ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІЗміст

Вступ………………………………………………………………………2

РозділI.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

1.1.Теоретичні основи банківського кредитування……….....…………………4 1.2. Кредитні відносини і їх організація одна з найважливіших складових структури суспільства………………………………………………………………6

Розділ II. АНАЛІЗ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ АППБ « АВАЛЬ»

2.1. Загальна характеристика АППБ "Аваль"……………………………………..9

2.2. Основні принципи та аналіз формування кредитного портфелю банку"Аваль"…………..………………………………………................................11 2.3. Формування процентної ставки за кредитами……………………………….13

Розділ III. ЗАХОДИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПІДВИЩЕННЮ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН

3.1.Шляхи підвищення ефективності кредитних операцій…………………...…17 3.2.Основні засади ефективності кредитних відносин та ефективність форвардного кредитування …..……………………………………………………19 3.3. Розширення сфери застосування іпотечного кредитування, як джерела збільшення прибутку……………………………..................................22

Висновок………………………………………………………………………….…25

Список використаної літератури………………………………………………......28

Додатки…………………………………………………………………………...…29

Вступ

Для покращення ситуації в економіці України потрібен новий ринковий,а не політичний, підхід до кожної ланки. Однією з таких ланок, чи не найважливішою, є банківська система, діяльність якої істотно підвищує ефективність виробництва, сприяє розвитку продуктивності суспільної праці. Банківська система України переживає не найкращі часи. Недосконалість законодавчої бази зменшує ефективність реалізації банківських операцій. Особливо це стосується кредитних операцій, а в кінцевому підсумку це впливає на стан розвитку народного господарства України через механізм кредитування.

Кредитно-банківські установи багато авторів називають "нервовими вузлами", "мозком", що задають імпульси розвитку господарства, "серцем економіки", що перекачує в народному господарстві кров особливого роду - гроші.

Чим же викликані такі високі оцінки кредитно-банківської системи?

По-перше, тим, що з допомогою кредиту банки збирають тимчасово вільні грошові капітали і доходи населення і перетворюють його із бездіючого в діючий, функціонуючий капітал.

По-друге, ця діяльність банків приносить реальну користь всім зацікавленим сторонам. Вкладники, будучи кінцевими кредиторами, отримують певний дохід, що дозволяє не лише зберегти свої кошти від інфляції, але й одержати ще певний "навар". Позичальники отримують доступ до крупного грошового капіталу на досить тривалий термін з метою реалізації своїх проектів. Банки також отримують прибуток від цих операцій, оскільки, як правило, вони видають позики під більш високі проценти в порівнянні з тими, які виплачуються за вкладами.

По-третє, здійснюючи цілеспрямований відбір майбутніх позичальників і надаючи позики лише тим з них, хто в змозі найефективніше інвестувати одержану позику і отримати найбільшу віддачу, банки стимулюють впровадження нової техніки і технології, прогресивні структурні зсуви в економіці.

Ефективне кредитування на сьогоднішній день - це одне з найважливіших та актуальних завдань банківської системи. Для кожної кредитно-фінансової установи кредитна робота є одним із провідних напрямків діяльності, адже основну частину їх доходів становлять проценти, одержані по кредитних операціях. Але ще далеко не все зроблено в реформуванні банківської системи України, її побудові з врахуванням власного та західного досвіду. Тому більш детальне вивчення процесів кредитування, видів банківського кредиту надасть змоги уникнути великих кредитних ризиків та помилок при діяльності банківської системи.

Вище зазначені проблеми та аспекти розвитку фінансово-кредитних відносин обумовили вибір теми курсового проекту.

Предметом дослідження є аналіз кредитних відносин та ефективність діяльності АПП «Аваль» в сучасній ринковій економіці.

Метою курсової роботи є оцінка ефективності кредитних відносин для банку.

Мета реалізується за допомогою вирішення наступних завдань:

-дослідження теоретичних аспектів кредитних відносин,

-викладення основних положень та принципів кредитування,

-оцінка кредитних ризиків,

-дослідження фінансового стану позичальника,

-вивчення процесу формування процентної банківської ставки.

