ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплінКафедра соціально-гуманітарних дисциплін

 

 

Методичні рекомендації

Для виконання контрольної роботи

з курсу

“ПОЛІТОЛОГІЯ”

для студентів заочної форми навчання

 

 

Обговорено і схвалено на

засіданні кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін

Протокол №_______________

від “____” ___________________

Зав. кафедри_________________

Проф. Берест Р. Я.

 

 

Львів 2015

 

ВСТУП

Політологія як наука про політику посідає чільне місце у сфері суспільно-гуманітарних дисциплін, оскільки процес демократизації політичного життя українського суспільства не може обійтись без базових засад політологічних знань. І це свою чергу є важливо як для державного діяча, так і студента-менеджера. Формування активного та свідомого громадянина, який бере участь у суспільно-політичних процесах, вимагає відповідних політологічних знань та навиків. Адже у перехідних суспільствах громадянин, який знає особливості функціонування політичної системи та методи прийняття управлінських рішень може бути не тільки обізнаним, але й займати активну позицію у політичному житті держави, а також розуміти реалії та можливості бізнес-середовища перехідної економіки, яка в той час тісно пов’язана з політикою.

Мета курсу вивчення теоретичних засад політичного життя, основних понять, категорій, методів політичної науки.

Завдання курсу:

 

· Сформувати уявлення про основні політичні течії, найважливіші принципи та цінності політики;

· Засвоїти основні категорії політичної науки: політичні інститути, політичні суб’єкти, політична еліта, політичне лідерство, громадянське суспільство, правова держава, політичний режим, політична культура та ін.;

· Зрозуміти ґенезу найвищих здобутків світових політичних вчень.

Після засвоєння даного курсу студенти мають набути такі – теоретичні знання:

· поняття предметного поля політичної науки та її основних методів; історія світової та української політичної думки; політичні теорії, концепції, доктрини; політична влада; політичні системи, інститути, процеси, держава; політичні режими; політичні партії, вибори і виборчі системи; політичні еліти і лідери, політична діяльність та політична участь; політична свідомість, культура, ідеологія; етнополітика; політика як міжнародний процес.

 

Вивчення курсу також передбачає набуття певних практичних навичок:

· вміння використовувати теоретичні знання для аналізу політичних явищ і процесів, що відбувається у світі та в Україні;

· з’ясовувати об’єктивну зумовленість політичних явищ і процесів, визначати їх причинно-наслідкові зв’язки;

· визначати типологію політичних об’єктів і суб’єктів, прогнозувати на цій основі їх розвиток чи поведінку.

 

Методи викладання: лекція, семінарські заняття із застосуванням роздаткового та демонстраційного матеріалу, дошки, а також слайдів комп’ютерної програми Power Point; практичні заняття з використанням дискусій, ділові та рольові ігри, дебатів, виконання самостійних робіт.

Студенти заохочуються до самостійної роботи над основною і додатковою літературою.

Додаткові методи: індивідуальні творчі завдання, усне та письмове опитування, рольова гра, дискусія, дебати.

Міжпредметні зв’язки

 

Навчальна дисципліна вивчається в тісному зв’язку з такими курсами: “Історія України”, “Всесвітня історія”, “Філософія”, “Соціологія”, “Правознавство”, “Психологія”, “Релігієзнавство”, “Економічна теорія” та ін.

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота – це форма самостійної підготовки студентів.

Номер варіанту контрольної роботи визначається згідно порядкового номера студента у списку.

Контрольна робота повинна бути написана в шкільному зошиті. Слід провести поля для зауважень рецензента та залишити в кінці роботи місце для рецензії викладача.

Виконуючи контрольну роботу студент повинен уважно переписати питання і умови з методичної розробки в зошит. Необхідно правильно визначити варіант контрольної роботи.

Якщо контрольна робота дослівно переписана з підручника, то вона повертається на доопрацювання.

Текст відповідей повинен бути написаний розбірливо. В кінці роботи необхідно навести список використаної літератури (не менше чотирьох позицій). Не слід використовувати літературу, що не має безпосереднього відношення до теми.

