ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботиЛьвівський інститут економіки і туризму

Факультет ______________________________

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

Контрольна робота

з дисципліни “Політологія”

Варіант:________________________

Виконав____________________________

Перевірив___________________________

Оцінка______________________________

Дата перевірки _____________________

 


Теоретичні питання для підсумкового модульного контролю

 

1. Розкрити функції політології

2. Політичні вчення у Стародавній Греції

3. Політична думка Стародавнього Риму

4. Вчення Фоми Аквінського про державу

5. Політичне вчення Нікколо Макіавеллі

6. Вчення Жана Бодена про державу

7. Політичне вчення Томаса Гоббса

8. Політичні ідеї утопічного соціалізму

9. Джон Локк як основоположник класичного лібералізму

10.Політичне вчення Бенедикта Спінози

11.Політичні вчення епохи Просвітництва

12.Політичне вчення І.Канта

13.Політичні погляди в Київській Русі

14.Політична думка України в умовах Литовсько-польської держави

15.Політична думка козацько-гетьманської доби

16.Політична думка України ХІХ ст.

17.Політична думка України ХХ ст.

18. Розкрити сутність та основні ознаки держави

19.Розкрити сутність організації державної влади в Україні

20.Розкрити форми державного устрою

21.Розкрити форми державного правління

22.Розкрити суть і основні повноваження парламенту

23.Розкрити сутність та повноваження глави держави

24.Розкрити сутність і види влади

25.Розкрити особливості політичної влади

26.Охарактеризувати структуру політичної системи суспільства

27.Розкрити сутність політики та її функції

28.Охарактеризувати сутність політичного процесу та його суб’єкти

29.Охарактеризувати сучасний політичний процес в Україні

30.Конфлікти та кризи в політичному житті.

31.Охарактеризувати сутність та основні ознаки правової держави

32.Розкрити суть громадянського суспільства

33.Сутність та походження політичних партій.

34.Функції політичних партій.

35.Типологія політичних партій та партійних систем.

36.Мажоритарна виборча система та її особливості в Україні.

37.Пропорційна виборча система та її особливості в Україні.

38.Змішана виборча система та її особливості.

39.Типологія політичних еліт.

40.Сутність і функції політичного лідерства.

41.Сутність політичної культури як соціального феномену.

42.Структура політичної культури.

43.Поняття політичної свідомості.

44.Функції політичної культури.

45.Поняття нації в політиці.

46.Етнонаціональні особливості в сучасній Україні.

47.Поняття міжнародної політики.

48.Характеристика політичних, економічних та воєнних засобів зовнішньої політики.

49.Сутність та особливості міжнародних відносин.

50.Глобальні проблеми сучасності

 

 

Типовий варіант модульного контролю №1

 

І.(за кожну правильну відповідь даного рівня 2 бали)

1. Територія держави – …

А. частина простору, на яку поширюється влада як держави так й інших політико-територіальних утворень;

Б. частина суші і територіальних вод, на яку поширюється влада держави та міжнародних організацій;

В. частина суші, земних надр, повітряного простору і територіальних вод, на яку поширюється влада даної держави.

2. Політична система – це …

А. центральний елемент будь-якого організованого суспільства, за допомогою якого здійснюється вплив на поведінку людей та їх об’єднань;

Б. система встановлених або санкціонованих державою і спрямованих на регулювання суспільних відносин загальнообов’язкових норм, дотримання й виконання яких забезпечується шляхом переконання і державного примусу;

В. історично стійкий формалізований комплекс ієрархізованих владних відносин, діяльності та інститутів для керівництва й управління суспільством.

3. Політична влада – це …

А.спосіб територіальної організації суспільства, що визначається принципами взаємовідносин суспільства як цілого і її територіальних складових;

Б. здатність суспільних груп та індивідів, які їх представляють, впроваджувати в суспільне життя рішення, що виражають їхню волю.

4.Форма державного правління це:

А. спосіб територіальної організації держави, що визначається принципами взаємовідносин держави як цілого і її територіальних складових;

Б. спосіб організації державної влади, зумовлений принципами формування і взаємовідносин вищих органів держави;

В. спосіб територіальної організації держави, що визначається принципами взаємовідносин держави як цілого і її територіальних складових.

5. Історичні типи монархії :

А. абсолютна і конституційна;

Б.республіканська і унітарна;

В.випадкова і цілеспрямована.

6.Республіка :

А. форма державного правління, за якої всі вищі органи державної влади або обираються, або формуються загальнонаціональною представницькою установою (парламентом);

Б. форма державного правління, за якої деякі вищі органи державної влади призначаються головою парламенту;

В. форма державного устрою, згідно якої держава поділена на певні республіки.

7. Тоталітаризм :

А.державний лад, який здійснює певний контроль на суспільним життям, спираючись на певне використання примусу;

Б.державний лад, який здійснює всеосяжний (повний) контроль над усіма сферами суспільного життя та особистим життям громадян, спираючись при цьому на систематичне використання насильства.

8. Політична психологія містить:

А.традиції, культуру, менталітет, історію;

Б. потреби, примус, інтерес;

В.потреби, інтереси, почуття, настрої, традиції.

9. У структурі міжнародних відносин розрізняють такі рівні:

А. глобальний, регіональний і двосторонній;

Б. глобальний і територіальний;

В. одно і двосторонній.

10. Політологія – це…(продовжіть)

________________________________________________________________________________

ІІ.(за правильну (повну) відповідь 7 балів)

Охарактеризуйте функції політичної партії.

ІІІ.(за правильну відповідь 3 бали)

Чи може політика в Україні бути моральною ? Обґрунтуйте свою думку.


