірні групи ґрунтових тварин.

6. Типи зв’язків у педобіонтних угрупованнях.

Теріологія

1. Шкіра ссавців та її похідні.

2. Особливості будови травної системи ссавців залежно від характеру живлення. Типи зубів. Травлення.

3. Екологічні групи ссавців: водні і літаючі. Морфо-фізіологічні адаптації представників до умов існування.

4. Походження та еволюція ссавців.

5. Ряд Гризуни: характерні риси організації, особливості біології та екологія, основні представники, поширення, значення, охорона. Представники місцевої фауни.

6. Ряд Хижі: характерні риси організації, особливості біології та екологія, основні представники, поширення, значення, охорона. Представники місцевої фауни.

6. Палеозоологія

1. Етапи утворення місцезнаходжень. Загальна характеристика танатоценозу, тафоценозу, ориктоценозу.

2. Фосилії та фосилізація. Форми збереження тварин.

3. Фораменіфери. Загальна характеристика, особливості тафономії, геологічне значення.

4. Нижчі багатоклітинні, загальна характеристика, класифікація, фосилізація.

5. Викопні головоногі молюски, класифікація і геологічне значення.

6. Викопні голкошкірі, класифікація та їх значення в утворенні осадових порід.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.208.66 (0.01 с.)