Тема 12. Макроекономічна нестабільність: цикли ділової активності, безробіття, інфляція 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 12. Макроекономічна нестабільність: цикли ділової активності, безробіття, інфляція1. Циклічність як форма економічної динаміки.

2. Класифікація циклів.

3. Причини циклічних коливань.

4. Антициклічне регулювання економіки.

5. Сучасний стан зайнятості в Україні.

6. Види та наслідки інфляції.

7. Антиінфляційні заходи держави.

Рекомендована література до Теми 12:(4.13.,4.8.,4.6.,4.3.,4.1.,3.8.,3.5., 3.3.,2.5.,2.4.)

Тема 13. СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

1. Еволюція світового ринку.

2. Глобалізація світової економіки як тенденція світового розвитку.

3. Економічна інтеграція: сутність, напрями, наслідки.

4. Особливості інтеграції України до світового господарства.

5. Соціально-економічні основи розвитку міжнародної економіки.

6. Сучасний стан взаємовідносин України з ЄС.

Рекомендована література до Теми 13: (1.1.,1.3.1.,1.3.7.,1.4.1., 2.3.,2.5.,2.6.,1.3.8.,2.1.,2.4.,3.6.,7.,2.8.,3.10.)

Тема 14. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ

1. Елементи міжнародної валютної системи.

2. Валютний ринок: сучасний стан та особливості розвитку.

3. Валютна політика держави.

4. Міжнародний кредитно-фінансовий ринок.

5. Етапи розвитку міжнародної валютної системи.

6. Міжнародні організації з питань регулювання міжнародних валютно-фінансових відносин.

 

Рекомендована література до Теми 14: (1.1.,1.3.1.,1.3.7.,1.4.1., 2.3.,2.5.,2.6.,1.3.8.,2.1.,2.4.,3.6.,7.,2.8.,3.10.)


Індивідуальні завдання

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

1. Роль економічної науки в розвитку суспільства.

2. Філософія – основа політичної економії

3. Практична функція економічної теорії і її реалізація в сучасний період розвитку господарства.

4. Раціональна поведінка господарюючого суб’єкта: інтереси, цілі, обмеження у прийнятті рішень.

5. Економічна політика як спосіб реалізації економічних цілей.

ТЕМА 2. ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА

1. На основі даних таблиці побудуйте криву виробничих можливостей.

Обсяг продукції, тис. од. Виробничі альтернативи
Цивільні літаки          
Військові літаки          

Що показують точки на кривій? Як відображається на кривій закон зростання витрат? Що показує і виражає точка всередині кривої? За межами кривої? Як зміниться крива виробничих можливостей:

а) внаслідок збільшення кількості залучених ресурсів?

б) удосконалення технології виробництва?

2. На основі даних таблиці альтернативних варіантів вироб­ництва при повній зайнятості ресурсів:

 

Виробництво Альтернативи набору ресурсів
    А В С Д Е
Комп’ютери          
Телевізори          

а) побудуйте криву виробничих можливостей;

б) що означає кожна точка на цій кривій?

в) що означає точка К, яка знаходиться поза кривою (вправо від неї)?

г) що означає точка М, яка знаходиться під кривою (вліво від неї)?

Тема 3. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА

1. Національна економічна система України.

2. Потенційні джерела та фактори економічного зростання в Україні

3. Ризики та переваги економічної системи відкритого типу.

Тема 4. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

1. Особливості товарної форми виробництва в Україні.

2. Грошово-кредитна політика України.

3. Передатний механізм грошово-кредитної політики.

4. Грошовий ринок: особливості розвитку

Тема 5. ОСНОВИ САМОРЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

1. Держава як економічний суб’єкт.

2. Державне регулювання економіки: «за» і «проти».

Тема 6. ЕКОНОМІЧНІ СУБ’ЄКТИ: ДОМОГОСПОДАРСТВА, ФІРМИ ТА ДЕРЖАВА

 

1. Домогосподарство як споживач та власник ресурсів.

2. Споживання та заощадження.

3. Економічні рішення споживачів.

4. Методи та засоби господарювання підприємств.

5. Державний сектор економіки.

 

Тема 7. ВИТРАТИ І ПРИБУТОК ФІРМИ

1. Підприємством за 8 год. вироблялося 12бодиниць продукції загальною вартістю 1440 грн. У наступному місяці кількість робітників одночасно збільшилася в 2 рази, а продуктивність праці зросла у 3 рази. Як зміниться обсяг продукції, що випускається підприємством за той же проміжок часу? Як зміниться прибуток виробника, якщо ринкова ціна одиниці товару дорі­внює 15 грн. і залишається незмінною?

2. Тривалість робочого дня - 10 год., ціна одного виробу - 14 грн. Як зміниться денний виторг товаровиробника, якщо індивідуальні витрати праці на один виріб внаслідок інновацій зменшаться з 2,5 до 2 год.?

