Типологія сучасних політичних ідеологій.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Типологія сучасних політичних ідеологій.В історії лібералізму можна виділити такі частини:

1. Класичний лібералізм XVII-XIX ст., Що представляє собою релігійно-світський тип ідеології, де поряд з релігійними протестантськими цінностями, співіснували світські ліберально-просвітницькі цінності.

2. Новий лібералізм, або неолібералізм, також являє собою світський тип ідеології. Свого роду доповненням до неолібералізму є ліберальний неоконсерватизм, який отримав свій розвиток в США і Великобританії, в періоди перебування у влади Р. Рейгана і М. Тетчер, або просто в ідеї приватизації державної власності.

До «класикам» лібералізму відносяться Локк, Монтеск'є, Бентам та інші. Багато представників сучасної західної політичної науки відносять себе до лібералів. У XVIII в. і протягом більшої частини XIX ст. ліберали виступали головним чином як апостолів свободи. Однак розвиток виробництва, урбанізація, поява великих підприємств, нестабільність, крайності конкуренції та монополізму, а особливо наслідки Великої депресії в США і двох світових воєн поступово привели до перетворення лібералізму. Від проповіді хрестового походу проти державного втручання, лібералізм перейшов до ідей захисту слабких і попередження нестабільності економічної системи. З точки зору лібералів, держава існує лише для того, щоб захищати людину від насильства з боку інших людей або груп і розширювати рамки здійснення індивідуальної свободи. У сфері політики лібералізм виник як реакція на авторитарні режими. Ліберали прагнули обмежити права спадкової влади, встановити інститути парламентського правління, розширити коло осіб, які мають право голосу, та забезпечити гарантії громадянських свобод. В економічній області лібералізм був реакцією на втручання держави у вирішення економічних питань. Ліберали виступали за вільну конкуренцію всередині країни і свободу торгівлі між різними країнами. З їхньої точки зору, приватне підприємництво, чинне на ринку згідно з принципом конкуренції, є прямим вираженням фундаментальних економічних свобод і джерелом політичної волі. На погляд лібералів, свобода торгівлі між різними країнами служить засобом вирішення конфліктів і попереджає можливі військові зіткнення. Перші ліберали виступали за приватне підприємництво і мінімальну ступінь втручання держави. Сьогоднішні ліберали менше вірять в ринок і виступають за найширше державне втручання в економічну діяльність. Сучасний лібералізм являє собою одну з найбільш впливових у західному світі ідеологій, що втілюють тріумф її тріумф, у якої навіть не залишилося альтернативи. В даний час, починаючи з 90-х р. XX ст. лібералізм вступив у нову фазу свого розвитку. Радикальний лібералізм з негативним упередженням ставиться до держави, недооцінює державне регулювання економіки та інших неполітичних сфер діяльності, перебільшує значення ринкових механізмів у здійсненні суспільної свободи, а також міру незалежності особистості від суспільства. Практика лібералізації цін, тобто звільнення їх від державного регулювання, є характерним прикладом радикально-ліберального мислення.

 

 

У політичний ужиток термін «консервативний» ввів британський прем'єр-міністр Р. Піль, лідер партії консерваторів у 30-40-х р. XIX ст. Провідним мотивом при цьому стало прагнення «позбавити торі від ідентифікації виключно із землевласниками і об'єднання всіх, хто зацікавлений у збереженні існуючого порядку». Оформлення консерватизму як політичної ідеології прийнято пов'язувати з епохою Нового часу. Події Великої Французької революції, формування нової картини світу в добу Просвітництва стали головними каталізаторами генезису консерватизму як відповідної реакції на історичний виклик. Консервативна ідеологія базується на уявленнях непорушності традицій минулого. Вона ставить в основу цінності, перевірені століттями, з чого випливає чинити опір будь-яким інноваціям, навіть тим, які несуть в собі якісь позитивні елементи. В області економіки консерватизм передбачає абсолютизацію традиційних для даного суспільства відносин, зазвичай аграрно-патріархальних, і протистоїть ідеї вільного ринку та індустріальної модернізації. Будучи містичною ідеологією, консерватизм тяжіє до принципів національної окремішності, сильної державності в традиційних для даного суспільства формах. Історичний огляд становлення консерватизму дозволяє вченим зробити висновок, що його головна традиція випливає з взаємопов'язаних концепцій традиціоналізму, скептицизму і органицизма (органицизм - методологічна орієнтація, що одержала поширення в другій пол.XIX ст. У ній суспільство розглядається як цілісний організм, поведінка якого неразложимо на окремі елементи ).

Органицизм можна вважати ядром консерватизму. З нього випливає негативне або скептичне ставлення до теоретичного знання у сфері політики. Це тягне за собою прихильність до традицій і небажання змін. Ідеологія зазвичай виводить рекомендації щодо поліпшення існуючого стану речей виходячи з уявлень про людську природу. Консерватизм негативно ставиться до теорії. Якщо вважати ідеологію теорією в строгому сенсі слова, то консерватизм не є ідеологією. Будь-яка ідеологія включає теоретичні положення. Тому вона відрізняється від звичайних думок, переконань, принципів поведінки, політичних поглядів, ідеалів і утопій. Традиціоналізм включає кілька переконань: політика повинна спиратися на сформовані традиції; існуючі установи, інститути та види практики повинні бути збережені за будь-яких обставин; соціальні та політичні зміни (насамперед революційні) не заслуговують довіри. Інакше кажучи, консерватизм акумулює схильності більшості людей.

