Маріупольський державний університетМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Маріупольський державний університетФорма № Н - 3.04

Маріупольський державний університет

Кафедра конституційного, адміністративного та міжнародного права

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

 

Завідувач кафедри

Годованик Є.В._____________

« _____ « __________ 20 ___ року

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО»

напрям підготовки 0304 Право

спеціальності 6.030402 «Правознавство»

економіко-правовий факультет

 

 

2015–2016 навчальний рік


 

 

Робоча програма з дисципліни «Адміністративне процесуальне право»для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 0304 «Право», спеціальністю 6.030402 «Правознавство».

 

 

Розробник: старший викладач кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Циклаурі О.Б.

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Маріупольського державного університету

 

Протокол від «___» __________ 20___ року № ___

 

Завідувач кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права

 

МДУ _____________ к.ю.н., доцент кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Годованик Є.В.

 

«___»_____________ 20__ року

 

 

Ó Циклаурі О.Б., 2015 рік

Ó МДУ, 2015 рік

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів –3 Галузь знань 0304 «Право» Нормативна (за вибором)
Напрям підготовки 0304 «Право»
Модулів – 3 Спеціальність 6.030401 «Правознавство» Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання: Реферат. Семестр
Загальна кількість годин - 90 8-й 8-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: 3 аудиторних – 42 самостійної роботи студента –40   Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр   22 год. 10 год.
Практичні, семінарські
20 год. 8 год.
Самостійна робота
58 год. 89 год.
Індивідуальні завдання:8/5год.
Вид контролю: Залік
         

 


Мета та завдання навчальної дисципліни

Адміністративне процесуальне право переживає зараз, період свого становлення та розвиту як самостійної галузі правової системи України. Причому становлення це відбувається досить бурхливо: законодавцем приймається усе більше нормативно-правових актів, що як цілком складаються з адміністративно-процесуальних норм, так і містять в собі останні поряд з матеріальними адміністративно-правовими нормами; на основі проекту концепції реформи адміністративного права розробляються численні проекти Адміністративно-процесуального й Адміністративно-процедурного кодексів України, збільшується число вчених - прихильників існування автономної галузі адміністративно-процесуального права, і як слідство, з’являються всі нові дослідження в цій сфері.

Життєва необхідність розробки й прийняття адміністративно-процесуальних норм продиктована двома найважливішими обставинами, з одного боку, потребою максимального забезпечення прав і свобод людини в сфері державного керування й захисту його від сваволі державної адміністрації, а з іншого боку - потребою в упорядкуванні, чіткій регламентації й підвищенні ефективності діяльності апарата державного керування. Таким чином, значне збільшення кількості адміністративно-процесуальних норм, постійна робота над їхньою якістю й ефективністю, своєрідність регульованих ними суспільних відносин порушує питання про обґрунтування відносної автономії адміністративно-процесуального права, виробленню його поняття й окресленні предмета.

 

МЕТА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ: оволодіння студентами необхідних знань та навичок з адміністративного процесуального права, перспективи реформування сучасного адміністративного права; співвідношення адміністративно-правових інститутів; взаємозв'язок адміністративного права з іншими юридичними та неюридичними (управління, державне управління, політологія, соціологія) науками; використання досягнень закордонної адміністративно-правової тощо.

 

ЗАВДАННЯ КУРСУ: 1) ознайомити з основними інститутами, конструкціями адміністративного процесуального права на підставі догматичних уявлень та нормативних актів; 2) навчити компетентно використовувати адміністративне процесуальне законодавство України у практичних завданнях; 3) показати зв’язки між інститутами та нормами адміністративного процесуального права та інститутами інших галузей права; 4) показати еволюційні трансформації в уявленнях про предмет та роль адміністративного процесуального права в сучасному суспільстві.

