В. 1. Індивід та його основні види 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В. 1. Індивід та його основні видиВ. 1. Індивід та його основні види

Індивід — це характеристика людини як біологічної істоти, як представника свого роду Homo sapiens. Види діяльності, які забезпечують існування та формування людини,як особистості:1.Гра-це діяльність в умовних ситуаціях, що спрямовується на відтворення в доступній формі праці і навчання, є процесом соціолізації дитини, підготовкою її до майбутнього дорослого життя.2.Навчання- це діяльність, спрямована на засвоєння знань, вироблення навичок, вмінь, звичок. Це діяльність, яка криє в собі два моменти навчання-викладання та учіння.Викладання-цілеспрямований вид діяльності, здійснюваний педагогом, організатором педагогічного процесу.Учіння-цілеспрямоване засвоєння знань, умінь, навичок, соціального досвіду з метою наступного використання їх у практичному житті. 3.Праця -цілеспрямована діяльність людини на перетворення і освоєння природних і соціальних сил з метою задоволення потреб, внаслідок якої створюються матеріальні і духовні цінності,формується сама людина. Процес праці складається з трудової діяльності: предмета праці (над чим працюють) і знарядь праці (чим працюють).Продуктивна праця передбачає під час відтворення вже відомого внесення елементів новизни,тобто вищий ступінь мислення та якісніший результат.Творча праця -це створення нового, яке суттєво відрізняється від уже відомого або є таким,якого ще не існувало взагалі.4.Спілкування-це діяльність, яка полягає в обміні інформацією між людьми, в результаті якої створюється продукт (психічний).Наприклад,діяльність.педагога,лектора,актора,екскурсовода.та.інших.Головна особливість діяльності спілкування-те,що вона наявна у будь-якому основному виді діяльності,бо ані гра,ані навчання, ані праця не можуть реалізовуватись без обміну інформацією.

 

Ів.2.Структура.психіки:Психічні.процесидіяльн.психічн.відображ.(пізнавальні:відчуття,сприйняття,пам'ять,мислення,мова,уява,увага.емоційно-вольові-емоції,воля,почуття,настрій).Психічні стани-своєрідні тимчасові вияви психіки залежно від об’єктивних умов(стан радощі або горя,сну-неспання,бадьорість-втома).Психічні власт.-типові для конкретної людини,стійкі особлив.її психіки(спрямованість,темперамент.характер,ідеали,потреби.мотиви)Психічні утворення(знання,вміння,навички,звички).Розрізн.два ступеня пізнання:І-емпіричний,чуттєвий-відчуття,сприйняття.уявлення,увага.ІІ-логічний,раціональний-пам'ять,мислення,уява.мова.Ці процеси властиві кожній людині проте відрізн.своїми якісними характеристиками.

 

В.5. Вчинок як універсальний механізм самовідтворення буття.

Якщо нагадати основні критерії, за якими визначається вчинок, то найголовніший з них це творення нового. За цим критерієм, у його найбільш широкому розумінні, суб'єктами вчинкової активності можуть бути визнані Всесвіт, природа, дух, людство, людина.Якщо визнати прийнятим діалектичне пояснення природних процесів, в основі розгортання і розвитку яких лежать закони єдності і боротьби протилежностей, заперечення заперечення і переходу кількісних змін у якісні, то, знову ж таки у широкому розумінні, досить важко уявити собі боротьбу за життєвий простір у просторі неживого без елементів "внутрішнього обурення" надмірною протидією з одного чи іншого боку.Не існує такого стану, в якому б дія не мала вчинкового значення, зазначає В.А.Роменець У людини вона вирізняється моральним, естетичним, пізнавальним аспектом як вираженням активного ставлення до світу, людей, природи. У тварин дія також має вчинковий характер, оскільки вони не тільки визначаються середовищем, а й самі визначають, активно створюють умови свого життя".Отже, якщо розглядати вчинок у широкому розумінні цього слова, то реально прийти до висновку про нього як про універсальний механізм самовідтворення буття всього сущого. Інша річ, що на різних його рівнях вчинковість набуває різноманітних форм і змістів.Так і в історії людства діє вчинковий принцип, за яким відбувається його розвиток.Усяке ж відхилення від дотримання цього принципу є порушенням універсального закону розвитку матеріального і духовного світів у їхній єдності, що неминуче викликає гальмування процесу суспільного розвитку і може призвести людство до загибелі.

