ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Для виконання контрольної роботиз курсу

“ПОЛІТОЛОГІЯ”

для студентів заочної форми навчання

 

 

Обговорено і схвалено на

засіданні кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін

Протокол №_______________

від “____” ___________________

Зав. кафедри_________________

Проф. Берест Р. Я.

 

 

Львів 2015

 

ВСТУП

Політологія як наука про політику посідає чільне місце у сфері суспільно-гуманітарних дисциплін, оскільки процес демократизації політичного життя українського суспільства не може обійтись без базових засад політологічних знань. І це свою чергу є важливо як для державного діяча, так і студента-менеджера. Формування активного та свідомого громадянина, який бере участь у суспільно-політичних процесах, вимагає відповідних політологічних знань та навиків. Адже у перехідних суспільствах громадянин, який знає особливості функціонування політичної системи та методи прийняття управлінських рішень може бути не тільки обізнаним, але й займати активну позицію у політичному житті держави, а також розуміти реалії та можливості бізнес-середовища перехідної економіки, яка в той час тісно пов’язана з політикою.

Мета курсу вивчення теоретичних засад політичного життя, основних понять, категорій, методів політичної науки.

Завдання курсу:

 

· Сформувати уявлення про основні політичні течії, найважливіші принципи та цінності політики;

· Засвоїти основні категорії політичної науки: політичні інститути, політичні суб’єкти, політична еліта, політичне лідерство, громадянське суспільство, правова держава, політичний режим, політична культура та ін.;

· Зрозуміти ґенезу найвищих здобутків світових політичних вчень.

Після засвоєння даного курсу студенти мають набути такі – теоретичні знання:

· поняття предметного поля політичної науки та її основних методів; історія світової та української політичної думки; політичні теорії, концепції, доктрини; політична влада; політичні системи, інститути, процеси, держава; політичні режими; політичні партії, вибори і виборчі системи; політичні еліти і лідери, політична діяльність та політична участь; політична свідомість, культура, ідеологія; етнополітика; політика як міжнародний процес.

 

Вивчення курсу також передбачає набуття певних практичних навичок:

· вміння використовувати теоретичні знання для аналізу політичних явищ і процесів, що відбувається у світі та в Україні;

· з’ясовувати об’єктивну зумовленість політичних явищ і процесів, визначати їх причинно-наслідкові зв’язки;

· визначати типологію політичних об’єктів і суб’єктів, прогнозувати на цій основі їх розвиток чи поведінку.

 

Методи викладання: лекція, семінарські заняття із застосуванням роздаткового та демонстраційного матеріалу, дошки, а також слайдів комп’ютерної програми Power Point; практичні заняття з використанням дискусій, ділові та рольові ігри, дебатів, виконання самостійних робіт.

Студенти заохочуються до самостійної роботи над основною і додатковою літературою.

Додаткові методи: індивідуальні творчі завдання, усне та письмове опитування, рольова гра, дискусія, дебати.

Міжпредметні зв’язки

 

Навчальна дисципліна вивчається в тісному зв’язку з такими курсами: “Історія України”, “Всесвітня історія”, “Філософія”, “Соціологія”, “Правознавство”, “Психологія”, “Релігієзнавство”, “Економічна теорія” та ін.

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота – це форма самостійної підготовки студентів.

Номер варіанту контрольної роботи визначається згідно порядкового номера студента у списку.

Контрольна робота повинна бути написана в шкільному зошиті. Слід провести поля для зауважень рецензента та залишити в кінці роботи місце для рецензії викладача.

Виконуючи контрольну роботу студент повинен уважно переписати питання і умови з методичної розробки в зошит. Необхідно правильно визначити варіант контрольної роботи.

Якщо контрольна робота дослівно переписана з підручника, то вона повертається на доопрацювання.

Текст відповідей повинен бути написаний розбірливо. В кінці роботи необхідно навести список використаної літератури (не менше чотирьох позицій). Не слід використовувати літературу, що не має безпосереднього відношення до теми.

