Тема 6. Процесуальні строки.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 6. Процесуальні строки.Види адміністративно-процесуальних строків.

Встановлення та обчислення строків.

Зупинення перебігу строків.

Тема 7. Процесуальний контроль та відшкодування витрат в адміністративних провадженнях.

Процесуальний контроль. Загальний порядок контролю. Спеціальний порядок оскарження окремих процесуальних дій. Суб’єкти адміністративно-процесуального контролю.

Відшкодування витрат. Види та склад адміністративно-процесуальних витрат.

 

Тема 8. Адміністративне доказування та докази в адміністративному процесі.

Діяльність по доказуванню. Поняття та елементи адміністративного доказування.

Предмет та межі адміністративного доказування. Способи правового закріплення предмету доказування.

Суб’єкти доказової діяльності.

Поняття та функція доказів в адміністративному процесі. Засоби доказування. Класифікація доказів в адміністративному процесі.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2.

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Тема 9. Державне керування та нормотворче провадження.

Основні риси правових актів органів державного керування.

Види правових актів керування. Вимоги до правових актів керування.

Характеристика й стадії провадження по підготовці й прийняттю індивідуальних правових актів керування.

Характеристика провадження по підготовці й прийняттю нормативно-правових актів керування.

 

 

Тема 10. Дозвільне провадження.

Загальна характеристика дозвільних адміністративних проваджень.

Поняття дозвільної системи. Види дозвільних документів.

Поняття та види дозвільних проваджень. Стадії дозвільного провадження.

 

Тема 11. Реєстраційне провадження.

Загальна характеристика реєстраційних проваджень.

Групи об’єктів державної реєстрації.

Поняття та стадії реєстраційного провадження.

 

Тема 12. Атестаційне провадження.

Загальна характеристика атестаційних проваджень.

Поняття атестаційної системи.

Об’єкти атестаційних правовідносин.

Суб’єкти атестаційних відносин.

Поняття та стадії атестаційного провадження.

 

Тема 13. Провадження щодо розгляду звернень громадян.

Характеристика проваджень щодо розгляду звернень громадян.

Правові основи провадження за зверненням громадян.

Види звернень громадян, їх характеристика. Вимоги до звернення громадян.

Учасники адміністративних проваджень за зверненнями громадян.

Строки розгляду звернень громадян.

Стадії провадження щодо розгляду звернень громадян. Діловодство за зверненням громадян.

 

Тема 14. Провадження у справах про адміністративні проступки.

Поняття та види проваджень у справах про адміністративні проступки. Звичайне та спрощене провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Принципи провадження у справах про адміністративні проступки.

Учасники провадження у справах про адміністративні проступки: види, права та обов’язки.

Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні проступки.

Докази і доказування в провадженні у справах про адміністративні проступки.

Стадії провадження у справах про адміністративні проступки.

Строки у провадженні у справах про адміністративні проступки.

 

 

Тема 15. Адміністративна юстиція й адміністративно-позовне провадження.

Загальна характеристика адміністративної юстиції в Україні. Поняття та основні ознаки адміністративної юстиції в Україні.

Адміністративне судочинство як складова адміністративної юстиції. Основне завдання адміністративного судочинства. Компетенція та повноваження адміністративних судів.

Принципи адміністративного судочинства.

Учасники адміністративного судочинства: класифікація, права та обов’язки.

Адміністративно-позовне провадження.

Заходи процесуального примусу в адміністративно-позовних провадженнях.

 

Тема 16. Провадження в адміністративних справах про дисциплінарні проступки.

Провадження в адміністративних справах про дисциплінарні проступки як складова адміністративного процесу. Специфічні риси дисциплінарної відповідальності. Види дисциплінарних стягнень.

Дисциплінарне провадження у справах про адміністративні делікти, вчиненні особами, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів або спеціальних положень про дисципліну.

Дисциплінарне провадження у справах про порушення правил попереднього ув’язнення, умов і порядку відбуття кримінального покарання.

Дисциплінарне провадження у справах про порушення правил внутрішнього розпорядку приймальників-розподільників для неповнолітніх та осіб, затриманих за бродяжництво.

Тема 17. Контрольне провадження.

Характеристика контрольного провадження.

Сутність та розділення понять «контроль» та «нагляд».

Поняття та особливості контрольного провадження.

Характеристика окремих стадій контрольного провадження.

Тема 18. Виконавче провадження.

Загальна характеристика виконавчого провадження. Поняття виконавчого провадження.

