Дніпропетровський державний університет 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дніпропетровський державний університетДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

 

Кафедра господарсько-правових дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

з навчально-методичної

та наукової роботи

підполковник міліції

О.М. Обушенко

_______________ 2014

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

 

 

напрям підготовки 6.030401 «Правознавство»

для студентів 1 курсу юридичного факультету

заочної форми навчання

 

Дніпропетровськ – 2014


Робоча програма навчальної дисципліни «Економічна теорія» для студентів 1 курсу напряму підготовки 6.030401- «Правознавство». / Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2014. – 55 с.

 

РОЗРОБНИКИ:

Кахович О.О., доцент кафедри господарсько-правових дисциплін, к.н.держ.упр

 

Розглянуто на засіданні кафедри господарсько-правових дисциплін

22.08.2014, протокол №2

Рекомендовано Науково-методичною радою університету

__.__.20__, протокол №__

 

Завідуюча кафедрою господарсько-правових дисциплін

 

_______________________ (__________________)

(підпис) (ініціали та прізвище)

«_____»___________________ 20___ року

 

 

© Кахович О.О., 2014 рік

© ДДУВС, 2014 рік

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Заочна форма навчання
Кількість кредитів –2 Галузь знань 0304 –Право Вибіркова
Напрям підготовки 6.030401- «Правознавство»
Модулів – 1 Спеціальність: _______________   Рік підготовки 2014-2015
Змістових модулів – 1
Загальна кількість годин - 72 Семестр 1
Лекції – 4 год.
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 8 самостійної / індивідуальної роботи студента–64 Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр Семінарські/практичні заняття – 4 год.
Самостійна робота – 32 год.
Індивідуальна робота – 32 год.
Форма підсумкового контролю: залік

 

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:8/64

 


Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни: набуття та поглиблення знань економічної теорії, формування вмінь та навичок здійснення аналізу економічних явищ, правильного тлумачення економічного законодавства.

навчальна - сприяти становленню сучасного висококваліфікованого фахівця-юриста;

розвиваюча - формувати та розвивати економіко-правові знання студентів, уміння аналізувати правові явища на ґрунті економічних знань; виробляти навички самостійного аналізу економічних явищ, умінь застосовувати отримані знання при оцінці конкретної правової ситуації;

виховна - формувати ціннісні орієнтири студентів відповідно до ідеалів гуманізму, демократії, соціальної справедливості, по­ваги до особистості; виховувати активну громадянську позицію; сприяти усвідомленню ролі та значення юридичної діяльності в розбудові та зміцненню української дер­жави; формувати в майбутніх юристів правову свідомість та правову культуру, професійні та особисті якості.

Завдання:

- вивчення дії економічних законів у реальній господарській практиці;

- визначеннявзаємодії секторів економіки (домогосподарств, фірм (підприємств), фінансового сектора та держави);

- оволодіння універсальним інструментарієм для аналізу поведінки економічних суб’єктів у ринкових умовах;

- вміти використовувати економіко-математичні моделі для прийняття раціональних рішень, розв’язувати економічні задачі;

- навчитися оцінювати цінову політику уряду, його дії щодо подолання економічної кризи, пом’якшення інфляції, скорочення безробіття, зростання реальних доходів населення;

- навчитисязастосовувати теоретико-методологічні методи для розв’язання актуальних економічних проблем.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

1) на понятійному рівні дію економічних законів у реальній господарській практиці;

2) на фундаментальному рівні взаємодію між собою секторів економіки (домогосподарств, фірм (підприємств), фінансового сектора та держави); яким чином зміни, що відбуваються в одному із секторів, впливають на інші сектори;

3) на практично-творчому рівні – універсальний інструментарій для аналізу поведінки економічних суб’єктів у ринкових умовах.

вміти:

1) на репродуктивному рівні: використовувати інструментарій економічної політики, як важливого чинника розвитку економіки;

2) алгоритмічному рівні: використовувати економіко-математичні моделі для прийняття раціональних рішень, розв’язувати економічні задачі;

3) на евристичному рівні: свідомо і об’єктивно оцінювати цінову політику уряду, його дії щодо подолання економічної кризи, пом’якшення інфляції, скорочення безробіття, зростання реальних доходів населення;

4) на творчому рівні: застосовувати теоретико-методологічні методи для розв’язання актуальних економічних проблем.