3. Індивідуальні витрати виробника на одиницю продукції внаслідок удосконалення обладнання скоротилися з 12 до 8 год. при суспільно необ­хідному робочому часі у 12 год. Як зміниться виторг товаровиробника на одиницю продукції внаслідок цих змін?

4.За 8 год. виробляється 16 одиниць продукції загальною вартістю 800 грн. Як зміниться вартість усієї продукції та одиниці товару, якщо: а) продуктив­ність праці зросте у 2 рази; б) інтенсивність праці зросте у 1,5 рази?

5. Спочатку підприємець, працюючи 8 год на день, для виготовлення 10 одиниць продукції витрачав 1,6 год. робочого часу. При цьому ціна одини­ці продукції була 8 грн., витрати на обладнання - 2 тис. грн., а зарплата підприємця - 2500 грн. Унаслідок запровадження нових технічних засобів він став виготовляти ту ж саму кількість продукції протягом 1 год. Яким чином зміняться обсяги готової продукції, що створюється протягом мі­сяця? Яким чином зміняться валовий дохід та прибуток підприємця вна­слідок технічних удосконалень, якщо за таких умов витрати на обладнання зростуть на 20 %, його зарплата - на 25, а ціна продукції - на 5 %?

Тема 8. СУЧАСНА НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. ОСНОВНІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

1.Нехай функція споживання має вигляд: С = 200 + 0,6У; І=500.

Визначте рівноважний НД та його зміни при зростанні інвестицій (І) на 100 од.

2. Визначити ВВП і ЧВП за таких умов (млрд.євро): споживчі витрати (СВ) дорівнюють 160, валові інвестиції (ВІ) – 40, державні видатки (ДВ) – 60, трансферти (Т) – 20, експорт (Е) – 14, імпорт (ІМ) – 12, амортизація (А) – 38.

3. Структура національної економіки та необхідність її вдосконалення.

Тема 9. МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ: СУКУПНИЙ ПОПИТ І СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ

1. Провести графічний аналіз попиту і пропозиції.

2. Основні проблеми макроекономічного регулювання.

3. Споживання і заощадження, їх функції.

4. Гранична схильність до споживання та гранична схильність до заощадження.

5. Інвестиції: сутність, види. Проблеми залучення інвестицій в економіку України.

6. Функцію попиту на товар задано рівнянням: QD = 6 - 0,5P; функція пропозиції товару:QS= 0,25Р. Визначити обсяг продажу і величину незадоволеного попиту, якщо ціна товару фіксована на рівні 4 грн. за одиницю. Проілюструйте графічно.

7. Нехай функція попиту на товар описується рівнянням Qd = 8 - 1,5р, а функція пропозиції Qs = 1 + 2р. Ринок знаходиться в рівновазі. Рівноважна ціна вимірюється в тисячах гривень. Визначте розмір податку на економічний прибуток фірми, якщо випускається рівноважний обсяг продукції, та відомо, що ставка податку становить 15%, а рентабельність виробництва - 20%.

8. Попит трьохіндивідів на деякийтовар А відображаютьтакіфункції:

da = 8 – p, db = 5 – 5 p, dc = 2 – 0,5 p,де di – величина попиту i -го індивіда на товар А (di ³0); p – ціна товару А (p >0).Визначити, якою буде величина ринковогопопиту, якщоціна p встановиться на рівні 3 грн.

Тема 10. МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА

1. Сутність та інструментарій фіскальної політики.

2. Державний бюджет і його структура. Дефіцит бюджету і державний борг.

3. Монетарна політика, її знаряддя.

4. Банківські резерви та створення банківських депозитів.

5. Особливості макроекономічної політики в Україні.

Тема 11. РИНОК ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

1. Економічна нерівність та державна політика розподілу доходів.

2. Державні інструменти соціального захисту населення.

3. Економічна природа заробітної плати. Види та функції заробітної плати.

4. Заробітна плата підвищилася за рік на 5%. Податки зросли на 3%. Витрати на предмети першочергового значення з причини зростання цін підвищилися на 10%. Як змінилася реальна заробітна плата?

Тема 12. МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ: ЦИКЛИ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ, БЕЗРОБІТТЯ, ІНФЛЯЦІЯ

1. Причини циклічних коливань.

2. Класифікація циклів.

3. Природній рівень безробіття. Закон Оукена.

4. Концепції зайнятості та їх еволюція.

5. Інфляція в системі макроекономічного відтворення.

6. Рівень інфляції. Інфляція попиту й інфляція витрат.

7. Інфляційний і дефляційний розрив. Взаємозв’язок інфляції та безробіття.

8. Упродовж року середній показник номінального доходу зріс на 26%, а ціни за цей же період на 15%. Як змінилася реальна заробітна плата?Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 351; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.28.0.143 (0.019 с.)