ТОП 10:

Біометоди боротьби зі шкідниками та паразитами 

1. Бактерії. Характеристика основних груп бактерій, що використовуються у біометоді.

2. Найпростіші. Характеристика основних груп найпростіших, що є перспективними для використання у біометоді.

3. Паразитичні черви: класифікація, характеристика основних груп нематод, що використовуються у біометоді.

4. Паразитичні і хижі членистоногі. Характеристика основних груп членистоногих, що є перспективними для використання у біометоді.

5. Гормони, їх природа, класифікація та застосування у біометоді.

6. Концепція інтегрованого захисту рослин.

 

Спеціалізація «Ботаніка»

ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

Фітоценологія

1. Внутрішньовидова мінливість рослин та її значення для декоративного садівництва

2. Формовий сад, його значення та переваги. Підбір рослин для формового саду

3. Природні декоративні властивості рослин: форма крони, будова і забарвлення квіток, листків, плодів тощо.

4. Класифікація декоративних рослин по відношенню до основних екологічних факторів.

5. Кам’яний сад, його типи, особливості влаштування та підбору рослин.

6. Бонсай, його значення, особливості влаштування та підбору рослин.

 

Репродуктивна біологія рослин

1. Гаметофітний і спорофітний напрямок еволюції вищих рослин. Рівноспорові і різноспорові рослини.

2. Розмноження насінних рослин: редукція чоловічого і жіночого гаметофітів, їх залежність від спорофіта

3. Запилення, відмінності запилення від поширення спор у спорових рослин. Типи і способи запилення: біотичне і абіотичне запилення.

4. 4 Самозапилення (автогамія). Клейстогамія як механізм забезпечення самозапилення. Самозапилення як “запасний варіант”.

5. Перехресне запилення: гейтоногамія і ксеногамія. Механізми забезпечення перехресного запилення. Дихогамія та її форми: протандрія і протогінія.

6. Прояви ентомофілії: кантарофілія, міофілія, сапроміофілія, мелітофілія, фаленофілія і психофілія: механізми прояву та біологічне значення.

Лікарські рослини

1. Сучасні напрямки біотехнології лікарських рослин, їх завдання та методи.

2. Біологічно активні речовини лікарських рослин – продукти первинного метаболізму, їх похідні, біологічна дія та застосування. Лікарські рослини, які містять продукти первинного метаболізму.

3. Біологічно активні речовини лікарських рослин – продукти вторинного метаболізму, їх похідні, біологічна дія та застосування. Лікарські рослини, які містять продукти вторинного метаболізму.

4. Серцеві глікозиди, їх будова, біологічна дія та застосування. Лікарські рослини, які містять карденоїди.

5. Алкалоїди, їх фізико-хімічні властивості, біологічна дія та застосування. Лікарські рослини, які містять алкалоїди.

6. Вітаміни, їх хімічна будова та класифікації за фізичними та хімічними ознаками. Лікарські рослини, які містять різні групи вітамінів.

7. Наукові основи заготівлі лікарських рослин: види сировини, їх збирання, сушіння. Охорона дикорослих лікарських рослин.

Основи еволюційної анатомії рослин

1. Теорії організації апікальних меристем пагона.

2. Типи організації та еволюція апікальних меристем пагона.

3. Походження та еволюція провідних елементів ксилеми.

4. Загальні закономірності еволюції деревини.

5. Типи і еволюція провідних елементів флоеми.

6. Стелярна теорія, сучасні погляди на еволюцію стели рослин.

7. Принципи нодальної анатомії рослин.

Генетика і селекція рослин

1. Споро-, гаметогенез і подвійне запліднення у покритонасінних рослин.

2. Перехреснозапильні культури. Пристосування рослин до перехресного запилення.

3. Використання поліплоїдії у селекції рослин.

4. Використання гетерозису в селекції рослин. Схема гетерозисної селекції.

5. Типи схрещувань при внутрівидовій гібридизації.

6. Соматична гібридизація рослин – альтернатива віддаленій гібридизації.

 

Охорона рослинного світу

1. Поняття флори і рослинності.

2. Шляхи збереження видів рослин.