 


Програма навчальної дисципліни

 

Тема 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

 

Роль і значення теми для діяльності працівників ОВС

Метою вивчення цієї теми є набуття початкових вмінь і навичок самостійної об’єктивної оцінки економічних явищ і процесів, правильного тлумачення ролі господарського законодавства для розвитку економіки, усвідомлення ролі та значення юридичної діяльності в розбудові та зміцненні національної економіки.

Ключові слова

Економіка, економічна політика, економічна категорія, економічний закон, суб’єктивізм, волюнтаризм, метод пізнання, меркантилізм, фізіократи, маржиналізм, монетаризм, кейнсіанство.

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми

 

Вивчення цієї теми передбачає опанування певним категорійним апаратом науки економічної теорії, суті, методів пізнання та етапів виникнення економічної теорії, дії основних економічних законів у реальній господарській практиці, принципів функціонування економічних систем і поведінки суб’єктів економіки.

Bрезультаті вивчення цієї теми студент повинен вміти використовувати інструментарій економічної теорії для свідомої і об’єктивної оцінки економічних явищ і процесів, давати правильну оцінку результатів дії економічних законів в господарському житті, усвідомити як використовувати теоретичні знання по цій темі з урахуванням специфіки правової діяльності.

Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми

1. Наказ МВС України 20.01.2004 № 55 «Про вимоги щодо оформлення документів у системі МВС».

2. Наказ МВС від 24.12.2009 № 552 „Про затвердження Порядку взаємодії при обміні інформацією між органами Міністерства внутрішніх справ України та Пенсійного фонду України щодо захисту інтересів держави при нарахуванні та сплаті внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інших платежів до Пенсійного фонду України". (Зареєстрований в Мін'юсті 30.03.2010 за № 261/17556).

3. Наказ МВС від 29.07.2010 № 347,,Про затвердження Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2010-2014 років”

 

ТЕМА 2. ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА

Роль і значення теми для діяльності працівників ОВС

Вивчення цієї теми має важливе значення для формування у студентів знань економічної суті закону зростання потреб, розуміння того, як на практиці суспільство вирішує проблему безмежних потреб та обмежених ресурсів.

Ключові слова

Потреби, економічні ресурси, фактори виробництва, капітал, праця, крива виробничих можливостей.

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми

 

B результаті вивчення цієї теми студент повинен знати сутність економічних потреб, їхню класифікацію, конкретний зміст системи правоохоронних потреб та шляхи їх задоволення.

Вивчення цієї теми передбачає вміння студента оцінювати економічну політику уряду, визначати основні напрями подальшого удосконалення економічної системи в Україні; визначати свою роль як майбутнього фахівця юриста в забезпеченні правопорядку у економічній сфері.

Перелік службових та процесуальних документів, які складаються під час вивчення теми

 

1. Торговельна угода.

 

ТЕМА 3. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА

Ключові слова

Економічна система, економічне благо, економічні потреби, економічні інтереси, продуктивні сили суспільства, праця, предмет праці, засоби праці, робоча сила, економічні відносини, власність.

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми

 

Bрезультаті вивчення цієї теми студент повинен знати сутність основних економічних категорій в межах теми, форм їх вияву, механізмів їх дії в практиці господарювання, роль економічних потреб і економічних інтересів як передумови організації і розвитку суспільного виробництва та формуванні відносин власності, сутності і структури економічної системи та суперечностей між її елементами як рушійної сили її розвитку, основних рис різних типів економічних систем, закономірностей переходу від однієї економічної системи до іншої, особливостей економічних явищ і процесів в транзитивній економіці, ролі державних структур, в тому числі OBC, в забезпеченні соціальної орієнтації розвитку національної економічної системи.

Вивчення цієї теми передбачає вміння студента на основі теоретико-методологічних засад і з урахуванням господарської практики розкривати механізм дії економічних категорій та законів будь-якій економічній системі, свідомо і об’єктивно надавати характеристику трансформаційних процесів економіки України, оцінювати економічну політику уряду, визначати основні напрями подальшого удосконалення економічної системи в Україні; визначати свою роль як майбутнього фахівця юриста в забезпеченні правопорядку у економічній сфері.

