ТОП 10:

Перелік питань для підготовки до ДЕКПерелік питань для підготовки до ДЕК

ОКР «Спеціаліст»

ПОТОКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Фізіологія, гігієна та охорона праці

1. Робоча поза працівника. Різновиди робочих поз та їх фізіологічна характеристика. Виробничі та фізіологічні вимоги до раціоналізації робочої пози.

2. Рефлекс як основа трудової діяльності. Динамічний робочий стереотип як одиниця трудової поведінки людини, умови його формування і вдосконалення.

3. Показники динаміки працездатності. Крива працездатності та характеристика її фаз. Динаміка працездатності при різних видах праці протягом робочого дня, доби, тижня, місяця, року.

4. Функціональні системи в працівника: основна, побічна, відновлювальна. Функціональні стани працівників: нормальний, по граничний, патологічний, їх ознаки.

5. “Ефект Сєченова” як критерій оцінки функціонального стану людини. Категорії важкості праці та їх характеристика. Методика інтегральної бальної оцінки важкості праці.

6. Вплив трудових навантажень і умов праці на функціонування органів дихання та серцево-судинну систему працівників. Класифікація робіт за показниками легеневої вентиляції, споживання кисню, частоти пульсу.

Механізми онтогенезу

1. Переміщення клітин, їх груп, клітинних пластів у процесі розвитку. Механізми міграції.

2. Роль генетичного матеріалу в диференціації клітин. Механічна модель цитодиференціації.

3. Міжклітинні взаємодії як основа інтегрованості розвитку організму. Вплив міжклітинних взаємодій на клітинну спеціалізацію.

4. Первинна ембріональна індукція та її механізми.

5. Гуморальна регуляція розвитку та її механізми.

6. Гіпотези, що пояснюють механізми старіння.

 

Біоетика та біобезпека

1. Біоетика, як природнича наука. Принципи, моделі та напрямки біоетики.

2. Біобезпека, її структура та історія розвитку. Поняття «ризик» та «оцінка ризику».

3. Функції та характеристики комітетів з біоетики. Організаційні заходи з впровадження біоетики в Україні.

4. Міжнародно-правовий режим біобезпеки: Картахенський протокол, Орхуська та Міжнародна конвенції.

5. Основні принципи експериментальних досліджень на тваринах та людях. Інформована згода, як головна засада експерименту. Принципи 3R. Міжнародні документи по регулюванню біомедичних досліджень.

6. ГМО та основні фактори ризику генно-інженерної діяльності для здоров’я людини і навколишнього середовища. Біотероризм та проблеми біобезпеки.

Адаптогенез у біологічних системах

1. Загальні властивості, ознаки, принципи функціонування біологічних систем. Поняття і класифікація екологічних факторів.

2. Визначення поняття «адаптація» та «адаптогенез». Адаптація як фундаментальна властивість біологічних систем. Механізми адаптації на різних рівнях організації біологічних систем: молекулярно-генетичний, організменний, популяційний, екосистемний.

3. Адаптивне значення анатомо-морфологічних і фізіологічних пристосувань рослин до певних екологічних режимів (світлового, термічного, гідрологічного, едафічного тощо).

4. Фізіологічна адаптація; фази адаптації. Механізми адаптації. Ефективність адаптації. Особливості адаптаційних процесів у людей, що різні періоди часу проживають у змінених умовах середовища. Адаптивні типи.

5. Поняття про екстремальні стани організму людини. Способи та закономірності розвитку екстремальних станів.

6. Функціонування організму людини в умовах підводних занурень та невагомості.

Популяційна біологія

1. r та K-форми поведінки популяції щодо зміни екологічних чинників (за Мак-Артуром та Вільсоном).

2. Назвати типи стратегій поведінки популяції щодо зміни екологічних чинників (за Міркіним). Наведіть приклади.

Статева структура популяції. Третинне співвідношення статей. Фактори які впливають на третинне співвідношення статей.

4. Типи росту чисельності популяцій.

5. Концепція екологічної ніші. Реалізована та фундаментальна екологічні ніші.