 


В результаті вивчення даної дисципліни на основі даної програми студент повинен:

знати:

- основні мету, завдання предмет та метод адміністративного процесуального права;

- особливості окремих інститутів зазначеної галузі та правові норми, які регламентують сферу особливої частини адміністративного процесуального права;

- місце норм права, що регулюють правовідносини в зазначеній сфері;

вміти:

- орієнтуватися в системі законодавства , яке регламентує діяльність органів публічної влади в зазначеній сфері;

- аналізувати нормативно-правові акти та застосовувати їх до конкретних життєвих ситуацій;

- складати необхідні документи правового характеру;

- самостійно поповнювати і поглиблювати свої знання, визначати, обґрунтовувати і обстоювати свою правову позицію.

- аналізувати специфіку правових відносин, які виникають у зв’язку зі здійсненням адміністративно-процесуальних правовідносин.

Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах та узгоджена з примірною структурою змісту навчального курсу, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS).

Програма складається з двох змістовних модулів:

Модуль 1 – Загальна частина.

Модуль 2 – Особлива частина.

 


Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Тема 1. Генезис вітчизняного адміністративно-процесуального права.

Основні концепції адміністративного процесу. юрисдикційна, судова та управлінська концепції.

Адміністративно-процесуальне право як самостійна галузь права.

Адміністративно-процесуальне право як наука. Предмет та метод науки адміністративно-процесуального права. Адміністративне процесуальне право як навчальна дисципліна.

Тема 2. Базові характеристики адміністративно-процесуальної галузі права.

Предмет адміністративно-процесуального права. Ключові ознаки предмета адміністративно-процесуального права

Метод регулювання в адміністративно-процесуальному праві.

Взаємодія адміністративно-процесуального права з іншими галузями права. Основні типи взаємодії адміністративно-процесуального права з іншими юридичними галузями

Принципи адміністративно-процесуального права.

Система адміністративно-процесуального права. Джерела адміністративно-процесуального права.

Функції адміністративно-процесуального права та адміністративно-процесуальні функції.

 

Тема 3. Норми адміністративно-процесуального права.

Поняття адміністративно-процесуальної норми. Особливості адміністративно-процесуальних норм

Структура адміністративно-процесуальної норми.

Класифікація адміністративно-процесуальних норм.

Реалізація адміністративно-процесуальних норм.

Тема 4. Адміністративно-процесуальні відносини.

Поняття та елементи адміністративно-процесуальних правовідносини. Підстави виникнення адміністративно-процесуальних правовідносини.

Суб’єкти, об’єкти та зміст адміністративно-процесуальних правовідносини.

Основні ознаки адміністративно-процесуальних правовідносини.

Види адміністративно-процесуальних правовідносин.

Тема 6. Процесуальні строки.

Види адміністративно-процесуальних строків.

Встановлення та обчислення строків.

Зупинення перебігу строків.