Неофашизм — різноманітні варіанти відтворення елементів ідеології і політичної практики фашизму, соціальну базу яких становлять маргінальні верстви населення. Стрижнем неофашистської ідеології є расизм як невід´ємна складова фашизму, яка модифікувала гітлерівський расизм, відсунувши на задній план його тезу про перевагу німців над іншими європейськими народами.

Певне забарвлення характерне для неофашизму в США. Його ідеологи висловлюють расистську ідею про “вищу” і “нижчу” раси в таких концепціях, як “перевага англосаксонської раси”, “расова війна”. Ідеологи неофашизму постійно звертаються до витоків фашистської доктрини, намагаються виступати під гаслом відродження “справжнього”, “первісного”, “чистого” фашизму, зовні відмежовуючись від його злочинів. Вони охоче підхопили теорію “нового”, “гуманізованого” фашизму французького письменника М. Бардіна, який трактує фашизм лише як психологічну схильність людей до рішучих дій, незалежно від соціальних інтересів. Твердження, що людина — хижа і зла, неофашисти використовують для виправдання воєнних злочинів фашистів. У західному суспільствознавстві функціонує навіть напрям вайоленсологія — наука про насильство. Визнаючи, що насильство стало невід´ємною частиною сучасного способу життя, ідеологи неофашизму намагаються подати його як фаталістичну тенденцію, притаманну як сучасній епосі, так і суспільству в цілому, вишукуючи аргументи в генетиці, психології, щоб довести ідею про вродженість, біогенетичну природу феномена насильства, успадковану людиною від своїх пращурів із тваринного світу, що передається з покоління в покоління через гени.

Неофашисти розглядають людину як нікчемність, яка не має самостійного значення. Цей неофашистський погляд викладено в концепції Е. Анріха. Надаючи містичного змісту положенню про спадковість духовного життя поколінь, Анріх до “народного суспільства” включає не тільки живих людей певної національності, а й численні покоління мертвих, воля яких нібито жива і спрямовує дії нащадків. Ця цілісність усіх генерацій народу, в тому числі й давно померлих, втілюється, за Е. Анріхом, у державу. Тому держава, посилаючись на “волю мертвих”, має право нав´язувати свої незаперечні рішення всім громадянам.

Неофашизм як політична течія виник у 60-х роках XX ст.; тоді ж сформувались його ідеологія та організаційні структури. З 70-х років ці організації проводять загальні зльоти. 80—90-ті роки позначені активними спробами неофашистів координувати свої дії в міжнародному масштабі. Неофашистські організації діють в усіх країнах Європи, Америки, більшості країн Азії, в Австралії та країнах Африки. Резиденція світового координаційного неофашистського центру — Всесвітнього союзу нацистів — знаходиться у США. Людство вже виробило потужні політичні та правові важелі для боротьби з насиллям, тому неофашизм як реакційна та ідеологічна течія приречений на поразку.

Як ідеологія анархізм справив суттєвий вплив на розвиток робітничого руху в середині та другій половині XIX ст. На відміну від марксизму, анархізм відкидав ідею держави диктатури пролетаріату, проте, на противагу йому, головну надію в зміні суспільного ладу покладав не на революційний рух усього пролетаріату на чолі з комуністичною партією, а на індивідуальний терор. Особливе місце в соціалістичному напрямі політичної та правової думки посідає анархізм - ідеологія, яка вже у своїй назві стверджує власну суть - бездержавний лад. Для прихильників цього напряму, так само як і для прихильників лібералізму, найвищою цінністю є свобода, проте така свобода розуміється анархізмом засадничо інакше, ніж лібералізмом. Ця свобода базується на суспільній рівності, яка можлива тільки - і це, власне, робить анархізм напрямом соціалістичної думки - за раціонально сформованого справедливого суспільного ладу, за який необхідно боротися всіма допустимими засобами. Це лад, що базується на вільних зв'язках виробників, який не потребує держави, так само як не потребує і релігії. Своєрідним гаслом анархізму є: "Ані Бога, ані пана".

Анархізм проповідуває звільнення суспільства і кожної окремої особи через ліквідацію у процесі анархістської революції державної організації. Анархісти, незалежно від напряму, до якого вони належать, беззастережно сприймають ідею, що засадничим злом, яке деформує суспільство, нормальні суспільні відносини, є держава. Існування держави породжує класову боротьбу, конкурентну боротьбу між окремими особистостями, в результаті чого збагачуються одні і злидарюють інші. Корені анархізму його творці вбачали в додержавній формі існування суспільства, ідеології деяких релігійних сект періоду Середньовіччя і Реформації, а також в окремих аспектах теорії природничого права та договірної теорії XVII та XVIII ст.