Відповідь на запитання повинна бути повною і конкретною. В кінці відповіді на питання потрібно зробити самостійні висновки.

Після списку використаної літератури потрібно чітко поставити підпис та дату завершення роботи.

Виконана контрольна робота подається в деканат на рецензування у встановлений планом-графіком термін. Отримавши контрольну роботу після перевірки, студент повинен ознайомитися з рецензією викладача. При необхідності доопрацювати роботу згідно зауважень та рекомендацій рецензента. Згідно модульно-рейтингової системи навчання максимальна кількість балів, яку може отримати студент за домашню контрольну роботу становить 30 балів. Мінімальна кількість балів – 10. В іншому разі контрольна вважається не зарахованою і виконується студентом повторно.

Контрольна робота виконується у встановлений навчальним графіком термін.

 


ПРОГРАМА

Тема 1. Політологія як наука і навчальна дисципліна. Політика як суспільне явище. Предмет і методи політичної науки

Політика: суть і детермінанти. Основні підходи до визначення суті політики. Політика як відображення політичних інтересів. Внутрішня і зовнішня політика. Види політики: економічна, соціальна, демографічна, культурна, екологічна. Географічні, демографічні, соціально-економічні та інші детермінанти політики.

Предмет політології. Об'єкт і суб'єкт політики. Політика як наука і мистецтво. Основні закони та категорії політології. Структура політології. Функції політології. Методи політології.

 

Тема 2. Виникнення та еволюція світової політичної думки

Історія політичної думки як складова частина політичної науки. Суспільно-політичні уявлення Давнього світу. Політичні вчення епохи Раннього християнства і Середньовіччя. Політична думка Нового часу.

Тема 3.Українська політична думка

Зародження і розвиток політичної думки в Україні (Х – початок ХХ ст.). Еволюція політичних ідей від Київської Русі до козацько-гетьманської держави. Суспільно-політична думка доби українського національного відродження.

Тема 4. Політична влада і політична система суспільства

Політична система суспільства. Функції і типологія політичних систем. Влада як системоутворюючий чинник політичної системи. Основні концепції політичної влади. Форми і механізми політичної влади. Поняття легітимності та принцип поділу влад. Проблема становлення політичної системи України. Модель суспільно-політичного устрою в сучасній Україні. Стратегія подолання економічної кризи й розвитку політичної системи України.

 

Тема 5. Держава в політичній системі суспільства

Держава: сутність, походження та функції держави. Місце держави в політичній системі суспільства. Форми сучасного державного врядування: республіка, президентська республіка, монархія. Унітарна держава, федерація. Правова держава. Право особи та громадянина. Громадянське суспільство.

 

Тема 6. Політичні режими

Поняття й типологія політичних режимів. Форми правління і політичний режим. Сутнісні ознаки й проблеми утвердження демократичного політичного режиму. Тоталітаризм як феномен ХХ століття. Авторитарні режими. Перехід до демократії як напрям трансформації недемократичних режимів.

 

Тема 7. Політичні партії та партійні системи

Передумови виникнення, суть і функції політичних партій і політичних рухів. Роль і функції партій у суспільно-політичному житті. Типологія партій і партійних систем. Політичні партії в парламентах і урядах. Відмінності політичних партій від інших суспільних інститутів. Історичний контекст зародження політичних партій в Україні. Партійна система: поняття, види та роль у функціонуванні влади. Партійна система в сучасній Україні. Перспектива утворення партійної системи.

Тема 8. Вибори і виборчі системи.

Поняття виборів і їх місце у демократичній державі. Принципи демократичних виборів. Виборчий процес і його головні процедури. Фінансування виборів. Загальна характеристика, елементи та класифікація виборчих систем.

Тема 9. Політичні еліти і політичне лідерство

Еліти в політиці: поняття та еволюція теорії. Теоретичне обґрунтування елітаризму: морально-інституціональний і структурно-функціональний підходи. Циркуляція еліти як умова соціальної стабільності. Плюралізм еліт і дисперсія на основі балансу політичних інтересів. Суть і природа політичного лідера. Концепції та класифікація політичного лідерства. Політичне лідерство в Україні.

