ЗАСТЕРЕЖЕННЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИДопуск до роботи в лабораторii здiйснюється у разi, якщо всi студенти пройшли навчання: первинний iнструктаж i перевiрку знань з охорони працi. Всi студенти перед початком роботи знайомляться з обладнанням лабораторii, його обслуговуванням, застосуванням iнструментiв, використанням та зберiганням матерiалiв, сировини тощо; вивчають iнструкцiю з питань охорони працi, правила технiки безпеки при проведеннi експерименту. Проведення iнструктажу завершується перевiркою знань та навичок безпечних прийомiв працi шляхом усного опитування. Запис про проведення iнструктажу реєструється в журналi iнструктажiв з охорони працi з обов’язковими пiдписами як того, кого iнструктують, так i того, хто проводить iнструктаж.

Пiд час iнструктажу слiд звертати увагу на травмонебезпечнi види робiт, застерiгати студентiв вiд можливих травмувань при виконаннi окремих дослiдiв. З цією метою необхiдно визначати можливi причини травматизму, вказувати на необхiднiсть дотримування вимог при роботi в лабораторii в цiлому та на окремих робочих мiсцях зокрема.

Студент повинен:

• виконувати експериментальну частину роботи тiльки пiсля перевiрки схеми установки викладачем та надання дозводу на виконання роботи;

• дотримуватись правил технiки безпеки при роботi з електрообладнанням та машинами i механiзмами, що мають рухомi частини;


• про поміченi недолiки та небезпеку негайно повiдомляти викладача.

Забороняється:

• самостiйно вмикати електричний щит та живлення на робочих мiсцях;

• залишати робоче мiсце під час експерименту;

• самостiйно проводити ремонт приладiв та обладнання;

• проводяти будь-якi змiни в електричних схемах, перемiщення приладiв та обладнання, перемикання окремих частин в процесi роботи установок.

При ураженнi електричним струмом людину слiд негайно звiльнити вiд його дії, надати їй першу допомогу та викликати швидку медичну допомогу.

 

 

Лабораторна робота 1

НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Мета роботи. Ознайомитись iз Положенням про навчання з питань охорони працi, видами iнструкцiй та iнструктажiв та iх реєстрацiєю. Навчитись використовувати iнструктивну документацiю у практичнiй дiяльностi.

Загальнi вiдомостi

Однiєю iз основних причин травматизму та професiйних захворювань на виробництвi являється відсутнiсть або неякiсне проведення навчання з питань охорони працi.

Усi працiвники пiд час прийняття на роботу та в процесi проходять iнструктування (навчання) з питань охорони працi, надання долiкарської допомоги потерпiлим вiд нещасних випадкiв, про правила поведiнки при виникненні аварiй. Інструктаж проводиться на пiдставi спецiальної iнструкцii.


Інструкцiя — це нормативний документ ”Положення про розробку iнструкцiй з охорони праці”, затверджено наказом Держнаглядохоронпрацi вiд 29 сiчня 1998 р. №9), що встановлює безпечнi прийоми i методи працi пiд час експлуатацiї конкретних видiв машин, механiзмiв, верстатного, електричного, хiмiчного, газового, лазерного та iншого обладнання.

Інструкцii подiляють на:

- iнструкцiї, що належать до державних мiжгалузевих нормативних актів про охорону працi;

- примiрнi iнструкцiї;

- iнструкцiї, що дiють на пiдприємствi.

Iнструкцiї повиннi мiстити тiльки тi вимоги щодо охорони працi, дотримання яких є обов’язковим для самих працiвникiв. Кожнiй iнструкцiї присвоюється назва i скорочене позначення (код, порядковий номер). В них знаходяться конкретнi вiдомостi про безпечну організацiю та утримання робочого мiсця, його небезпечної зони, запобiжнi засоби, системи сигналiзації та блокування, дiї у разi виникнення аварiї тощо. Інструкції повиннi мiстити такi роздiли:


- загальнi положення;

- вимоги безпеки перед початком роботи;

- вимоги безпеки пiд час виконання роботи;

- вимоги безпеки пiсля закiнчення роботи;

- вимоги безпеки в аварiйних ситуацiях.

Інструкцiя фiксує забороннi дії працюючих, з метою виключення помилок, які можуть призвести до травм на робочому мiсцi, профотруєнь i профзахворювань.

Особи, якi не пройшли навчання, iнструктаж та перевiрку знань з охорони працi, до роботи не допускаються. У певних випадках за наказом або розпорядженням по підприємству (структурному підроздiлу) працiвники проходять стажування.

У разi незадовiльних знань з питань охорони працi працiвники повиннi пройти iнструктаж повторно. На прохання працiвника проводитъся додатковий iнструктаж з питань охорони працi.