6. Типи вікової структури популяцій (за Бургдерфером).

 

Хронобіологія

1. Поняття біологічного ритму. Класифікація ритмів.

2. Біологічний годинник та його прояв у природі. Місцезнаходження біологічного годинника в живих організмах.

3. Ритми репродукції поведінки.

4. Вроджені періодичні програми.

5. Ритми локомоторної активності.

6. Ритми харчування.

ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

Спеціалізація «Фізіологія людини і тварин»

Фізіологія сенсорних систем

1. Методи вимірювання інтенсивності відчуттів. Основний закон психофізики та його інтерпретації.

2. Фізіологічні механізми слухового сприйняття. Теорії слуху.

3. Фізіологічні механізми смакових відчуттів.

4. Механорецепторна чутливість шкіри. Рецептори тиску, дотику, вібрації.

5. Рецепторні поля нейронів зорової сенсорної системи. Рецепторні поля з on- і off-центрами. Особливості рецепторних полів нейронів зорової кори.

6. Фізіологічні механізми сприйняття запахів.

Фізіологія нервової системи

1. Будова кори мозочка.

2. Ядра таламуса. Їх класифікації. Функції.

3. Функції структур лімбічної системи

4. Лобна частка кори великих півкуль головного мозку. Її морфо-функціональна характеристика.

5. Дофамінова медіаторна система мозку.

6. Нейроглія. Класифікація і функції.

Генетика людини

1. Методи дослідження генетики людини.

2. Структура і властивості хромосом. їх класифікація.

3. Нормальний каріотип у людини. Ідіограма.

4. Типи успадкування менделівських ознак. Менделівські ознаки людини.

5. Спадкові хвороби, їхнє визначення, причини появи та класифікація.

6. Хромосомні спадкові захворювання.

Фізіологія рухової активності

1. Методи дослідження м’язової функції людини.

2. Нервово-м’язове сполучення: структура, функції, онтогенетичні особливості. Механізм синтезу й виділення медіатору, його взаємодії з кінцевою пластинкою.

3. Мікробудова м’язів. їх класифікація. Структура саркомеру м’язового волокна.

4. Електричні явища у м’язових волокнах. Явище електромеханічного активування.

5. Механізм скорочення м’язового волокна. Теорії м’язового скорочення.

6. Основні режими м’язового скорочення. Механічні властивості м’язів.

ЗВС та обмін речовин

1. Характеристика ендокринної системи. Морфологічні ознаки ендокринних органів. Класифікація залоз. Методи дослідження ендокринних органів.

2. Гормони та їх фізіологічні ефекти. Способи дії гормонів. Класифікація гормонів за хімічними та фізичними властивостями. Класифікація гормонів за ефектом дії. Функції гормонів.

3. Гіпофіз. Гормони гіпофіза, їх функції. Порушення функцій гіпофіза.

4. Щитоподібна залоза. Гістологічна будова. Фізіологічна активність. Функції йодовмісних гормонів.

5. Підшлункова залоза: гормони та їх функції. Порушення функцій підшлункової залози.

6. Функції білків та їх добові потреби. Гормональна регуляція обміну білків.

Сучасні проблеми психофізіології

1. Статеві відмінності когнітивних процесів.

2. Участь системи підкріплення у формуванні адикції.

3. Вікові зміни мозкової тканини.

4. Психофізіологічні основи творчості та обдарованості.

5. Психофізіологічні причини зміненої сексуальної поведінки.

6. Наркотична адикція.

Історія розвитку фізіології

1. Становлення та розвиток Харківської та Одеської фізіологічної школи.

2. Розвиток фізіології людини і тварин в Україні (Київська та Львівська фізіологічні школи).

3. Основні етапи розвитку фізіології нервової системи.

4. Розвиток фізіології вищої нервової діяльності.

 

Спеціалізація «Зоологія»

ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

Основи натуралістичної роботи в школі

1. Основні завдання музейного зберігання зоологічних експонатів.