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Теми семінарських занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
ТЕМА 1: Поняття адміністративно-процесуального права: генезис, базові характеристики. ПЛАН 1. Основні концепції адміністративного процесу. 2. Адміністративно-процесуальне право як самостійна галузь права. 3. Адміністративно-процесуальне право як наука та навчальна дисципліна. 4. Предмет адміністративно-процесуального права. 5. Метод регулювання в адміністративно-процесуальному праві. 6. Взаємодія адміністративно-процесуального права з іншими галузями права. 7. Принципи адміністративно-процесуального права. 8. Система адміністративно-процесуального права. 9. Джерела адміністративно-процесуального права. 10.Функції адміністративно-процесуального права та адміністративно-процесуальні функції.
ТЕМА 2: Характеристика адміністративно-процесуальних норм та правовідносин. ПЛАН: 1. Поняття адміністративно-процесуальної норми. 2. Структура адміністративно-процесуальної норми. 3. Види адміністративно-процесуальних норм. 4. Реалізація адміністративно-процесуальних норм. 5. Поняття й специфіка адміністративно-процесуальних правовідносин. 6. Структура адміністративно-процесуальних правовідносин. 7. Види адміністративно-процесуальних правовідносин. 8. Поняття й ознаки суб’єкта адміністративного процесуального права. 9. Класифікація суб’єктів адміністративного процесуального права.
ТЕМА 3: Адміністративний процес та процесуальні строки. ПЛАН 1. Адміністративний процес та адміністративно-процесуальне право. 2. Структура адміністративного процесу. 3. Адміністративна процедура в адміністративному процесі: поняття та види. 4. Учасники адміністративної процедури. 5. Принципи адміністративної процедури. Порядок здійснення адміністративної процедури. 6. Адміністративне оскарження. Наслідки порушення адміністративної процедури. 7. Поняття та види строків. 8. Встановлення та обчислення строків. Зупинення перебігу строків.  
ТЕМА 4: Процесуальний контроль та відшкодування витрат в адміністративних провадженнях. Адміністративне доказування та докази в адміністративному процесі. ПЛАН 1. Процесуальний контроль. 2. Відшкодування витрат. 3. Діяльність по доказуванню. 4. Поняття й ознаки доказів в адміністративному процесі. 5. Види доказів в адміністративному процесі. 6. Предмет та межі доказування. 7. Суб’єкти доказової діяльності. 8. Засоби доказування.
ТЕМА 5: Державне керування. Нормотворче та дозвільне провадження. ПЛАН 1. Основні риси правових актів органів державного керування. 2. Види правових актів керування. 3. Вимоги до правових актів керування. 4. Характеристика провадження по підготовці й прийняттю нормативно-правових актів керування. 5. Характеристика й стадії провадження по підготовці й прийняттю індивідуальних правових актів керування. 6. Загальна характеристика дозвільних адміністративних проваджень. 7. Поняття дозвільної системи та стадії дозвільного провадження.
ТЕМА 6: Реєстраційне та атестаційне провадження. ПЛАН 1. Загальна характеристика реєстраційних проваджень. 2. Стадії реєстраційного провадження. 3. Загальна характеристика атестаційних проваджень. 4. Поняття атестаційної системи. 5. Суб’єкти атестаційних відносин. 6. Стадії атестаційного провадження.
ТЕМА 7: Провадження щодо розгляду звернень громадян. Провадження в адміністративних справах про дисциплінарні проступки. ПЛАН 1. Характеристика проваджень щодо розгляду звернень громадян. 2. Звернення громадян та вимоги до них. 3. Суб’єкти адміністративного провадження щодо розгляду звернень громадян. 4. Строки розгляду звернень громадян. 5. Стадії провадження щодо розгляду звернень громадян. 6. Порушення та розгляд справи за зверненням. 7. Оскарження та виконання рішення у справі. 8. Провадження в адміністративних справах про дисциплінарні проступки як складова адміністративного процесу. 9. Дисциплінарне провадження у справах про адміністративні делікти, вчиненні особами, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів або спеціальних положень про дисципліну.
ТЕМА : Провадження у справах про адміністративні проступки. ПЛАН 1. Поняття провадження у справах про адміністративні проступки. 2. Принципи провадження у справах про адміністративні проступки. 3. Учасники провадження у справах про адміністративні проступки. 4. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні проступки. 5. Докази і доказування в провадженні у справах про адміністративні проступки. 6. Стадії провадження у справах про адміністративні проступки. 7. Строки у провадженні у справах про адміністративні проступки.
ТЕМА 9: Адміністративна юстиція й адміністративно-позовне провадження. ПЛАН 1. Загальна характеристика адміністративної юстиції в Україні. 2. Адміністративне судочинство як складова адміністративної юстиції. 3. Принципи адміністративного судочинства. 4. Учасники адміністративного судочинства. 5. Адміністративно-позовне провадження. 6. Заходи процесуального примусу в адміністративно-позовних провадженнях.
ТЕМА 10: Контрольне та виконавче провадження. ПЛАН 1. Характеристика контрольного провадження. 2. Особливості контрольного провадження. 3. Стадії контрольного провадження. 4. Загальна характеристика виконавчого провадження. 5. Суб’єкти виконавчого провадження. Стадії виконавчого провадження

6. Теми практичних занять –не передбачено навчальним планом

7. Теми лабораторних занять –не передбачено навчальним планом


Самостійна робота

Самостійна робота передбачає необхідність самостійного опанування студентами основними теоретичними положеннями, категоріями, термінами, що використовуються даною навчальною дисципліною, а також самостійне оволодіння основними методами наукового дослідження та розвиток самостійного теоретичного правового мислення.

