Тема8. Сучасна національна економіка. Основні макроекономічні показники 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема8. Сучасна національна економіка. Основні макроекономічні показникиСемінарське заняття № 8– 0 год.

План

 

1. Поняття валового внутрішнього продукту. Методологія обчислення валового внутрішнього продукту.

2. Методи обчислення валового внутрішнього продукту.

3. Інші показники обсягу національного виробництва.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:

Національнаекономіка, ефективністьсуспільноговиробництва, сукупнийсуспільний продукт, проміжний продукт, валовийнаціональний продукт, валовийвнутрішній продукт, чистийнаціональний продукт, національний доход, тіньоваекономіка.

Рекомендована література до Теми 8:(1.1.,1.3.1.,1.3.7.,1.4.1., 2.3.,2.5.,2.6.,1.3.8.,2.1.,2.4.,3.6.,3.10., 5.1.,5.5.,6.2.,6.4.,6.6.,6.7.)

ТЕМА 9. МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ: СУКУПНИЙ ПОПИТ І СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ

Семінарське заняття № 9– 1 год.

План

1. Поняття макроекономічного аналізу.

2. Сукупний попит та фактори, що його визначають.

3. Сукупна пропозиція: класична та кейнсіанська моделі.

4. Споживання і заощадження, їх функції.

5. Інвестиції їх види та детермінанти.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:

Макроекономічні пропорції національного ринку, сукупний попит, сукупна пропозиція, сукупне виробництво, макроекономічна рівновага, макроекономічне регулювання, макроекономічні регулятори, ринковий механізм, господарський механізм, державне регулювання економіки.

Рекомендована література до Теми 9: (4.13.,4.8.,4.6.,4.3.,4.1.,3.8.,3.5., 3.3.,2.5.,2.4.)

ТЕМА 10. МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА

Семінарське заняття № 10– 0 год.

План

1. Фіскальна політика та її основні знаряддя. Податки та їх види. Крива Лафера.

2. Суть монетарної політики. Попит на гроші і пропозиція грошей. Знаряддя монетарної політики.

3. Політика доходів та зовнішньоекономічна політика.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:

Фіскальна політика, бюджетна політика, податки, ПДВ, акцизи, монетарна політика, облікова ставка, грошово-кредитний мультиплікатор, норма обов’язкових резервів, крива Лафера.

Рекомендована література до Теми 10:(4.13.,4.8.,4.6.,4.3.,4.1.,3.8.,3.5., 3.3.,2.5.,2.4.)

ТЕМА 11. РИНОК ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

Семінарське заняття № 11– 0 год.

План

 

1. Ринок праці, його сутність та складові елементи. Функції ринку праці.

2. Суть заробітної плати, її види та функції.

3. Ринок праці з досконалою та недосконалою конкуренцією.

4. Особливості соціальної політики та організація оплати праці в Україні.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:

Соціальна політика, заробітна плата, номінальна зарплата, реальна зарплата, почасова зарплата, відрядна зарплата, тарифна система, індекс роздрібних цін, крива Лоренца.

Рекомендована література до Теми 11:(1.1.,1.3.1.,1.3.7.,1.4.1., 2.3.,2.5.,2.6.,1.3.8.,2.1.,2.4.,3.6.,3.10., 5.1.,5.5.,6.2.,6.4.,6.6.,6.7.)

ТЕМА 12. МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ: ЦИКЛИ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ, БЕЗРОБІТТЯ, ІНФЛЯЦІЯ

Семінарське заняття № 12– 0 год.

План

1. Економічне зростання і його типи.

2. Циклічні коливання ринкової економіки та їх причини.

3. Безробіття, його типи та наслідки.

4. Інфляція: суть, види, причини і наслідки.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:

Екстенсивний тип економічного зростання, інтенсивний тип економічного зростання, цикл ділової активності, криза, депресія, пожвавлення, піднесення, безробіття, економічно активне населення, інфляція.

Рекомендована література до Теми 12:(4.13.,4.8.,4.6.,4.3.,4.1.,3.8.,3.5., 3.3.,2.5.,2.4.)

ТЕМА 13. СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Семінарське заняття № 13– 0 год.

План

 

1. Міжнародний поділ праці. Світове господарства та етапи його розвитку.

2. Міжнародна торгівля та її особливості на сучасному етапі.

3. Міжнародні валютні системи.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:

Світове господарство, міжнародний поділ праці, порівняльні переваги, міжнародні економічні відносини, міжнародна економічна інтеграція, інтернаціоналізація економіки, глобалізація економіки, глобальні проблеми людства.

Рекомендована література до Теми 13: (1.1.,1.3.1.,1.3.7.,1.4.1., 2.3.,2.5.,2.6.,1.3.8.,2.1.,2.4.,3.6.,7.,2.8.,3.10.)

ТЕМА 14. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ

Семінарське заняття № 14– 0 год.

План

1. Валюта та валютні курси.

2. Міжнародні валютно-фінансові організації та економічні об’єднання.

3. Суть та особливості регіональної економічної інтеграції.

4. Інтеграція України у світову економіку.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:

Міжнародні валютно-фінансові відносини, валюта, валютні цінності, конвертованість валюти, валютний курс, крос-курс, регіональна економічна інтеграція, зона вільної торгівлі,митний союз.

Рекомендована література до Теми 14: (1.1.,1.3.1.,1.3.7.,1.4.1., 2.3.,2.5.,2.6.,1.3.8.,2.1.,2.4.,3.6.,7.,2.8.,3.10.)

7. Завдання для самостійної роботи

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

1. Наукова парадигма і предмет науки «Економічна теорія».

2. Еволюція та зміст предмета економічної теорії.

3. Функції політичної економії.

4. Політекономія і економічна політика.