 

В.6. Характеристика процесів пам’яті.

Розрізняють такі головні процеси пам'яті:запам'ятовування, зберігання, відтворення та забування.Запам’ятовування - це утворення й закріплення тимчасових нервових зв'язків.Процес запам'ятовування - активний процес, під час якого з початковим матеріалом відбуваються певні дії.Зберігання- як процес пам'яті полягає у ступені збереження обсягу й змісту інформації впродовж тривалого часу.Забування - неоднорідний процес, він може набувати найрізноманітніших форм.Відтворення-один з головних процесів пам'ятіВідтворення матеріалу, який зберігається в довготривалій пам'яті, полягає в переході його з довготривалої пам'яті в короткотривалу.Відтворення залежить від процесів запам'я­товування і забування, але мав також свої особливості та механізми.Забування- виявляється в тому, що втрачається чіткість запам'ятованого, зменшується його обсяг, виникають помилки у відтворенні, воно стає неможливим і, нарешті, унеможливлюється впізнання.

Блок забування також можна розглядати як відносно незалежний. Забування - це згасання тимчасових нервових зв'язків, що впродовж тривалого часу не підкріплювалися. Якщо набуті знання протягом тривалого часу не використовують і не повторюють, вони поступово забуваються.Забування - процес поступовий, базується на послабленні й порушенні раніше утворених умовних зв'язків. Що менше вони закріплені, то швидше згасають і забуваються.

 

7.Воля - це психічний процес свідомої цілеспрямованості регуляції людиною своєї діяльності і поведінки з метою досягнення поставлених цілей.Воля виконує дві взаємозалежні ф-ії:активізуючи(забезпечує перехід від пізнання і переживань людини до практичної діяльності)і гальмуючу(регулює свою поведінки).Емоції-психічне відображення у формі безпосереднього пристрасного переживання життєвого смислу явищ та ситуацій,що обумовлені відношенням їх об’єктивних властивостей до потреб суб’єкта.Позитивна емоція переживається тоді коли вона є результатом відображення значимої потреби та усвідомлення своєї озброєності способами її повного задоволення.Емоції взаємопов’язані:з руховою активністю на безумовно-рефлекторному рівні,що виявл.у виразних руках обличчя,тіла,жестах;з роботою внутр..органів серця,легень шлунку.Вищим продуктом соціального,цілісного розвитку емоцій людини є почуття.Почуття-усвідомлюване переживання людиною свого відношення до того:що вона пізнає і робить,що відбувається навколо в той час,як н-ад,почуття патріотизму,боргу,відповідальності за доручену справу,виявл.в психічному житті людей як потік емоційних переживань.

 

В.1.

Психоло́гія— наука, що вивчає психічні явища (мислення, почуття, волю) та поведінку людини, пояснення якій знаходимо в цих явищах.Метод-це сукупність прийомів або операцій, які націлені на вирішення конкретної задачі.Основні пізнавальні методи психології:спостереження і самоспостереження,експеримент,психодіагностичні методи

Методи активного психологічного впливу:психологічна консультація,Психологічна корекція,психологічний тренінг,психотерапія та реабілітація.Структура: Біхевіоризм (Д. Уотсон, Е. Толмен,Б.Скінер) предметом психологічного дослідження вважає поведінку людини, яка повністю залежить від зовнішніх стимулів. Генетична психологія була представлена французькими вченими Л.Леві-Брюль,М.Гальбвахс,Ж.ПіажеПсихічний розвиток(Ж.Піаже)розумівся як процес витіснення примітивних форм біологічно обумовленої психіки психікою соціалізованою. Предметом вивчення був інтелект дитини. Ж. Піаже запропонував концепцію стадіального розвитку пізнавальної сфери. Психоаналіз (З. Фрейд,К. Хорні, К. Юнг, Е. Еріксон). Предмет дослідження — людські потреби, потяги, бажання, мотиви, емоції та статево-рольова поведінка. Засновник цього напрямку З. Фрейд розглядав психіку людини як багаторівневу, глибинним рівнем якої є несвідоме. Він вважав, що психічне життя людини повністю визначається несвідомим. Гештальтпсихологія (В.Келер,К.Левін).Представники.цього.напрямку.висунули програму вивчення психіки як цілісної внутрішньої структури-гештальта. Це первинна індивідуальна властивість психіки, що перебуває у відповідності з фізіологічними процесами мозку та зовнішнім світом. Когнітивна психологія (У.Найссер).Предмет дослідження-внутрішня організація психічних процесів:сприйняття,пам’яті,уваги, мислення.Представники цього напрямку часто вдаються до аналогії між обробкою інформації комп’ютерами та людиною.Вони наголошують на вирішальній ролі знань (результатів пізнавальної діяльності) у поведінці. Гуманістична психологія (Г. Мюррей, К. Роджерс, А. Франк, А. Маслоу, В. Роменець).Предмет дослідження-здорова творча особистість.Мета такої особистості-самоактуалізація.

