Логіка складання соціального прогнозу 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Логіка складання соціального прогнозуВироблення соціального прогнозу починається з допрогнозної діяльності: уточнення цілей і завдань, формулювання робочих гіпотез, визначення методів, структури та організації пошукової роботи. Потім настає період збирання інформації про стан і динаміку розвитку об'єкта дослідження в минулому, даних прогностичного фону (зовнішні чинники, які суттєво впливають на розвиток об'єкта прогнозування: економічні, науково-технічні, екологічні, демографічні, політичні та ін.). На цій основі у процесі використання різних методів здійснюють прогнозний пошук — з'ясування того, що відбудеться, в тому числі, які проблеми виникнуть за збереження існуючих тенденцій розвитку, тобто якщо бездіяльною залишиться у цьому плані сфера управління.

У пошуковому соціальному прогнозуванні з'ясовують не реально очікуваний стан, до якого потрібно буде пристосуватися, а перелік різного рівня проблем, які доведеться вирішувати. Характерним щодо цього є вже згадуваний приклад з'ясування членами Римського клубу на початку 70-х років глобальних проблем, які можуть загрожувати людству в недалекому майбутньому, якщо не звернути на них увагу і не почати завчасно діяти.

Після пошукового етапу настає черга нормативного прогнозу, головне завдання якого — визначення можливих шляхів вирішення виявлених у процесі пошукового прогнозування ймовірних проблем. Значення такої інформації для сфери управління важко переоцінити. Зіставлення даних пошукового та нормативного прогнозів дає змогу виробити рекомендації, зважити можливі наслідки від прийняття чи неприйняття певних управлінських рішень і тим самим підвищити рівень обґрунтованості, об'єктивності, ефективності планів, програм, проектів, поточних управлінських рішень. Прогноз підказує, як краще, економніше, ефективніше наблизити найбільш імовірне (за певних тенденцій, якщо не вживати ніяких заходів) до найбільш бажаного.

Звичайно, таке значення мають тільки обґрунтовані прогнози. Тому бажано, щоб кожен прогноз був підданий верифікації — з'ясуванню ступеня його відповідності вимогам сучасної науки і практики. Для визначення надійності й точності соціального прогнозу використовують експертні оцінки, повторні або паралельні прогнозні розробки.

В ідеалі технологічне прогнозування може і повинно бути безперервним. Постійний же попит на прогнози сприятиме створенню розгалуженої мережі спеціалізованих прогнозних організацій і компаній, формуванню ринку прогнозів. Державні та приватні фірми, органи управління в розвинутих країнах широко використовують результати прогнозування для обґрунтування економічної, науково-технічної, соціальної політики, перспектив розвитку тих чи інших сфер суспільства. Комплексні, а також галузеві прогнози національних масштабів застосовують нині у більшості країн світу.