2. Роль експозиційних приміщеннь, фондосховищ у збереженні зоологічних експонатів і матеріалів.

3. Умови збереження зоологічних колекцій. Система зберігання.

4. Палеонтологічні колекції, їх захист від механічного, фізичного, хімічного пошкодження.

5. Зоологічні матеріали.

6. Способи консервації.

Гідробіологія

1. Планктонні організми, їх адаптації до способу існування.

2. Живлення гідробіонтів.

3. Умови життя гідробіонтів в озерах.

4. Міграції гібробіонтів.

5. Населення бенталі.

6. Нейстон і плейстон.

Іхтіологія

1. Екологічні групи риб за солоністю.

2. Основні види форм тіла риб. Навести приклади.

3. Основні типи руху риб. Навести приклади.

4. Будова травного тракту хрящових риб.

5. Будова органів дихання костистих риб. Додаткові органи дихання.

6. Будова головного мозку круглоротих.

Грунтова фауна

1. Характеристика ґрунту як природного біокосного тіла.

2. Загальна характеристика ґрунтових тварин.

3. Черви та їх роль у формуванні ґрунтів.

4. Комахи та їх роль у процесах ґрунтоутворення.

5. Розмірні групи ґрунтових тварин.

6. Типи зв’язків у педобіонтних угрупованнях.

Теріологія

1. Шкіра ссавців та її похідні.

2. Особливості будови травної системи ссавців залежно від характеру живлення. Типи зубів. Травлення.

3. Екологічні групи ссавців: водні і літаючі. Морфо-фізіологічні адаптації представників до умов існування.

4. Походження та еволюція ссавців.

5. Ряд Гризуни: характерні риси організації, особливості біології та екологія, основні представники, поширення, значення, охорона. Представники місцевої фауни.

6. Ряд Хижі: характерні риси організації, особливості біології та екологія, основні представники, поширення, значення, охорона. Представники місцевої фауни.

6. Палеозоологія

1. Етапи утворення місцезнаходжень. Загальна характеристика танатоценозу, тафоценозу, ориктоценозу.

2. Фосилії та фосилізація. Форми збереження тварин.

3. Фораменіфери. Загальна характеристика, особливості тафономії, геологічне значення.

4. Нижчі багатоклітинні, загальна характеристика, класифікація, фосилізація.

5. Викопні головоногі молюски, класифікація і геологічне значення.

6. Викопні голкошкірі, класифікація та їх значення в утворенні осадових порід.

 

Фітоценологія

1. Внутрішньовидова мінливість рослин та її значення для декоративного садівництва

2. Формовий сад, його значення та переваги. Підбір рослин для формового саду

3. Природні декоративні властивості рослин: форма крони, будова і забарвлення квіток, листків, плодів тощо.

4. Класифікація декоративних рослин по відношенню до основних екологічних факторів.

5. Кам’яний сад, його типи, особливості влаштування та підбору рослин.

6. Бонсай, його значення, особливості влаштування та підбору рослин.

 

Лікарські рослини

1. Сучасні напрямки біотехнології лікарських рослин, їх завдання та методи.

2. Біологічно активні речовини лікарських рослин – продукти первинного метаболізму, їх похідні, біологічна дія та застосування. Лікарські рослини, які містять продукти первинного метаболізму.

3. Біологічно активні речовини лікарських рослин – продукти вторинного метаболізму, їх похідні, біологічна дія та застосування. Лікарські рослини, які містять продукти вторинного метаболізму.

4. Серцеві глікозиди, їх будова, біологічна дія та застосування. Лікарські рослини, які містять карденоїди.

5. Алкалоїди, їх фізико-хімічні властивості, біологічна дія та застосування. Лікарські рослини, які містять алкалоїди.

6. Вітаміни, їх хімічна будова та класифікації за фізичними та хімічними ознаками. Лікарські рослини, які містять різні групи вітамінів.

7. Наукові основи заготівлі лікарських рослин: види сировини, їх збирання, сушіння. Охорона дикорослих лікарських рослин.

