Екологічні проблеми Карпатського економ. району та шляхи їх вирішення.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Екологічні проблеми Карпатського економ. району та шляхи їх вирішення.Важливою проблемою є наявна екологічна ситуація, яка пов’язана з багатьма чинниками. Основними чинниками погіршення екології Карпатського регіону є: незбалансованість розвитку окремих галузей економіки та промисловості, неналежне ставлення до природних ресурсів та довкілля. Все це призвело до інтенсивного природокористування, нераціонального природокористування, погіршення природного середовища загалом. Забрудненість середовища безпосередньо залежить від дії забруднюючих джерел та факторів, які негативно впливають на стан здоров’я населення, на показники смертності та дитячої захворюваності. Електроенергетичні викиди хімічної, гірничорудної промисловості, автомобільного транспорту, харчових підприємств формують основну частину забруднення в Карпатському регіоні.

До погіршення стану, деградації та виснаження навколишнього природного середовища призводять недостатні екологічно обґрунтовані використання природно-ресурсного потенціалу, освоєння територій і корисних копалин, спеціалізація і форми ведення господарської діяльності тощо. В цьому ж напрямі діють і такі чинники, як порушення генетичної цілісності ландшафтів, екологічна незбалансованість структури сільгоспугідь, ігнорування екологічної місткості та ерозійної стійкості ландшафтів, надмірна розораність території, нераціональне ведення лісового господарства без урахування екологічних функцій лісів.

Водні ресурси використовуються вкрай нераціонально, неекономно, і крім того, відбувається значне їх забруднення як промисловими, так і сільськогосподарськими стоками та відходами. Найбільшими забруднювачами поверхневих та підземних вод слід вважати населені пункти, а також тваринницькі ферми і комплекси, оскільки на них, як правило, відсутні очисні споруди та каналізація.

Карпатський регіон залишається найнебезпечнішим із точки зору таких процесів, як паводки. Загроза паводків найближчими роками має тенденцію до збільшення. Щорічно внаслідок затоплень страждають всі області Карпатського регіону. Тому основним шляхом створення безпечних умов функціонування даного регіону є проведення протипаводкових робіт для утримання ґрунтів, укріплювання дамб та інших захисних споруд.

1.РЕ в системі наук.

2.Завдання та функції РЕ, її практичне значення.

3.Фактори регіонального розвитку та їх характеристика.

4.Принципи регіонального розвитку та їх характеристика.

5.Передумови фор-ня конкурентних переваг регіону.

6.Напрями зміцнення конкурентних позицій регіону.

7.Сучасна мережа ек. районів Укр та її складові.

8.Теорія розміщення пром-ті Альфреда Вебера.

9. 11.Теорія центральних місць Вальтера Кристаллера.

10.Теорія організації ек. простору Августа Леша.

12.Класична модель розміщення Йоганна Генріха фон Тюнена..

13.Предмет, об’єкт та завдання дисципліни РЕ.

14. Картографічний метод і ГІС-технології в РЕ.

15.Балансовий метод та його застосування у територіально-економічному аналізі.

16.Статистичний метод в регіональній економіці.

17.Основні закони економічного розвитку регіонів.

18.Закономірність територіального поділу суспільної праці.

19.Закономірність концентрації та комплексного розміщення продуктивних сил.

20.Принципи раціонального розміщення виробництва.

21.Принцип збалансованості і пропорційності в регіональній економіці.

22.Принцип вирівнювання рівнів екон. розвитку районів та областей.

23.Принцип урахування міжнародного територіального поділу праці.

24.Принцип забезпечення екологічної рівноваги.

25.ЕГП і його вплив на РЕ.

26.Демогріфічні чинники регіон. розвитку.

27.Адміністративно-територіальний чинник регіон. розвитку.

28.Науково-технічний прогрес як чинник розвитку регіонів України.

29. Соціально-економічні чинники рег. розвитку.

30. Транспортний фактор та його вплив на РЕ.

31. Природні чинники та їх вплив на розміщ. виробн.

32. Природно – ресурсний потенціал України, його економічна оцінка.