Ключові слова

Товар, натуральне виробництво, товарне виробництво, вартість, споживна вартість, мінова вартість, абстрактна праця, конкретна праця, гроші.

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми

 

Вивчення цієї теми передбачає опанування певним категорійним апаратом в межах теми, сутності, причин виникнення, умов розвитку та основних рис натурального і товарного виробництва, закономірностей їх розвитку, економічної сутності товару, різних поглядів на його вартість, законів функціонування товарного виробництва і механізму їх дії, сутності і законів обігу грошей.

Bрезультаті вивчення цієї теми студент повинен вміти охарактеризувати окремі форми суспільного виробництва, системно і об’єктивно оцінювати відносини обміну на різних етапах розвитку транзитивної економіки в Україні, економічну політику уряду щодо розвитку форми суспільного виробництва і відносин обміну, визначати основні напрями їх подальшого удосконалення, визначати свою роль як майбутнього фахівця юриста в забезпеченні правопорядку у сфері товарного виробництва і обміну.

Ключові слова

Ринок, ринковий попит, ринкова пропозиція, ринкова ціна, ринкова рівновага, ціна ринкової рівноваги, цінова еластичність попиту і пропозиції, ринкова конкуренція, чиста конкуренція, монополістична конкуренція, олігополія, монополія, антимонопольне регулювання ринку.

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми

 

Bрезультаті вивчення теми студент повинен засвоїти сутність і функції ринку як форми організації суспільного виробництва, роль суб’єктів ринкової економіки, сутність законів ринку тa механізм їх дії, характеристику різних видів ринків та складових інфраструктури ринку.

Використання цих знань передбачає уміння студента дати наукове тлумачення особливостей формування і розвитку ринку в умовах сучасної трансформації економіки України, орієнтуватись у проблемах ринкових відносин в Україні на сучасному етапі, визначати основні напрями подальшого удосконалення ринкових відносин, свою роль як майбутнього фахівця юриста в забезпеченні правопорядку у цій сфері.

Змістовий модуль 2

Ключові слова

Домогосподарство, фірма, держава, підприємство, виробничі фонди, основні фонди, оборотні фонди, фонди обігу, капітал, собівартість продукції, менеджмент, маркетинг, підприємництво, бізнес.

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми

 

Bрезультаті вивчення теми студент повинен засвоїти сутність і функції підприємства як основного суб’єкта господарювання та економічної категорії, класифікацію підприємств, види об’єднань підприємств в Україні, економічний механізм його функціонування, сутність підприємництва як специфічного виду економічної діяльності, проблеми його розвитку в Україні.

Використання цих знань передбачає уміння студента дати наукове тлумачення особливостей формування і розвитку підприємницьких структур в умовах сучасної трансформації економіки України, орієнтуватись у проблемах їх функціонування і розвитку в Україні на сучасному етапі, визначати основні напрями подальшого удосконалення діяльності цих структур, свою роль як майбутнього фахівця юриста в механізмі правового регулювання діяльності суб’єктів господарювання.

 

Ключові слова

Доход, фактори виробництва, витрати виробництва, постійні витрати виробництва, змінні витрати виробництва, середні витрати виробництва, прибуток, земельна рента, позичковий відсоток, заробітна плата, підприємницький доход.

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми

Вивчення цієї теми передбачає опанування знаннями сутності доходу як економічної категорії, джерел формування доходів та поділу їх на первинні і вторинні, особливостей економічних форм реалізації власності на фактори виробництва.

Bрезультаті вивчення цієї теми студент повинен вміти використовувати набуті теоретичні знання для свідомої і об’єктивної оцінки економічних явищ і процесів привласнення і використання факторів виробництва та привласнення, розподілу і використання доходів від них, давати правильну оцінку результатів розподілу доходів в господарському житті, усвідомити як використовувати теоретичні знання з урахуванням специфіки діяльності правоохоронних органів

Ключові слова

Національна економіка, ефективність суспільного виробництва, сукупний суспільний продукт, проміжний продукт, валовий національний продукт, валовий внутрішній продукт, чистий національний продукт, національний доход, тіньова економіка.

