НОВОКАХОВСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ТЕХНІКУММы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

НОВОКАХОВСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ТЕХНІКУМ 

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ЕКОНОМІЧНОГО ЦИКЛУ

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

ПРАКТИЧНОЇ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ

«Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності»

 

 

Для студентів спеціальності :

5.03050901 «Бухгалтерський облік»

 

 

Рекомендовано до друку методичною радою

Новокаховського приладобудівного технікуму

Протокол № 1 від 31.08.2012.

 

Рекомендовано до друку методичним об’єднанням

викладачів економічного циклу

Протокол № 1 від 26 09.2012 р.

 

 

Нова Каховка


Методичні вказівки щодо виконання індивідуальних завдань практичної та самостійної роботи з дисципліни «Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності»

для студентів спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік».

/ Укладач: Л.О.Волковська .– Нова Каховка: НКПТ, 2012. - 29с.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ПРАКТИЧНОЇ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛІК І АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

 

 

для студентів спеціальності:

5.03050901 «Бухгалтерський облік»

 

Укладач: Волковська Любов Олександрівна,

викладач економічних дисциплін, викладач вищої категорії

Відповідальний Мичло Жаннета Віталіївна,

редактор заступник директора з науково -

методичної роботи, викладач вищої категорії

Технічний Чурсинова Лариса Геннадіївна,

редактор викладач економічних дисциплін, викладач

вищої категорії

Рецензент Улубаєва Валентина Михайлівна, голова циклової комісії економічного напрямку, викладач вищої категорії

 

 

За редакцією укладача

Надруковано з оригінал-макета замовника

 

Підписано до друку 22.02.12 р. Формат 60х90/16.

Папір офсетний. Умовн.друк. арк. 0,9. Гарнітура Times.

Спосіб друку – ризографія. Тираж 2 прим. Замовлення № 1

 

Лабораторія організаційно-видавничої діяльності

НКПТ

74900, м. Нова Каховка, пр.Перемоги, 11

Тел (05549) 7-70-70, тел/факс (05549) 7-83-20


Індивідуальні завдання

Для практичної роботи

З дисципліни

« Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності»

№ п/п Назва практичної роботи Кількість годин
1. ПР № 1 « Облік купівлі іноземної валюти»
2. ПР № 2 «Облік продажу іноземної валюти»
3. ПР № 3 « Облік купівлі - продажу іноземної валюти в обмінному пункті »
4. ПР № 4 «Основні форми розрахунків в практиці міжнародної торгівлі»
5. ПР № 5 «Облік імпортних операцій»
6. ПР № 6 «Облік експортних операцій»
7. ПР № 7 « Облік розрахунків з підзвітними особами за відрядженням за кордон »
  Разом:

Методичні вказівки до виконання практичної роботи

1. Практична робота виконується на листах формату А4.

2. Варіант роботи визначається цифрою шифру студента в журналі

успішності;

3. В таблиці аркуша А4 потрібно розбірливо написати:

- прізвище, ім’я, по-батькові студента та викладача;

- вказати навчальну групу;

- вказати варіант виконаної роботи,

- поставити свій підпис і дату виконання роботи.

4. Робота повинна бути виконана ручкою синього або чорного кольору,

акуратно й розбірливо.

5. Робота виконується відповідно до методичних вказівок, рекомендованих

на аудиторному занятті.

6. На першій сторінці роботи повинна бути чітко вказана тема та мета

практичної роботи.

7. Умови завдання повинні бути переписані на лист формату А4 повністю.

8. Рішення повинні супроводжуватися короткими, але достатньо

обґрунтованими поясненнями та висновками.

9. Кожна сторінка практичної роботи нумерується в нижньому куті аркуша.

10. Робота має бути написана чітким, розбірливим почерком, грамотно і охайно.

11.Робота повинна бути надана на перевірку в установлений термін.

12. Студенти, які мають не зараховані практичні роботи, до заліку не

допускаються.

Індивідуальні завдання до практичної роботи № 1

З дисципліни « Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності»

Тема « Облік купівлі іноземної валюти»

Задача 1

ТзОВ „Марія” 20-го лютого ц.р. подало до АКБ „Аваль” заяву на купівлю Кдол. США за договірним курсом А грн./дол. США. При цьому комісійна винагорода банку за проведення операції складає 2 %, Курс НБУ на дату придбання валюти – А1 грн./дол. США.

Необхідно :

1. Скласти Журнал реєстрації господарських операцій ТзОВ „Марія” за лютий ц.р.

Визначити операційну курсову різницю.

3. Відобразити у складі фінансових результатів витрати підприємства.

Варіант К ( дол.США) А (грн./дол. США) А1 (грн./дол. США)
8,05 8,06
8,02 8,04
8,04 8,07
8,6 8,7
8,3 8,4
8,12 8,13
8,01 8,03
8,02 8,05
8,04 8,09
8,06 8,07
8,95 8,0
8,04 8,07
8,07 8,08
8,4 8,5
8,2 8,4
8,1 8,6
8,04 8,06
8,07 8,08
8,09 8,10
8,04 8,05
8,2 8,3
8,4 8,6
8,01 8,06
8,02 8,04
8,09 8,11
8,07 8,09
8,08 8,10
8,09 8,12
8,01 8,05
8,06 8,9

Індивідуальні завдання до практичної роботи № 2

З дисципліни « Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності»

Тема « Облік продажу іноземної валюти»

Задача 1

24-го лютого ц.р. на транзитний валютний рахунок ТзОВ „Поліс” надійшла експортна виручка в сумі В дол. США. 25-го лютого ц.р. 50 % виручки було реалізовано на валютному ринку, а залишок зарахований на поточний валютний рахунок. Комісійна нагорода в розмірі 1% від суми угоди: а) сплачується банку з поточного рахунку

б) утримується банком з виручки

Курси валюти на дати здійснення операції :

Дата Курс НБУ,грн./дол. США Курс ВР , грн../дол. США
24.02 К К1
25.02 Р Р1

Необхідно :

1. Скласти Журнал реєстрації господарських операцій ТзОВ „Поліс” за лютий ц.р.