Література по соціології

Американская социологическая мысль: Тексты /Под ред. В. И. Добренкова. — М.: Изд-во МГУ, 1994.
Американская социология: Перспективы, проблемы, методы. — М.: Прогресс, 1972.
Арутюнян Ю. В., Дробижева Л. М., Соколов А. А. Этносоциология: Учеб. пособие для вузов. — М.: Аспект Пресс, 1999.
Бурдье П. Социология политики. — М., 1993.
Волков Ю. Г., Мостовая И. В. Социология: Учеб. для вузов. — М.: Гордарика, 1998.
Волков Ю. П, Нечипуренко В. Н., Самыгин С. И. Социология: история и современность: Учеб. пособие. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.
Гавриленко І. М., Скідін О. Л. Соціологія освіти. Навч. посібник. — Запоріжжя: ЭТТА-ПРЕСС, 1998.
Гидденс З. Социология: Учебник. — М.: Эдиториал УРСС, 1999.
Городяненко В. Г. Историография социологии: Учеб. пособие. — Днепропетровск, ДГУ, 2000.
Городяненко В. Г. Социологический практикум: Учеб.-метод. пособие. — К.: ИЦ «Академия», 1999.
Громов Й. А., Мацкевич А. Ю., Семенов В. А. Западная теоретическая социология. — СПб: Ольга, 1996.
Дворецкая Г. В., Махнарылов В. П. Социология труда. — К.: Высш. шк., 1990.
Дикарева А. А., Мирская И. М. Социология труда. — М.: Высш. шк., 1989.
Донченко Т. И., Рывкина Р. В. Социология зкономической жизни: Очерки теории. — Новосибирск: Сиб. отд.: Наука, 1991.
Захарченко М. В., Погорілий О. І. Історія соціології: Від античності до початку XX ст. — К.: Либідь, 1993.
Зборовский Г. Е. Общая социология: Курс лекций: 2-е изд., доп. — Екатеринбург, 1999.
Здравомыслов А. Г. Социология конфликта. Учеб. пособ. — М.: Аспект Пресс, 1995.
Економічна соціологія: Навч. посібник/ В. М. Ворона, В. Є. Пилипенко та ін. — К.: Ін-т соціології НАН України, 1997.
Іванов В. Ф. Соціологія масової комунікації: Навч. посібник. — К., 1999.
Ионин Л. Г. Социология культуры: Учеб. пособ.: Изд. 3-е, доп. — М.: Логос, 2000.
История социологии в Западной Европе и США. — М.: Норма-Инфра, 1999.
Как провести социологическое исследование. — М.: Политиздат, 1990.
Капитонов 3. А. Социология XX века: История и технологии. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1996.
Кон И. С. Социология личности. — М.: Политиздат, 1967.
Конецкая В. П. Социология коммуникаций. — М.: Межд. ун-т бизнеса и управлення, 1997.
Косолапов В. В. Методология социального прогнозирования. — М.: Высш. шк., 1981.
Кравченко А. И. Социология: Учеб. для вузов. — М.: Логос, Екатеринбург: Деловая книга, 2000.
Кравченко А. И. Социология труда в XX веке. — М.: Наука, 1987.
Кравченко С. А., Мнацаканян М. О., Покровский Н. С. Социология: парадигмы и темы: Курс лекций для высш. учеб. заведений. — М.: МГИМО — Университет, 1997.
Крымский С. В., Пилипенко В. Е., Салюк Ю. В. Верификация социальных прогнозов: Методол. аспект. — К.: Наук, думка, 1992.
Маркович Д. Социология труда. — М.: Прогресс, 1988.
Мацковский М. С. Социология семьи. — М.: Наука, 1989.
Мендра А. Основы социологии: Учеб. пособие для вузов. — М.: Изд. дом, 1998.
Михайлова Л. И. Социология культуры: Учеб. пособие. — М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999.
Монсон П. Современная западная социология: Теории, тенденции, перспективы. — СПб: Нотабене, 1992.
Нечаев В. Я. Социология образования. — М: Изд-во МГУ 1992.
Ноэль З. Массовые опросы: Введение в методику домоскопии. — М.: Аваэкстра, 1993.
Общественное мнение и власть: механизмы взаимодействия / А. А. Ручка, В. Л. Оссовский, В. А. Матусевич и др. — К.: Наукова думка, 1993.
Осадчая Г. И. Социология социальной сферы: Учеб. пособие. — М.: Изд-во МГСУ Союз, 1999.