 

 

Розділ I.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

1.1.Теоретичні основи банківського кредитування

З точки зору функцій грошей в системі товарно-грошових відносин розрізняють дві підсистеми - фінанси та кредит. Гроші в своєму історичному процесі розвитку виконують такі функції як міра вартості, засіб обігу, засіб платежу, засіб нагромадження. Гроші у функції міри вартості використовуються у всіх сферах економічного життя, таких як внутрішньо-виробничого планування, фінансування, кредитування, аналіз господарської діяльності. При виконанні грішми функції засобу платежу та засобу обігу, вони набувають реального змісту і є еквівалентом товарно-матеріальних цінностей. Відмінність товарно-кредитних відносин від товарно-грошових полягає у тому, що в першому випадку гроші використовуються у функціях засобу платежу і обігу і не залежать від руху товарів.

Кредит - це позичковий капітал банку у грошовій формі, що передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання. [8, с.847]

Інструментами монетарної політики НБУ є:

ü купівля та продаж цінних паперів на відкритому ринку;

ü відсоткова політика НБУ щодо надання кредитів комерційним банкам;

ü норми обов'язкового інвестування і ін.

НБУ також виконує такі функції як: емісія грошей, банк банків, фінансове обслуговування держави, функція нагляду і контролю за дотриманням комерційними банками законодавства.

Кредит являє собою економічні відносини між кредитором і позичальником, які виникли у зв'язку з рухом грошей від кредитора до позичальника на умовах зворотності, платності, цільового використання і

забезпеченості. Гроші у цьому випадку виступають як специфічний товар. Кредит виконує велику кількість функцій.(Таблиця 1.1)

Таблиця 1.1

ФУНКЦІЇ КРЕДИТУ

 

               
       
 
 
 

 Перерозподільна Контрольна Стимулююча Капіталізація вільних грошових доходів
Грошові ресурси через кредит перерозподіляються і спрямовуються у тимчасове користування іншим суб’єктам, не змінюючи їх первинного права власності. Рушійний мотив такого перерозподілу –отримання додаткового доходу кожним із суб’єктів кредитних відносин :кредитор отримує його у вигляді процента ,а позичальник- у вигляді прибутку на запозичені кошти. Виявляється не тільки в необхідності контролю кредитора за позичальником,а й у контолі позичальника за своєю діяльністю з тим, щоб своєчасно погасити отриманий кредит. Оскільки позичальник має повернути позичену вартість у певний строк з оплатою процента це стимулює його вкористати її так, щоб у необхідний час грошівивільнялись з обігу і пренисли дохід, достатній для погашення кредиту,сплати процентів та отримання прибтку. Полягає у трансформації завдяки кредиту грошових заощаджень юридичних та фізичних осібу вартість, що дає дохід,тобто у позичковий капітал.

 

Основним провідником кредитних відносин є банки. Вони діють одночасно в ролі покупця і продавця існуючих у суспільстві тимчасово вільних коштів. Купівля і залучення тимчасово вільних коштів визначають пасивні операції банків, а продаж та інвестування - активні операції.

Активні і пасивні операції здійснюються банком у відповідності з визначеними принципами з застосуванням тих чи інших засобів, методів, форм та іншого інструментарію. [7, с.249]

Головним видом активних операцій комерційного банку є кредитування. Воно здійснюється у відповідності з такими принципами: строковість, цільовий характер, забезпеченість та платність кредиту. Кредитні відносини між банками і клаєнтами базуються на підставі кредитних договорів, що укладаються між кредитором і позичальником тільки в письмовій формі. Кредитний договір може бути укладений як шляхом складання одного документа, так і шляхом обміну листами, підписаними стороною, яка їх надсилає.

Позичальник, що отримує кредит на витрати, які не перекриваються надходженням протягом календарного року, надає прогнозні розрахунки необхідності в короткостроковому кредиті на рік з поквартальною розбивкою.