Правові основи виконавчого провадження.

Види рішень, які підлягають примусовому виконанню.

Коло учасників виконавчого провадження, їх права та обов’язки.

Стадії виконавчого провадження.


 

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Загальна частина  
Тема 1. Генезис вітчизняного адміністративно-процесуального права     3,5 0,5 - -
Тема 2. Базові характеристики адміністративно-процесуальної галузі права     3,5 0,5 - -
Тема 3. Норми адміністративно-процесуального права     2,5 0,5   - -
Тема 4. Адміністративно-процесуальні відносини     2,5 0,5   - -
Тема 5. Адміністративний процес     2,25 0,25      
Тема 6.Процесуальні строки     2,25 0,25      
Тема 7. Процесуальний контроль та відшкодування витрат в адміністративних провадженнях     2,25 0,25      
Тема 8.Адміністративне доказування та докази в адміністративному процесі     3,25 0,25      
Разом за змістовим модулем 1        
Змістовий модуль 2. Особлива частина  
Тема 9. Державне керування та нормотворче провадження     6,5 0,5    
Тема 10. Дозвільне провадження     6,5 0,5    
Тема 11. Реєстраційне провадження     5,5 0,5      
Тема 12. Атестаційне провадження     5,5 0,5      
Тема 13. Провадження щодо розгляду звернень громадян     5,5 0,5      
Тема 14. Провадження в адміністративних справах про дисциплінарні проступки     5,5 0,5      
Тема 15. Провадження у справах про адміністративні проступки        
Тема 16. Адміністративна юстиція й адміністративно-позовне провадження        
Тема 17. Контрольне провадження     5,5 0,5      
Тема 18. Виконавче провадження     5,5 0,5      
Разом за змістовим модулем 2        
Усього годин        
Модуль 2
ІНДЗ                
Усього годин    

 

 

Теми семінарських занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
ТЕМА 1: Поняття адміністративно-процесуального права: генезис, базові характеристики. ПЛАН 1. Основні концепції адміністративного процесу. 2. Адміністративно-процесуальне право як самостійна галузь права. 3. Адміністративно-процесуальне право як наука та навчальна дисципліна. 4. Предмет адміністративно-процесуального права. 5. Метод регулювання в адміністративно-процесуальному праві. 6. Взаємодія адміністративно-процесуального права з іншими галузями права. 7. Принципи адміністративно-процесуального права. 8. Система адміністративно-процесуального права. 9. Джерела адміністративно-процесуального права. 10.Функції адміністративно-процесуального права та адміністративно-процесуальні функції.
ТЕМА 2: Характеристика адміністративно-процесуальних норм та правовідносин. ПЛАН: 1. Поняття адміністративно-процесуальної норми. 2. Структура адміністративно-процесуальної норми. 3. Види адміністративно-процесуальних норм. 4. Реалізація адміністративно-процесуальних норм. 5. Поняття й специфіка адміністративно-процесуальних правовідносин. 6. Структура адміністративно-процесуальних правовідносин. 7. Види адміністративно-процесуальних правовідносин. 8. Поняття й ознаки суб’єкта адміністративного процесуального права. 9. Класифікація суб’єктів адміністративного процесуального права.
ТЕМА 3: Адміністративний процес та процесуальні строки. ПЛАН 1. Адміністративний процес та адміністративно-процесуальне право. 2. Структура адміністративного процесу. 3. Адміністративна процедура в адміністративному процесі: поняття та види. 4. Учасники адміністративної процедури. 5. Принципи адміністративної процедури. Порядок здійснення адміністративної процедури. 6. Адміністративне оскарження. Наслідки порушення адміністративної процедури. 7. Поняття та види строків. 8. Встановлення та обчислення строків. Зупинення перебігу строків.  
ТЕМА 4: Процесуальний контроль та відшкодування витрат в адміністративних провадженнях. Адміністративне доказування та докази в адміністративному процесі. ПЛАН 1. Процесуальний контроль. 2. Відшкодування витрат. 3. Діяльність по доказуванню. 4. Поняття й ознаки доказів в адміністративному процесі. 5. Види доказів в адміністративному процесі. 6. Предмет та межі доказування. 7. Суб’єкти доказової діяльності. 8. Засоби доказування.
ТЕМА 5: Державне керування. Нормотворче та дозвільне провадження. ПЛАН 1. Основні риси правових актів органів державного керування. 2. Види правових актів керування. 3. Вимоги до правових актів керування. 4. Характеристика провадження по підготовці й прийняттю нормативно-правових актів керування. 5. Характеристика й стадії провадження по підготовці й прийняттю індивідуальних правових актів керування. 6. Загальна характеристика дозвільних адміністративних проваджень. 7. Поняття дозвільної системи та стадії дозвільного провадження.
ТЕМА 6: Реєстраційне та атестаційне провадження. ПЛАН 1. Загальна характеристика реєстраційних проваджень. 2. Стадії реєстраційного провадження. 3. Загальна характеристика атестаційних проваджень. 4. Поняття атестаційної системи. 5. Суб’єкти атестаційних відносин. 6. Стадії атестаційного провадження.
ТЕМА 7: Провадження щодо розгляду звернень громадян. Провадження в адміністративних справах про дисциплінарні проступки. ПЛАН 1. Характеристика проваджень щодо розгляду звернень громадян. 2. Звернення громадян та вимоги до них. 3. Суб’єкти адміністративного провадження щодо розгляду звернень громадян. 4. Строки розгляду звернень громадян. 5. Стадії провадження щодо розгляду звернень громадян. 6. Порушення та розгляд справи за зверненням. 7. Оскарження та виконання рішення у справі. 8. Провадження в адміністративних справах про дисциплінарні проступки як складова адміністративного процесу. 9. Дисциплінарне провадження у справах про адміністративні делікти, вчиненні особами, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів або спеціальних положень про дисципліну.
ТЕМА : Провадження у справах про адміністративні проступки. ПЛАН 1. Поняття провадження у справах про адміністративні проступки. 2. Принципи провадження у справах про адміністративні проступки. 3. Учасники провадження у справах про адміністративні проступки. 4. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні проступки. 5. Докази і доказування в провадженні у справах про адміністративні проступки. 6. Стадії провадження у справах про адміністративні проступки. 7. Строки у провадженні у справах про адміністративні проступки.
ТЕМА 9: Адміністративна юстиція й адміністративно-позовне провадження. ПЛАН 1. Загальна характеристика адміністративної юстиції в Україні. 2. Адміністративне судочинство як складова адміністративної юстиції. 3. Принципи адміністративного судочинства. 4. Учасники адміністративного судочинства. 5. Адміністративно-позовне провадження. 6. Заходи процесуального примусу в адміністративно-позовних провадженнях.
ТЕМА 10: Контрольне та виконавче провадження. ПЛАН 1. Характеристика контрольного провадження. 2. Особливості контрольного провадження. 3. Стадії контрольного провадження. 4. Загальна характеристика виконавчого провадження. 5. Суб’єкти виконавчого провадження. Стадії виконавчого провадження

