Завдання до лабораторної роботи №1Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання до лабораторної роботи №11 Привести у звiті орiєнтовні перелiки питань рiзних видiв iнструктажiв.

2 Накреслити таблицi журналів реєстрацiї рiзних видiв iнструктажiв.

З Привести приклад інструкції на робочому мiсцi.


 

Контрольнi питання

1. Хто, в яких випадках та в яких умовах проводить вступний iнструктаж?

2. Які основнi питання розглядаються у вступному iнструктажi?

3. Хто та за якою програмою проводить первинний iнструктаж?

4. За якою програмою та в якi терміни проводиться повторний iнструктаж?

5. За яких обставин проводиться позаплановий, цiльовий iнструктаж?

6. Яка мета та механiзм проведення стажування?

 

Рекомендована література.

1. Васильчик М.В., Медвiдь М.К., Сачков Л.С. Збiрник нормативних документiв з безпеки життєдiяльностi — К.: Фенiкс, 2000. — 896 с. (с. 221-280).

2. Жидецький В.Ц, Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони працi. Навчальний посiбник. — Львiв: Афiша, 2000. —350 с (с. 53-67).

 

Лабораторна робота №2

РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛIК НЕЩАСШИХ ВИПАДКIВ

ТА ПР0ФЕСIЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

 

Мета роботи. Ознайомитись iз Положенням про розслiдування та облiк нещасних випадкiв та навчитись використовувати нормативну докумевтацiю у практичнiй діяльностi.

Загальнi вiдомостi:

Вiдповiдно до закону України “Про охорону праці” (Статгя 25) та згiдво з ДНАОП 0.00-4.03-98 власник зобов’язаний проводити розслiдування та вести облiк нещасних виладкiв, професiйних захворювань i аварiй. Порядок розслiдування, ресєтрацiї та облiку нещасних випадкiв на виробництвi регламентується “Положенням про розслiдування та облiк нещасних випадкiв, професiйних захворювань i аварiй на підприємствах, в уставовах i органiзацiях” (ДНАОП 0.00-4.03-98). Дiя цього Положення поширюється на пiдприємства, установи i органiзації усiх форм власностi, що дiють на територiї України, всiх громадян, якi є власниками цих пiдприємств, та громадян, якi виконують на цих


 

пiдприємствах роботу за трудовими угодами, проводять виробничу практику тощо.

Згiдно з Положенням розслiдуванню пiдлягають нещаснi випадки в результатi яких людина одержала травму, зокрема, i травми та тiлеснi ушкодження, заподiянi iншою особою, гострi професiйнi захворювання та гострi професiйнi отруєння, опiки та тепловi удари, обмороження, ураження електричним струмом, блискавкою та iонiзуючим випромінюванням, утоплення, травми та ушкодження отриманi внаслiдок аварiй, пожеж, стихiйних лих, контакту з тваринами, комахами тощо, що призвели до втрати працiвником працездатностi на один робочий день чи бiльше або до необхiдностi переведення його на бiльш легку роботу термiном не менше нiж на один робочий день, а також у випадку смертi працiвника на пiдприємствi.

Розслiдування нещасного випадку завершується складанням акту за формою Н-1 та облiком нещасних вiпадкiв, що сталися з працiвмиками пiд час виконання ними трудових обов’язкiв, в тому числi i таких, якi трапилися:

- в процесi дiй в iнтересах підприємства без доручення власника ( дії в iнтересах пiдприємства — це дії працiвника, які не входять в коло його прямих обов’язкiв, зокрема, надання необхiдної допомоги iншому працiвнику у підняттi та встановленнi важкого устаткування, дії щодо запобiганням аварiям, гасiння пожеж тощо);

- на робочому мiсцi на територiї пiдприємства або в iншому місцi роботи протягом робочого часу, включаючи перерви;

- протягом часу необхiдного для приведення в порядок знаряддя виробництва, засобiв захисту, одягу перед початком або пiсля закiнчення роботи, а також для особистої гiгiєни;

- під час проїзду на роботу або з роботи на транспортi пiдприємства або сторонньої організації, яка надала його згiдно з договором (заявкою), а також на власному транспортi, який використовується в iнтересах пiдприємства;

- під час надання підприємствам шефської допомоги;

- під час лiквiдації на виробничих об’єктах наслідкiв аварiй, пожеж тощо.