Документи, що зберігаються у цій справі, групуються таким чином:

- матеріали з надання кредиту (кредитний договір, боргові зобов'язання, гарантійні листи тощо);

- фінансово-економічна інформація (бухгалтерські баланси, звіти про прибутки та збитки, бізнес-плани тощо);

- матеріали про кредитоспроможність позичальника (довідки, отримані від інших банків, запити, листування, звіти аудиторських фірм тощо).

Забороняється надання кредитів на:

- покриття збитків господарської діяльності позичальника;

- формування та збільшення статутного фонду комерційних банків та інших господарських товариств.

Розділ II.

Рис.2.1 Динаміка зростання статутного капіталу банку

Банк "Аваль" пропонує скористатися широкою мережею послуг, які надає клієнтам. Однією з таких послуг є "Аваль-пейдж", підключившись до якої ми зможемо отримувати інформацію про залишки по рахунках на пейджер чи мобільний телефон (SMS)

З'явилася нова унікальна можливість збереження та захисту власних коштів. Акціонерний поштово-пенсійний банк "Аваль" пропонує нову послугу: продаж фізичним особам - резидентам і нерезидентам - банківських золотих злитків 999,9 проби вагою 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500 і 1000грамів та 1 унція (31,1035 грамів).

Основні переваги операцій з банківськими металами:

- реальна можливість і найнадійніший спосіб захисту ваших коштів від інфляції

оскільки ні гривня, ні іноземна валюта не захищені від обвалів;

- банківські злитки компактні, займають мало місця та зручні для транспортування;

Зберігач АППБ надає юридичним особам усіх форм власності та фізичним особам на підставі договорів про відкриття й обслуговування рахунків у цінних паперах повний комплекс депозитних послуг:

- відкриття рахунку для обліку цінних паперів (як для корпоративних, так і для державних) клієнта, депонованих у зберігача цінних паперів;

- відповідальне збереження цінних паперів;

- облік переходу права власності на цінні папери за розповсюдженням клієнта.

Свою діяльність Зберігач АППБ "Аваль" здійснює згідно з чинним законодавством України, внутрішнім Положенням та регламентом, затвердженими Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку.

Депозити бувають з виплатою відсотків:

- щомісячно;

- в кінці строку депозиту;

- в день оформлення договору;

Таким чином, з вищенаведеного можна зробити висновок про широку розгалуженість як банківської мережі, так і банківських послуг та операцій. Тому координувати діяльність потрібно кожному працівнику, а не покладати це на плечі керівників. Лише співпраця між філіями та відділеннями приведе до бажаного результату.

 

2.2. Основні принципи та аналіз формування кредитного портфелю банку"Аваль"

Характерною особливістю функціонування комерційних банків в Україні є переважання вструктурі активнихоперацій позичкових коштів. Прицьому для банку дуже важливо стратегічно оцінити можливості формування кредитного портфеля з тим, щоб забезпечити максимальну ефективність використання залучених депозитних коштів, їх повну віддачу і зростання прибутковості роботи. Цим досягається подвійний ефект: з однієї сторони, банк отримує прибуток, який можна використати для розширеного розвитку або знову ж реінвестувати, при цьому в державний бюджет надходять кошти у вигляді податкових платежів, а з іншого боку, підприємство зацікавлене в якнайефективнішому використанні та швидкому обороті капіталу, знову ж таки, поповнюється державний бюджет і задовільняються суспільні потреби.

Формуючи кредитний портфель, банки зобов'язані підтримувати оптимальну структуру своїх активів і відповідно до економічної ситуації змінювати її або на користь позичок, або на користь інвестицій.

Для АППБ "Аваль" структура кредитного портфеля представлена у вигляді(Таблиці 2.1.)

