Розділ 2. Економіко-організаційна характеристика діяльності тзов «гор-агро» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 2. Економіко-організаційна характеристика діяльності тзов «гор-агро»2.1. Загальні відомості про підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю «Гор-Агро» створено і діє відповідно до вимог Цивільного кодексу України,Господарського кодексу,Законів України «Про господарські товариства», «Про власність» та інших законодавчих актів України з метою одержання прибутку його учасниками. Товариство має відокремлене майно,самостійний баланс,розрахунковий,валютний та інші рахунки в банківських установах,печатку,штампи та інші реквізити.

Повна назва підприємства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Гор-Агро».Скорочена назва:ТОВ «Гор-Агро»

Місцезнаходження Товариства:45602,Україна,Волинська область,Луцький район,с. Підгайці,вул. Дубнівська,14а.

Товариство є правонаступником СГТОВ «Боголюби»(код ЄДРПОУ 00386465,Волинська область,Луцький район,с.Боголюби,вулиця 40-річчя Перемоги 78) в частині погашення заборгованості перед пенсійним фондом та по заробітній платі працівників.

Форма власності-приватна.

Для досягнення своєї мети Товариство здійснює діяльність у межах видів діяльності передбачених Статутом та чинного законодавства України.

Видами діяльності Товариства є:

•Змішане сільське господарство

•Вирощування інших однорічних і дворічних культур

•Розведення великої рогатої худоби молочних порід

•Розведення свиней

Статутний капітал Товариства складається з вартості вкладів його учасників і становить 40000,00(сорок тисяч гривень 00 копійок)грн..Згідно штатного розпису на підприємстві існують такі структурні підрозділи:

•адміністрація

•бухгалтерія

•виробничий відділ рослинництва

•виробничий відділ тваринництва

Номенклатура виготовленої продукції (наданих послуг, виконаних робіт)

№ з/п Назва продукції (робіт, послуг) Обсяг виготовленої продукції, (зазначити у вартісних чи натуральних показниках) Абсолютне відхилення
      2012/ 2013/ 2013/
               
  Корова       -60   -60
  ВРХ       -99    
  Свині         -147  
  Разом         -95  

на ТзОВ «Гор-Агро» за 2011-2013 роки

 

Адміністраціяскладається із генерального директора та його двох заступників. У бухгалтерії працює головний бухгалтер,який забезпечує ведення бухгалтерського обліку згідно Посадової інструкції головного бухгалтера та бухгалтер по оплаті праці,який зобов’язаний вчасно нараховувати зарплату та робити нарахування і утримання з неї.(Додаток 2) Виробничий відділ рослинництва складається із:головного агронома,завсклада запчастин і ПММ,завідувача машинного двору,електрика, та двох завсклада. А до виробничого відділу тваринництва належать:керуючий фермою,лікар ветмедицини,зоотехнік,технік ветмедицини,обліковець,сторож.

Підприємство застосовує автоматизовану форму ведення бухгалтерського обліку. Графіку документообігу на підприємстві немає.

Майно підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди,а також інші цінності,вартість яких відображається на самостійному балансі Товариства. Майно Товариства відповідно до Законів України,даного статуту та укладених угод належить йому на праві власності.

З економічного прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов’язкові платежі,а також відсотки по кредитах банків.

Підприємство перебуває на спрощеній системі оподаткування,згідно ст..203 ПКУ,оскільки провадить діяльність у сфері сільського господарства.

При вибутті запасів застосовується метод оцінки вартості-собівартості перших за часом надходжень(ФІФО),згідно Наказу про облікову політику від 04.01.2011 р. Класифікація витрат на виробництво,адміністративних витрат та витрат на збут-проводити згідно П(С)б.о 16«Витрати».Облік витрат на вирощування продукції рослинництва за П(С)б.о «Біологічні активи» здійснювати на субрахунку 231 «Виробництво продукції рослинництва» врозрізі аналітичних рахунків певних культур.

 

 

2.2. Аналіз основних показників діяльності підприємства

 

Фінансовий стан підприємства визначається передусім станом і розміщенням його майна – активів та складом і структурою джерел формування цього майна – пасивів.

Загальний аналіз балансу підприємства включає: — порівняльний аналіз темпів зміни валюти балансу (підсумкове значення активу або пасиву); обсягу реалізації, величини прибутку.