Опрацьовуючи самостійно матеріал студентам бажано використовувати джерела, що запропоновані в загальному списку рекомендованих джерел.

Формами контролю виконання студентами самостійної роботи є усне або письмове опитування та перевірка правильності виконання навчальних завдань під час індивідуально-консультативної роботи викладача.

№ з/п Назва теми Кількість годин
Тема 1. Генезис вітчизняного адміністративно-процесуального права
Тема 2. Базові характеристики адміністративно-процесуальної галузі права
Тема 3. Норми адміністративно-процесуального права
Тема 4. Адміністративно-процесуальні відносини
Тема 5. Адміністративний процес
Тема 6.Процесуальні строки
Тема 7. Процесуальний контроль та відшкодування витрат в адміністративних провадженнях
Тема 8.Адміністративне доказування та докази в адміністративному процесі
Тема 9. Державне керування та нормотворче провадження
Тема 10. Дозвільне провадження
Тема 11. Реєстраційне провадження
Тема 12. Атестаційне провадження
Тема 13. Провадження щодо розгляду звернень громадян
Тема 14. Провадження в адміністративних справах про дисциплінарні проступки
Тема 15. Провадження у справах про адміністративні проступки
Тема 16. Адміністративна юстиція й адміністративно-позовне провадження
Тема 17. Контрольне провадження
Тема 18. Виконавче провадження

Індивідуальні завдання

Методи навчання

Лекції, семінари, підготовка доповідей, самостійна робота студентів.

Консультація викладача з питань підготовки до семінарських занять, виконання ІНДЗ за змістом тем.

Індивідуальна співбесіда за програмовим змістом дисципліни та перевірка завдань для самостійної роботи студента визначених у семінарських заняттях з метою підвищення рейтингу успішності студента.

11. Методи контролю і питання для перевірки засвоєння матеріалу

Систему контролю складають: залік, усне опитування (співбесіда), реферати, електронні презентації, семінари.

За часом педагогічний контроль передбачає поточний, тематичний, модульний і підсумковий.

 

Контрольні питання з дисципліни

1. Основні концепції адміністративного процесу.

2. Адміністративно-процесуальне право як самостійна галузь права.

3. Адміністративно-процесуальне право як наука та навчальна дисципліна.

4. Предмет адміністративно-процесуального права.

5. Метод регулювання в адміністративно-процесуальному праві.

6. Взаємодія адміністративно-процесуального права з іншими галузями права.

7. Принципи адміністративно-процесуального права.

8. Система адміністративно-процесуального права.

9. Джерела адміністративно-процесуального права.

10.Функції адміністративно-процесуального права та адміні­стративно-процесуальні функції.

11.Поняття адміністративно-процесуальної норми.

12.Структура адміністративно-процесуальної норми.

13.Види адміністративно-процесуальних норм.

14.Реалізація адміністративно-процесуальних норм.

15.Адміністративно-процесуальні правовідносини.

16.Види адміністративно-процесуальних правовідносин.

17.Загальна характеристика суб’єктів адміністративно-процесуального права.

18.Класифікація суб’єктів адміністративно-процесуального права.

19.Адміністративний процес та адміністративно-процесуальне право.

20.Структура адміністративного процесу.

21.Адміністративна процедура в адміністративному процесі.

22.Встановлення та обчислення строків.

23.Зупинення перебігу строків.

24.Види строків.

25.Процесуальний контроль.

26.Відшкодування витрат.

27.Діяльність по доказуванню.

28.Предмет доказування.

29.Суб’єкти доказової діяльності.

30.Засоби доказування.

31.Основні риси правових актів органів державного керування.

32.Види правових актів керування.

33.Вимоги до правових актів керування.

34.Характеристика провадження по підготовці й прийняттю нормативно-правових актів керування.

35.Характеристика й стадії провадження по підготовці й прийняттю індивідуальних правових актів керування.

36.Загальна характеристика дозвільних адміністративних проваджень.

37.Поняття дозвільної системи.

38.Стадії дозвільного провадження.