Відповідь на запитання повинна бути повною і конкретною. В кінці відповіді на питання потрібно зробити самостійні висновки.

Після списку використаної літератури потрібно чітко поставити підпис та дату завершення роботи.

Виконана контрольна робота подається в деканат на рецензування у встановлений планом-графіком термін. Отримавши контрольну роботу після перевірки, студент повинен ознайомитися з рецензією викладача. При необхідності доопрацювати роботу згідно зауважень та рекомендацій рецензента. Згідно модульно-рейтингової системи навчання максимальна кількість балів, яку може отримати студент за домашню контрольну роботу становить 30 балів. Мінімальна кількість балів – 10. В іншому разі контрольна вважається не зарахованою і виконується студентом повторно.

Контрольна робота виконується у встановлений навчальним графіком термін.

 


ПРОГРАМА

Тема 1. Політологія як наука і навчальна дисципліна. Політика як суспільне явище. Предмет і методи політичної науки

Політика: суть і детермінанти. Основні підходи до визначення суті політики. Політика як відображення політичних інтересів. Внутрішня і зовнішня політика. Види політики: економічна, соціальна, демографічна, культурна, екологічна. Географічні, демографічні, соціально-економічні та інші детермінанти політики.

Предмет політології. Об'єкт і суб'єкт політики. Політика як наука і мистецтво. Основні закони та категорії політології. Структура політології. Функції політології. Методи політології.

 

Тема 2. Виникнення та еволюція світової політичної думки

Історія політичної думки як складова частина політичної науки. Суспільно-політичні уявлення Давнього світу. Політичні вчення епохи Раннього християнства і Середньовіччя. Політична думка Нового часу.

Тема 3.Українська політична думка

Зародження і розвиток політичної думки в Україні (Х – початок ХХ ст.). Еволюція політичних ідей від Київської Русі до козацько-гетьманської держави. Суспільно-політична думка доби українського національного відродження.

Тема 4. Політична влада і політична система суспільства

Політична система суспільства. Функції і типологія політичних систем. Влада як системоутворюючий чинник політичної системи. Основні концепції політичної влади. Форми і механізми політичної влади. Поняття легітимності та принцип поділу влад. Проблема становлення політичної системи України. Модель суспільно-політичного устрою в сучасній Україні. Стратегія подолання економічної кризи й розвитку політичної системи України.

 

Тема 5. Держава в політичній системі суспільства

Держава: сутність, походження та функції держави. Місце держави в політичній системі суспільства. Форми сучасного державного врядування: республіка, президентська республіка, монархія. Унітарна держава, федерація. Правова держава. Право особи та громадянина. Громадянське суспільство.

 

Тема 6. Політичні режими

Поняття й типологія політичних режимів. Форми правління і політичний режим. Сутнісні ознаки й проблеми утвердження демократичного політичного режиму. Тоталітаризм як феномен ХХ століття. Авторитарні режими. Перехід до демократії як напрям трансформації недемократичних режимів.

 

Тема 7. Політичні партії та партійні системи

Передумови виникнення, суть і функції політичних партій і політичних рухів. Роль і функції партій у суспільно-політичному житті. Типологія партій і партійних систем. Політичні партії в парламентах і урядах. Відмінності політичних партій від інших суспільних інститутів. Історичний контекст зародження політичних партій в Україні. Партійна система: поняття, види та роль у функціонуванні влади. Партійна система в сучасній Україні. Перспектива утворення партійної системи.

Тема 8. Вибори і виборчі системи.

Поняття виборів і їх місце у демократичній державі. Принципи демократичних виборів. Виборчий процес і його головні процедури. Фінансування виборів. Загальна характеристика, елементи та класифікація виборчих систем.

Тема 9. Політичні еліти і політичне лідерство

Еліти в політиці: поняття та еволюція теорії. Теоретичне обґрунтування елітаризму: морально-інституціональний і структурно-функціональний підходи. Циркуляція еліти як умова соціальної стабільності. Плюралізм еліт і дисперсія на основі балансу політичних інтересів. Суть і природа політичного лідера. Концепції та класифікація політичного лідерства. Політичне лідерство в Україні.