Провівши аналіз видно що валюта балансу активу у 2012/2011 рр. зменшилась на 654,0 тис.грн. (4,75%), що є негативним фактором. Зміни відбулися за рахунок того що зменшились необоротні активи на 566,6 тис.грн. (13,44%)та зменшились оборотні активи на 87,4 тис.грн. (0,92%), зокрема з них готова продукція зменшилась на 135,4 тис.грн. (6,22%), виробничі запаси збільшились на 136,8 тис.грн. (78,13%), поточні біологічні активи збільшились на 617,1 тис.грн. (35,5%), дебіторська заборгованість за товари,роботи,послуги зменшилась на 219,1тис.грн (11,94%) грошові кошти та їх еквіваленти збільшились на 64,7 тис.грн. (146,05%).(Додаток)

Валюта балансу активу у 2013/2012 рр. зменшилась на 960,5 тис.грн(7,32%),що є негативним фактором. При цьому необоротні активи зменшились на 178,2 тис.грн.(4,68%), що свідчить про згортання господарської діяльності підприємства. Також зменшились оборотні активи на 782,3 тис.грн. (8,27%), готова продукція зменшилась на 668,6 тис. грн.(32,76%),поточні біологічні активи зменшились на 1171,1 тис.грн(49,72%),а виробничі запаси збільшились на 911,3 тис. грн (292,77%). В свою чергу дебіторська заборгованість за товари роботи,послуги зменшилась на 436,3 тис.грн (26,48%)Грошові кошти та їх еквіваленти зменшились на 108,4 тис.грн (99,45%).

Валюта балансу активу у 2013/2012 рр. зменшилась на 960,5 тис.грн(7,32%),що є негативним фактором. При цьому власний капітал збільшився на 463,3 тис.грн. (7,33%), що є позитивним моментом у діяльності підприємства, оскільки означає зменшення залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) збільшився на 463,3 тис.грн., (7,38%). Поточні зобов’язання зменшились на 1423,8 тис.грн., а поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями зменшилась на17 тис.грн., (21,8%). Також позитивним явищем являється те що поточні зобов’язання за розрахунками із страхування зменшились на 81,97%, а інші поточні зобов’язання зменшились на 24,76%.

Валюта балансу активу у 2012/2011 рр. зменшилась на 654,0 тис.грн. (4,75%), що є негативним фактором. При цьому власний капітал зменшився на 1654,0 тис.грн. (20,74%), що є негативним для діяльності підприємства, оскільки означає збільшення залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) зменшився на 1654,0 тис.грн. (20,84%). Поточні зобов’язання збільшились на 1000 тис.грн (17,26%), а кредиторська заборгованість за товари,роботи,послуги знизилась на 3,7 тис.грн(0,13%) Також поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом збільшились на 41,3%, зі страхування збільшились на 41,86%, а з оплати праці на 40,22%.

Аналіз структури доходів ТзОВ «Гор-Агро» наведений у таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

 

Аналіз структури доходів ТзОВ «Гор-Агро»

Показник 2011 рік 2012 рік 2013 рік Відхилення питомої ваги, %
сума, тис. грн. питома вага, % сума, тис. грн. питома вага, % сума, тис. грн. питома вага, % 2012/2011 2013/2012
                 
Чистий дохід(виручка)від реалізації продукції(товарів,робіт,послуг)     8070,2 93,28 6912,2     90,07     8574,6 89,03 -3,21 -1,04
Інші операційні доходи   8,3 0,00 761,9 9,93 1056,7 10,97 +1,63 +1,04
Інші доходи 572,8 6,62 - - - - -6,62 -
Усього доходів 8651,3   7674,1   9631,3   X X

 

 

Рис.2.1 Динаміка доходів ТзОВ «Гор-Агро» за 2011-2013рр.

Якщо провести аналіз доходу ТзОВ «Гор-Агро»» то звідси видно, що чистий дохід від реалізації продукції підприємства у 2012 р. в порівнянні з 2011р. зменшився і його питома вага змінилась на -3,21%.,проте інші операційні доходи зросли на 1,63%,а інші доходи зменшились на 6,62%. Якщо порівнювати 2013 та 2012 то звідси видно що дохід господарства зменшився, а питома вага його змінилась на -1,04%. Абсолютне відхилення питомої ваги іншого операційного доходу, у 2013р. в порівнянні з 2012р. становить 1,04%. Найбільшу питому вагу у складі всіх доходів містить чистий дохід (виручка) від реалізації продукції.

Аналіз структури витрат ТзОВ «Гор-Агро» наведемо у таблиці 2.3.