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми

 

Вивчення цієї теми передбачає опанування знань економічної сутності, ознак і мети національної економіки, розуміння суспільного відтворення як основи подальшого розвитку національної економіки, засвоєння показників ефективності суспільного відтворення та його чинників, процесів розподілу, перерозподілу і споживання національного доходу як способу задоволення суспільних потреб та матеріальної основи формування національного багатства.

Bрезультаті вивчення цієї теми студент повинен вміти використовувати набуті теоретичні знання для свідомої і об’єктивної оцінки процесів формування і розподілу сукупного суспільного продукту, усвідомити закономірності формування і розподілу сукупного суспільного продукту, давати правильну оцінку результатів цього розподілу, визначати деструктивні тенденції в цих процесах в національній економіці, використовувати теоретичні знання з урахуванням специфіки діяльності правоохоронних органів.

Ключові слова

Макроекономічні пропорції національного ринку, сукупний попит, сукупна пропозиція, сукупне виробництво, макроекономічна рівновага, макроекономічне регулювання, макроекономічні регулятори, ринковий механізм, господарський механізм, державне регулювання економіки.

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми

 

Вивчення цієї теми передбачає опанування знань економічної сутності, мети та об’єктів макроекономічного регулювання, закономірностей розвитку макроекономіки, основних характеристик макрорегуляторів і можливостей їх оптимального поєднання, засвоєння основних концепцій і моделей державного регулювання економіки.

Bрезультаті вивчення цієї теми студент повинен вміти використовувати набуті теоретичні знання для свідомої і об’єктивної оцінки процесів розвитку макроекономіки, ефективності різних типів макрорегуляторів, виконання макрорегуляторних функцій держави в національній економіці, визначати проблеми регулювання макроекономіки Україні, визначати роль правоохоронних органів у забезпеченні державних інтересів впроцесі реалізації державної регуляторної політики.

Ключові слова

Фіскальна політика, бюджетна політика, податки, ПДВ, акцизи, монетарна політика, облікова ставка, грошово-кредитний мультиплікатор, норма обов’язкових резервів, крива Лафера.

 

 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми

Вивчення цієї теми передбачає опанування знань сутності, мети та інструментів макроекономічної політики, основних характеристик податкової системи України і її можливостей щодо формування дохідної частини державного бюджету, засвоєння основних концепцій і моделей державного регулювання економіки.

Bрезультаті вивчення цієї теми студент повинен вміти використовувати набуті теоретичні знання для свідомої і об’єктивної оцінки ефективності макроекономічної політики країни, ефективності різних типів макрорегуляторів, визначати роль правоохоронних органів у забезпеченні державних інтересів впроцесі реалізації державної стабілізаційної політики.

Ключові слова

Соціальна політика, заробітна плата, номінальна зарплата, реальна зарплата, почасова зарплата, відрядна зарплата, тарифна система, індекс роздрібних цін, крива Лоренца.

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми

 

Вивчення цієї теми передбачає опанування знань сутності, видів та систем заробітної плати, мети та інструментів соціальної політики, основних характеристик тарифної системи України і її можливостей щодо врахування якості праці.

Bрезультаті вивчення цієї теми студент повинен вміти використовувати набуті теоретичні знання для свідомої і об’єктивної оцінки ефективності соціальної політики країни, ефективності різних типів макрорегуляторів, визначати роль правоохоронних органів у забезпеченні державних та особистих інтересів громадян в процесі реалізації державної стабілізаційної політики.

Змістовий модуль 3

 

Ключові слова

Екстенсивний тип економічного зростання, інтенсивний тип економічного зростання, цикл ділової активності, криза, депресія, пожвавлення, піднесення, безробіття, економічно активне населення, інфляція.

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми

 

Вивчення цієї теми передбачає опанування знань сутності та типів економічного зростання, фаз промислового циклу, видів безробіття та інфляції, їх соціальних наслідків.

Bрезультаті вивчення цієї теми студент повинен усвідомити домінантну роль науки у економічному розвитку України, вміти використовувати набуті теоретичні знання для свідомої і об’єктивної оцінки економічного стану країни, рівнів безробіття та інфляції, ефективності макроекономічної політики країни, ефективності антиінфляційних заходів, визначати роль правоохоронних органів у забезпеченні державних та особистих інтересів громадян в процесі реалізації державної стабілізаційної політики.