Як ідеологія анархізм справив суттєвий вплив на розвиток робітничого руху в середині та другій половині XIX ст. На відміну від марксизму, анархізм відкидав ідею держави диктатури пролетаріату, проте, на противагу йому, головну надію в зміні суспільного ладу покладав не на революційний рух усього пролетаріату на чолі з комуністичною партією, а на індивідуальний терор. Жертвами анархізму стало чимало політичних та державних діячів, зокрема німецький кайзер Вільгельм I, італійський король Гумберт, президент США Мак-Кінлі.

Ідея ліквідації держави в анархізмі тісно пов'язана з поняттям абсолютної свободи особи. На переконання анархістів, саме існування держави виключає можливість існування свободи індивіда, тому для її забезпечення необхідно знищити державу. Тому, на відміну від марксистів, анархісти вважали необхідним найперше знищити цілком і повністю державу, а вже наслідком цього буде ліквідація капіталу, приватної власності тощо.

Отже, якщо марксисти стверджували, що у процесі соціалістичної революції на зміну буржуазній державі прийде держава диктатури пролетаріату, то анархісти заявляли, що у процесі анархістської революції буде знищено буржуазну державу без заміни її будь-якою іншою формою держави. Щодо ставлення до права власності, то в анархізмі можна виділити три головні напрями: анархоіндивідуалізм, основоположником якого був Прудон, анархоколективізм М. Бакуніна та анархокомунізм П. Кропоткіна.

 

 

49. Концепція “політичного поля” П.Бурдьє. Специфіка інституціоналізації політичного поля в сучасній Україні.

П'єр Бурдьє - представник французької школи соціально-політичної думки, автор концепції соціального і політичного поля. Для позначення діючого фактора П. Бурдьє використовує поняття агента, яке не рівнозначно традиційних понять суб'єкта та індивіда. Воно відображає об'єктивне, цілеспрямоване, але несвідоме здійснення людьми соціальної діяльності, спрямоване на збереження або зміна займаного положення в соціальному просторі, а саме позиції і позиції в символічному класі. Поле - це історично автономізована сфера соціального життя, яка поступово набула властиві тільки їй і відмінні від інших полів соціальні відносини, цілі і ресурси. Воно характеризується специфічними механізмами капіталізації властивих йому легітимних засобів, функціонує за принципом ринку і являє собою простір певного виду гри. Політичне поле являє собою автономний універсум, простір гри, функціонуючої за правилами відповідності специфічним інтересам його агентів і логіці самої гри. Це місце, де в конкурентній боротьбі між агентами народжується політична продукція: проблеми, програми, аналізи, концепції, коментарі, події. Специфіка політичного поля полягає в тому, що воно прагнути організуватися між двома полюсами, в ньому завжди є домінуючі і домінованих агенти; воно детерміновано економічними і культурними чинниками. Оскільки політичне поле зазначено нерівномірним розподілом ресурсів, отже, нерівномірним співвідношенням сил між домінуючими і домінованих в ньому агентами, воно є полем сил. Одночасно політичне поле виступає полем боротьби, де агенти стикаються між собою для збереження або зміни даного співвідношення сил. Політична боротьба в інтерпретації П. Бурдьє являє собою форму боротьби за «символічну владу направляти погляди і віру, пророкувати і наказувати, вселяти знання і визнання, що невіддільне від боротьби за владу над« органами державної влади »(державної адміністрації)» Держава є завершення процесу концентрації різних видів капіталу: фізичного примусу або коштів насильства (армія, поліція), економічного, культурного чи, точніше, інформаційного, символічного - концентрації, яка сама по собі робить з держави власника певного роду метакапітала, що дає владу над іншими видами капіталів і над їх власниками .Внаслідок того, що політичне поле є місцем конкурентної боротьби за владу, яка здійснюється за допомогою монополії на право виступати і діяти від імені не бере участь в процесі політичного виробництва групи, воно характеризується специфічним виглядом капіталізації властивих йому легітимних засобів. Політичний капітал є формоюсимволічного капіталу, кредитом, заснованим на вірі та визнання, об'єктивної зв'язку з реальністю і авторитетом його носія. Видами політичного капіталу виступають особистий і делегований капітал. Особистий капітал, який заснований на факті «бути відомим» і «особисто визнаним», а також певному наборі специфічних якостей, які виступають запорукою необхідної репутації, часто буває результатом реконверсії капіталу популярності, накопиченого в інших областях, зокрема, професійних. Він зникає разом з його носієм - людиною. Делегований капітал є результатом обмеженого і тимчасового перенесення капіталу, що належить інституції та контрольованого нею. Як правило, у парламентських демократіях такою інституцією виступає політична партія. Вразливою стороною теорії політичного поля П. Бурдьє є майже повна відсутність уявлень про процеси політичного управління, яке добре проглядається в системній теорії, сильною - багаторівнева диференціація громадян на декількох полях і по декількох змінним.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.173.209 (0.014 с.)