6. Теми практичних занять –не передбачено навчальним планом

7. Теми лабораторних занять –не передбачено навчальним планом


Самостійна робота

Самостійна робота передбачає необхідність самостійного опанування студентами основними теоретичними положеннями, категоріями, термінами, що використовуються даною навчальною дисципліною, а також самостійне оволодіння основними методами наукового дослідження та розвиток самостійного теоретичного правового мислення.

Опрацьовуючи самостійно матеріал студентам бажано використовувати джерела, що запропоновані в загальному списку рекомендованих джерел.

Формами контролю виконання студентами самостійної роботи є усне або письмове опитування та перевірка правильності виконання навчальних завдань під час індивідуально-консультативної роботи викладача.

№ з/п Назва теми Кількість годин
Тема 1. Генезис вітчизняного адміністративно-процесуального права
Тема 2. Базові характеристики адміністративно-процесуальної галузі права
Тема 3. Норми адміністративно-процесуального права
Тема 4. Адміністративно-процесуальні відносини
Тема 5. Адміністративний процес
Тема 6.Процесуальні строки
Тема 7. Процесуальний контроль та відшкодування витрат в адміністративних провадженнях
Тема 8.Адміністративне доказування та докази в адміністративному процесі
Тема 9. Державне керування та нормотворче провадження
Тема 10. Дозвільне провадження
Тема 11. Реєстраційне провадження
Тема 12. Атестаційне провадження
Тема 13. Провадження щодо розгляду звернень громадян
Тема 14. Провадження в адміністративних справах про дисциплінарні проступки
Тема 15. Провадження у справах про адміністративні проступки
Тема 16. Адміністративна юстиція й адміністративно-позовне провадження
Тема 17. Контрольне провадження
Тема 18. Виконавче провадження

Індивідуальні завданняПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.71.247 (0.011 с.)