Генетика і селекція рослин

1. Споро-, гаметогенез і подвійне запліднення у покритонасінних рослин.

2. Перехреснозапильні культури. Пристосування рослин до перехресного запилення.

3. Використання поліплоїдії у селекції рослин.

4. Використання гетерозису в селекції рослин. Схема гетерозисної селекції.

5. Типи схрещувань при внутрівидовій гібридизації.

6. Соматична гібридизація рослин – альтернатива віддаленій гібридизації.

 

Охорона рослинного світу

1. Поняття флори і рослинності.

2. Шляхи збереження видів рослин.

3. Охорона корисних дикоростучих рослин

4. Рідкісні і зникаючі види рослин їх охорона

5. Пам’ятки природи, їх завдання в охороні рослинного світу

6. Природоохоронні території та їх роль у збереженні рідкісних і зникаючих видів рослин.

 

Радіобіологія рослин

1. Аварія на ЧАЕС та її наслідки. Характеристика основних продуктів ядерного ділення.

2. Механізм дії іонізуючого випромінювання на клітинні структури. Радіопротектори, радіотоксини, їх значення в клітині.

3. Міграція радіонуклідів в системі „ґрунт-рослина”. Кількісні показники акумуляції ізотопів рослинами.

4. Поняття „радіочутливість”. Критерії іонізуючого випромінювання на рослину.

5. Ведення лісового господарства України м умовах радіоактивного забруднення.

6. Вплив іонізуючого опромінення па якість продукції рослинництва. Радіаційний мутагенез, його види, значення.

 

 

ОКР «Магістр»

ПОТОКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

1. Механізми онтогенезу

1. Переміщення клітин, їх груп, клітинних пластів у процесі розвитку. Механізми міграції.

2. Роль генетичного матеріалу в диференціації клітин. Механічна модель цитодиференціації.

3. Міжклітинні взаємодії як основа інтегрованості розвитку організму.

4. Вплив міжклітинних взаємодій на клітинну спеціалізацію. Первинна ембріональна індукція та її механізми.

5. Гуморальна регуляція розвитку та її механізми.

6. Гіпотези, що пояснюють механізми старіння.

1. Регуляторні системи живого організму

1. Симпатична і парасимпатична нервова система, іннервовані органи та локалізація нейронів. Медіатори та рецептори.

2. Види впливів нервової системи (пусковий та модулюючий) та механізми їх реалізації. Трофічна дія нервової системи.

3. Визначення гормонів. Класифікація гормонів. Функції гормонів. Особливості дії гормонів та органи і тканини.

4. Біосинтез, транспорт та рецепція гормонів.

5. Гіпофіз: будова, продукти секреції.

6. Наднирники: будова, продукти секреції.

7. Щитоподібна залоза, будова, фізіологічне значення їх гормонів.

8. Принцип єдності структури та функції та його реалізація у діяльності серцево-судинної системи. Контурна регуляція серцевої діяльності

2. Історичний розвиток біологічних систем

1. Еволюція одноклітинних у криптозої.

2. Теорії походження багатоклітинних біологічних систем.

3. Морські екосистеми раннього палеозою.

4. Походження та еволюція тетрапод.

5. Формування наземних біоценозів у пізньому палеозої.

6. Походження та еволюція плазунів.

 

3. Адаптогенез у біологічних системах

1. Загальні властивості, ознаки, принципи функціонування біологічних систем. Поняття і класифікація екологічних факторів.

2. Визначення поняття «адаптація» та «адаптогенез». Адаптація як фундаментальна властивість біологічних систем. Механізми адаптації на різних рівнях організації біологічних систем: молекулярно-генетичний, організменний, популяційний, екосистемний.

3. Адаптивне значення анатомо-морфологічних і фізіологічних пристосувань рослин до певних екологічних режимів (світлового, термічного, гідрологічного, едафічного тощо).

4. Фізіологічна адаптація; фази адаптації. Механізми адаптації. Ефективність адаптації. Особливості адаптаційних процесів у людей, що різні періоди часу проживають у змінених умовах середовища. Адаптивні типи.