2. Записати кореспонденцію рахунків;

3. Визначити курсову різницю по валютному рахунку на дату розподілу виручки.

4. Відобразити у складі фінансових результатів: а) виручку від реалізації продукції;

б)собівартість реалізованої продукції; в) дохід від курсових різниць.

Варіант В К К1 Р Р1
10 000 8,05 8,06 8,04 8,06
15 000 8,02 8,04 8,07 8,08
11 000 8,04 8,07 8,09 8,10
12 000 8,6 8,7 8,04 8,05
13 000 8,3 8,4 8,2 8,3
15 000 8,12 8,13 8,4 8,6
18 000 8,01 8,03 8,01 8,06
19 000 8,02 8,05 8,02 8,04
17 000 8,04 8,09 8,09 8,11
20 000 8,06 8,07 8,07 8,09
30 000 8,95 8,0 8,08 8,10
50 000 8,04 8,07 8,09 8,12
60 000 8,07 8,08 8,01 8,05
70 000 8,4 8,5 8,06 8,9
80 000 8,2 8,4 8,05 8,06
110 000 8,1 8,6 8,02 8,04
170 000 8,04 8,06 8,04 8,07
16 000 8,07 8,08 8,6 8,7
18 000 8,09 8,10 8,3 8,4
19 000 8,04 8,05 8,12 8,13
18 000 8,2 8,3 8,01 8,03
11 000 8,4 8,6 8,02 8,05
12 000 8,01 8,06 8,04 8,09
13 000 8,02 8,04 8,06 8,07
14 000 8,09 8,11 8,95 8,0
10 500 8,07 8,09 8,04 8,07
10 800 8,08 8,10 8,07 8,08
8,09 8,12 8,4 8,5
10 000 8,01 8,05 8,2 8,4
18 000 8,06 8,9 8,1 8,6

Індивідуальні завдання до практичної роботи № 3

З дисципліни « Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності»

Тема « Облік купівлі - продажу іноземної валюти в обмінному пункті»

Задача 1

ТзОВ „Орбіта” уклало з АКБ „Надра” агентську угоду на відкриття пункту обміну іноземної валюти. Товариство придбало патент вартістю П грн. Та 1 березня ц.р. розпочало свою роботу. На початку операційного дня до пункту обміну надійшли кошти від уповноваженого банку : Ггрн.; Ддол. США, Є євро. Протягом дня обмінним пунктом було придбано Адол. США та Бєвро., а також продано А1дол. США та Б1 євро.

В кінці дня залишок коштів було повернуто до банку.

Необхідно :

1. Скласти журнал реєстрації господарських операцій ТзОВ „Орбіта” за березень ц.р.

2. Записати кореспонденцію рахунків;

3. Визначити фінансовий результат купівлі - продажу іноземної валюти в обмінному пункті.

4. Визначити суми коштів ( по кожному виду валюти), які потрібно повернути до банку.

Курси валют на 1 березня ц.р.

Види валют Курс НБУ Курс купівлі Курс продажу
Долари США 8.5 8.6 8.7
Євро 12..5 12.6 12.7

 

Варіант П(грн.) Г(грн.) Д(дол.США) Є(євро) А(дол.США) Б(євро) А1(дол.США) Б1(євро)

Індивідуальні завдання до практичної роботи № 4

З дисципліни « Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності»

Тема «Основні форми розрахунків в практиці міжнародної торгівлі»

Задача 1

ТОВ “Мегаполіс” 2-го серпня ц.р. повідомило фірму “Рондо” (німецького контрагента) про готовність відвантажити продукцію.

10 серпня ц.р. на ТОВ “Мегаполіс” надійшло повідомлення від обслуговуючого банку про відкриття на його користь акредитиву в сумі А євро.

11 серпня ц.р. продукція , собівартість якої склала С грн. була відвантажена на експорт.19 серпня до обслуговуючого банку були надані документи: ВМД, транспортна накладна. 20 серпня на валютний рахунок надійшла виручка.

Комісійні банку за виконання умов акредитиву склали 1 % від суми виручки.

Курс НБУ на: 11.08 - К1грн./євро; 20.08 – К 2 грн./євро .

Необхідно: 1.Скласти журнал реєстрації господарських операцій,

2.Відобразити у складі фінансових результатів:

- курсову різницю; - адміністративні витрати.

Варіант А (євро) С (грн..) К1 (грн./євро) К 2 (грн./євро)
10 000 63 000 12,75 12,85
10 000 12,05 12,06
15 000 12,02 12,04
11 000 12,04 12,07
12 000 12,6 12,7
13 000 12,3 12,4
15 000 12,12 12,13
18 000 12,01 12,03
19 000 12,02 12,05
17 000 12,04 12,09
20 000 12,06 12,07
30 000 12,95 12,0
50 000 12,04 12,07
60 000 12,07 12,08
70 000 12,4 12,5
80 000 12,2 12,4
110 000 12,1 12,6
170 000 12,04 12,06
16 000 12,07 12,08
18 000 12,09 12,10
19 000 12,04 12,05
18 000 12,2 12,3
11 000 12,4 12,6
12 000 12,01 12,06
13 000 12,02 12,04
14 000 12,09 12,11
10 500 12,07 12,09
10 800 12,08 12,10
12,09 12,12
10 000 12,01 12,05

Індивідуальні завдання до практичної роботи № 5

З дисципліни « Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності»Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.97.64 (0.012 с.)