ВІДгук КЕРІВНИКА І РЕцЕНЗУВАННЯ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВІДгук КЕРІВНИКА І РЕцЕНЗУВАННЯ 

Після завершення оформлення студентом бакалаврської роботи керівник складає розгорнутий відгук. У ньому не слід викладати зміст роботи по розділам і повторювати вимоги технічного завдання. Відгук повинен бути об'єктивним і характеризувати роботу студента по суті, не слід згладжувати недоліки роботи і завищувати його оцінку.

Обґрунтовуючи власну думку щодо роботи, керівник відзначає у відгуку наскільки коректне і повне рішення студентом задач, поставлених за темою і завданням; які розділи роботи відрізняються нововведеннями і викликали найбільші труднощі при розробці; наскільки самостійно й успішно упорався студент із роботою над окремими розділами; яка практична цінність зробленої роботи; наскільки працьовитим, дисциплінованим і цілеспрямованим виявив себе студент. Відмінна оцінка може бути поставлена в тому випадку, якщо студент виявив старанність і знання, самостійно виконував роботу, а прийняті ним рішення всебічно обґрунтовані. Також враховується якість усіх матеріалів роботи. Відгук керівника подається до дня розгляду бакалаврської роботи на кафедрі, але не пізніше, ніж за десять днів до початку роботи Державної екзаменаційної комісії.

У відгуку повинні бути відображені: актуальність теми бакалаврської роботи; оцінка основних матеріалів роботи; ступінь професіоналізму студента, що виявляється в його самостійності і підготовці; загальна оцінка роботи студента (присвоєння кваліфікації) і оцінка бакалаврської роботи за п’ятибальною системою.

Загальна оцінка може виглядати так: «Робота заслуговує оцінки “. . . ”, а студент . . . – присвоєння кваліфікації бакалавра комп'ютерних наук».

Рецензія рецензента як об'єктивного стороннього фахівця дозволяє судити про актуальність задач, що зважуються в бакалаврській роботі, про повноту і якість виконаної студентом роботи і його результат.

Рецензія за своїм змістом і загальною оцінкою бакалаврської роботи в цілому не відрізняється від відгуку, за винятком більш докладного опису актуальності і перспектив практичного застосування розробки. Оцінка "відмінно" може бути поставлена рецензентом при виконанні тих самих умов, що наводилися вище для оцінки роботи керівником.


СПИСОК ВИКОРИСТАНих Джерел

 

1 дсту 3008-95 – "Документація. Звіти у сфері науки і техніки Структура і правила оформлення"

2 ГОСТ 2.106-96 – "Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Текстовые документы"

3 ДСТ 2.104-2006. ЄСКД. Основні написи (Міждержавний. В Україні -ДСТУ ДСТ 2.104:2006)

4 ДСТ 2.109-73 ЕСКД. Основні вимоги до креслень.

5 ДСТ 2.701-84. ЕСКД. Схеми. Види і типи. Загальні вимоги до виконання.

6 ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання".

7 Гост 7.32-91 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления

8 ГОСТ 19.002-80 (Взамен ГОСТ 19427-74) Единая система программной документации. Схемы алгоритмов и программ. Правила выполнения.

9 ДСТ 19.101-77 ЕСПД. Види програм і програмних документів.

10 ДСТ 19.103-77 ЕСПД. Позначення программ та програмних документів.

11 ДСТ 19.105-78 ЕСПД. Загальні вимоги до програмних документів.

12 ДСТ 19.202-78 ЕСПД. Специфікація. Вимоги до змісту та оформлення.

13 ДСТ 19.401-78 ЕСПД. Текст програми. Вимоги до змісту та оформлення.

14 ДСТ 19.402-78 ЕСПД. Опис програми.

15 ДСТ 19.701-90 ЕСПД. Схеми алгоритмів, програм, даних та систем.

16 Методичні вказівки по виконанню бакалаврських атестаційних робіт для студентів, що навчаються за напрямками 6.0804 - «Комп'ютерні науки», 6.0915 – «Комп'ютерна інженерія» / Уклад.: Донець А.Г., Тимошенко А.Г. – К.: Видавництво Університету «УКРАЇНА», 2003. – с.

 

 


 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет інформаційних технологій і систем

Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем

Напряму

6.050103 „Програмна інженерія"

 

 

Бакалаврська робота

Автоматизована інформаційна система перевірки кваліфікації персоналу

 

ЧДТУ.117170.007 ПЗ

Пояснювальна записка

 

 

Виконавецьстудент групи ПЗ-704

Михайленко Д. М.

 

Керівник ст. викладач

Плакасова Ж. М.