Тема 10. Нація як суб’єкт політики. Етнонаціональна політика

Сучасні нації та шляхи їх формування. Національне відродження, національна ідея і націоналізм. Національний суверенітет і політичне самовизначення націй.

 

Тема 11. Політична свідомість і політична культура

Сутність і структура політичної культури. Політична свідомість як елемент політичної культури. Типи і функції політичної культури. Політична соціалізація.

 

Тема 12. Формування органів державної влади на місцях та системи місцевого самоврядування

Вибір форми державно-територіального устрою України. Регіональні та місцеві органи державної влади в Україні. Місцеве самоврядування.

Тема 13. Міжнародні відносини і світовий політичний процес

Поняття міжнародних відносин та їх суб’єкти. Міжнародні відносини і зовнішньополітична роль держави. Взаємодія факторів сили та інтересу в міжнародній політиці. Баланс інтересів і міжнародні конфлікти. Нові тенденції в розвитку міжнародних відносин і світового політичного процесу. Національний інтерес України та їх реалізація через зовнішню політику. Україна на тлі глобальних політичних трансформацій.

Тема 14. Політичний менеджмент. Політичний маркетинг

Прикладна політологія. Поняття і функції політичного менеджменту. Функціонування команди і менеджмент виборчої кампанії. Поняття, функції і види політичного маркетингу. Дослідження політичного ринку. Вивчення громадської думки. Виборча інженерія. Імідж. Політичне рекламування.

 

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Варіант – 1

1. Політичні погляди Платона.

2. Охарактеризуйте зміст мажоритарної виборчої системи.

3. Що Ви розумієте під політичною освітою населення ? Назвіть найважливіші складові й завдання цього процесу.

 

Варіант – 2

1. Політичні погляди Арістотеля.

2.Охарактеризуйте зміст пропорційної виборчої системи.

3.Чи може політика в Україні бути моральною ? Обґрунтуйте свою думку.

 

Варіант – 3

1. Політичні погляди Н. Мак’явеллі.

2. Поняття і структура політичного режиму.

3. Охарактеризуйте форму правління в державі згідно Конституції України.

 

Варіант – 4

1. Вчення Фоми Аквінського про державу.

2. Охарактеризуйте співвідношення державної та політичної влади.

3. Назвіть політичні партії України. Скільки, на Вашу думку, їх зареєстровано в Міністерстві юстиції України ?

 

Варіант – 5

1. Політичні ідеї утопічного соціалізму (Т. Мор, Т.Кампанелло).

2. Типологія та шляхи формування політичних еліт.

3. За якою виборчою системою відбуваються вибори депутатів до Верховної Ради України ? В чому її зміст ?

 

Варіант – 6

1. Основні напрями розвитку української політичної думки у І пол. ХХ ст.: соціал-демократія і консерватизм.

2. Типологія політичного лідерства.

3. Що таке опозиція? Назвіть її різновиди, визначте її місце і роль у сучасному політичному житті України.

Варіант – 7

1. Політичні погляди Ж. Бодена.

2. Функції політичної культури.

3. Назвіть основні причини відсутності політології як науки та навчальної дисципліни в колишньому СРСР. Висловити думку.

Варіант – 8

1. Націоналізм і націонал-демократизм як напрями розвитку української політичної думки у І пол. ХХ ст.

2. Концепція політичної системи Д.Істона. Модель політичної системи Г.Алмонда.

3. Чи відбувається процес політичної соціалізації в Україні ? Обгрунтуйте свою думку.

 

Варіант – 9

1. Політичні погляди Алексіса де Токвілля.

2. Сутність та структура політичної культури.

3. Розкрийте нинішній етап політичного життя в Україні через аналіз понять “політичні потреби”, “політичні інтереси”, “політичні сили”.

 

Варіант – 10

1. Політичні погляди Марселія Падуанського.

2. Політична свідомість як елемент політичної культури.

3. Як ви розумієте поняття “політична людина”?

