Тема 13. Сутність, структура та закономірності розвитку світового господарства 
";


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 13. Сутність, структура та закономірності розвитку світового господарства1. Основні форми міжнародних економічних відносин. Міжнародний поділ праці і його чинники. Спеціалізація країн.

2. Міжнародна торгівля. Теорії міжнародної торгівлі і торгова політика. Протекціонізм та вільна торгівля.

3. Зовнішня торгівля України. Міжнародні організації з питань регулювання зовнішньої торгівлі.

4. США і Японія випускають два товари: продукти харчування та автомобілі. Обидві країни роблять однаково добре по одному авто на місяць. Щодо продуктів харчування ситуація інша: американський фермер виробляє 2 т продуктів харчування на місяць, а японський - лише одну. Визначити, яка країна у виробництві цих продуктів володіє порівняльною перевагою.

Тема 14. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ

1. Характеристика чинників, які впливають на формування валютного курсу.

2. Форми міжнародних валютно-фінансових відносин.

3. Валютний ринок і валютна політика.

4. Міжнародні кредитні відносини та міжнародні фінансові організації.

 

 

Методи навчання

- пояснювально-ілюстративний;

- репродуктивний;

- проблемного викладання;

- евристичний;

- дослідницький.

 

Методи контролю

З навчальної дисципліни «Економічна теорія» передбачено:

- для денної форми навчання – залік.


11. Розподіл балів, які отримують студенти:

Розподіл балів за різними формами контролю для дисциплін, з яких навчальним планом передбачено два модульних контролі протягом семестру

Модуль 1 (М1) Модуль 2 (М2) ЕКЗАМЕН (Е)
Поточний контроль 1 (ПК1) модульний контроль (МК1) Поточний контроль 2 (ПК2) модульний контроль (МК2)
Аудиторна робота Самостійна робота Індивідуальна робота Аудиторна робота Самостійна робота Індивідуальна робота
≤30 ≤15 ≤15 ≤30 ≤15 ≤15
≤60 ≤40 ≤60 ≤40
М1=ПК1+МК1≤100 М2 = ПК2 +МК2≤ 100
Підсумкова оцінка (П)= М12 ≤100
 
Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену(П) = ПК1+ПК2 +Е≤100 ≤40
 
                     

 

Критерії оцінювання

Критерії оцінювання аудиторної роботи

студентівна семінарських та практичних заняттях

БАЛИ ПОЯСНЕННЯ
  Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєніу повному обсязі;на високому рівнісформовані необхідні практичні навички та вміння; всінавчальні завдання, передбачені планом заняття, виконанів повному обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики.
  Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєніу повному обсязі;в основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; всіпередбачені планом заняття навчальні завдання виконанів повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважноґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики.
  Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками.
  Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєнічастково, прогалини у знаннях не носять істотногохарактеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; більшість навчальних завданьвиконано, деякі з виконаних завдань містять істотніпомилки,які потребуютьподальшого усунення.
  Студент не готовий до заняття,не знає більшої частини програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань.
  Відсутність на занятті

 

12.2. Критерії оцінювання самостійної роботи

студентів

 

Загальна кількість балів, що отримуються студентом за виконання самостійної роботи оцінюється в межах 15 балів.

Критерії оцінювання індивідуальної роботи

студентів

Загальна кількість балів, що отримуються студентом за виконання самостійної роботи оцінюється в межах 15 балів в залежності від форми виконання та підготовки самостійної роботи, зокрема:

1. Підготовка доповіді за темою, передбаченою програмою курсу та узгодженою з викладачем – до 5 балів.

2. Складання таблиць та схем за проблематикою тем, що входять до модулю – до 5 балів.

3. Підготовка конкурсної наукової роботи з проблематики навчального курсу – до 15 балів (наукова робота передбачає поглиблене вивчення проблематики курсу).

4. Підготовка наукової фахової статті з проблематики навчального курсу та її видання – до 15 балів (наукова стаття передбачає поглиблене вивчення проблематики курсу).

5. Підготовка доповіді на наукову конференцію, семінар, круглий стіл тощо з проблематики навчального курсу та її видання – до 15 балів.

6. Підготовка доповіді на засідання наукового гуртка кафедри з проблематики навчального курсу та її друк – до 15 балів.

7. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення чинного вітчизняного законодавства – до 15 балів.

8. Аналітичний огляд авторефератів дисертацій, монографій (окремих їх розділів, підрозділів тощо), присвяченим проблемам, визначеним у межах тематики навчальних занять, доповіді за ними та відповіді на питання – до 10 балів.

9. Підготовка документів, що складаються у практичній діяльності фахівців при застосуванні норм права у сфері господарських правовідносин – до 5 балів.

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової роботи, практики для заліку
90-100 А Відмінно     зараховано
83-89 В добре
75-82 С
68-74 D задовільно
60-67 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Питання для підготовки до підсумкового контролю

 

1. Предмет економічної теорії.

2. Методологія економічної науки.

3. Функції економічної теорії.

4. Основні етапи розвитку, напрями та школи економічної теорії.

5. Економічні категорії, закони, принципи та моделі.