Таблиця 2.1

Структура кредитного портфеля за класом позичальників АППБ "Аваль" в 2013році

Фінансовий стан Сума залишку заборгованості
грн. %
Стандартні 68,3
Під контролем 28,5
Субстандартні 2,1
Сумнівні 1,1
Всього:

 

При наданні позичок першокласним постачальникам з твердими гарантіями поверення вкладених коштів, банк може прийняти на себе більший ризик з інвестиційних операцій. Зворотна ситуація виникає, коли за результатами аналізу кредитного і інвестиційного ризиків банк приймає рішення про збільшення обсягів позичкових операцій. При цьому розрізняють слідуючі види банківських кредитів, як показано в (Таблиці 2.2)

Позичальник подає необхідні документи до кредитного працівника банку, який після їх розгляду проводить бесіду з клієнтом і професійну підготовку

позичальника. Детально аналізуючи всі показники діяльності підприємства,

банк надає кредит. Це зображено на прикладі агропромислового підприємства

«Оберіг»(Додаток 1)

Таблиця 2.2

Види банківського кредиту

Класифікаційна ознака Вид кредиту
Сфера використання Внутрішній
Рівень банківської системи Кредит Національного банку Кредит комерційного банку
Норма суспільного споживання Виробничий Споживчий
Характер витрат Кредит в оборотні активи Кредит в необоротні активи
Термін використання Короткостроковий Середньостроковий Довгостроковий
Ступінь майнового забезпечення Забезпечений Незабезпечений

 

 

Облікова ставка є винятково важливим інструментом монетарної політики. Вона формується на базі надання центральним банком позичок кредитним банком. такий кредит надається банкам, що зіткнулися з тимчасовими труднощами. Плата за ці кредити виступає у формі облікової ставки відсотків. Тобто, облікова ставка відіграє опосередковану функцію – визначає вартість отриманих у такий спосіб комерційними банками надлишкових резервів

Облікова процентна ставка, встановлена центробанком при отриманні кредитів комерційними банками від нього ж, дуже широко використовується у різноманітних економічних розрахунках в господарській діяльності.

Важливість облікових операцій визначається відносною незалежністю руху капіталів між країнами: підвищення процентної ставки допомагає залучити в країну незалежний капітал і зменшити дефіцит платіжного балансу; зниження ставки сприяє відпливу капіталів з країни. Обмеження руху капіталів і кредитів послаблює ефективність облікової політики і в цій області.

На формування величини процентної ставки за кредитами впливає багато факторів. Найсуттєвіші з них, це:

1) існуючий рівень інфляції;

2) розмір облікової ставки Національного банку України;

3) вартість залучених ресурсів . У зв’язку із тим, що строкові депозити є основним джерелом кредитування, плата за них не може бути нижчою від існуючого рівня інфляції;

4) обов’язкове резервування коштів на рахунку, яке зменшує обсяги коштів, залучених на видачу кредитів (на даний момент обов’язкове резервування складає 15 %;

5) створення резервів за кредитними ризиками залежно від якості кредитного портфеля, що призводить до зростання валових витрат банку;

6) внески до Фонду страхування вкладів фізичних осіб. [13, с.75]

Обов’язковою умовою використання в процесі господарської діяльності кредитів банку є своєчасність їх повернення за рахунок власних накопичень.

Після розгляду та оцінки показників діяльності підприємства, в разі, якщо вони задовольняють встановлені Правлінням банку вимоги, аналізується рівень

ефективності використання коштів.

Оцінка позичальника проводиться за даними балансу підприємства. Результати оцінки загальної структури коштів приведені в (Додатку 2 ).

Перевагами залучення для виробничої діяльності кредитів являються:

- ефект фінансового лівериджу;

- наявність зовнішнього контролю;

- можливість реструктуризації боргу;

- розподіл ризиків;

а недоліками виступають такі фактори:

- залежність від кредиторів;

- можливість втрати частини власності;

- послаблення менеджменту;

- часткове обмеження самостійності.

Але переважає все ж таки позитивна сторона, оскільки виникає мотивація для зростання ефективності використання засобів виробництва.

 

Розділ III.

Висновки

АППБ „Аваль” пропонує громадянам широкий асортимент послуг. Серед них одними з основних є кредитування, яке в сучасних умовах є рушійною силою розвитку не лише економіки України, а й інших як високо так і слабо розвинених країн.

АППБ «Аваль» пропонує громадянам України споживчі кредити з мінімальними процентними ставками и оптимальним графіком погашення. За допомогою споживчих кредитів банку клієнти зможуть придбати у кредит автомобілі, будівельні матеріали, побутову техніку та багато чого іншого.

