ТЕМА : Адміністративна юстиція й адміністративно-позовне провадження.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА : Адміністративна юстиція й адміністративно-позовне провадження.1.Підготувати доповідь за наступними темами:

1) Сутність та ознаки публічно-правових відносин

2) «Писані» та «неписані» принципи адміністративного судочинства.

 

2.Скласти таблицю: «Характеристика стадій адміністративного судочинства».

 

3.Дати відповіді на наступні питання:

1) Які чинники зумовили необхідність створення судового органу з розгляду справ, що випливають з адміністративних правовідносин?

2) Що вкладається у зміст поняття «адміністративна юстиція»?

3) Наведіть дефініцію «адміністративна юстиція».

4) У чому полягає відмежування понять «адміністративна юстиція» та «адміністративна юрисдикція»?

5) Залежно від виду та сфери судопровадження, які види юстиції можна виділити?

6) Назвіть основні завдання адміністративного судочинства.

7) Назвіть основні чинники запровадження адміністративного судочинства в Україні.

8) Як співвідносяться поняття «адміністративна юстиція» та «адміністративне судочинство»?

9) У чому полягає компетенція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ?

10) Предметна підсудність адміністративної справи.

11) Територіальна підсудність адміністративних справ.

12) На які публічно-правові спори не поширюється компетенція адміністративних судів?

13) Охарактеризуйте систему адміністративних судів України.

14) Назвіть випадки колегіального розгляду справ у адміністративних судах.

15) Правила за якими передаються адміністративні справи з одного адміністративного суду до іншого.

16) Визначте конституційні принципи правосуддя.

17) Розкрийте зміст та співвідношення принципів «верховенство права» та «верховенство закону».

18) Назвіть специфічні елементи принципу законності.

19) Чому принцип змагальності є ключовим принципом судочинства?

20) Розкрийте зміст принципу диспозитивності.

21) Що таке змагальний і розшуковий (інквізиційний) процес?

22) Наведіть характерні риси інституту апеляції.

23) Наведіть характерні риси інституту касації.

24) Розкрийте сутність вислову «обов’язковість рішень суду, що набрали законної сили».

25) Що таке «правова допомога», яка система правової допомоги передбачена законодавством України?

26) Хто є учасниками адміністративного судочинства?

27) Який зміст містить поняття «змагальні права»?

28) Перелічіть права та обов’язки осіб, які беруть участь у справі.

29) Хто є сторонами в адміністративно-позовному провадженні?

30) Який правовий статус у позивача в адміністративно-позовному провадженні?

31) Який правовий статус у відповідача в адміністративно-позовному провадженні?

32) Перелічіть характерні риси, які притаманні третім особам.

33) Що таке процесуальне правонаступництво?

34) Які повноваження представника в суді?

35) Хто не може бути представником у адміністративному суді?

36) Який правовий статус у осіб, не заінтересованих у юридичному результаті вирішення адміністративної справи учасників адміністративно-позовного провадження?

37) Який правовий статус у експерта?

38) Який правовий статус у свідка?

39) Які права і обов’язки перекладача в адміністративно-позовному провадженні?

40) Наведіть структуру адміністративно-позовного провадження.

41) Яке рішення може бути прийняте судом за наслідками підготовчого провадження?

42) Які питання вирішуються судом у разі прийняття постанови?

43) Які варіанти рішень суду апеляційної інстанції передбачені законодавцем за наслідками розгляду апеляційної скарги на постанову суду першої інстанції?

44) Який порядок винесення судом рішення по справі?

45) Що означає порядок повторної касації?

46) Які підстави спонукають суд застосовувати заходи процесуального примусу?

47) Який порядок застосування заходів адміністративно-процесуального примусу передбачений нормами КАС України?

48) Які заходи процесуального примусу передбачені КАС України?

49) Що таке «привід», і до кого він може бути застосований?

ТЕМА : Контрольне та виконавче провадження.

Завдання для самостійної роботи студентів:

1.Підготувати доповідь за наступними темами:

1) Сутність та розмежування понять «контроль» та «нагляд».

2) Сучасні проблеми, які виникають під час виконавчого провадження та можливі шляхи їх вирішення.

 

2.Скласти таблицю «Види дисциплінарних стягнень»

 

3.Дати відповіді на наступні питання:

1) Наведіть дефініцію «контрольне провадження».

2) Які ознаки притаманні «контрольному провадженню»?

3) Які види контрольних повноважень притаманні суб’єктам контролю?

4) Визначте стадії контрольних повноважень.

5) Дайте стислу характеристику контрольного провадження.

 

 

Методи навчання

Лекції, семінари, підготовка доповідей, самостійна робота студентів.

Консультація викладача з питань підготовки до семінарських занять, виконання ІНДЗ за змістом тем.