6. Економічне зростання: суть, види, фактори. Соціально-економічні наслідки економічного зростання.

7. Потреби як рушійні сили економічного розвитку. Види потреб.

8. Економічні ресурси та їх види.

9. Вибір альтернативних можливостей використання ресурсів. Крива

виробничих можливостей.

10. Правоохоронні економічні потреби.

11. Суть та структура національної економіки.

12. Поняття та основні риси економічної системи.

13. Економічна система та її компоненти.

14. Класифікація економічних систем.

15. Національні моделі в рамках типових економічних систем.

16. Власність і економічна система.

17. Реформування власності в Україні.

18. Принципи організації ринкової економіки.

19. Сучасні моделі ринкової економіки.

20. Суть адміністративно-командної економіки та її неспроможність.

21. Способи переходу до ринкової системи.

22. Перехідна (трансформаційна)економіка як система.

23. Економіка України на шляху до ринку.

24. Натуральна форма суспільного виробництва, умови її виникнення.

25. Товарна форма виробництва, її основні риси.

26. Товар – основний елемент товарного господарства.

27. Еволюція товарного виробництва, його характеристика у сучасних умовах.

28. Суть та функції грошей.

29. Грошові системи та їх типи.

30. Суть, види та функції ринку.

31. Структура сучасного ринку.

32. Поняття ринкової інфраструктури. Основні елементи інфраструктури ринку.

33. Формування ринкової інфраструктури в Україні.

34. Попит та його визначники. Закон попиту. Крива попиту.

35. Пропозиція та її визначники. Закон пропозиції. Крива пропозиції.

36. Рівновага попиту та пропозиції. Механізм їх взаємодії. Ціна рівноваги.

37. Недоліки ринкового механізму.

38. Конкуренція та її роль в ринковій економіці.

39. Домогосподарство в економічній системі суспільства.

40. Фірма – економічний суб’єкт ринкової економіки.

41. Підприємництво, його суть та принципи організації. Основні види підприємницької діяльності.

42. Організаційно-правові форми підприємництва.

43. Внутрішнє та зовнішнє середовище фірми (підприємства).

44. Управління підприємством в умовах ринку.

45. Економічні суб'єкти в умовах ринкової трансформації економіки України.

46. Витрати виробництва та їх класифікація в ринковій економіці.

47. Витрати фірми у коротко- та довгостроковому періодах, їх криві.

48. Закон спадної віддачі. Закон ефекту масштабу.

49. Суть і види виторгу фірми.

50. Прибуток: суть і види.

51. Еволюція ролі держави в економіці.

52. Економічні функції держави в ринковій економіці.

53. Форми та методи державного регулювання економіки.

54. Державні фінансів, їх структура та роль у соціально-економічному розвитку.

55. Державний бюджет і його структура.

56. Концепція формування державного бюджету. Бюджетний дефіцит.

57. Державний борг та його види.

58. Ланки державних фінансів.

59. Видатки державного бюджету та їх класифікація.

60. Характеристика державних цільових фондів.

61. Фіскальна політика та її основні знаряддя.

62. Податкова система та принципи її організації.

63. Податки та їх види. Крива Лафера.

64. Суть монетарної політики. Попит на гроші і пропозиція грошей.

65. Основні знаряддя монетарної політики.

66. Суть, види та функції сучасних грошей.

67. Механізм функціонування грошового ринку.

68. Банки та банківська діяльність. Основні види банківських операцій.

69. Особливості макроекономічної політики в Україні.

70. Поняття національної економіки та її ознаки.

71. Методологія та способи розрахунку ВВП. Номінальний та реальний ВВП.

72. Методи обчислення ВВП.

73. Система національних рахунків та методологічні принципи її побудови.

74. Поняття макроекономічного аналізу.

75. Сукупний попит та сукупна пропозиція. Умови економічної рівноваги.

76. Споживання і заощадження та їх функції.

77. Інвестиції, їх види.

78. Ринок праці та механізм його функціонування.

79. Попит на працю. Пропозиція грошей.

80. Економічна природа заробітної плати. Організація оплати праці в Україні.

81. Економічна нерівність та державна політика розподілу доходів.

82. Державні інструменти соціального захисту населення.

83. Циклічні коливання ринкової економіки та їх причини.

84. Зайнятість населення. Безробіття та його види.

85. Суть, види та соціально-економічні наслідки інфляції. Антиінфляційна політика держави.

86. Основні моделі макроекономічного регулювання національної економіки.

87. Поняття світового господарства та етапи його розвитку.

88. Міжнародна торгівля та її особливості на сучасному етапі.

89. Основні форми міжнародних економічних відносин.

90. Зміст та структура світової валютної системи.

91. Валютний ринок і валютна політика.

92. Валютний курс: суть, види. Характеристика чинників, які впливають наформування валютного курсу.

93.Поняття економічної глобалізації світу.

94.Об’єктивні основи та необхідність зовнішньоекономічних зв’язків.

95.Експортно-імпортний потенціал України.

96.Проблеми інтеграції економіки України у світове господарство.

 
Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 274; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.160.97 (0.008 с.)