про придбання літературного сценарію 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

про придбання літературного сценаріюДокументального фільму

“ДНІПРОВСЬКА БАЛАДА”

Та передачу авторських прав

На створення і використання фільму

м. Київ “05” квітня 2012 р.

 

Державне підприємство «Українська студія хронікально-документальних фільмів», що в подальшому іменується “Студія”, яка діє на підставі Статуту, в особі Директора Шевчук Наталії Анатоліївни, з однієї сторони та громадянин України МУЖУК Леонід Петрович, іменований в подальшому “Автор”, з другої сторони згідно з положеннями Закону України “Про авторське право та суміжні права” уклали Договір про таке:

 

Предмет договору

 

1.1. Автор передає, а Студія набуває літературний сценарій (дикторський текст) для створення за ним документального фільму “ДНІПРОВСЬКА БАЛАДА” (надалі Фільм) в обсязі 52 хвилини.

1.2. Виключне право на використання вказаного у пункті 1.1. літературного сценарію для створення за ним Фільму та рекламування Фільму Автор передає Студії за умови, коли літературний сценарій матиме позитивне проходження Конкурсного відбору кінопроектів для формування Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів. Лише у випадку, коли Студія не створить Фільм за вказаним сценарієм упродовж 5 років із дня його набуття, Автор має право передати літературний сценарій третім особам для створення за ним фільму.

1.3. Автор передає, а Студія набуває виключні майнові права на використання створеного Фільму вцілому на весь термін охорони прав автора аудіовізуального твору, визначений чинним законодавством, в обсягах, вказаних у пункті 3 дійсного Договору.

1.4. Автор згоден з тим, що передані ним за дійсним Договором права, Студія передає Державному агенству України з питань кіно (далі за текстом – “Власник прав”).

1.5. Передачу майнових прав Автора, набутих за цим Договором, Студія здійснює на підставі окремого договору з Власником прав на Фільм без отримання на це додаткової згоди Автора. Умови договору не повинні погіршувати становище Автора, визначеного дійсним Договором.

1.6. Автор передає Студії літературний сценарій у п’яти примірниках українською мовою упродовж _5_ днів з моменту підписання сторонами цього Договору.

 

Термін дії договору

2.1. Дійсний Договір набуває чинності із дати його підписання обома сторонами і діє до моменту закінчення дії авторського права на Фільм, відповідно до чинного законодавства України.

Перелік майнових прав, що передаються

 

3.1. У відповідності із пунктом 1.2. дійсного Договору Стідія набуває від Автора виключні права на використання літературного сценарію для створення за ним Фільму і реклами Фільму.

3.2. У відповідності із пунктом 1.3. дійсного Договору Студія набуває від Автора виключне право на використання Фільму на території всієї земної кулі в будь-якій формі і будь-яким способом, а також виключне право дозволяти або забороняти:

- відтворення Фільму на будь-яких видах носіїв;

- дублювання і субтитрування Фільму;

- тиражування носіїв Фільму;

- розповсюдження Фільму шляхом продажу, передачі в прокат, дарування та інших способів відчуження;

- публічний показ, демонстрування Фільму, як на платній, так і безоплатній основі, в тому числі на фестивалях, конкурсах теле- і кіноринках;

- передачу Фільму в ефір чи по проводах, необмежену кількість разів та будь-яке повторне публічне сповіщення в ефірі та по проводах, якщо воно здійснюється іншою організацією;

- внесення у відеоряд Фільму певних змін, пов’язаних з особливостями того чи іншого виду використання Фільму (накладання логотипу телеканалу);

- демонстрування уривків Фільму (при дотриманні особистих прав Автора, встановлених ст.13 Закону України “Про авторське право і суміжні права”), а також тиражування всіх фотографій, всіх звукових і мовних елементів Фільму з метою використання всіма аудіовізуальними засобами, зокрема на дисках;

- виготовляти та уступати право на виготовлення копій Фільму будь-якими мовами.

 

Умови оплати

 

4.1. За створення літературного сценарію та його використання Студія виплачує Автору гонорар в сумі 7160 ( сім тисяч сто шістдесят ) гривень у такому порядку:

- 50% після запуску Фільму у виробництво;

- 50% після прийняття готового Фільму Агенством (Власником прав).

Розрахунки на перші 50% проводяться під час підготовчого періоду, на останні 50% після підписання приймально-здавальних актів Студією та Агенством (Власником прав).