39.Загальна характеристика реєстраційних проваджень.

40.Стадії реєстраційного провадження.

41.Загальна характеристика атестаційних проваджень.

42.Поняття атестаційної системи.

43.Суб’єкти атестаційних відносин.

44.Стадії атестаційного провадження.

45.Характеристика проваджень щодо розгляду звернень гро­мадян.

46.Строки розгляду звернень громадян.

47.Стадії провадження щодо розгляду звернень громадян.

48.Поняття провадження у справах про адміністративні проступки.

49.Принципи провадження у справах про адміністративні проступки.

50.Учасники провадження у справах про адміністративні проступки.

51.Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні проступки.

52.Докази і доказування в провадженні у справах про адміністративні проступки.

53.Стадії провадження у справах про адміністративні проступки.

54.Строки у провадженні у справах про адміністративні проступки.

55.Загальна характеристика адміністративної юстиції в Україні.

56.Адміністративне судочинство як складова адміністративної юстиції.

57.Принципи адміністративного судочинства.

58.Учасники адміністративного судочинства.

59.Адміністративно-позовне провадження.

60.Заходи процесуального примусу в адміністративно-позовних провадженнях.

61.Провадження в адміністративних справах про дисциплінарні проступки як складова адміністративного процесу.

62.Дисциплінарне провадження у справах про адміністративні делікти, вчиненні особами, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів або спеціальних положень про дисципліну.

63.Дисциплінарне провадження у справах про порушення правил попереднього ув’язнення, умов і порядку відбуття кримінального покарання.

64.Дисциплінарне провадження у справах про порушення правил внутрішнього розпорядку приймальників-розподільників для неповнолітніх та осіб, затриманих за бродяжництво.

65.Характеристика контрольного провадження.

66.Особливості контрольного провадження.

67.Стадії контрольного провадження.

68.Загальна характеристика виконавчого провадження.

69.Суб’єкти виконавчого провадження.

70.Стадії виконавчого провадження.

 

 


12.Розподіл балів які отримують студенти

  Модуль 1. Поточний контроль та самостійна робота Модуль 2 ІНДЗ Модуль 3 Підсумкова атестація Сума
ЗМ 1 КР ЗМ 2 КР Залік - 20
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10
                               

 

По завершені визначається рейтинг знань в межах 100 бальної шкали.

Методичне забезпечення

1) конспект лекцій з дисципліни;

2) слайдові презентації до тем;

3) тестові завдання.

Рекомендована література

§ Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996.– № 30.– Ст. 141.

§ Акт проголошення незалежності України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 38.

§ Всесвітня Декларація місцевого самоврядування // Місцеве та регіональне самоврядування України. – Вип. 1-2. – К., 1994. – С. 65-69.

§ Гаазька конвенція 1930 року з деяких питань, що стосуються колізій законодавства про громадянство.

§ Декларація про державний суверенітет України вiд 16.07.1990 № 55-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. -№ 3. – Ст. 429.

§ Європейська Хартія про статус судів // Вісник Верховного Суду України. – 1998. - № 4. – С. 9-11.

§ Загальна декларація прав людини // Права людини. Міжнародні договори України. – К., 1992. – С. 18-24.

§ Международный пакт об экономических, социальных, культурных правах // Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М., 1998. – С. 44.

§ Міжнародний пакт про громадянські та політичні права // Закони України. Міжнародні договори України. - Т. 14. – К., 1998.

§ Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 року N 1798-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1992.– № 6.– Ст. 56.

§ Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2005.– № 35-36.– Ст. 446.

§ Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 № 176/95-ВР // Відомості Верховної Ради України – 1995. - № 47-52. – Ст.349.

§ Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1984. - № 51. - стор. 1122.

§ Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 № 1001-05 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1961. - № 2. - стор. 15.

§ Повітряний кодекс України від 19.05.2011 № 3393-VI// Відомості Верховної Ради України – 2011. - № 46. –Ст.1881.

§ Податковий кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - №№ 13-17. – Ст. 3248.

§ Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту: Закон України вiд 08.07.2011 № 3671-VI // Голос України вiд 03.08.2011 - № 142.

