Д-сть п-ств у сфері надання фін послуг.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Д-сть п-ств у сфері надання фін послуг.П-ств у сфері надання фін послуг – це діяльність, яка пов’язана з грошовим обертанням, обміном вартостей, торгівлею цінними паперами з метою одержання прибутку. Об’єкти д-сті у фін сфері: гроші, іноземна валюта, цінні папери, кредити. Суб’єкти у сфері надання фін послуг: банки, інвестиційні компанії, інвестиційні фонди, фондові біржі.

Банк – це спеціалізована фінансова установа, яка акумулює фін ресурси – тимчасово вільні грошові кошти фіз. і юр осіб, надає грошові кошти у тимчасове користування у вигляді кредитів, є посередником у взаємних платежах і розрахунках між п-ствами, установами та окремими особами.

Інвестиційна компанія – це різновид кредитно-фінансових установ, які акумулюють грошові кошти приватних інвесторів шляхом емісії власних цінних паперів і розміщують їх в акції та облігації п-ств у своїй країні та за кордоном.

Інвестиційний фонд – це юридична особа, що вкладає власний капітал в цінні папери інших компаній.

Фондова біржа – це організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами.

Функції фінансово-кредитних установ: залучення вільних коштів юр і фіз осіб; купівля та продаж цінних паперів, іноземної валюти; здійснення кредитних операцій; касове обслуговування підприємств; переведення грошей; фінансування за рахунок проведення лізингу; проведення валютних аукціонів; проведення інвестиційної д-сті; інші ф-ції.

 

Д-сть п-ств у сфері страхування.

Страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юр осіб у разі настання певних подій, визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юр особами страхових платежів.

Суб’єкти страхової угоди: страховик, страхувальник.

Страховики – визнаються юр особи, створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств, товариств з додатковою відповідальністю, а також ті, що одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової д-сті.

Страхувальники – можуть бути юр особи, дієздатні громадяни.

Основні види страхування: 1. Особисте страхування – передбачає страхування життя, здоров’я, працездатності страхувальника або застрахованої особи. 2. Майнове страхування – пов’язано з володінням, користуванням і і розпорядження майном. 3. страхування відповідальності – це страхування заборгованості, тобто відповідальності боржників.

 

 

Організація та управління АТ.

Комулятивне голосування – це голосування під час обрання осібдо складу органів товариства коли загальна к-сть голосів акціонера помножується на к-сть членів органа АТ, що обирається, а акціонер має право віддати за одного кандидата або розподілити його між кількома.

Акціонерне товариство – господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями. Акціонерне товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій товариством або іншими акціонерами. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених статутом товариства, відповідають за зобов'язаннями товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

 

24. Типи АТ.

АТ з одним акціонером. Акціонерні товариства за типом поділяються на публічні акціонерні товариства та приватні акціонерні товариства. Кількісний склад акціонерів приватного акціонерного товариства не може перевищувати 100 акціонерів. Публічне акціонерне товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій. Приватне акціонерне товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. У разі прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій до статуту товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу товариства - з приватного на публічне. Зміна типу товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.

Акціонерне товариство з одним акціонером Акціонерне товариство може бути створене однією особою чи може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій товариства. Відомості про це підлягають реєстрації і опублікуванню для загального відома в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Процес створення АТ.

Для створення акціонерного товариства засновники повинні провести закрите (приватне) розміщення його акцій, установчі збори та здійснити державну реєстрацію акціонерного товариства. Засновницький договір не є установчим документом товариства і діє до дати реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій. У разі заснування акціонерного товариства його акції підлягають розміщенню виключно серед його засновників шляхом приватного розміщення. Публічне розміщення акцій товариства може здійснюватися після отримання свідоцтва про реєстрацію першого випуску акцій.

Створення акціонерного товариства здійснюється за такими етапами:

1) прийняття зборами засновників рішення про створення акціонерного товариства та про закрите (приватне) розміщення акцій; 2) подання заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску акцій до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; 3) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій; 4) присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів; 5) укладення з депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування емісії акцій або з реєстратором іменних цінних паперів договору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів; 6) закрите (приватне) розміщення акцій серед засновників товариства; 7) оплата засновниками повної вартості акцій;8) затвердження установчими зборами товариства результатів закритого (приватного) розміщення акцій серед засновників товариства, затвердження статуту товариства, а також прийняття інших рішень, передбачених законом; 9) реєстрація товариства та його статуту в органах державної реєстрації; 10) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій; 11) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій; 12) отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій; 13) видача засновникам товариства документів, що підтверджують право власності на акції.

 

Установчі збори АТ.

Установчі збори АТ мають бути проведені протягом 3 місяців з дати повної оплати акцій засновниками. Кількість голосів засновника на установчих зборах АТ визначається кількістю акцій товариства, які підлягають придбанню цим засновником.

На установчих зборах акціонерного товариства вирішуються питання про: заснування товариства; затвердження оцінки майна, що вноситься засновниками в рахунок оплати акцій товариства; затвердження статуту товариства; утворення органів товариства; уповноваження представника (представників) на здійснення подальшої діяльності щодо утворення товариства; обрання членів наглядової ради, голови колегіального виконавчого органу товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу товариства), членів ревізійної комісії (ревізора); затвердження результатів розміщення акцій; обрання лічильної комісії; вчинення інших дій, необхідних для створення товариства.

Рішення з питань, зазначених у пунктах 1-3 вважаються прийнятими, якщо за них проголосували всі засновники АТ. Рішення з інших питань приймаються простою більшістю голосів засновників, якщо інше не передбачено засновницьким договором.

У разі заснування АТ однією особою рішення приймаються цією особою одноосібно і оформляються рішенням про заснування товариства. Якщо єдиним засновником товариства є фізична особа, її підпис на рішенні про заснування підлягає нотаріальному засвідченню.

Незатвердження установчими зборами статуту АТ вважається відмовою засновників від створення цього товариства та є підставою для повернення засновникам внесків, зроблених ними в рахунок оплати акцій. Повернення внесків здійснюється протягом 20 робочих днів з дати проведення установчих зборів, на яких не було прийнято рішення про затвердження статуту АТ.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.97.64 (0.012 с.)