4.1.1. За передачу виключних майнових прав на використання літературного сценарію Студія сплачує Автору авторську винагороду у сумі 360 (триста шістдесят) гривень розрахунки проводяться після запуску Фільму у виробництво одноразовою виплатою 100%.

4.1.2 За передачу майнових прав на Фільм та його використання після прийняття готового Фільму Студія сплачує Автору авторську винагороду у сумі 716 ( сімсот шістнадцять ) гривень одноразовою виплатою.

4.2. Упродовж строку дії дійсного Договору розмір авторської винагороди та порядок її виплати можуть бути змінені, у зв’язку із змінами у законодавстві України, яке визначатиме нові розміри авторської винагороди та порядок її виплати.

4.3. Якщо в процесі постановки Фільму за придбаним сценарієм обсяг картини (кількість частин) виявиться без додаткової роботи Автора збільшеним проти числа частин літературного сценарію, винагорода, що встановлена цим Договором, збільшенню не підлягає.

 

Права та обов’язки сторін

 

5.1. Автор зобов’язаний допрацювати та уточнити дикторський текст та текст написів при монтажі та озвучанні Фільму відповідно до зауважень Студії, що не становитиме жодних підстав для ствердження про порушення особистих немайнових прав Автора.

5.2. Якщо допрацьований Автором дикторський текст і текст написів не будуть прийняті Студією, а також у випадку відмови чи ухилення Автора від доопрацьовування дикторського тексту чи тексту написів, останні 50% передбачені в першому і другому абзацах пункту 4.1. цього Договору не виплачуються. У таких випадках Студія має право запросити іншого автора для виконання цієї роботи.

5.3. Переданий студії літературний сценарій повинен відповідати обумовленому п. 1.1. Договору обсягу Фільму, мати драматургічно опрацьований сюжет і давати чітке уявлення про зоровий ряд майбутнього фільму.

5.4. Автор не має права використовувати літературний сценарій для створення за ним інших аудіовізуальних творів, якщо на протязі 5 років із дня передачі літературного сценарію Студії, остання за вказаним сценарієм створить Фільм.

5.5. Автор зобов’язується самостійно, без залучення Студії, вирішувати можливі претензії третіх осіб, що безпосередньо пов’язані з літературним сценарієм.

5.6. Студія зобов’язується вказати ім’я Автора в титрах аудіовізуальних творів, у всіх видах повідомлень та реклами. Умови цього положення Договору будуть входити до всіх договорів, щодо відступлення Студією переданих їй Автором прав на використання Фільму.

5.7. При використанні літературного сценарію та Фільму Студія буде дотримуватись особистих немайнових прав Автора.

5.8. Студія має право використовувати окремі частини літературного сценарію для будь-якої реклами Фільму.

 

Гарантії сторін

6.1. Автор гарантує Студії, що передані їй майнові права є вільними від будь-яких вимог, претензій чи стягнень з боку третіх осіб.

6.2. Студія гарантує, що умови Договору про передачу прав на Фільм Власнику прав не будуть погіршувати становища Автора порівняно із становищем, встановленим цим Договором і чинним законодавством.

 

 

7. Вирішення суперечок (спорів)

7.1. Всі суперечки (спори), що можуть виникнути у зв’язку із чинністю, тлумаченням та виконанням цього Договору повинні розв”язуватися шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди впродовж 30 (тридцяти) днів з дня перших переговорів, всі спірні питання вирішуються в судовому порядку за місцем знаходження Студії.

 

Інші положення

8.1. Спірні питання між Сторонами вирішуються відповідно до чинного законодавства.

8.2. Зміни та доповнення до цього Договору повинні бути внесені у письмовій формі та підписані Сторонами.

8.3. Сторона, яка не виконала, або неналежним чином виконала свої зобов’язання за цим Договором, зобов’язана відшкодувати іншій стороні всі збитки, у тому числі упущену вигоду.

8.4. Цей Договір укладений у 3-х примірниках, українською мовою, один з яких зберігається у Автора, другий на Студії, третій у Власника прав. Кожний з примірників має однакову юридичну силу.

 

 

Юридичні адреси сторін

 

СТУДІЯ АВТОР

 

Українська студія хронікально- _________________________

документальних фільмів _________________________

01133, м. Київ-133, паспорт __________________

вул. Щорса, 18 виданий __________________

__________________________

__________________________

ідент. код ________________

Підписи сторін

 

Директор студії _______________________

 

____________(Н.А.Шевчук) _______________________

м.п. (підпис)

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 136; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.169.3 (0.008 с.)