Індивідуальна співбесіда за програмовим змістом дисципліни та перевірка завдань для самостійної роботи студента визначених у семінарських заняттях з метою підвищення рейтингу успішності студента.

11. Методи контролю і питання для перевірки засвоєння матеріалу

Систему контролю складають: залік, усне опитування (співбесіда), реферати, електронні презентації, семінари.

За часом педагогічний контроль передбачає поточний, тематичний, модульний і підсумковий.

 

Контрольні питання з дисципліни

1. Основні концепції адміністративного процесу.

2. Адміністративно-процесуальне право як самостійна галузь права.

3. Адміністративно-процесуальне право як наука та навчальна дисципліна.

4. Предмет адміністративно-процесуального права.

5. Метод регулювання в адміністративно-процесуальному праві.

6. Взаємодія адміністративно-процесуального права з іншими галузями права.

7. Принципи адміністративно-процесуального права.

8. Система адміністративно-процесуального права.

9. Джерела адміністративно-процесуального права.

10.Функції адміністративно-процесуального права та адміні­стративно-процесуальні функції.

11.Поняття адміністративно-процесуальної норми.

12.Структура адміністративно-процесуальної норми.

13.Види адміністративно-процесуальних норм.

14.Реалізація адміністративно-процесуальних норм.

15.Адміністративно-процесуальні правовідносини.

16.Види адміністративно-процесуальних правовідносин.

17.Загальна характеристика суб’єктів адміністративно-процесуального права.

18.Класифікація суб’єктів адміністративно-процесуального права.

19.Адміністративний процес та адміністративно-процесуальне право.

20.Структура адміністративного процесу.

21.Адміністративна процедура в адміністративному процесі.

22.Встановлення та обчислення строків.

23.Зупинення перебігу строків.

24.Види строків.

25.Процесуальний контроль.

26.Відшкодування витрат.

27.Діяльність по доказуванню.

28.Предмет доказування.

29.Суб’єкти доказової діяльності.

30.Засоби доказування.

31.Основні риси правових актів органів державного керування.

32.Види правових актів керування.

33.Вимоги до правових актів керування.

34.Характеристика провадження по підготовці й прийняттю нормативно-правових актів керування.

35.Характеристика й стадії провадження по підготовці й прийняттю індивідуальних правових актів керування.

36.Загальна характеристика дозвільних адміністративних проваджень.

37.Поняття дозвільної системи.

38.Стадії дозвільного провадження.

39.Загальна характеристика реєстраційних проваджень.

40.Стадії реєстраційного провадження.

41.Загальна характеристика атестаційних проваджень.

42.Поняття атестаційної системи.

43.Суб’єкти атестаційних відносин.

44.Стадії атестаційного провадження.

45.Характеристика проваджень щодо розгляду звернень гро­мадян.

46.Строки розгляду звернень громадян.

47.Стадії провадження щодо розгляду звернень громадян.

48.Поняття провадження у справах про адміністративні проступки.

49.Принципи провадження у справах про адміністративні проступки.

50.Учасники провадження у справах про адміністративні проступки.

51.Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні проступки.

52.Докази і доказування в провадженні у справах про адміністративні проступки.

53.Стадії провадження у справах про адміністративні проступки.

54.Строки у провадженні у справах про адміністративні проступки.

55.Загальна характеристика адміністративної юстиції в Україні.

56.Адміністративне судочинство як складова адміністративної юстиції.

57.Принципи адміністративного судочинства.

58.Учасники адміністративного судочинства.

59.Адміністративно-позовне провадження.

60.Заходи процесуального примусу в адміністративно-позовних провадженнях.

61.Провадження в адміністративних справах про дисциплінарні проступки як складова адміністративного процесу.

62.Дисциплінарне провадження у справах про адміністративні делікти, вчиненні особами, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів або спеціальних положень про дисципліну.

63.Дисциплінарне провадження у справах про порушення правил попереднього ув’язнення, умов і порядку відбуття кримінального покарання.

64.Дисциплінарне провадження у справах про порушення правил внутрішнього розпорядку приймальників-розподільників для неповнолітніх та осіб, затриманих за бродяжництво.

65.Характеристика контрольного провадження.

66.Особливості контрольного провадження.

67.Стадії контрольного провадження.

68.Загальна характеристика виконавчого провадження.

69.Суб’єкти виконавчого провадження.

70.Стадії виконавчого провадження.

 

 


12.Розподіл балів які отримують студенти

  Модуль 1. Поточний контроль та самостійна робота Модуль 2 ІНДЗ Модуль 3 Підсумкова атестація Сума
ЗМ 1 КР ЗМ 2 КР Залік - 20
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10
                               

 

По завершені визначається рейтинг знань в межах 100 бальної шкали.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.10.166 (0.01 с.)