5. Поняття про екстремальні стани організму людини. Способи та закономірності розвитку екстремальних станів.

Функціонування організму людини в умовах підводних занурень та невагомості.

4. Популяційна біологія

1. r та K-форми поведінки популяції щодо зміни екологічних чинників (за Мак-Артуром та Вільсоном).

2. Назвати типи стратегій поведінки популяції щодо зміни екологічних чинників (за Міркіним). Наведіть приклади.

3. Статева структура популяції. Третинне співвідношення статей. Фактори які впливають на третинне співвідношення статей.

4. Типи росту чисельності популяцій.

5. Концепція екологічної ніші. Реалізована та фундаментальна екологічні ніші.

6. Типи вікової структури популяцій (за Бургдерфером).

Спеціалізація «Ботаніка»

  1. Радіоекологія фітоценозів

1. Поняття „радіочутливість”. Критерії дії іонізуючого випромінювання на рослину.

  1. Механізм дії іонізуючого випромінювання на клітинні структури. Радіопротектори, радіотоксини, їх значення в клітині.
  2. Ведення лісового господарства України в умовах радіоактивного забруднення.
  3. Міграція радіонуклідів в системі „ґрунт-рослина”. Кількісні показники акумуляції ізотопів рослинами.
  4. Аварія на ЧАЕС та її наслідки. Характеристика основних продуктів ядерного ділення.
  5. Вплив іонізуючого опромінення па якість продукції рослинництва. Радіаційний мутагенез, його види, значення.

Типологія фітоценозів

1. Принципи класифікації рослинності. Загальні особливості розробки еколого-флористичної класифікації рослинності України за методом Браун-Бланке.

2. Динаміка ознак фітоценозів.

3. Організація і структура лісових фітоценозів.

4. Організація і структура лучних фітоценозів.

5. Організація і структура болотних фітоценозів.

6. Організація і структура водних фітоценозів.

Генетичні основи селекції

1. Генетичні наслідки гібридизації.

2. Індукований мутагенез в селекції рослин.

3. Використання поліплоїдів у селекції рослин.

4. Використання гетерозису в селекції рослин. Схема гетерозисної селекції.

5. Типи схрещувань при внутрівидовій гібридизації.

6. Особливості добору у авто- і алогамних популяціях рослин.

 

Спеціалізація «Зоологія»

1. Педобіологія

1. Ґрунтова біота та її склад.

2. Загальна характеристика мікрофауни ґрунтів

3. Загальна характеристика мезофауни ґрунтів.

4. Загальна характеристика макрофауни ґрунтів.

5. Трофічні групи педобіонтів.

6. Таксономічні групи педобіонтів.

2. Олігохетологія

1. Ґрунтова біота та її склад.

2. Загальна характеристика мікрофауни ґрунтів

3. Загальна характеристика мезофауни ґрунтів.

4. Загальна характеристика макрофауни ґрунтів.

5. Трофічні групи педобіонтів.

6. Таксономічні групи педобіонтів.

 

3. Продуктивна гідробіологія

1. Гідробіоценози та їх структура. Міжпопуляційні відносини у гідробіоценозах.

2. Структурні і функціональні особливості та динаміка водних екосистем.

3. Біологічна продуктивність водних екосистем та шляхи їх підвищення.

4. Структура та функціональні особливості популяцій гідробіонтів.

5. Екологічні аспекти проблеми чистої води.

6. Відтворення і динаміка популяції гідро біонтів

 

Еволюція поведінки тварин

2. Інструментальне навчання за Торндайком.

3. Оперантна поведінка за Скіннером.

4. Характеристика комплексів фіксованих дій за К. Лоренцом.

5. Абсолютна ієрархія, її форми.

6. Еволюційний конфлікт статей. Ситуація „сімейного щастя” за Доукінсом.

 

 

Перелік питань для підготовки до ДЕК

ОКР «Спеціаліст»

ПОТОКОВІ ДИСЦИПЛІНИПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.113.29 (0.03 с.)