Тема 10. Нація як суб’єкт політики. Етнонаціональна політика

Сучасні нації та шляхи їх формування. Національне відродження, національна ідея і націоналізм. Національний суверенітет і політичне самовизначення націй.

 

Тема 11. Політична свідомість і політична культура

Сутність і структура політичної культури. Політична свідомість як елемент політичної культури. Типи і функції політичної культури. Політична соціалізація.

 

Тема 12. Формування органів державної влади на місцях та системи місцевого самоврядування

Вибір форми державно-територіального устрою України. Регіональні та місцеві органи державної влади в Україні. Місцеве самоврядування.

Тема 13. Міжнародні відносини і світовий політичний процес

Поняття міжнародних відносин та їх суб’єкти. Міжнародні відносини і зовнішньополітична роль держави. Взаємодія факторів сили та інтересу в міжнародній політиці. Баланс інтересів і міжнародні конфлікти. Нові тенденції в розвитку міжнародних відносин і світового політичного процесу. Національний інтерес України та їх реалізація через зовнішню політику. Україна на тлі глобальних політичних трансформацій.

Тема 14. Політичний менеджмент. Політичний маркетинг

Прикладна політологія. Поняття і функції політичного менеджменту. Функціонування команди і менеджмент виборчої кампанії. Поняття, функції і види політичного маркетингу. Дослідження політичного ринку. Вивчення громадської думки. Виборча інженерія. Імідж. Політичне рекламування.

 

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Варіант – 1

1. Політичні погляди Платона.

2. Охарактеризуйте зміст мажоритарної виборчої системи.

3. Що Ви розумієте під політичною освітою населення ? Назвіть найважливіші складові й завдання цього процесу.

 

Варіант – 2

1. Політичні погляди Арістотеля.

2.Охарактеризуйте зміст пропорційної виборчої системи.

3.Чи може політика в Україні бути моральною ? Обґрунтуйте свою думку.

 

Варіант – 3

1. Політичні погляди Н. Мак’явеллі.

2. Поняття і структура політичного режиму.

3. Охарактеризуйте форму правління в державі згідно Конституції України.

 

Варіант – 4

1. Вчення Фоми Аквінського про державу.

2. Охарактеризуйте співвідношення державної та політичної влади.

3. Назвіть політичні партії України. Скільки, на Вашу думку, їх зареєстровано в Міністерстві юстиції України ?

 

Варіант – 5

1. Політичні ідеї утопічного соціалізму (Т. Мор, Т.Кампанелло).

2. Типологія та шляхи формування політичних еліт.

3. За якою виборчою системою відбуваються вибори депутатів до Верховної Ради України ? В чому її зміст ?

 

Варіант – 6

1. Основні напрями розвитку української політичної думки у І пол. ХХ ст.: соціал-демократія і консерватизм.

2. Типологія політичного лідерства.

3. Що таке опозиція? Назвіть її різновиди, визначте її місце і роль у сучасному політичному житті України.

Варіант – 7

1. Політичні погляди Ж. Бодена.

2. Функції політичної культури.

3. Назвіть основні причини відсутності політології як науки та навчальної дисципліни в колишньому СРСР. Висловити думку.

Варіант – 8

1. Націоналізм і націонал-демократизм як напрями розвитку української політичної думки у І пол. ХХ ст.

2. Концепція політичної системи Д.Істона. Модель політичної системи Г.Алмонда.

3. Чи відбувається процес політичної соціалізації в Україні ? Обгрунтуйте свою думку.

 

Варіант – 9

1. Політичні погляди Алексіса де Токвілля.

2. Сутність та структура політичної культури.

3. Розкрийте нинішній етап політичного життя в Україні через аналіз понять “політичні потреби”, “політичні інтереси”, “політичні сили”.

 

Варіант – 10

1. Політичні погляди Марселія Падуанського.

2. Політична свідомість як елемент політичної культури.

3. Як ви розумієте поняття “політична людина”?

 

Варіант – 11

1. Суспільно-політичні уявлення Давнього світу.