§ Про вибори народних депутатів України: Закон України вiд 25.03.2004 № 1665-IV // Офіційний вісник України. - 2004. - № 14. - Ст. 964.

§ Про вибори Президента України. Закон України від 5 березня 1999 р. у редакції Закону України від 18 березня 2004 р. // Офіційний вісник України. -2004.-№14.-Ст. 959.

§ Про Вищу раду юстиції: Закон України від вiд 15.01.1998 № 22/98-ВР // Голос України вiд 17.02.1998.

§ Про Всеукраїнський та місцеві референдуми: Закон України вiд 03.07.1991 № 1286-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 33. – Ст. 443.

§ Про громадянство України: Закон України від 18.01.2001 № 2235-III // Голос України вiд 06.03.2001 - № 42.

§ Про державний кордон України: Закон України від 04.11.1991 № 1777-XII // Відомості Верховної Ради України – 1992. - № 27. – Ст.384.

§ Про державну виконавчу службу: Закон України від 24.03.1998 № 202/98-ВР // Відомості Верховної Ради України – 1998. - № 36-37. – Ст.243.

§ Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26.01.1993 № 2939-XII // Відомості Верховної Ради України – 1993. - № 13. – Ст.110.

§ Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 04.12.1990 № 509-XII // Відомості Верховної Ради України – 1994. - № 15. – Ст.84.

§ Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 03.04.2003 № 661-IV // Відомості Верховної Ради України – 2003. - № 27. – Ст.208.

§ Про державну службу в Україні: Закон України від 16 грудня 1993 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 52. – Ст. 490.

§ Про державну службу: Закон України від 16.12.1993 № 3723-XII // Відомості Верховної Ради України – 1993. - № 52. – Ст.490.

§ Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України: Закон України від 24.03.1999 № 551-XIV // Відомості Верховної Ради України – 1999. - № 22-23. – Ст.197.

§ Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України : Закон України 22.02.2006 № 3460-IV // Відомості Верховної Ради України – 2006. - № 29. – Ст.245.

§ Про дію міжнародних договорів на території України: Закон України від 10.12.1991 № 1953-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 10. – Ст.137.

§ Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України вiд 07.04.2011 № 3206-VI // Голос України вiд 15.06.2011 - № 107.

§ Про застосування амністії в Україні: Закон України від 01.10.96 р., № 392/96-ВР, в редакції від 19.12.96 р. // Голос України вiд 19.11.1996 - № 216.

§ Про затвердження Дисциплінарного статуту прокуратури України: Постанова Верховної Ради України від 06.11.1991 № 1796-XII // Відомості Верховної Ради України – 1992. - № 4. – Ст. 15.

§ Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим: Закон України вiд 23.12.1998 № 350-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 5. – Ст. 43.

§ Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 № 2210-III // Відомості Верховної Ради України – 2001. - № 12. – Ст.64.

§ Про Збройні Сили України: Закон України від 06.12.1991 № 1934-XII// Відомості Верховної Ради України – 1992. - № 9. – Ст.108.

§ Про звернення громадян: Закон України № 393/96-ВР від 2 жовтня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996.– № 47.– Ст. 256.

§ Про Кабінет Міністрів України. Закон України вiд 07.10.2010 № 2591-VI // Голос України вiд 13.10.2010 - № 191

§ Про міжнародні договори України: Закон України вiд 29.06.2004 № 1906-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2004.-№ 50. - Ст 540.

§ Про міліцію: Закон України від 20.12.90 р., № 565-12 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4. - Ст. 20

§ Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України – 1997. - № 24. – Ст.170.

§ Про місцеві державні адміністрації: Закон України вiд 09.04.1999 № 586-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 20-21. – Ст. 190.

§ Про мови в Українській РСР: Закон України вiд 28.10.1989 № 8312-XI // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1989. Додаток - № 45 - Ст. 631.

§ Про об’єднання громадян: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. - Ст. 504.

§ Про оборону України: Закон України від 16.12.91 р. № 1932-12 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 9. - Ст. 106.

§ Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України вiд 16.03.2000 № 1550-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 23. - Ст. 176.

§ Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 04.02.1994 № 3929-XII // Відомості Верховної Ради України – 1994. - № 23. – Ст.161.

§ Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 05.03.98 р. № 183/98-ВР // Голос України вiд 03.04.1998.

§ Про Рахункову палату: Закон України вiд 11.07.1996 № 315/96-ВР // Голос України вiд 29.10.1996 - № 204.

§ Про судоустрій і статус суддів: Закон України вiд 07.07.2010 № 2453-VI // Відомості Верховної ради України. – 2010. - № 41-42, № 43, № 44-45. – Ст. 529.

§ Про центральні органи виконавчої влади : Закон України від вiд 17.03.2011 № 3166-VI // Голос України вiд 09.04.2011 - № 65.

§ Про Центральну виборчу комісію. Закон України від 30.06.2004 № 1932-IV // Офіційний вісник України. - 2004. - № 27. - Ст. 1763.

§ Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - №№ 40-42. – Ст. 492.

§ Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Багінського Артема Олександровича щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 14-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про адміністративну відповідальність у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху) вiд 22.12.2010 № 23-рп/2010

§ Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Голованя Ігоря Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України (справа про право на правову допомогу) вiд 30.09.2009 № 23-рп/2009

§ Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 52 народних депутатів України та за конституційним поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 15 Кодексу адміністративного судочинства України, статті 7 Цивільного процесуального кодексу України (справа про мову судочинства) вiд 22.04.2008 № 8-рп/2008

§ Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України, законів України «Про Вищу раду юстиції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження» вiд 16.06.2011 № 5-рп/2011

§ Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень законів України «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» (справа про корупційні правопорушення та введення в дію антикорупційних законів) вiд 06.10.2010 № 21-рп/2010

§ Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Вищого адміністративного суду України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 143 Конституції України, пунктів «а», «б», «в», «г» статті 12 Земельного кодексу України, пункту 1 частини першої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України вiд 01.04.2010 № 10-рп/2010

§ Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення термінів «найвищий судовий орган», «вищий судовий орган», «касаційне оскарження», які містяться у статтях 125, 129 Конституції України вiд 11.03.2010 № 8-рп/2010

§ Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 23 Закону України «Про державну службу», статті 18 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», статті 42 Закону України «Про дипломатичну службу» (справа про граничний вік перебування на державній службі та на службі в органах місцевого самоврядування) вiд 16.10.2007 № 8-рп/2007

§ Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України про офіційне тлумачення положень пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України (справа про повноваження Президента України реорганізовувати центральні органи виконавчої влади) вiд 28.01.2003 № 2-рп/2003

§ Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 54 народних депутатів України та Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Кримінально-процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України (щодо принципу інстанційності в системі судів загальної юрисдикції) думка вiд 12.07.2011 № 9-рп/2011

§ Загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади України: Затверджене Указом Президента України від 12 березня 1996р. // Відомості Верховної Ради України – 1996. – 28 березня.

§ Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності: Указ Президента України від 10 червня 1997р. // Урядовий кур’єр. – 1997. – 14 червня.

§ Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації: Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997р. // Уряд. кур’єр. – 1997. – 29 травня.

§ Положення про походження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України: Затверджене постановою Кабінету Міністрів УРСР від 26 липня 1991р.

§ Правила застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку в Україні: Затверджені постановою Кабінету Міністрів УРСР від 27 лютого 1991р. // ЗП УРСР. – 1991. - № 3. – Ст.18.

§ Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 950// Офіційний вісник України від 01.10.2007 - 2007. - № 21.- Ст. 2180.

§ Про затвердження Типового регламенту центрального органу виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 № 1143 // Офіційний вісник України від 01.10.2007 - 2007. - № 71.- Ст. 2681.

§ Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. N 731

 

§ Административная юстиция в новых европейских демократи­ях: Практические исследования в сфере административного права и процесса в Болгарии, Эстонии, Венгрии, Польше и Украине: Пер. с англ./Ред.: Д.Дж.Галлиган и др. — К.: Артек; Будапешт: ОСИ/КОЛПИ. - 688 с.

§ Административное право / Под ред. Л. Л. Попова.- М., 2002.- 699 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.108.188 (0.036 с.)