Загальні умови кредитування громадян:

• Потенційні позичальники повинні бути резидентами України.

• Потенційні позичальники повинні мати позитивне співвідношення доходів і витрат (достатнє для здійснення виплат по кредиту та відсотках).

• Погашення кредиту відбувається згідно з умовами програми, як правило, щомісяця рівними частинами.

• Можливе дострокове повернення кредиту.

• Безкоштовне оформлення документів і оцінка застави працівниками банку.

• Для одержання кредиту у валюті необхідно оформити пластикову картку.

Переваги програми мікрокредитування АППБ «Аваль»:

• Максимально спрощена процедура оформлення кредиту, що не потребує бізнес-плану і техніко-економічного обґрунтування.

• Мінімальний термін оформлення і видачі кредиту (до 5 днів).

• Відсутність комісійних з боку банку за оформлення і видачу кредиту.

• Одержати кредит можна як у безготівковій, так і в готівковій формі.

Як зазначалося вище, стан економіки визначає для банків вкрай жорсткі умови. Проблеми ж в області кредитування, які виникають в результаті цього, поставили ряд навіть крупних. банків на межу банкрутства. Всі ці факти повинні враховуватися в стратегії банку.

Кредитна політика повинна розроблятися на основі прогнозу розвитку економіки, аналізу фінансового ринку, стану банківської системи. Реалізація цієї політики повинна забезпечувати погреби клієнтів в оборотному та інвестиційному капіталі та високодохідне розміщення коштів банку при значній мінімізації рівня кредитного ризику.

Кредитні операції комерційних банків являються дуже актуальним питанням в сучасній банківській сфері, оскільки раціональна та ефективна реалізація кредитних операцій дозволяє банку забезпечити стабільність та надійність його фінансового ринку.

На сучасному етапі банківська система України починає ефективніше працювати, про що свідчать позитивні тенденції, які намітились торік у діяльності комерційних банків. В ринковій економіці банківське кредитування набуває значної ваги у суспільному житті, тому нагальною постає проблема перед банками в ефективній розробці кредитної стратегії.

У даній курсовій роботі розглянута кредитна діяльність АППБ “Аваль” на локальному та національному рівнях, принципи, методи і цілі їх здійснення, кредитний ризик і захист від нього, ефективність впровадження факторингових операцій.

Виходячи з цього, зроблений висновок про наступне. Для здійснення ефективної роботи кожен банк розробляє та здійснює свою кредитну діяльність під впливом поточних та перспективних завдань банку та економічної кон’юктури, що зумовлюється потребами лише одного банку в царині кредитування. Але для досягнення поставлених цілей банк повинен розробити ефективну модель своєї кредитної діяльності, яка б ґрунтувалась вже на досягнутому рівні взаємовідносин банку з позичальником і поступово розроблялись ще більш удосконалені сторони цього процесу.

Кредитна діяльність необхідна комерційному банку перш за все тому, що дозволяє регулювати, управляти, раціонально організовувати взаємовідносини банку з його клієнтами, що зменшує вірогідність помилок та прийняття нераціональних рішень.

Для покращення процесу кредитування працівники кредитного відділу повинні вжити такі заходи:

1. Вивчити своїх клієнтів і систематично аналізувати їх фінансовий стан, кредитоспроможність.

2. У разі необхідності здійснювати контролінг, виїзди на підприємства.

3. Регулювати процентні ставки.

4. Слідкувати за витрачанням кредитних ресурсів.

5. Використовувати форвардне кредитування.