 

 

Захист дозволяю:

Зав. кафедрою,

професор

______________ Первунінський С.М.

 

Черкаси, 2011


Форма № У-9.01
Черкаський Державний Технологічний Університет
(назва вузу)
Факультет ФІТІС Кафедра Програмного забезпечення АС
Нарям підготовки 6.050103 „Програмна інженерія"
ЗАТВЕРДЖУЮ: Зав. кафедрою _____________________________ " " 20р.
           

 

 

З А В Д А Н Н Я

на бакалаврську атестаційну роботу студента

 

 
 


(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту (роботи) _ _

___________________________________ __

______________________________________________________________________

затверджена наказом по університету від “____” ____________ 20____ р. №____________

 

2. Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи)_________________

 

3. Вихідні дані до проекту (роботи) _________ _________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які розробляються)

_______________ __________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

5. Перелік графічного матеріалу (з точним позначенням обов’язкових креслень) _ _ _________ _ _____

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 


 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

 

№ п/п Найменування етапів дипломного проекту (роботи) Строк виконання етапів проекту (роботи) Примітки
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Студент-дипломник ____________________________

(підпис)

 

Керівник роботи ____________________________

(підпис)

 


 


ЗМІСТ

 

 

Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1 Постанова задачі . . . . . . . . . . . . . . . …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2 Актуальність задачі . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

3 Аналіз предметної області . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3.1 Огляд технічних проблем . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3.2 Стан навколишнього середовища . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

4 Опис системи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

4.1. Структура системи . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

4.2. Робота системи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

4.3. Структура бази даних . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

5 Вибір засобів реалізацїї . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

5.1 Операційна система . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

5.2 Мова програмування і середа розробки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

5.3 Система керування базами даних . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

5.4 Необхідні вимоги до конфігурацїї ЕОМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Додаток А Специфікація . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Додаток Б Текст програми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Додаток В Інструкція користувачеві. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

 


Додаток А

Затверджено:

Зав. кафедрою, професор

______________ Первунінський С.М.

 

Автоматизована система перевірки кваліфікації персоналу

 

Специфікація

482.ЧДТУ.117170.007-01

 

Листів 2

 

 

Розробник:________________________Михайленко Д. М.

 

Керівник: ________________________ Плакасова Ж. М.

 

 

Черкаси, 2011

482.ЧДТУ.117170.007-01 2
Позначення Найменування Примітка
482.ЧДТУ.07170-01 1201 Додаток Б Текст програми  
482.ЧДТУ.07170-01 3401 Додаток В Інструкція користувачеві  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 


Кутові штампи

ДСТ 2.104-68 Форма 1

 
 

 

 


ДСТ 2.104-68 Форма 2

 
 

 


ДСТ 2.104-68 Форма 2а

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

1.1 Мета виконання бакалаврської атестаційної роботи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Тематика бакалаврських атестаційних робіт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 Організація виконання бакалаврської атестаційної роботи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4 Порядок проведення захисту бакалаврських атестаційних робіт. . . . . . . . . . . . . . . . .

2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ І ВИДАЧА ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ, ЩО СКЛАДАЮТЬ І СУПРОВОДЖУЮТЬ БАКАЛАВРСЬКУ РОБОТУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 ЗМІСТ І ОБСЯГ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.1 Структура і склад пояснювальної записки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2 Допоміжні елементи пояснювальної записки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.3 Основна частина пояснювальної записки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 Графічний матеріал. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ БАКАЛАВРСЬКИХ АТЕСТАЦІЙНИХ РОБІТ. . . . . . . . . . . . . . .

7.1. Загальні вимоги до оформлення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.1 Структура тексту. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.3 Ілюстрації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.4 Формули, числа та знаки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.5 Таблиці. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.6 Оформлення пояснювальної записки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.6.1 Титульна сторінка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.6.2 Завданні на бакалаврську роботу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.6.3 Анотація. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.6.4 Зміст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.6.5 Список скорочень та умовних позначень. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.6.6 Вступ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.6.7 Основна частина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.6.8 Висновки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.6.9 Список літератури. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.6.10 Оформлення додатків. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 Оформлення графічних матеріалів (плакатів) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.1 Правила оформлення плакатів, які описують бази даних. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 ВІДгук КЕРІВНИКА І РЕцЕНЗУВАННЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

СПИСОК ВИКОРИСТАНих Джерел. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Додаток 1.Титульний лист пояснювальної записки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

додаток 2. Зразок заповнення листа технічного завдання (Зовнішня сторона) . . . . . . . . . . . . .

Додаток 3. Зразок заповнення листа технічного завдання (зворотня сторона) . . . . . . . . . . . .

додаток 4. Зразок оформлення змісту (3-й лист у записці) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

додаток 5. Титульний лист специфікацїї. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

додаток 6. Приклад заповнення специфікацїї. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

додаток 6. Кутові штампи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ЗМІСТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 239; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.138.35 (0.004 с.)