33.Кластер – як інструмент регіонального розвитку.

34. Розміщення паливних ресурсів України та їх вплив на розміщення виробництва.

35.Демографічні передумови розвитку економ. Укр.

36.Сутність державної регіональної політики, її мета та завдання.

37.Інструменти і механізми реалізації регіональної політики в Україні.

38.Види регіональної економічної політики та їх характеристика.

39.Принципи регіональної економічної політики.

40.Агропромислова інтеграція, її види та переваги

41.Вугільна промисловість України, сировинна база, особливості розташування.

42.Нафтова і нафтопереробна промисловість України, перспективи її розвитку.

43. Газова промисловість України, проблеми та перспективи розвитку.

44. Електроенергетика - провідна галузь економіки України.

45. Металургійний комплекс його струк-тура і особливість розміщення в Україні.

46. Галузева структура та міжгалузеві зв'язки машинобудівного комплексу України

47. Основні чинники розміщення важкого машинобудування України.

48.Хімічний комплекс України,його структура і особливості розміщення.

49. Територіальна організація лісопромислового комплексу в Україні.

50.Агропромисловий комплекс, його стуктура і особливості розміщення в Україні.

51.Харчова промисловість України, особливості її розміщення.

52. Комплекс галузей легкої промисловості, особливості його розміщення в Україні.

53. Будівельний комплекс, його структура і особливості розміщення в Україні.

54. Транспортний комплекс та його вплив на розвиток регіонів України

55. Екологічні проблеми регіонів України.

56.Вугільна промисловість України, розміщення і регіональна структура.

57.Сучасний адміністративно територіальний поділ України.

58.Поняття демографічної кризи чинники та наслідки.

59.Нафтова промисловість України. Розміщення та регіональна структура.

60.Розміщення та використання нерудних корисних копалин в Україні.

61.Загальна характеристика металургійного комплексу України та його територіальна структура.

62.Соціально-економічна сутність районування та його схеми.

63.Характеристика і особливості поши-рення в Україні основних видів горючих корисних копалин.

64. Відмінності соціально-економічного розвитку регіонів України.

65. Соціально-економічні проблеми регіону.

66. Місце регіонів у формуванні експортного потенціалу України.

67. Сутність господарського комплексу, шляхи та наслідки його розвитку.

68. Сутність поняття «галузь господарства», її види.

69. Сутність, види та значення торгівлі в структурі господарства країни.

70. Торговельний потенціал регіонів України та фактори його формування.

71. Види доступності в рамках тер. торг. систем.

72. Концепція стійкого роз-ку: сутність, значення і принципи.

73. Типи ек. районів та їхні цільові функції.

74. Регіональні особливості демографічної ситуації в України.

75. Регіональні особливості міграційних процесів в України.

76. Місце і роль Донецького економічного району в економіці України.

77. Основні напрями соціально-економічного розвитку Донецького економічного району.

78. Природно- ресурсний потенціал Придніпровського економічного району та його оцінка.

79. Галузева і територіальна структура Придніпровського економічного району.

80. Демографічний потенціал Східного економічного району та його оцінка.

81. Основні напрями соціально-економічного розвитку Східного економічного району.

82. Місце і роль Центрального економічного району в економіці України.

83.Виробничий потенціал Центрального економічного району та його оцінка.

84.Природно-ресурсний потенціал Поліського економ. району та його оцінка.

85.Основні напрями соц.-економ. розвитку Поліського економ району.

86.Галузева і територіальна структура Подільського економ району.

87.Демографічний потенціал Подільського економ району та його оцінка.

88.Місце і роль Карпатського економ. району в економіці України.

89.Виробничий потенціал Карпатського екон району.

90. Природно-ресурсний потенціал Карпатського економічного району.

91. Основні напрями соц.-економ. розвитку Причорноморського економ. району.

92. Галузева і терит. структура Причор-норм екон. району.

93.Екологічні проблеми Причорноморського економ. району та шляхи їх вирішення.

94.Екологічні проблеми Карпатського економ. району та шляхи їх вирішення.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.33.139 (0.007 с.)