 

Додаток 1

Зміст

Вступ………………………………………………………………………2

РозділI.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

1.1.Теоретичні основи банківського кредитування……….....…………………4 1.2. Кредитні відносини і їх організація одна з найважливіших складових структури суспільства………………………………………………………………6

Розділ II. АНАЛІЗ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ АППБ « АВАЛЬ»

2.1. Загальна характеристика АППБ "Аваль"……………………………………..9

2.2. Основні принципи та аналіз формування кредитного портфелю банку"Аваль"…………..………………………………………................................11 2.3. Формування процентної ставки за кредитами……………………………….13

Розділ III. ЗАХОДИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПІДВИЩЕННЮ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН

3.1.Шляхи підвищення ефективності кредитних операцій…………………...…17 3.2.Основні засади ефективності кредитних відносин та ефективність форвардного кредитування …..……………………………………………………19 3.3. Розширення сфери застосування іпотечного кредитування, як джерела збільшення прибутку……………………………..................................22

Висновок………………………………………………………………………….…25

Список використаної літератури………………………………………………......28

Додатки…………………………………………………………………………...…29

Вступ

Для покращення ситуації в економіці України потрібен новий ринковий,а не політичний, підхід до кожної ланки. Однією з таких ланок, чи не найважливішою, є банківська система, діяльність якої істотно підвищує ефективність виробництва, сприяє розвитку продуктивності суспільної праці. Банківська система України переживає не найкращі часи. Недосконалість законодавчої бази зменшує ефективність реалізації банківських операцій. Особливо це стосується кредитних операцій, а в кінцевому підсумку це впливає на стан розвитку народного господарства України через механізм кредитування.

Кредитно-банківські установи багато авторів називають "нервовими вузлами", "мозком", що задають імпульси розвитку господарства, "серцем економіки", що перекачує в народному господарстві кров особливого роду - гроші.

Чим же викликані такі високі оцінки кредитно-банківської системи?

По-перше, тим, що з допомогою кредиту банки збирають тимчасово вільні грошові капітали і доходи населення і перетворюють його із бездіючого в діючий, функціонуючий капітал.

По-друге, ця діяльність банків приносить реальну користь всім зацікавленим сторонам. Вкладники, будучи кінцевими кредиторами, отримують певний дохід, що дозволяє не лише зберегти свої кошти від інфляції, але й одержати ще певний "навар". Позичальники отримують доступ до крупного грошового капіталу на досить тривалий термін з метою реалізації своїх проектів. Банки також отримують прибуток від цих операцій, оскільки, як правило, вони видають позики під більш високі проценти в порівнянні з тими, які виплачуються за вкладами.

По-третє, здійснюючи цілеспрямований відбір майбутніх позичальників і надаючи позики лише тим з них, хто в змозі найефективніше інвестувати одержану позику і отримати найбільшу віддачу, банки стимулюють впровадження нової техніки і технології, прогресивні структурні зсуви в економіці.

Ефективне кредитування на сьогоднішній день - це одне з найважливіших та актуальних завдань банківської системи. Для кожної кредитно-фінансової установи кредитна робота є одним із провідних напрямків діяльності, адже основну частину їх доходів становлять проценти, одержані по кредитних операціях. Але ще далеко не все зроблено в реформуванні банківської системи України, її побудові з врахуванням власного та західного досвіду. Тому більш детальне вивчення процесів кредитування, видів банківського кредиту надасть змоги уникнути великих кредитних ризиків та помилок при діяльності банківської системи.

Вище зазначені проблеми та аспекти розвитку фінансово-кредитних відносин обумовили вибір теми курсового проекту.

Предметом дослідження є аналіз кредитних відносин та ефективність діяльності АПП «Аваль» в сучасній ринковій економіці.

Метою курсової роботи є оцінка ефективності кредитних відносин для банку.

Мета реалізується за допомогою вирішення наступних завдань:

-дослідження теоретичних аспектів кредитних відносин,

-викладення основних положень та принципів кредитування,

-оцінка кредитних ризиків,

-дослідження фінансового стану позичальника,

-вивчення процесу формування процентної банківської ставки.

 

 

Розділ I.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

1.1.Теоретичні основи банківського кредитування

З точки зору функцій грошей в системі товарно-грошових відносин розрізняють дві підсистеми - фінанси та кредит. Гроші в своєму історичному процесі розвитку виконують такі функції як міра вартості, засіб обігу, засіб платежу, засіб нагромадження. Гроші у функції міри вартості використовуються у всіх сферах економічного життя, таких як внутрішньо-виробничого планування, фінансування, кредитування, аналіз господарської діяльності. При виконанні грішми функції засобу платежу та засобу обігу, вони набувають реального змісту і є еквівалентом товарно-матеріальних цінностей. Відмінність товарно-кредитних відносин від товарно-грошових полягає у тому, що в першому випадку гроші використовуються у функціях засобу платежу і обігу і не залежать від руху товарів.