Ключові слова

Світове господарство, міжнародний поділ праці, порівняльні переваги, міжнародні економічні відносини, міжнародна економічна інтеграція, інтернаціоналізація економіки, глобалізація економіки, глобальні проблеми людства.

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми

 

B результаті вивчення цієї теми студент повинен засвоїти економічну сутність, закономірності та етапи формування і розвитку світового господарства, специфіку дії економічних законів у світовому господарстві, зміст основних форм міжнародних економічних відносин, сутність міжнародної економічної інтеграції.

Студент повинен вміти використовувати набуті теоретичні знання для свідомої і об’єктивної оцінки процесів розвитку світового господарства і входження в нього економіки України, визначати можливості і проблеми інтеграції економіки України в світове господарство та міжнародного співробітництва у розв'язанні глобальних проблем людства, визначати роль ОВС та свою роль як майбутнього фахівця юриста у забезпеченні інтересів держави взовнішньоекономічній діяльності.

 

Ключові слова

Міжнародні валютно-фінансові відносини, валюта, валютні цінності, конвертованість валюти, валютний курс, крос-курс, регіональна економічна інтеграція, зона вільної торгівлі,митний союз.

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми

 

Bрезультаті вивчення цієї теми студент повинен засвоїти економічну сутність, закономірності та етапи формування світової валютної системи, зміст основних форм регіональної та міжнародної економічної інтеграції, особливості інтеграції України в світову економіку.

Студент повинен вміти використовувати набуті теоретичні знання для свідомої і об’єктивної оцінки процесів розвитку світового господарства і входження в нього економіки України, визначати можливості і проблеми інтеграції економіки України в світове господарство та міжнародного співробітництва у розв'язанні глобальних проблем людства, визначати роль ОВС та свою роль як майбутнього фахівця юриста у забезпеченні інтересів держави взовнішньоекономічній діяльності.

 

Теми семінарських занять

План

1. Предмет економічної теорії. Еволюція уявлень про предмет економічної

теорії.

2. Основні функції економічної теорії.

3. Методологія економічної науки.

4. Економічні категорії, закони і принципи.

5. Основні етапи розвитку, напрямки та школи економічної теорії.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:

Економіка, економічна політика, економічна категорія, економічний закон, суб’єктивізм, волюнтаризм, метод пізнання, меркантилізм, фізіократи,маржиналізм, монетаризм, кейнсіанство.

Рекомендована література до Теми 1: (1.1.,1.3.2.,2.1.,2.2.,2.8.,2.9.,3.1., 3.2.,3.6.,3.9.,4.5.,4.10.,4.12.)

 

 

План

1. Потреби як рушійні сили економічного розвитку. Види потреб. Закон зростання потреб.

2. Економічні ресурси та їх види. Правоохоронні економічні потреби.

3. Вибір альтернативних можливостей використання ресурсів. Крива виробничих можливостей.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:

 

Потреби, економічніресурси,факторивиробництва, капітал, праця, крива виробничихможливостей

Рекомендована література до Теми 2:(1.1.,1.3.2.,2.1.2.,4.11.,4.12.,4.15., 6.4.,6.7.)

 

План

1. Поняття, основні риси та елементи економічної системи.

2. Класифікація економічних систем.

3. Сучасні моделі ринкової економіки.

4. Суть адміністративно-командної економіки та її неспроможність.

5. Способи переходу до ринкової системи. Економіка України в сучасних

умовах ринку.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:

Економічна система, економічне благо, економічні потреби, економічні інтереси, продуктивні сили суспільства, праця, предмет праці, засоби праці, робоча сила, економічні відносини, власність.

Рекомендована література до Теми 3:(1.1.,1.3.1.,1.3.8.,2.1.,2.4.,3.10., 5.5.,6.2.,6.4.,6.7.)

Рекомендована література до Теми 4: (1.1.,1.3.1.,1.3.7.,1.4.1., 2.3.,2.5.,2.6.,1.3.8.,2.1.,2.4.,3.6.,3.10., 5.1.,5.5.,6.2.,6.4.,6.6.,6.7.)