2. Цілі і функції зовнішньої політики.

3. Чи потрібно знати основи політології економісту, бухгалтеру, менеджеру, комерсанту? Чому? Обґрунтуйте свою думку.

 

Варіант – 12

1. Концепція політичної системи Д.Істона.

2. Політична соціалізація особи.

3. Чи може політика в Україні бути моральною? Обґрунтуйте думку.

Варіант – 13

1. Основні концепції політичної еліти.

2. Суть та особливості міжнародних відносин.

3. Чи може політика в Україні бути моральною? Обґрунтуйте свою думку.

 

Варіант – 14

1. Політичні концепції епохи Середньовіччя.

2. Політичні партії та партійні системи.

3. Що ви розумієте під політичною просвітою населення? Назвіть найважливіші складові й завдання цього процесу.

 

Варіант – 15

1. Еволюція політичних ідей від Київської Русі до козацько-гетьманської держави.

2. Україна в системі міжнародних політичних відносин.

3. Чи може політика в Україні бути моральною? Обґрунтуйте думку.

 

Варіант – 16

1. Демократія та її роль у політичному процесі.

2. Типологія партійних систем.

3. Яка система виборів, на вашу думку, є найприйнятнішою для сучасної України? Чому?

Варіант – 17

1. Політична думка Стародавнього Світу.

2. Сутність, генезис і функції політичних партій.

3. Яка виборча система існує сьогодні в Україні ?

Варіант – 18

1. Політичне вчення Ш.Монтеск’є.

2. Основні концепції демократії.

3. Кого з українських жінок минулого і сьогодення можна зачислити до українських лідерів? Аргументуйте думку.

 

Варіант – 19

1. Політичне вчення Н.Макіавеллі.

2. Мажоритарна та пропорційна виборча система.

3. Що ви розумієте під політичною просвітою населення? Назвіть найважливіші складові й завдання цього процесу.

Варіант – 20

1. Політичні погляди І.Канта.

2. Основні концепції демократії.

3. Яка система виборів, на вашу думку, є найприйнятнішою для сучасної України? Чому?

 

Варіант – 21

1. Теорія раціональної бюрократії Макса Вебера.

2. Поняття політичної поведінки. Типи і види політичної поведінки.

3. Що, на вашу думку, є головними чинниками дестабілізації політичного життя в Україні на сучасному етапі?

 

Варіант – 22

1. Структура та функції політики.

2. Еліти в політиці: поняття та еволюція теорії.

3. У чому полягають, на Вашу думку, національні інтереси України ?

Варіант – 23

1. Політична думка Київської Русі.

2. Сутність політичного лідерства.

3. Що, на вашу думку, є головними чинниками дестабілізації політичного життя в Україні на сучасному етапі?

 

Варіант – 24

1. Становлення концепції громадянського суспільства.

2. Референдум як одна із основних форм політичної участі громадян у сучасному демократичному світі.

3. За якою виборчою системою відбуваються вибори депутатів до Верховної Ради України ? В чому її зміст ?

 

Варіант – 25

1. Політика і мораль. Моральна дилема в політиці.

2. Поняття «держава», основні теорії походження.

3. Назвіть політичні партії України. Скільки, на Вашу думку, їх зареєстровано в Міністерстві юстиції України ?

 


Оформлення контрольної роботи:

- контрольна робота виконується в зошиті;

- завдання контрольної роботи необхідно переписати, вказавши варіант;

- контрольна робота повинна бути написана чітким та розбірливим почерком;

- сторінки контрольної роботи мають бути пронумеровані;

- необхідно дотримувати інтервал між рядками і розміри полів;

- послідовно виконувати завдання, зазначені у відповідному варіанті;

- виконану контрольну роботу слід здати на реєстрацію в деканат факультету згідно визначених термінів;

- в кінці роботи подається список використаної літератури, вказується дата виконання, особистий підпис.