 

Рекомендована література до Теми 1: (1.1.,1.3.2.,2.1.,2.2.,2.8.,2.9.,3.1., 3.2.,3.6.,3.9.,4.5.,4.10.,4.12.)

ТЕМА 2. ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА

1. Безпосереднє виробництво та його основні фактори.

2. Виробничі можливості і потреби суспільства.

3. Закони розвитку економічних потреб.

4. Суперечності економічних інтересів.

5. Суспільне виробництво як система економічних відносин.

 

Рекомендована література до Теми 2: (1.1.,1.3.2.,2.1.2.,4.11.,4.12.,4.15., 6.4.,6.7.)

Тема 3. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА

1. Економічна система суспільства та її матеріальна основа.

2. Суспільний поділ праці та технологічний спосіб виробництва.

3. Особливості економічних відносин як форми економічної системи.

4. Типи та моделі економічних систем.

5. Сучасний стан розвитку національної економіки.

 

Рекомендована література до Теми 3:(1.1.,1.3.1.,1.3.8.,2.1.,2.4.,3.10., 5.5.,6.2.,6.4.,6.7.)

Тема 4. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

1. Особливості натуральної форми організації виробництва.

2. Особливості товарної форми організації виробництва.

3. Властивості товару та його розвиток.

4. Розвиток товарного виробництва в сучасних умовах.

5. Закони розвитку товарного виробництва.

Рекомендована література до Теми 4: (1.1.,1.3.1.,1.3.7.,1.4.1., 2.3.,2.5.,2.6.,1.3.8.,2.1.,2.4.,3.6.,3.10., 5.1.,5.5.,6.2.,6.4.,6.6.,6.7.)

Тема 5. ОСНОВИ САМОРЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

1. Ринок як форма організації суспільного виробництва.

2. Моделі ринкової організації господарства.

3. Механізм саморегулювання ринкової економіки.

4. Місце та роль держави в економіці.

 

Рекомендована література до Теми 5: (1.1.,1.3.2.,2.1.,2.2.,2.8.,2.9.,3.1., 3.2.,3.6.,3.9.,6.1.,6.2.,6.5.,4.2.,4.5.,4.6.,4.10.,4.12.)

Тема 6. ЕКОНОМІЧНІ СУБ’ЄКТИ: ДОМОГОСПОДАРСТВА, ФІРМИ ТА ДЕРЖАВА

1. Домогосподарства як суб’єкт регульованих ринкових відносин.

2. Доходи та витрати домогосподарств.

3. Сутність, функції та умови підприємництва.

4. Види підприємницької діяльності.

5. Особливості підприємницької діяльності:

- на промисловому виробництві;

- в сільському господарстві;

- в торгівлі;

- в кредитній сфері.

6. Капітал підприємства та його кругообіг.

7. Держава та її економічні функції.

8. Організаційно-правові форми підприємств.

 

Рекомендована література до Теми 6: (1.1.,1.3.1.,1.3.7.,1.4.1., 2.3.,2.5.,2.6.,1.3.8.,2.1.,2.4.,3.6.,3.10.,5.1.,5.5.,6.2.,6.4.,6.6.,6.7.)

Тема 7. ВИТРАТИ І ПРИБУТОК ФІРМИ

1. Сутність, види та джерела формування доходів.

2. Доходи від капіталу.

3. Сутність, фактори та форми заробітної плати.

4. Прибуток підприємства та механізм його формування.

5. Земельна рента.

Рекомендована література до Теми 7: (1.1.,2.1.,2.2.,3.1.,3.9.,4.5.,4.14., 6.4.)

Тема 8. СУЧАСНА НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. ОСНОВНІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

1. Національна економіка: зміст та кордони.

2. Цільова функція національної економіки та її об’єктивні основи.

3. Методи макроекономіки.

4. Кругообіг ресурсів, продуктів і доходів.

 

Рекомендована література до Теми 8:(1.1.,1.3.1.,1.3.7.,1.4.1., 2.3.,2.5.,2.6.,1.3.8.,2.1.,2.4.,3.6.,3.10., 5.1.,5.5.,6.2.,6.4.,6.6.,6.7.)

Тема 9. МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ: СУКУПНИЙ ПОПИТ І СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ

1. Макроекономічна рівновага та і зміни в ній

2. Сутність попиту, його фактори та графічне зображення. Закон попиту.

3. Еластичність попиту.

4. Сутність пропозиції, її фактори та графічне зображення. Закон пропозиції..

5. Еластичність пропозиції.

 

Рекомендована література до Теми 9: (4.13.,4.8.,4.6.,4.3.,4.1.,3.8.,3.5., 3.3.,2.5.,2.4.)

Тема 10. МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА

1. Макроекономічна політика та її види.

2. Монетарний механізм макроекономічної політики.

3. Фіскальний механізм макроекономічної політики.

4. Антиінфляційна політика.

5. Цілі та засоби макроекономічної політики.

6. Умови застосування макроекономічної політики.

Рекомендована література до Теми 10:(4.13.,4.8.,4.6.,4.3.,4.1.,3.8.,3.5., 3.3.,2.5.,2.4.)

Тема 11. РИНОК ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

1. Ринок робочої сили та зайнятість населення.

2. Форми та рівень безробіття.

3. Механізм соціального захисту безробітних.

4. Соціальна політика держави як основа підвищення добробуту громадян.

Рекомендована література до Теми 11:(1.1.,1.3.1.,1.3.7.,1.4.1., 2.3.,2.5.,2.6.,1.3.8.,2.1.,2.4.,3.6.,3.10., 5.1.,5.5.,6.2.,6.4.,6.6.,6.7.)Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 321; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.220.249.141 (0.024 с.)