Рекомендована література до Теми 5: (1.1.,1.3.2.,2.1.,2.2.,2.8.,2.9.,3.1., 3.2.,3.6.,3.9.,6.1.,6.2.,6.5.,4.2.,4.5.,4.6.,4.10.,4.12.)

Рекомендована література до Теми 6: (1.1.,1.3.1.,1.3.7.,1.4.1., 2.3.,2.5.,2.6.,1.3.8.,2.1.,2.4.,3.6.,3.10.,5.1.,5.5.,6.2.,6.4.,6.6.,6.7.)

План

1. Суть витрат фірми та їх види.

2. Витрати фірми у короткостроковому та довгостроковому періодах.

3. Суть і види виторгу фірми.

4. Прибуток: сутність і види. Методи максимізації прибутку.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:

Доход, фактори виробництва, витрати виробництва, постійні витрати виробництва, змінні витрати виробництва, середні витрати виробництва, прибуток, земельна рента, позичковий відсоток, заробітна плата, підприємницький доход.

Рекомендована література до Теми 7: (1.1.,2.1.,2.2.,3.1.,3.9.,4.5.,4.14., 6.4.)

План

 

1. Поняття валового внутрішнього продукту. Методологія обчислення валового внутрішнього продукту.

2. Методи обчислення валового внутрішнього продукту.

3. Інші показники обсягу національного виробництва.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:

Національнаекономіка, ефективністьсуспільноговиробництва, сукупнийсуспільний продукт, проміжний продукт, валовийнаціональний продукт, валовийвнутрішній продукт, чистийнаціональний продукт, національний доход, тіньоваекономіка.

Рекомендована література до Теми 8:(1.1.,1.3.1.,1.3.7.,1.4.1., 2.3.,2.5.,2.6.,1.3.8.,2.1.,2.4.,3.6.,3.10., 5.1.,5.5.,6.2.,6.4.,6.6.,6.7.)

План

1. Поняття макроекономічного аналізу.

2. Сукупний попит та фактори, що його визначають.

3. Сукупна пропозиція: класична та кейнсіанська моделі.

4. Споживання і заощадження, їх функції.

5. Інвестиції їх види та детермінанти.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:

Макроекономічні пропорції національного ринку, сукупний попит, сукупна пропозиція, сукупне виробництво, макроекономічна рівновага, макроекономічне регулювання, макроекономічні регулятори, ринковий механізм, господарський механізм, державне регулювання економіки.

Рекомендована література до Теми 9: (4.13.,4.8.,4.6.,4.3.,4.1.,3.8.,3.5., 3.3.,2.5.,2.4.)

План

1. Фіскальна політика та її основні знаряддя. Податки та їх види. Крива Лафера.

2. Суть монетарної політики. Попит на гроші і пропозиція грошей. Знаряддя монетарної політики.

3. Політика доходів та зовнішньоекономічна політика.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:

Фіскальна політика, бюджетна політика, податки, ПДВ, акцизи, монетарна політика, облікова ставка, грошово-кредитний мультиплікатор, норма обов’язкових резервів, крива Лафера.

Рекомендована література до Теми 10:(4.13.,4.8.,4.6.,4.3.,4.1.,3.8.,3.5., 3.3.,2.5.,2.4.)

План

 

1. Ринок праці, його сутність та складові елементи. Функції ринку праці.

2. Суть заробітної плати, її види та функції.

3. Ринок праці з досконалою та недосконалою конкуренцією.

4. Особливості соціальної політики та організація оплати праці в Україні.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:

Соціальна політика, заробітна плата, номінальна зарплата, реальна зарплата, почасова зарплата, відрядна зарплата, тарифна система, індекс роздрібних цін, крива Лоренца.

Рекомендована література до Теми 11:(1.1.,1.3.1.,1.3.7.,1.4.1., 2.3.,2.5.,2.6.,1.3.8.,2.1.,2.4.,3.6.,3.10., 5.1.,5.5.,6.2.,6.4.,6.6.,6.7.)

План

1. Економічне зростання і його типи.

2. Циклічні коливання ринкової економіки та їх причини.

3. Безробіття, його типи та наслідки.