- титульна сторінка зошита контрольної роботи оформляється наступним чином:

Контрольна робота

з дисципліни “Політологія”

Варіант:________________________

Виконав____________________________

Перевірив___________________________

Оцінка______________________________

Дата перевірки _____________________

 


Теоретичні питання для підсумкового модульного контролю

 

1. Розкрити функції політології

2. Політичні вчення у Стародавній Греції

3. Політична думка Стародавнього Риму

4. Вчення Фоми Аквінського про державу

5. Політичне вчення Нікколо Макіавеллі

6. Вчення Жана Бодена про державу

7. Політичне вчення Томаса Гоббса

8. Політичні ідеї утопічного соціалізму

9. Джон Локк як основоположник класичного лібералізму

10.Політичне вчення Бенедикта Спінози

11.Політичні вчення епохи Просвітництва

12.Політичне вчення І.Канта

13.Політичні погляди в Київській Русі

14.Політична думка України в умовах Литовсько-польської держави

15.Політична думка козацько-гетьманської доби

16.Політична думка України ХІХ ст.

17.Політична думка України ХХ ст.

18. Розкрити сутність та основні ознаки держави

19.Розкрити сутність організації державної влади в Україні

20.Розкрити форми державного устрою

21.Розкрити форми державного правління

22.Розкрити суть і основні повноваження парламенту

23.Розкрити сутність та повноваження глави держави

24.Розкрити сутність і види влади

25.Розкрити особливості політичної влади

26.Охарактеризувати структуру політичної системи суспільства

27.Розкрити сутність політики та її функції

28.Охарактеризувати сутність політичного процесу та його суб’єкти

29.Охарактеризувати сучасний політичний процес в Україні

30.Конфлікти та кризи в політичному житті.

31.Охарактеризувати сутність та основні ознаки правової держави

32.Розкрити суть громадянського суспільства

33.Сутність та походження політичних партій.

34.Функції політичних партій.

35.Типологія політичних партій та партійних систем.

36.Мажоритарна виборча система та її особливості в Україні.

37.Пропорційна виборча система та її особливості в Україні.

38.Змішана виборча система та її особливості.

39.Типологія політичних еліт.

40.Сутність і функції політичного лідерства.

41.Сутність політичної культури як соціального феномену.

42.Структура політичної культури.

43.Поняття політичної свідомості.

44.Функції політичної культури.

45.Поняття нації в політиці.

46.Етнонаціональні особливості в сучасній Україні.

47.Поняття міжнародної політики.

48.Характеристика політичних, економічних та воєнних засобів зовнішньої політики.

49.Сутність та особливості міжнародних відносин.

50.Глобальні проблеми сучасності

 

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Арон Р. Демократія і тоталітаризм. – М., 1993.

2. Абетка етнополітолога. – К., 1996.

3. Бебик В. М. Основи теоретичної та практичної політології. – К., 1994.

4. Бебик В. Як стати популярним, перемогти на виборах і утриматись на політичному Олімпі. – Київ, 1993.

5. Білоус А.О. Політико-правові системи: світ іУкраїна. – К., 2000.

6. Білоус А. О. Політичні об’єднання України. – К., 1993.

7. Брегеда А.Ю. Основи політології: навчальний посібник. – Вид-ня 2-ге перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 312 с.

8. Бурдьє П. Социология политики. – М., 1993.

9. Вебер М. Политика как призвание и как профессия // Избр. произв. – М., 1990.

10. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє: до ефективних суспільств. – К., 1990.

11. Гаджиев К. С. Политическая наука. – М., 1995.

12. Гаджиев К. С. Ведение в политическую науку. – М., 2000.

13. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: навч. пос. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2004. – 645 с.

14. Глобальне відродження демократії / За ред. Ларрі Раймонда і Марка Ф. Платтнера. Перекл. з англ. – Львів: Ахілл, 2004.

15. Давимука С., Колодій А., Кужелюк Ю., Харченко В. Політичні режими сучасності та перехід до демократії. – Львів, 1999.

16. Денисенко В.М., Раціоналізм та ірраціоналізм в історії політичної думки Нового часу європейської історії. – Львів. 1996.

17. Енциклопедія етнодержавства. – К., 1996.