Основы экономического и социального прогнозирования: Учеб. для вузов. — М.: Высш. шк., 1985.
Павличенко П. П., Литвиненко Д. А. Соціологія: Навч. посібник. — К.: Лібра, 2000.
Паніна Н. В. Технологія соціологічного дослідження. Курс лекцій. — К.: Наук, думка, 1996.
Паниотто В. И., Максименко В. С. Количественные методы в социологических исследованиях. — К.: Наук, думка, 1982.
Погорілий О. І. Соціологічна думка XX століття: Навч. посібник. — К.: Либідь, 1996.
Политическая социология / Отв. ред. В. Н. Иванов, Г. Ю. Семгин. — М.: Мысль, 2000.
Попова І. М. Соціологія: Пропедевт. курс: Підручник для студ. вищих навч. закладів. — К.: Тандем, 1996.
Прогнозирование в социологических исследованиях. — М.: Мысль, 1978.
Радаев В. В. Экономическая социология: Курс лекций: Учеб. пособ. — М.: Аспект Пресс, 1997.
Ромашов О. В. Социология труда: Учеб. пособие для вузов. — М.: Гордарика, 1999.
Российская социологическая энциклопедия. /Под общ. ред. Г. В. Осипова. — М.: Норма-ИНФРА-М, 1999.
Ручка А. О., Танчер В. В. Курс історії теоретичної соціології. — К.: Наук, думка, 1995.
Рущенко І. П. Соціологія: Курс лекцій: Навч. посібник для вузів. — Харків, 1996.
Рывкина Р. В. Экономическая социология переходной России: Люди и реформы: Учеб. пособие. — М.: Дело, 1998.
Сероштан Н. А., Ялдохин И. П., Кулиш С. А. Социология труда. — Харьков: Основа, 1990.
Смелзер Н. Социология. — М.: Феникс, 1994.
Соціологічна думка України: Навч. посібник. — К.: Заповіт, 1996.
Социологи XX века: (биографический словарь): Учеб. пособие / Под ред. проф. В. Г. Городяненко. — Днепропетровск: ДГУ, 1999.
Соціологія: Навч. посібник / За редакцією С. О. Макеєва. — К.: «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1999.
Соціологія: Підручник / За загальною ред. проф. В. П. Андрющенка, проф. М. І. Горлача. — Харків — Київ, 1998.
Социология в России / Под ред. В. А Ядова: 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во ИС РАН, 1998.
Социология: Классические и современные парадигми: Хрестоматия. — М.: АНКИЛ, 1998.
Социология: Учебник для высш. учеб. завед. / Г. В. Осипов, А. В. Кабыща и др. — М.: Наука, 1995.
Соціологія: короткий енциклопедичний словник / Уклад. В. І. Волович та ін. — К.: Укр. центр духовн. культури, 1998.
Социология личности. — Вильнюс, 1989.
Социология труда: Учеб. / Под ред. Н. И. Дрыхлова, А. И. Кириченко, В. В. Щербины. — М.: Изд-во МГУ, 1993,
Тадевосян З. В. Социология: Учеб. пособие. 2-е изд., испр. и доп. — М.: Знание, 1999.
Тощенко Ж. Т. Социология: Общий курс: Учебное пособие. — М.: Прометей, 1998.
Филиппов Ф. Р. Социология образования. — М.: Наука, 1991.
Фролов С. С. Социология: Учеб. для высш. учеб. завед: 2-е изд. — М.: Логос, 1996.
Харчев А. Г. Социология воспитания. — М.: Политиздат, 1990.
Харчева В. Основы социологии: Учеб. для средних спец. учеб. завед. — М.: Логос, КНО РУС, 2000.
Шаленко В. Н. Программа социологического исследования. — М.: Изд-во МГУ, 1987.
Шаповал М. Загальна соціологія: Вид III. — К., 1996.
Щепанський Я. Элементарные понятия социологии. — М.: Прогресс, 1969. — С. 79-192.
Ядов В. А. Стратегия социологического исследования: Описание, обьяснение, понимание социальной реальности. — М.: Добросвет, Книжний дом «Университет», 1998.
Яковенко Ю. И., Паниотто В. И. Почтовый опрос в социологическом исследовании. — К.: Наук, думка, 1988.
Якуба О. О. Соціологія. Навч. посібник для студ. — Харків: Константа, 1996.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 120; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.198.214 (0.007 с.)