Характеристики нешунтованих амперметрів 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Характеристики нешунтованих амперметрів 

  Прилад Заводський номер Номінал IН, А Кількість поділок шкали N Клас точності Опір амперметра rA, Ом Позначен-ня системи
Амперметр еталонний              
Амперметр для шунта              
                             

 

2. Скласти електричне коло з послідовно з'єднаних джерела напруги, реостату R, еталонного амперметра Ает, досліджуваного амперметра з шунтом А і вимикача К. Після перевірки схеми викладачем або лаборантом увімкнути джерело напруги.

3. При відсутності електричного струму в колі перевірити положення стрілок обох приладів. Вони повинні відповідати нульовим поділкам шкали. У разі потреби, відрегулювати їх положення коректором (при допомозі викладача або лаборанта).

4. Увімкнути вимикач К і, регулюючи силу струму реостатом R, зробити декілька відліків на обох амперметрах. Для першого відліку необхідно встановити за еталонним амперметром таке значення сили струму, щоб стрілка була в першій третині, для другого – у середині, для третього – в останній третині шкали. Щоб уникнути грубих похибок внаслідок можливих коливань напруги у мережі живлення, відліки на обох приладах необхідно робити одночасно. Покази приладів – кількість поділок шкали амперметрів a1 і a2 при різних значеннях сил струмів занести до табл. 2.

 

Таблиця 2

Результати вимірювань та розрахунки для еталонного і шунтованого амперметрів

 

  Амперметр еталонний
Номінал Кількість Ціна Відлік Струм у Похибки
п/п ІН1 , А поділок N поділки с1, А/под a1, под колі І, А абсолютна , А відносна ЕІ, %
             
             
             

 

  Амперметр з шунтом
Номінал Кількість Ціна Відлік Струм у Похибки
п/п ІН2 , А поділок N поділки с2, А/под a2, под колі І, А абсолютна , А відносна ЕІ, %
             
             
             

 

5. Заповнити табл. 2. Для цього необхідно:

а) визначити ціну поділки для еталонного амперметра і розрахувати величини виміряних сил струмів в колі I = c1a1;

б) внести в обидві половини таблиці однакові значення N (повне число поділок шкали) та I (струм у колі);

в) визначити ціну поділки с2 шунтованого амперметра для кожного вимірювання: оскільки через обидва амперметри проходить один і той самий струм, то I=c1a1 = c2a2, звідки ; обчислити середнє значення <c2>;

г) розрахувати номінал шунтованого амперметра IН2 = c2N;

д) розрахувати похибки вимірювання для кожного з амперметрів за формулами DI = ± gзв·0.01·IН та , де gзв дорівнює класу точності приладу.

6. Визначити коефіцієнт шунтування для кожного вимірювання: . Визначити середнє значення <n>.

7. Обчислити електричний опір застосованого шунта: .

Питання для самоперевірки

 

1. Дати визначення сили струму, напруги, електрорушійної сили.

2. Записати і сформулювати закон Ома для однорідної ділянки кола.

3. Від чого залежить електричний опір провідника ?

4. Записати і сформулювати перше правило Кірхгофа.

5. Що таке шунт ? Для чого він використовується ?

6. Яким чином вмикають в електричне коло амперметр і вольтметр ? Відповідь пояснити.

7. Пояснити, якими повинні бути значення внутрішніх електричних опорів амперметра і вольтметра по відношенню до електричного опору ділянки кола.

8. Що називається номінальним значенням сили струму ?

9. Як визначити ціну поділки приладу ?

10. Пояснити, як зміняться номінал і ціна поділки амперметра, якщо електричний опір шунта збільшити (зменшити).

 

 

Список рекомендованої літератури

 

Основна література

 

1. Зачек І.Р., Кравчук І.М., Романишин Б.М., Габа В.М., Гончар Ф.М. Курс фізики: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво “Бескид Біт”, 2002. – 376 с.

2. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики. Т. 1. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. – К.: Техніка, 2006. – 532 с.

3. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики. Т. 2. Електрика і магнетизм. – К.: Техніка, 2006. – 452 с.

4. Куліш В.В., Соловйов А.М., Кузнєцова О.Я., Кулішенко В.М. Фізика для інженерних спеціальностей. Кредитно-модульна система: Навчальний посібник. Ч. 1. – К.: НАУ, 2004. – 456 с.

5. Трофимова Т.И. Курс физики: Учебное пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 1997. – 542 с.

 

Додаткова література

1. Богацька І.Г., Головко Д.Б., Маляренко А.А., Ментковський Ю.Л. Загальні основи фізики. Книга 1. Механіка. Термодинаміка та молекулярна фізика: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 1998. – 192с.

2. Савельев И.В. Курс общей физики. Т. І. Механика. Молекулярная физика. – М.: Наука, 1987. – 432 с.

3. Савельев И.В. Курс общей физики. Т. ІІ. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. – М.: Наука, 1988. – 496 с.

4. Гололобов Ю.П., Іщенко Р.М., Ісаєнко Г.Л., Карташева В.І., Малиш М.І., Охріменко Ю.А., Шатній Т.Д. Похибки вимірювання фізичних величин. Методичні вказівки для студентів денної форми навчання в рамках кредитно-модульної системи організації навчального процесу. – К.: НТУ, 2008. – 35 с.

5. ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин. Міжнародна система одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення. – К.: Держстандарт України, 1998. – 76 с.

 

 

Додатки

 

 

Таблиця 1

Основні одиниці SІ

 

Назва величини Одиниця вимірювання
Назва Позначення
міжнародне українське
Довжина метр m м
Маса кілограм kg кг
Час секунда s с
Сила електричного струму ампер A А
Термодинамічна температура кельвін K К
Кількість речовини моль mol моль
Сила світла кандела cd кд

 

Таблиця 2
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 533; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.65.63 (0.004 с.)