4. Інфляція: суть, види, причини і наслідки.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:

Екстенсивний тип економічного зростання, інтенсивний тип економічного зростання, цикл ділової активності, криза, депресія, пожвавлення, піднесення, безробіття, економічно активне населення, інфляція.

Рекомендована література до Теми 12:(4.13.,4.8.,4.6.,4.3.,4.1.,3.8.,3.5., 3.3.,2.5.,2.4.)

План

 

1. Міжнародний поділ праці. Світове господарства та етапи його розвитку.

2. Міжнародна торгівля та її особливості на сучасному етапі.

3. Міжнародні валютні системи.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:

Світове господарство, міжнародний поділ праці, порівняльні переваги, міжнародні економічні відносини, міжнародна економічна інтеграція, інтернаціоналізація економіки, глобалізація економіки, глобальні проблеми людства.

Рекомендована література до Теми 13: (1.1.,1.3.1.,1.3.7.,1.4.1., 2.3.,2.5.,2.6.,1.3.8.,2.1.,2.4.,3.6.,7.,2.8.,3.10.)

ТЕМА 14. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ

План

1. Валюта та валютні курси.

2. Міжнародні валютно-фінансові організації та економічні об’єднання.

3. Суть та особливості регіональної економічної інтеграції.

4. Інтеграція України у світову економіку.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:

Міжнародні валютно-фінансові відносини, валюта, валютні цінності, конвертованість валюти, валютний курс, крос-курс, регіональна економічна інтеграція, зона вільної торгівлі,митний союз.

Рекомендована література до Теми 14: (1.1.,1.3.1.,1.3.7.,1.4.1., 2.3.,2.5.,2.6.,1.3.8.,2.1.,2.4.,3.6.,7.,2.8.,3.10.)

7. Завдання для самостійної роботи

Рекомендована література до Теми 1: (1.1.,1.3.2.,2.1.,2.2.,2.8.,2.9.,3.1., 3.2.,3.6.,3.9.,4.5.,4.10.,4.12.)

Рекомендована література до Теми 2: (1.1.,1.3.2.,2.1.2.,4.11.,4.12.,4.15., 6.4.,6.7.)

Рекомендована література до Теми 3:(1.1.,1.3.1.,1.3.8.,2.1.,2.4.,3.10., 5.5.,6.2.,6.4.,6.7.)

Рекомендована література до Теми 4: (1.1.,1.3.1.,1.3.7.,1.4.1., 2.3.,2.5.,2.6.,1.3.8.,2.1.,2.4.,3.6.,3.10., 5.1.,5.5.,6.2.,6.4.,6.6.,6.7.)

Рекомендована література до Теми 5: (1.1.,1.3.2.,2.1.,2.2.,2.8.,2.9.,3.1., 3.2.,3.6.,3.9.,6.1.,6.2.,6.5.,4.2.,4.5.,4.6.,4.10.,4.12.)

Рекомендована література до Теми 6: (1.1.,1.3.1.,1.3.7.,1.4.1., 2.3.,2.5.,2.6.,1.3.8.,2.1.,2.4.,3.6.,3.10.,5.1.,5.5.,6.2.,6.4.,6.6.,6.7.)

Рекомендована література до Теми 7: (1.1.,2.1.,2.2.,3.1.,3.9.,4.5.,4.14., 6.4.)

Рекомендована література до Теми 8:(1.1.,1.3.1.,1.3.7.,1.4.1., 2.3.,2.5.,2.6.,1.3.8.,2.1.,2.4.,3.6.,3.10., 5.1.,5.5.,6.2.,6.4.,6.6.,6.7.)

Рекомендована література до Теми 9: (4.13.,4.8.,4.6.,4.3.,4.1.,3.8.,3.5., 3.3.,2.5.,2.4.)

Рекомендована література до Теми 10:(4.13.,4.8.,4.6.,4.3.,4.1.,3.8.,3.5., 3.3.,2.5.,2.4.)

Рекомендована література до Теми 11:(1.1.,1.3.1.,1.3.7.,1.4.1., 2.3.,2.5.,2.6.,1.3.8.,2.1.,2.4.,3.6.,3.10., 5.1.,5.5.,6.2.,6.4.,6.6.,6.7.)