 

Всі нещаснi випадки, що сталися з працівниками на території підприємства або в iншому місці роботи, розслiдуються, за їх результатами складаються акти за формою Н-1 та беруться на облiк, якщо буде встановлено факт впливу на потерпiлого виробничого фактору або середовища, зокрема, під час перерви для відпочинку та харчування, під час проведення власником виробничої наради, одержання заробітної платнi, проходження медичного огляду тощо.

Не складаються акти за формою Н-1 i не беруться на облiк нещаснi випадки (за результатами розслiдування), що сталися з працiвниками:

- під час прямування на роботу або з роботи пiшки, на громадському, власному або iншому транспортному засобі, який не належить пiдприємству i не використовується в iнтересах цього пiдприємства;

- під час використання ними в особистих цiлях транспортних засобiв пiдприємства без дозволу власника, а також iнструментiв, механiзмiв, устаткування, крiм випадкiв, що сталися внаслідок несправностi цього обладнання;

- внаслiдок отруєння алкоголем, наркотичними або iншими отруйними речовинами, а також внаслiдок їх дії (асфiксiя, iнсульт, зупинка серця) за наявностi медичного висновку, якщо це не викликано застосуванням цих речовин у виробничих процесах, або порушенням безпеки щодо їх зберiгання i трамспортування, або якщо потерпiлий, перебуваючи в станi алкогольного або наркотичного сп’янiння, був вiдсторонений вiд роботи;

- пiд час скоєння злочинiв, якщо ці дії зафiксованi i на них є офіцiйний висновок суду або прокуратури;

- у разi природної смертi або самогубства за винятком випадкiв, що пiдтвердженi висновками вiдповiдних органiв.

Про кожний нещасний випадок очевидець, працiвник, який його виявив, або сам потерпiлий повинен доповiсти керiвникові робiт або iншiй посадовiй особi та надати першу необхiдну допомогу потерпiлому. В свою чергу керiвник зобов’язаний:

- термiново органiзувати надання медичної допомоги потерпiлому;


 

- повiдомити про подiю, що сталася, власника (керiвника) пiдприємства та вiдповiдну профспiлкову органiзацiю;

- зберегти до прибуття комiсiї з розслiдування обстановку на робочому мiсцi та устаткування в такому станi, в якому вони були на момент подiї (якщо це не загрожує життю i здоров’ю iнших працiвникiв i не призвело до тяжких наслiдкiв).

Власник пiдприємства, одержавши повiдомлення про нещасний випадок, своїм наказом призначає комiсiю з розслiдування у складi керiвника служби охорони працi пiдприємства, керiвника структурного пiдрозділу, представника профспiлкової органiзацiї, членом якої є потерпiлий.

Комiсiя з розслідування зобов’язана протягом трьох дiб з моменту подiї:

- обстежити мiсце нещасного випадку, опитати свiдкiв i осiб, якi причетнi до нього, та одержати пояснення потерпiлого (якщо це можливо);

- розглянути та зробити висновки про вiдповiднiсть умов працi та засобiв виробництва вимогам нормативно-технічної документацiї з експлуатацiї обладнання та нормативних актiв про охорону працi;

- встановити обставини i причини нещасного випадку, визначити вiдповiдальних осiб, якi допустили порушення нормативних актiв, а також розробити заходи по запобiганню подiбним випадкам;

- скласти акт за формою Н- 1 у п’яти примiрниках та передати його на затвердження керiвниковi пiдприємства;

- у випадку гострих професiйних захворювань або отруєнь крiм акта за формою Н-1 складається також карта облiку професiйного захворювання за встановленою формою.