Кредит - це позичковий капітал банку у грошовій формі, що передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання. [8, с.847]

Інструментами монетарної політики НБУ є:

ü купівля та продаж цінних паперів на відкритому ринку;

ü відсоткова політика НБУ щодо надання кредитів комерційним банкам;

ü норми обов'язкового інвестування і ін.

НБУ також виконує такі функції як: емісія грошей, банк банків, фінансове обслуговування держави, функція нагляду і контролю за дотриманням комерційними банками законодавства.

Кредит являє собою економічні відносини між кредитором і позичальником, які виникли у зв'язку з рухом грошей від кредитора до позичальника на умовах зворотності, платності, цільового використання і

забезпеченості. Гроші у цьому випадку виступають як специфічний товар. Кредит виконує велику кількість функцій.(Таблиця 1.1)

Таблиця 1.1

ФУНКЦІЇ КРЕДИТУ

 

               
       
 
 
 

 Перерозподільна Контрольна Стимулююча Капіталізація вільних грошових доходів
Грошові ресурси через кредит перерозподіляються і спрямовуються у тимчасове користування іншим суб’єктам, не змінюючи їх первинного права власності. Рушійний мотив такого перерозподілу –отримання додаткового доходу кожним із суб’єктів кредитних відносин :кредитор отримує його у вигляді процента ,а позичальник- у вигляді прибутку на запозичені кошти. Виявляється не тільки в необхідності контролю кредитора за позичальником,а й у контолі позичальника за своєю діяльністю з тим, щоб своєчасно погасити отриманий кредит. Оскільки позичальник має повернути позичену вартість у певний строк з оплатою процента це стимулює його вкористати її так, щоб у необхідний час грошівивільнялись з обігу і пренисли дохід, достатній для погашення кредиту,сплати процентів та отримання прибтку. Полягає у трансформації завдяки кредиту грошових заощаджень юридичних та фізичних осібу вартість, що дає дохід,тобто у позичковий капітал.

 

Основним провідником кредитних відносин є банки. Вони діють одночасно в ролі покупця і продавця існуючих у суспільстві тимчасово вільних коштів. Купівля і залучення тимчасово вільних коштів визначають пасивні операції банків, а продаж та інвестування - активні операції.

Активні і пасивні операції здійснюються банком у відповідності з визначеними принципами з застосуванням тих чи інших засобів, методів, форм та іншого інструментарію. [7, с.249]

Головним видом активних операцій комерційного банку є кредитування. Воно здійснюється у відповідності з такими принципами: строковість, цільовий характер, забезпеченість та платність кредиту. Кредитні відносини між банками і клаєнтами базуються на підставі кредитних договорів, що укладаються між кредитором і позичальником тільки в письмовій формі. Кредитний договір може бути укладений як шляхом складання одного документа, так і шляхом обміну листами, підписаними стороною, яка їх надсилає.

Позичальник, що отримує кредит на витрати, які не перекриваються надходженням протягом календарного року, надає прогнозні розрахунки необхідності в короткостроковому кредиті на рік з поквартальною розбивкою.

Документи, що зберігаються у цій справі, групуються таким чином:

- матеріали з надання кредиту (кредитний договір, боргові зобов'язання, гарантійні листи тощо);

- фінансово-економічна інформація (бухгалтерські баланси, звіти про прибутки та збитки, бізнес-плани тощо);

- матеріали про кредитоспроможність позичальника (довідки, отримані від інших банків, запити, листування, звіти аудиторських фірм тощо).

Забороняється надання кредитів на:

- покриття збитків господарської діяльності позичальника;

- формування та збільшення статутного фонду комерційних банків та інших господарських товариств.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.177.17 (0.026 с.)