Таблиця 2.3

 

Аналіз структури витрат ТзОВ «Гор-Агро»

 

Показник 2011 рік 2012 рік 2013 рік Відхилення питомої ваги, %
сума, тис. грн. питома вага, % сума, тис. грн. питома вага, % сума, тис. грн. питома вага, % 2012/2011 2013/2012
                 
Собівартість реалізованої продукції(товарів,робіт,послуг) 5473,6 83,1 6275,7 85,64 7533,3 85,39 +2,54 -0,25
Інші операційні витрати 551,2 8,37 1052,4 14,36 1288,7 14,61 +5,99 +0,25
Інші витрати 562,3 8,53 - - - - -8,53 -
Усього витрат 6587,1   7328,1   8822,0      

 

 

Рис 2.2 Динаміка витрат ТзОВ «Гор-Агро» за 2011-2013рр

 

Проводячи аналіз витрат понесених на ТзОВ «Гор-Агро» видно що витрати у 2011р. в порівнянні з 2012р. та 2013р. є меншими. Абсолютне відхилення питомої ваги собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) у 2012р. в порівняні з 2011р. збільшилось на 2,54%, а у 2013р. в порівнянні з 2012р. зменшилось на 0,25%. Питома вага інших операційних витрат у 2012р. в порівнянні з 2011р. збільшилась на 5,99%, а якщо порівнювати 2013р. та 2012р. то збільшилась на 0,25%.

Фінансові показники діяльності ТзОВ «Гор-Агро» за 2011-2013рр. наведені у таблиці 2.4.

Таблиця 2.4

Фінансові показники діяльності ТзОВ «Гор-Агро» за 2011-2013рр.

№ з/п Показник Од. виміру Значення показників у відповідному періоді Темпи приросту за роками %
      2012/2011 2013/2012 2013/2011
                 
  Рентабельність % 1,45 1,00 0,90 -0,45 -0,10 -0,55
  Коефіцієнт загальної ліквідності   1,65 1,39 1,62 -0,26 +0,23 -0,03
  Коефіцієнт термінової ліквідності   1,62 1,35 1,39 -0,27 +0,04 -0,23
  Чистий оборотнийкапітал тис. грн 3758,1 2670,7 3312,2 -1087,4 +641,5 -445,9
  Коефіцієнт оборотності активів   0,64 0,47 0,60 -0,17 +0,13 -0,04
  Коефіцієнт рентабельності реалізації   0,77 0,32 0,37 -0,45 +0,05 -0,40
  Коефіцієнт рентабельності власного капіталу   0,30 0,05 0,12 -0,25 +0,07 -0,18
  Коефіцієнт автономії   0,58 0,48 0,56 -0,10 0,08 -0,02

 

Рис 2.3. Динаміка основних фінансових показників ТзОВ «Гор-Агро» за 2011-2013рр.

Провівши аналіз показників фінансової діяльності підприємства можна зробити висновок, що рентабельність підприємства у 2012р. в порівнянні з 2011р. зменшилась на 0,45%, а у 2013 зменшилась на 0,555, також якщо порівнювати рентабельність підприємства за 2013р. та 2012р. то видно, що вона зменшилась на 0,10%.

Коефіцієнт ліквідності ТзОВ «Гор-Агро» свідчить про достатність на підприємстві оборотних засобів для покриття боргів. Даний коефіцієнт у 2012р. зменшився на 0,26% у порівнянні з 2011р., а у 2013р. збільшився на 0,23%., але він відповідає нормативно значенню, що свідчить про достатність на підприємстві оборотних коштів.

Коефіцієнт термінової ліквідності на господарстві у 2012р. в порівнянні з попереднім зменшився на 0,27%, а 2013. зменшився на 0,23%. Він характеризує, наскільки короткострокові (поточні) зобов’язання можуть бути негайно погашені швидколіквідним майном.

Чистий оборотний капітал за 2012р. у порівнянні з 2011р. зменшився 1087,4тис.грн., а у 2013р. зменшився на 445,9тис. грн.. Якщо порівнювати показники оборотності активів 2012р з 2011р. то видно, що їх темп приросту становить -0,17%, а у 2013р в порівнянні з 2012р. він зменшився на 0,04%.

Коефіцієнт рентабельності ТзОВ «Гор-Агро» у 2012р в порівнянні з попереднім зменшився 0,25%, що є негативним явищем для підприємства. Коефіцієнт автономії у 2011р. становить 58%, а 2012-48%,а у 2013рр. – 56%. Це означає, що підприємство має оптимальний варіант частки власного капіталу у всіх аналізованих роках і це значить, що становище підприємства є більш стабільним та незалежним від зовнішніх джерел.

РОЗДІЛ 3Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 349; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.71.222.169 (0.028 с.)