18. Кирилюк Ф. М. Історія політології: підручник для вищих навчальних закладів. – Київ: Знання України, 2001.

19. Класики політичної думки від Платона до Макса Вебера. – Київ: Тандем, 2002.

20. Колодій А. На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні. – Львів, 2002.

21. Консерватизм. Антологія. Упорядники О. Проценко, В. Лісовий. – Київ: Смолоскип, 1999.

22. Короткий оксфордський політичний словник. – Київ: Основи, 2005.

23. Конституція незалежної України / За ред. В. Ф. Погорілка, Ю. С. Шемшунка, В. О. Євдокимова. – К., 2000.

24. Кухта Б., Красівський О., Ліпінцев А. Політологія. Історія і теорія політичної науки. Курс лекцій. – Львів: Кальварія, 2004.

25. Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти і лідери. – Львів, 1996.

26. Лібералізм. Антологія. Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – Київ: Смолоскип, 2000.

27. Націоналізм. Антологія. Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – Київ: Смолоскип, 2000.

28. Політологія. Історія та методологія / За ред. Ф. М. Кирилюка. – К.: Здоров’я, 2000.

29. Політологія: посібник для студентів вузів / За ред. О.В. Бабкіної, В. П. Горбатенко. – К., 1998.

30. Політологія / За ред. А. Ф. Колодій. – Київ, 2003.

31. Політологія: підручник / За ред.. І.С.Дзюбка, К.М. Левківського. – 2-ге вид., випр.. і допов. – К.: Вища школа, 2001. – 415 с.

32. Політична наука. Словник: категорії, поняття і терміни / За ред. Б. Кухти. – Львів: Кальварія, 2003.

33. Політологія посткомунізму. Політичний аналіз посткомуністичних суспільств. – К., 1995.

34. Політичні партії України. – К., 1996.

35. Політологічний словник. – К., 1996.

36. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги: У 2-х т. – К., 1994.

37. Рябов С. Г. Політологія: Словник термінів і понять. – К., 1996.

38. Рябов С. Г.. Томенко М. В. Основи теорії політики. – К., 1996.

39. Основи політичної науки. Курс лекцій за ред. Б. Кухти, Ч. I, II, III, IV. - Львів,1997 – 2000.

40. Романюк А. С. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи: інституційний вимір. – Львів: Тріада Плюс, 2004.

41. Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика. – Львів, 2005.

42. Шведа Ю. Р. Теорія політичних партій і партійних систем: Навч. посібник. – Львів, 2004.

43. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник. – К.: Либідь, 2002. – 576 с.

44. Штанько В.І., Чорна Н.В., Авксентьєва Т.Г., Тіхонова Л.А. Політологія: навч. Пос. – Вид. 2-ге перероб. та доповн. – К., 2007. – 288 с.

45. Хто є хто в європейській та американській політичній науці. Малий політологічний словник / За ред. Б. Кухти. – Львів.: Кальварія, 1997.

 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Що таке політологія. Предмет дослідження політології.

2. Розкрийте зміст головних політико-філософських принципів лібералізму.

3. Основні напрямки сучасної політології.

4. Які ви знаєте функції політології?

5. Що таке політична влада?

6. Коли політична влада може вважатися легітимною?

7. Що таке політичний режим?

8. Пригадайте усі складові політичної системи суспільства.

9. Суб’єкт і об’єкт політики.

10. Що таке “референдум” та “плебісцит”? Дайте визначення.

11. Що таке “громадянське суспільство”?

12. Що таке конфлікт, консолідація та консенсус у політиці?

13. Що таке політична партія та політичний рух?

14. Поняття партійного електорату. Дайте визначення.

15. Розкрийте зміст поняття “партія влади” та “виборчий блок”.

16. Особливості мажоритарної та пропорційної виборчих систем.

17. Сутнісний зміст поняття нації.

18. Що таке “національна ідея”?

19. Розкрийте зміст поняття політичної еліти.

20. Дайте визначення поняття “правова держава”. Розкрийте його зміст.

21. Які форми державного врядування Ви знаєте?

 

 

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

 

 

Методичні рекомендації

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.046 с.)