Основні питання про систему нанчання з питань охорони працi, яке проводиться з працiвниками в процесi їх трудової дiяльності регламевтуються у “Типовому положенні про навчання з питань охорони працi”, що затверджено Наказом Комiтету по нагляду за охороною працi Украiни від 17.02.99 № 27 (ДНАОП 0.00-4.12-99).

Типове положення встановлює порядок i види навчання, а також форму перевiрки знань з пятань охорони працi працiвникiв та осiб, якi проходять навчання в закладах освiти. Вимоги даного нормативного акта є обов’язковими для виконания усiма центральними i мiсцевими органами виконавчої влади, асоцiацiями, концернами, корпорацiями, iншими об’єднаннями пiдприємств, пiдприємствами, установами, органiзацiями незалежно вiд форм власностi та видiв дiяльностi. Навчання та вiдповiдна перевiрка знань працiвникiв з питань охорони працi проводиться за тими нормативними актами про охорону працi, додержання яких входить до їх службових обов’язків, i можуть проводитись як традицiйними методами, так i з використанням сучасних технічних засобiв на-

 

 


вчання: аудiовiзуальних засобiв, комп’ютерних навчально-контролюючих систем, комп’ютерних тренажерiв тощо. Органiзацiю навчання та перевiрки знань з питань охорони працi працiвникiв при пiдготовцi, перепідготовцi, пiдвищеннi квалiфiкацiї на пiдприємствi здiйснюють працiвники служби кадрiв або iншi спецiалісти, яким керiвником пiдприємства доручена органiзацiя цiєї роботи.

На пiдприємствах для перевiрки знань працiвникiв з питань охорони працi наказом (розпорядженням ) керiвника створюютъся постiйно дiючi комісії. Головами комісiї призначаються заступники керiвників пiдприємств, у службовi обов’язки яких входить органiзацiя роботи з охорони працi, до складу комісiї входять спецiалiсти служби охорони працi, юридичної, виробничої i технiчної служб, представники органiв державного нагляду за охороною працi та профспiлок. Усi члени комiсiї у встановленому цим Типовим положенням порядку повиннi пройти навчання та перевiрку знань з питань охорони праці.

Перед перевiркою знань працiвникiв з питань з охорони працi на пiдприємствi органiзовуються заняття: лекції, семінари та консультацiї. Перелiк питань для перевiрки знань з охорони працi з урахуванням специфiки вяробництва складають члени комiсiї з перевiрки знань з питань охорони працi, погоджує служба охорони працi i затверджує керiвник пiдприємства.

Усi працiвники, які приймаються на постiйну чи тимчасову роботу i при подальшiй роботi, повиннi проходити на підприємствi навчання в формi iнструктажiв з питань охорони працi, надання першої допомоги потерпiлим вiд нещасних випадкiв, а також з правил поведiнки та дiй при виникненнi аварiйних ситуацiй, пожеж i стихiйних лих.

Інструктажi з охорони працi: за характером i часом проведення iнструктажi з питань з охорони працi подiляються на вступний, первiсний, повторний, позаплановий та цiльовий.

Вступний iнструктаж проводиться:

- з усiма працiвниками, які приймаються на постiйну або тимчасову роботу, незалежно вiд їх освiти, стажу роботи за цiєю професiєю та посади;


- з працiвниками iнших органiзацiй, якi прибули на пiдприємство, i беруть безпосередню участь у виробничому процесi або виконують iншi роботи;

- з водiями транспортних засобiв, якi вперше в’їжджають на територiю підприємства;

- з учнями та студентами, якi прибули на підприємство для проходження виробничої практики;

- у разi екскурсiй на пiдприємство;

- з усiма вихованцями, учнями та iншими особами, якi навчаються в закладах освiти, при оформленнi або зарахуваннi до закладiв освiти.

Вступний iнструктаж проводить спецiалiст з охорони працi або особа, на яку за наказом по пiдприємству покладено цi обов’язки, а з учнями та студентами — викладач або особа, компетентна з питань з охорони працi. Цей iнструктаж проводиться разом з представником вiддiлу кадрiв пiдприємства.

Вступний iнструктаж проводиться в кабiнетi охорони працi або в спецiально обладнаному примiщеннi з використанням сучасних технiчнях засобiв навчання, навчальних та наочних посiбникiв за програмою, розробленою службою охороня працi з урахуванням особливостей підприємства. Програма та тривалiсть iнструктажу затверджується керiвником пiдприємства. Орiєнтовний перелiк питань для складання програми вступного iнструктажу наводиться (пункт 4.2.2 Типового положення про навчання з питань охорони працi).

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 111; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.21.70 (0.009 с.)