 

В.16 1.Функції психіки

Психіка виконує когнітивну (пізнавальну), регулятивну, мотиваційну та комунікативну функції. Когнітивна функція виявляється в активізації всіх пізнавальних процесів при виконанні виробничого завдання. У процесі праці людина сприймає і переробляє інформацію, приймає і реалізує рішення, осмислює різні варіанти дій, використовує засвоєні знання, навички і вміння, прогнозує можливі ситуації, вдосконалює способи діяльності. Регулятивна функція психіки в процесі праці реалізується в станах оптимальної мобілізації резервних можливостей працівника, необхідному рівні його активності, концентрації і спрямуванні пізнавальних процесів та вольових зусиль на досягнення поставленої мети. Мотиваційна функція психіки пов’язана з спонуканням працівника до активності та підтримання останньої на певному рівні. Комунікативна функція психіки в процесі праці реалізується у спілкуванні працівників, яке є основою міжособистісних відносин, способом організації спільної діяльності та методом пізнання людини людиною.

 

в. 1. Індивід та його основні види

Індивід — це характеристика людини як біологічної істоти, як представника свого роду Homo sapiens. Види діяльності, які забезпечують існування та формування людини,як особистості:1.Гра-це діяльність в умовних ситуаціях, що спрямовується на відтворення в доступній формі праці і навчання, є процесом соціолізації дитини, підготовкою її до майбутнього дорослого життя.2.Навчання- це діяльність, спрямована на засвоєння знань, вироблення навичок, вмінь, звичок. Це діяльність, яка криє в собі два моменти навчання-викладання та учіння.Викладання-цілеспрямований вид діяльності, здійснюваний педагогом, організатором педагогічного процесу.Учіння-цілеспрямоване засвоєння знань, умінь, навичок, соціального досвіду з метою наступного використання їх у практичному житті. 3.Праця -цілеспрямована діяльність людини на перетворення і освоєння природних і соціальних сил з метою задоволення потреб, внаслідок якої створюються матеріальні і духовні цінності,формується сама людина. Процес праці складається з трудової діяльності: предмета праці (над чим працюють) і знарядь праці (чим працюють).Продуктивна праця передбачає під час відтворення вже відомого внесення елементів новизни,тобто вищий ступінь мислення та якісніший результат.Творча праця -це створення нового, яке суттєво відрізняється від уже відомого або є таким,якого ще не існувало взагалі.4.Спілкування-це діяльність, яка полягає в обміні інформацією між людьми, в результаті якої створюється продукт (психічний).Наприклад,діяльність.педагога,лектора,актора,екскурсовода.та.інших.Головна особливість діяльності спілкування-те,що вона наявна у будь-якому основному виді діяльності,бо ані гра,ані навчання, ані праця не можуть реалізовуватись без обміну інформацією.

 

Ів.2.Структура.психіки:Психічні.процесидіяльн.психічн.відображ.(пізнавальні:відчуття,сприйняття,пам'ять,мислення,мова,уява,увага.емоційно-вольові-емоції,воля,почуття,настрій).Психічні стани-своєрідні тимчасові вияви психіки залежно від об’єктивних умов(стан радощі або горя,сну-неспання,бадьорість-втома).Психічні власт.-типові для конкретної людини,стійкі особлив.її психіки(спрямованість,темперамент.характер,ідеали,потреби.мотиви)Психічні утворення(знання,вміння,навички,звички).Розрізн.два ступеня пізнання:І-емпіричний,чуттєвий-відчуття,сприйняття.уявлення,увага.ІІ-логічний,раціональний-пам'ять,мислення,уява.мова.Ці процеси властиві кожній людині проте відрізн.своїми якісними характеристиками.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 188; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.135.198 (0.017 с.)