ЛІТЕРАТУРА

1. Арон Р. Демократія і тоталітаризм. – М., 1993.

2. Абетка етнополітолога. – К., 1996.

3. Бебик В. М. Основи теоретичної та практичної політології. – К., 1994.

4. Бебик В. Як стати популярним, перемогти на виборах і утриматись на політичному Олімпі. – Київ, 1993.

5. Білоус А.О. Політико-правові системи: світ іУкраїна. – К., 2000.

6. Білоус А. О. Політичні об’єднання України. – К., 1993.

7. Брегеда А.Ю. Основи політології: навчальний посібник. – Вид-ня 2-ге перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 312 с.

8. Бурдьє П. Социология политики. – М., 1993.

9. Вебер М. Политика как призвание и как профессия // Избр. произв. – М., 1990.

10. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє: до ефективних суспільств. – К., 1990.

11. Гаджиев К. С. Политическая наука. – М., 1995.

12. Гаджиев К. С. Ведение в политическую науку. – М., 2000.

13. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: навч. пос. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2004. – 645 с.

14. Глобальне відродження демократії / За ред. Ларрі Раймонда і Марка Ф. Платтнера. Перекл. з англ. – Львів: Ахілл, 2004.

15. Давимука С., Колодій А., Кужелюк Ю., Харченко В. Політичні режими сучасності та перехід до демократії. – Львів, 1999.

16. Денисенко В.М., Раціоналізм та ірраціоналізм в історії політичної думки Нового часу європейської історії. – Львів. 1996.

17. Енциклопедія етнодержавства. – К., 1996.

18. Кирилюк Ф. М. Історія політології: підручник для вищих навчальних закладів. – Київ: Знання України, 2001.

19. Класики політичної думки від Платона до Макса Вебера. – Київ: Тандем, 2002.

20. Колодій А. На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні. – Львів, 2002.

21. Консерватизм. Антологія. Упорядники О. Проценко, В. Лісовий. – Київ: Смолоскип, 1999.

22. Короткий оксфордський політичний словник. – Київ: Основи, 2005.

23. Конституція незалежної України / За ред. В. Ф. Погорілка, Ю. С. Шемшунка, В. О. Євдокимова. – К., 2000.

24. Кухта Б., Красівський О., Ліпінцев А. Політологія. Історія і теорія політичної науки. Курс лекцій. – Львів: Кальварія, 2004.

25. Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти і лідери. – Львів, 1996.

26. Лібералізм. Антологія. Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – Київ: Смолоскип, 2000.

27. Націоналізм. Антологія. Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – Київ: Смолоскип, 2000.

28. Політологія. Історія та методологія / За ред. Ф. М. Кирилюка. – К.: Здоров’я, 2000.

29. Політологія: посібник для студентів вузів / За ред. О.В. Бабкіної, В. П. Горбатенко. – К., 1998.

30. Політологія / За ред. А. Ф. Колодій. – Київ, 2003.

31. Політологія: підручник / За ред.. І.С.Дзюбка, К.М. Левківського. – 2-ге вид., випр.. і допов. – К.: Вища школа, 2001. – 415 с.

32. Політична наука. Словник: категорії, поняття і терміни / За ред. Б. Кухти. – Львів: Кальварія, 2003.

33. Політологія посткомунізму. Політичний аналіз посткомуністичних суспільств. – К., 1995.

34. Політичні партії України. – К., 1996.

35. Політологічний словник. – К., 1996.

36. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги: У 2-х т. – К., 1994.

37. Рябов С. Г. Політологія: Словник термінів і понять. – К., 1996.

38. Рябов С. Г.. Томенко М. В. Основи теорії політики. – К., 1996.

39. Основи політичної науки. Курс лекцій за ред. Б. Кухти, Ч. I, II, III, IV. - Львів,1997 – 2000.

40. Романюк А. С. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи: інституційний вимір. – Львів: Тріада Плюс, 2004.

41. Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика. – Львів, 2005.

42. Шведа Ю. Р. Теорія політичних партій і партійних систем: Навч. посібник. – Львів, 2004.

43. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник. – К.: Либідь, 2002. – 576 с.

44. Штанько В.І., Чорна Н.В., Авксентьєва Т.Г., Тіхонова Л.А. Політологія: навч. Пос. – Вид. 2-ге перероб. та доповн. – К., 2007. – 288 с.

45. Хто є хто в європейській та американській політичній науці. Малий політологічний словник / За ред. Б. Кухти. – Львів.: Кальварія, 1997.

 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Що таке політологія. Предмет дослідження політології.

2. Розкрийте зміст головних політико-філософських принципів лібералізму.

3. Основні напрямки сучасної політології.

4. Які ви знаєте функції політології?

5. Що таке політична влада?

6. Коли політична влада може вважатися легітимною?

7. Що таке політичний режим?

8. Пригадайте усі складові політичної системи суспільства.

9. Суб’єкт і об’єкт політики.

10. Що таке “референдум” та “плебісцит”? Дайте визначення.

11. Що таке “громадянське суспільство”?

12. Що таке конфлікт, консолідація та консенсус у політиці?

13. Що таке політична партія та політичний рух?

14. Поняття партійного електорату. Дайте визначення.

15. Розкрийте зміст поняття “партія влади” та “виборчий блок”.

16. Особливості мажоритарної та пропорційної виборчих систем.

17. Сутнісний зміст поняття нації.

18. Що таке “національна ідея”?

19. Розкрийте зміст поняття політичної еліти.

20. Дайте визначення поняття “правова держава”. Розкрийте його зміст.

21. Які форми державного врядування Ви знаєте?

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.01 с.)