3. Охорона корисних дикоростучих рослин

4. Рідкісні і зникаючі види рослин їх охорона

5. Пам’ятки природи, їх завдання в охороні рослинного світу

6. Природоохоронні території та їх роль у збереженні рідкісних і зникаючих видів рослин.

 

Радіобіологія рослин

1. Аварія на ЧАЕС та її наслідки. Характеристика основних продуктів ядерного ділення.

2. Механізм дії іонізуючого випромінювання на клітинні структури. Радіопротектори, радіотоксини, їх значення в клітині.

3. Міграція радіонуклідів в системі „ґрунт-рослина”. Кількісні показники акумуляції ізотопів рослинами.

4. Поняття „радіочутливість”. Критерії іонізуючого випромінювання на рослину.

5. Ведення лісового господарства України м умовах радіоактивного забруднення.

6. Вплив іонізуючого опромінення па якість продукції рослинництва. Радіаційний мутагенез, його види, значення.

 

 

Перелік питань для підготовки до ДЕК

ОКР «Магістр»

ПОТОКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

1. Механізми онтогенезу

1. Переміщення клітин, їх груп, клітинних пластів у процесі розвитку. Механізми міграції.

2. Роль генетичного матеріалу в диференціації клітин. Механічна модель цитодиференціації.

3. Міжклітинні взаємодії як основа інтегрованості розвитку організму.

4. Вплив міжклітинних взаємодій на клітинну спеціалізацію. Первинна ембріональна індукція та її механізми.

5. Гуморальна регуляція розвитку та її механізми.

6. Гіпотези, що пояснюють механізми старіння.

1. Регуляторні системи живого організму

1. Симпатична і парасимпатична нервова система, іннервовані органи та локалізація нейронів. Медіатори та рецептори.

2. Види впливів нервової системи (пусковий та модулюючий) та механізми їх реалізації. Трофічна дія нервової системи.

3. Визначення гормонів. Класифікація гормонів. Функції гормонів. Особливості дії гормонів та органи і тканини.

4. Біосинтез, транспорт та рецепція гормонів.

5. Гіпофіз: будова, продукти секреції.

6. Наднирники: будова, продукти секреції.

7. Щитоподібна залоза, будова, фізіологічне значення їх гормонів.

8. Принцип єдності структури та функції та його реалізація у діяльності серцево-судинної системи. Контурна регуляція серцевої діяльності

2. Історичний розвиток біологічних систем

1. Еволюція одноклітинних у криптозої.

2. Теорії походження багатоклітинних біологічних систем.

3. Морські екосистеми раннього палеозою.

4. Походження та еволюція тетрапод.

5. Формування наземних біоценозів у пізньому палеозої.

6. Походження та еволюція плазунів.

 

3. Адаптогенез у біологічних системах

1. Загальні властивості, ознаки, принципи функціонування біологічних систем. Поняття і класифікація екологічних факторів.

2. Визначення поняття «адаптація» та «адаптогенез». Адаптація як фундаментальна властивість біологічних систем. Механізми адаптації на різних рівнях організації біологічних систем: молекулярно-генетичний, організменний, популяційний, екосистемний.

3. Адаптивне значення анатомо-морфологічних і фізіологічних пристосувань рослин до певних екологічних режимів (світлового, термічного, гідрологічного, едафічного тощо).

4. Фізіологічна адаптація; фази адаптації. Механізми адаптації. Ефективність адаптації. Особливості адаптаційних процесів у людей, що різні періоди часу проживають у змінених умовах середовища. Адаптивні типи.

5. Поняття про екстремальні стани організму людини. Способи та закономірності розвитку екстремальних станів.

Функціонування організму людини в умовах підводних занурень та невагомості.

4. Популяційна біологія

1. r та K-форми поведінки популяції щодо зміни екологічних чинників (за Мак-Артуром та Вільсоном).

2. Назвати типи стратегій поведінки популяції щодо зміни екологічних чинників (за Міркіним). Наведіть приклади.

3. Статева структура популяції. Третинне співвідношення статей. Фактори які впливають на третинне співвідношення статей.

4. Типи росту чисельності популяцій.

5. Концепція екологічної ніші. Реалізована та фундаментальна екологічні ніші.

6. Типи вікової структури популяцій (за Бургдерфером).Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.113.29 (0.007 с.)