 

Варіант – 11

1. Суспільно-політичні уявлення Давнього світу.

2. Цілі і функції зовнішньої політики.

3. Чи потрібно знати основи політології економісту, бухгалтеру, менеджеру, комерсанту? Чому? Обґрунтуйте свою думку.

 

Варіант – 12

1. Концепція політичної системи Д.Істона.

2. Політична соціалізація особи.

3. Чи може політика в Україні бути моральною? Обґрунтуйте думку.

Варіант – 13

1. Основні концепції політичної еліти.

2. Суть та особливості міжнародних відносин.

3. Чи може політика в Україні бути моральною? Обґрунтуйте свою думку.

 

Варіант – 14

1. Політичні концепції епохи Середньовіччя.

2. Політичні партії та партійні системи.

3. Що ви розумієте під політичною просвітою населення? Назвіть найважливіші складові й завдання цього процесу.

 

Варіант – 15

1. Еволюція політичних ідей від Київської Русі до козацько-гетьманської держави.

2. Україна в системі міжнародних політичних відносин.

3. Чи може політика в Україні бути моральною? Обґрунтуйте думку.

 

Варіант – 16

1. Демократія та її роль у політичному процесі.

2. Типологія партійних систем.

3. Яка система виборів, на вашу думку, є найприйнятнішою для сучасної України? Чому?

Варіант – 17

1. Політична думка Стародавнього Світу.

2. Сутність, генезис і функції політичних партій.

3. Яка виборча система існує сьогодні в Україні ?

Варіант – 18

1. Політичне вчення Ш.Монтеск’є.

2. Основні концепції демократії.

3. Кого з українських жінок минулого і сьогодення можна зачислити до українських лідерів? Аргументуйте думку.

 

Варіант – 19

1. Політичне вчення Н.Макіавеллі.

2. Мажоритарна та пропорційна виборча система.

3. Що ви розумієте під політичною просвітою населення? Назвіть найважливіші складові й завдання цього процесу.

Варіант – 20

1. Політичні погляди І.Канта.

2. Основні концепції демократії.

3. Яка система виборів, на вашу думку, є найприйнятнішою для сучасної України? Чому?

 

Варіант – 21

1. Теорія раціональної бюрократії Макса Вебера.

2. Поняття політичної поведінки. Типи і види політичної поведінки.

3. Що, на вашу думку, є головними чинниками дестабілізації політичного життя в Україні на сучасному етапі?

 

Варіант – 22

1. Структура та функції політики.

2. Еліти в політиці: поняття та еволюція теорії.

3. У чому полягають, на Вашу думку, національні інтереси України ?

Варіант – 23

1. Політична думка Київської Русі.

2. Сутність політичного лідерства.

3. Що, на вашу думку, є головними чинниками дестабілізації політичного життя в Україні на сучасному етапі?

 

Варіант – 24

1. Становлення концепції громадянського суспільства.

2. Референдум як одна із основних форм політичної участі громадян у сучасному демократичному світі.

3. За якою виборчою системою відбуваються вибори депутатів до Верховної Ради України ? В чому її зміст ?

 

Варіант – 25

1. Політика і мораль. Моральна дилема в політиці.

2. Поняття «держава», основні теорії походження.

3. Назвіть політичні партії України. Скільки, на Вашу думку, їх зареєстровано в Міністерстві юстиції України ?

 


Оформлення контрольної роботи:

- контрольна робота виконується в зошиті;

- завдання контрольної роботи необхідно переписати, вказавши варіант;

- контрольна робота повинна бути написана чітким та розбірливим почерком;

- сторінки контрольної роботи мають бути пронумеровані;

- необхідно дотримувати інтервал між рядками і розміри полів;

- послідовно виконувати завдання, зазначені у відповідному варіанті;

- виконану контрольну роботу слід здати на реєстрацію в деканат факультету згідно визначених термінів;

- в кінці роботи подається список використаної літератури, вказується дата виконання, особистий підпис.

- титульна сторінка зошита контрольної роботи оформляється наступним чином:

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.02 с.)