Розглянутi та затвердженi власником (керiвником підприємства) протягом доби акти за формою Н-1 надсилаються упродовж трьох дiб: потерпілому або особi, яка представляє його iнтереси, керiвникові цеху або iншого структурного пiдроздiлу, де стався нещасний випадок, для вживання заходів запобiгання подiбним випадкам, державному інспекторовi з охорони працi, профспілковiй організац членом якої є потерпiлий, керівниковi служби охорони працi


 

пiдприємства. Всi нещаснi випадки, за розслідуванням яких складаються акти за формою Н-1, беруться на облiк у спецiальному журналi за встановленою формою.

Акт за формою Н-1 разом iз матерiалами розслiдування зберiгається на пiдприємствi 45 рокiв.

У разi професiйного захворювання власник органiзує розслiдування причин профзахворювання протягом десяти робочих днiв з моменту одержання повiдомлення. Комiсiя у складi представникiв: санепiдемстанцiї (голова), лiкувально-профiлактичної установи, пiдприємства, де працює хворий, профспiлкової органiзацiї, членом якої є хворий, зобов’язана: скласти програму розслiдування причин профзахворювання, розподiлити функцiї мiж членами комiсiї, розглянути необхiднiсть залучення до роботи комiсiї експертiв, за результатами розслiдування скласти акт за встановленою формою iз зазначенням заходiв запобігання розвитковi профзахворювання, нормалiзацiї умов працi, а також вiдповi дальностi пiдприємства та посадових осіб, якi порушили вiдповiднi нормативнi акти.

Нещаснi випадки з учнями i студентами пiд час трудового та професiйного навчання у навчальному закладi розслiдується i беруться на облiк згiдно “Положенню про порядок розслiдування нещаских випадкiв, що сталися пiд час навчально-виховного процесу у навчальних закладах”, що затверджене наказом Мiнiстерства освiти i науки України від 31.08.2001 р. № 616 (Додаток 2).

 

Додаток 2

Затверджено наказом Мiнiстерства освiти i науки України вiд 31.О8.2001р. № б1б

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОЗСЛIДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ЩО

СТАЛИСЯ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО IIРОЦЕСУ В НАВЧАЛЬНИХ

ЗАКЛАДАХ

Галузь застосування

Це Положення розроблено відповiдно до законiв України “Про освiту”, “Про охорону праці, Положення про порядок розслідування та ведення облiку нещасних випадкiв, професійних захворювань і аварiй на виробництвi, затвердженого постановою Кабiнету Мiністрiв України від 21 серпня 2001 р. №1094, та поширюється на вищі, про-

 

 

фесiйно-технічні, загальноосвітні, дошкiльні, позашкільні навчальнi заклади, заклади пiслядипломної освіти (далі - навчальні заклади) незалежно від форм власностi й підпо рядкування.

Положення встановлює єдиний порядок розслідування та облiку нещасних випадкiв, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспiрантами під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах на територiї України.

Положення узгоджене з ЦК профспiлки працiвникiв освіти науки, департаментом з нагляду за охороною праці Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України, Мiнiстерством охорони здоров’я України, державним комiтетом статистики України.

Нещаснi випадки, що сталися з особами, які працюють на умовах трудового договору (контракту) або залучені до працi у навчальних закладах, підлягають розслiдуванню i облiку вiдповiдно до Положення про порядок розслідування та ведення облiку нещасних випадків, професiйних захворювань і аварiй на виробництвi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2001 р. №1094.

 

Загальнi положення.

2.1. Розслiдуванню пiдлягають нещаснi випадки, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспiрантами i призвели до порушення стану здоров’я (втрати працездатностi) не менше нiж на один день згiдно з медичним висновком, а саме: раптовi порушення здоров’я, травми, у тому числi травми через нанесення тiлесних пошкоджень, нанесених iншою особою, отруєння, тепловi удари, опiки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою, ушкодження, отриманi внаслідок аварiй, пожеж, стихiйного лиха (землетруси, зсуви, повенi, урагани та iнші надзвичайнi події), контакту з тваринами тощо (далi — нещаснi випадки).

