Кафедра конституційного, адміністративного та міжнародного праваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кафедра конституційного, адміністративного та міжнародного права 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

 

Завідувач кафедри

Годованик Є.В._____________

« _____ « __________ 20 ___ року

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО»

напрям підготовки 0304 Право

спеціальності 6.030402 «Правознавство»

економіко-правовий факультет

 

 

2015–2016 навчальний рік


 

 

Робоча програма з дисципліни «Адміністративне процесуальне право»для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 0304 «Право», спеціальністю 6.030402 «Правознавство».

 

 

Розробник: старший викладач кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Циклаурі О.Б.

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Маріупольського державного університету

 

Протокол від «___» __________ 20___ року № ___

 

Завідувач кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права

 

МДУ _____________ к.ю.н., доцент кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Годованик Є.В.

 

«___»_____________ 20__ року

 

 

Ó Циклаурі О.Б., 2015 рік

Ó МДУ, 2015 рік

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів –3 Галузь знань 0304 «Право» Нормативна (за вибором)
Напрям підготовки 0304 «Право»
Модулів – 3 Спеціальність 6.030401 «Правознавство» Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання: Реферат. Семестр
Загальна кількість годин - 90 8-й 8-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: 3 аудиторних – 42 самостійної роботи студента –40   Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр   22 год. 10 год.
Практичні, семінарські
20 год. 8 год.
Самостійна робота
58 год. 89 год.
Індивідуальні завдання:8/5год.
Вид контролю: Залік
         

 


Мета та завдання навчальної дисципліни

Адміністративне процесуальне право переживає зараз, період свого становлення та розвиту як самостійної галузі правової системи України. Причому становлення це відбувається досить бурхливо: законодавцем приймається усе більше нормативно-правових актів, що як цілком складаються з адміністративно-процесуальних норм, так і містять в собі останні поряд з матеріальними адміністративно-правовими нормами; на основі проекту концепції реформи адміністративного права розробляються численні проекти Адміністративно-процесуального й Адміністративно-процедурного кодексів України, збільшується число вчених - прихильників існування автономної галузі адміністративно-процесуального права, і як слідство, з’являються всі нові дослідження в цій сфері.

Життєва необхідність розробки й прийняття адміністративно-процесуальних норм продиктована двома найважливішими обставинами, з одного боку, потребою максимального забезпечення прав і свобод людини в сфері державного керування й захисту його від сваволі державної адміністрації, а з іншого боку - потребою в упорядкуванні, чіткій регламентації й підвищенні ефективності діяльності апарата державного керування. Таким чином, значне збільшення кількості адміністративно-процесуальних норм, постійна робота над їхньою якістю й ефективністю, своєрідність регульованих ними суспільних відносин порушує питання про обґрунтування відносної автономії адміністративно-процесуального права, виробленню його поняття й окресленні предмета.

 

МЕТА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ: оволодіння студентами необхідних знань та навичок з адміністративного процесуального права, перспективи реформування сучасного адміністративного права; співвідношення адміністративно-правових інститутів; взаємозв'язок адміністративного права з іншими юридичними та неюридичними (управління, державне управління, політологія, соціологія) науками; використання досягнень закордонної адміністративно-правової тощо.

 

ЗАВДАННЯ КУРСУ: 1) ознайомити з основними інститутами, конструкціями адміністративного процесуального права на підставі догматичних уявлень та нормативних актів; 2) навчити компетентно використовувати адміністративне процесуальне законодавство України у практичних завданнях; 3) показати зв’язки між інститутами та нормами адміністративного процесуального права та інститутами інших галузей права; 4) показати еволюційні трансформації в уявленнях про предмет та роль адміністративного процесуального права в сучасному суспільстві.

 


В результаті вивчення даної дисципліни на основі даної програми студент повинен:

знати:

- основні мету, завдання предмет та метод адміністративного процесуального права;

- особливості окремих інститутів зазначеної галузі та правові норми, які регламентують сферу особливої частини адміністративного процесуального права;

- місце норм права, що регулюють правовідносини в зазначеній сфері;

вміти:

- орієнтуватися в системі законодавства , яке регламентує діяльність органів публічної влади в зазначеній сфері;

- аналізувати нормативно-правові акти та застосовувати їх до конкретних життєвих ситуацій;

- складати необхідні документи правового характеру;

- самостійно поповнювати і поглиблювати свої знання, визначати, обґрунтовувати і обстоювати свою правову позицію.

- аналізувати специфіку правових відносин, які виникають у зв’язку зі здійсненням адміністративно-процесуальних правовідносин.

Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах та узгоджена з примірною структурою змісту навчального курсу, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS).

Програма складається з двох змістовних модулів:

Модуль 1 – Загальна частина.

Модуль 2 – Особлива частина.

 


Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Тема 1. Генезис вітчизняного адміністративно-процесуального права.

Основні концепції адміністративного процесу. юрисдикційна, судова та управлінська концепції.

Адміністративно-процесуальне право як самостійна галузь права.

Адміністративно-процесуальне право як наука. Предмет та метод науки адміністративно-процесуального права. Адміністративне процесуальне право як навчальна дисципліна.

Тема 2. Базові характеристики адміністративно-процесуальної галузі права.

Предмет адміністративно-процесуального права. Ключові ознаки предмета адміністративно-процесуального права

Метод регулювання в адміністративно-процесуальному праві.

Взаємодія адміністративно-процесуального права з іншими галузями права. Основні типи взаємодії адміністративно-процесуального права з іншими юридичними галузями

Принципи адміністративно-процесуального права.

Система адміністративно-процесуального права. Джерела адміністративно-процесуального права.

Функції адміністративно-процесуального права та адміністративно-процесуальні функції.

 

Тема 3. Норми адміністративно-процесуального права.

Поняття адміністративно-процесуальної норми. Особливості адміністративно-процесуальних норм

Структура адміністративно-процесуальної норми.

Класифікація адміністративно-процесуальних норм.

Реалізація адміністративно-процесуальних норм.

Тема 4. Адміністративно-процесуальні відносини.

Поняття та елементи адміністративно-процесуальних правовідносини. Підстави виникнення адміністративно-процесуальних правовідносини.

Суб’єкти, об’єкти та зміст адміністративно-процесуальних правовідносини.

Основні ознаки адміністративно-процесуальних правовідносини.

Види адміністративно-процесуальних правовідносин.

Тема 5. Адміністративний процес.

Поняття адміністративного процесу. Співвідношення понять адміністративний процес та адміністративно-процесуальне право.

Структура адміністративного процесу. Адміністративні провадження: поняття, види та елементи.

Адміністративна процедура в адміністративному процесі.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.166.56 (0.01 с.)