Рекомендована література до Теми 12:(4.13.,4.8.,4.6.,4.3.,4.1.,3.8.,3.5., 3.3.,2.5.,2.4.)

Індивідуальні завдання

Методи навчання

- пояснювально-ілюстративний;

- репродуктивний;

- проблемного викладання;

- евристичний;

- дослідницький.

 

Методи контролю

З навчальної дисципліни «Економічна теорія» передбачено:

- для денної форми навчання – залік.


11. Розподіл балів, які отримують студенти:

Розподіл балів за різними формами контролю для дисциплін, з яких навчальним планом передбачено два модульних контролі протягом семестру

Модуль 1 (М1) Модуль 2 (М2) ЕКЗАМЕН (Е)
Поточний контроль 1 (ПК1) модульний контроль (МК1) Поточний контроль 2 (ПК2) модульний контроль (МК2)
Аудиторна робота Самостійна робота Індивідуальна робота Аудиторна робота Самостійна робота Індивідуальна робота
≤30 ≤15 ≤15 ≤30 ≤15 ≤15
≤60 ≤40 ≤60 ≤40
М1=ПК1+МК1≤100 М2 = ПК2 +МК2≤ 100
Підсумкова оцінка (П)= М12 ≤100
 
Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену(П) = ПК1+ПК2 +Е≤100 ≤40
 
                     

 

Критерії оцінювання

Питання для підготовки до підсумкового контролю

 

1. Предмет економічної теорії.

2. Методологія економічної науки.

3. Функції економічної теорії.

4. Основні етапи розвитку, напрями та школи економічної теорії.

5. Економічні категорії, закони, принципи та моделі.

6. Економічне зростання: суть, види, фактори. Соціально-економічні наслідки економічного зростання.

7. Потреби як рушійні сили економічного розвитку. Види потреб.

8. Економічні ресурси та їх види.

9. Вибір альтернативних можливостей використання ресурсів. Крива

виробничих можливостей.

10. Правоохоронні економічні потреби.

11. Суть та структура національної економіки.

12. Поняття та основні риси економічної системи.

13. Економічна система та її компоненти.

14. Класифікація економічних систем.

15. Національні моделі в рамках типових економічних систем.

16. Власність і економічна система.

17. Реформування власності в Україні.

18. Принципи організації ринкової економіки.

19. Сучасні моделі ринкової економіки.

20. Суть адміністративно-командної економіки та її неспроможність.

21. Способи переходу до ринкової системи.

22. Перехідна (трансформаційна)економіка як система.

23. Економіка України на шляху до ринку.

24. Натуральна форма суспільного виробництва, умови її виникнення.

25. Товарна форма виробництва, її основні риси.

26. Товар – основний елемент товарного господарства.

27. Еволюція товарного виробництва, його характеристика у сучасних умовах.

28. Суть та функції грошей.

29. Грошові системи та їх типи.

30. Суть, види та функції ринку.

31. Структура сучасного ринку.

32. Поняття ринкової інфраструктури. Основні елементи інфраструктури ринку.

33. Формування ринкової інфраструктури в Україні.

34. Попит та його визначники. Закон попиту. Крива попиту.

35. Пропозиція та її визначники. Закон пропозиції. Крива пропозиції.

36. Рівновага попиту та пропозиції. Механізм їх взаємодії. Ціна рівноваги.

37. Недоліки ринкового механізму.

38. Конкуренція та її роль в ринковій економіці.

39. Домогосподарство в економічній системі суспільства.

40. Фірма – економічний суб’єкт ринкової економіки.

41. Підприємництво, його суть та принципи організації. Основні види підприємницької діяльності.

42. Організаційно-правові форми підприємництва.

43. Внутрішнє та зовнішнє середовище фірми (підприємства).

44. Управління підприємством в умовах ринку.

45. Економічні суб'єкти в умовах ринкової трансформації економіки України.

46. Витрати виробництва та їх класифікація в ринковій економіці.

47. Витрати фірми у коротко- та довгостроковому періодах, їх криві.

48. Закон спадної віддачі. Закон ефекту масштабу.

49. Суть і види виторгу фірми.

50. Прибуток: суть і види.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 294; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.28.0.143 (0.273 с.)