2.2. Разслідуванню пiдлягають нещаснi випадки, що сталися:

- під час проведення навчальних занять, у тому числi лекцiй, урокiв, занять з допризовної пiдготовки, лабораторних занять, спортивних, гурткових, позааудиторних, позакласних, позашкільних заходiв, iнших занять та в перервах мiж ними відповідно до навчальних, виробничих i наукових планiв;

- під час проведення позакласних, позашкiльних, позааудиторних та iнших заходiв у вихіднi, святковi та канiкулярнi днi, якщо цi заходи здiйснюються пiд безпосереднiм керiвництвом працiвника даного навчального закладу (викладача, вчителя, вихо-

 

вателя, класного керiвника, майстра виробничого навчання тощо) або особи, яка призначена наказом керiвника навчального закладу за його згодою;

- під час занять з трудового i професiйного навчання, проведення професiйних, науково-дослідних i дослiдно-конструкторських робiт, виробничої та навчальної практики, які проводяться відповідно до навчальних планів у нанчальних закладах або на дiльницях (територiях), що їм належать;

- під час перебування (відпочинку) у студентських загонах, таборах працi i відпочинку (оздоровчих), шкільних лісництвах, на навчально-дослідницьких дiлянках тощо;

- під час проведення спортивних змагань, тренувань, оздоровчих заходiв, екскурсiй, походiв, експедицiй, органiзованих навчальним закладом у встановленому порядку; під час перевезень вихованців, учнiв, студентiв, курсантiв, слухачiв, аспiрантiв до мiсця проведення заходiв i назад, а також у разі органiзованого прямування їх на запланований захід на транспортi або пiшки.

2.3. Погiршення стану здоров’я (втрата працездатностi) внаслiдок нещасного випадку встановлює та засвідчує лiкувально-профiлактичний заклад.

2.4. За результатами розслiдування нещасного випадку під час навчально-виховного процесу складається акт за формою Н-1 (додаток 1).

2.5. Відповiдальність за правильне і своєчасне розслідування та облiк нещасних випадків складання акту за формою Н-1, розроблення i виконання заходiв щодо усунення причин нещасного випадку несе керiвник навчального закладу.

2.6. У випадках вiдмови адмiнiстрації навчального закладу вiд складання акта за формою Н-1, а також у разi незгоди потерпiлого (його батькiв або особи, яка представляє iнтереси потерпiлого) зі змiстом акта за формою Н-1 конфлiкт розглядає орган управлiння освiтою вищого рiвня у термiн не бiльше десяти днiв з моменту подання письмової заяви.

2.7. Лiкувально-профілактичний заклад, куди доставлено вихованця (учня, студента, курсанта, слухача, аспiранта), потерпiлого внаслiдок нещасного випадку, що стався під час навчально-виховного процесу, зобов’язаний на запит керiвника навчального закладу видати медичний висновок про характер ушкоджень.

2.8. Пiсля закiнчення строку лiкування потерпiлого (потерпiлих) керiвник навчального закладу направляє до органу управлiння освiтою, iншого органу виконавчої влади, засновника (власника), якому належить навчальний заклад, повідомлення про наслiдки нещасного випадку (додаток 2).

2.9. Нещаснi випадки, що сталися з вихованцями, чнями, студентами, курсантами, слухачами, аспiрантами в побутi та у випадках, не зазначених у п. 2.2, роз-

 

слiдуються i беруться на облiк згідно з Порядком розсідування та облiку нещасних випадкiв невиробничого характеру затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України від 22 березня 2001 р.№ 270.

2.10. Особи, які допустили порушення або невиконання вимог цього Положення, притягаються до вiдповiдальності згiдно iз законодавством.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.222.124 (0.013 с.)