Орiєнтовний перелiк питань первинного iнструктажу для працiвникiв 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Орiєнтовний перелiк питань первинного iнструктажу для працiвникiв1. Загальнi вiдомостi про технологiчний процес та обладнання на робочому мiсцi, виробничiй дiльницi, в цеху. Основні небезпечнi виробничi фактори, що виникають при цьому технологiчному процесi, особлявостi їх дії на працiвникiв. Питання виробничої санiтарiї та особистої гiгiєни, пов’язанi з виконанням роботи i перебуванням у примiщенні.


2. Безпечна органiзацiя робiт та утримання робочого мiсця.

3. Небезпечнi зони машин, механiзмiв, приладiв. Засоби безпеки обладнання (запобiжнi, гальмовi пристроъ та огорожi, системи блокування та сигналiзацiъ, знаки безпеки). Вимоги запобiгання електротравматизму.

4. Порядок пiдготовки до працi (перевiрка справностi обладнання, пускових приладiв, iнструменту та пристосувань, блокування, заземлення та iнших засобiв захисту).

5. Безпечнi прийоми та методи роботи; дії при виникненнi небезпечної ситуації.

6. Засоби iндивiдуального захисту на робочому мiсцi та правила їх використання.

7. Схема безпечного руху працiвникiв по територiї цеху, дiльниці.

8. Внутрiшньоцеховi транспортнi та вантажопiдйомнi засоби i механiзми. Вимоги при валтажо-розвантажувальних роботах та транспортуваннi вантажу.

9. Характернi причини (аварiй, вибухiв, пожеж тощо), випадки виробничого травматизму.

10. План лiквiдації аварiй, запаснi виходи.

11. Засоби запобiгання можливим аварiям. Обов’язки i дії працiвника при аварiях. Способи застосування iснуючих на дiльницi засобів пожежегасiння, проти аварiйного захисту та сигналiзацiї. Мiсця їх розташування.

12. Надання першої долiкарської допомоги потерпiлим.

13. Вимоги безпеки при закiнченнi робiт.

14. Зазначенi в пунктах 1-13 питання розглядаються в поєднаннi з iнструкцiєю з охорони працi для конкретного виду робiт чи професiї, вимогами технiчної документацiї та технологiчних регламентiв.

Повторний iнструктаж проводиться з працiвкиками на робочому мiсцi в термiни, визначенi вiдповiдними чинними галузевими нормативними актами або керiвником пiдприємства з урахуванням конкретних умов працi, але не рiдше:

- на роботах з пiдвищеною небезпекою — одного разу на три мiсяцi;


- для решти робiт — одного разу на шiсть мiсяцiв.

Позаплановий iнструктаж проводиться з працiвниками на робочому мiсцi або в кабiнетi охорони працi:

- при введенi в дiю нових або переглянутих нормативних актiв про охорону працi, а також при внесенi змiн та доповнень до них;

- при змiнi технологiчного процесу, замiні або модернiзації устаткування, приладiв та iнструментiв, вихiдної сировини, матерiалiв та iнших факторiв, що впливають на стан охорони працi;

- при порушеннях працiвниками вимог нормативних актiв про охорону працi, що можуть призвести або призвели до травм, аварiй, пожеж тощо;

- при виявленнi особами, якi здiйснюють державний нагляд i контроль за охороною працi, незнання вимог безпеки стосовно робiт, що виконуються працiвником;

- при перервi в роботi виконавця робiт бiльш нiж на 30 календарних днiв - для робiт з пiдвищеною небезпекою, а для решти робiт — понад 60 днів.

З вихованцями, учнями, студентами — в кабiнетах, лабораторiях, майстернях тощо при порушеннях ними вимог нормативних актiв про охорону праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварiй, пожеж тощо.

Цiльовий iнструктаж проводиться з працiвниками:

- при виконаннi разових робiт, непередбачених трудовою угодою;

- при лiквiдацiї аварiї, стихiйного лиха;

- при проведеннi ро6іт на якi оформлюється наряд — допуск, розпорядження або iншi документи.

З вихованцями, учнями, студентами закладiв освiти цiльовий iнструктаж проводиться в разi органiзацiъ масових заходiв (екскурсiї, походи, спортивнi заходи тощо).

Первинний, повторний, позаплановий i цiльовий iнструктажi проводить безпосереднiй керівник робiт (начальник виробництва, цеху, дiльницi, майстер) i завершуються вони перевiркою знань усним опитуванням або за допомогою технiчних засобiв та перевiркою набутих навичок безпечних методів праці.


Знання перевiряє особа, яка проводила iнструктаж. При незадовiльних результатах перевiрки знань, умiнь i навичок щодо безпечного виконання робiт пiсля первинного, повторного чи позапланового iнструктажів для врацiвника протягом 10 днiв додатково проводиться iнструктаж i повторна перевiрка знань.

При незадовiльних результатах i повторної перевiрки знань питання щодо працевлаштування працiвника вирiшується згiдно з чинним законодавством. При незадовiльних результатах перевiрки знань пiсля цiльового iнструктажу допуск до виконання робiт не надається. Повторна перевiрка знань при цьому не дозволяється.

Про проведення первинного, повторного, позапланового та цiльового iнструктажiв та про допуск до роботи особою, якою проводиться iнструктаж, вноситься запис до журналу реєстрацiї iнструктажiв з питань ОП табл. 1.2. При цьому обов’язковi пiдписи як того, кого iнструктували, так i того, хто iнструктував. Сторiнки журналу реєстрацiї iнструктажiв повиннi бути пронумерованi, журнали прошнурованi i скрiпленi печаткою. У разі виконання робiт, що потребують наряду-допуску, цiльовий iнструктаж реєструється в цьому нарядi допуску, а в журналi реєстрацiї iнструктажiв - необов’язково.

 

 

Стажування та допуск працiвників до роботи. Новоприйнятi на пiдприємство працiвники пiсля первинного iнструктажу на робочому мiсцi до початку самостiйної роботи повиннi під керiвництвом досвідчених фахiвцiв пройти стажування протягом 2-15 змiн або дублювання протягом не менше 6 змін. Допуск до стажування (дублювання) оформлюється наказом про тривалiсть

 

стажування (дублювання) та вказується прiзвище вiдповiдального працiвника. Перелiк посад i професiй працiвникiв, якi повиннi проходити стажування (дублювання), а також тривалiстъ стажування, що залежить вiд стажу i характеру роботи та квалiфiкацiї працiвника, визначаються керiвником пiдприємства.

Керiвник пiдприємства має право своїм наказом (розпорядженням) звiльнити вiд проходження стажування (дублювання) працiвника, який має стаж роботи за вiдповiдною професiєю не менше З рокiв або переводиться з одного цеху до iншого, де характер його роботи та тип обладнання, на якому вiн працюватиме, не змінюється.

У процесi стажування (дублювання) працiвник повинен:

- поновити знання щодо правил безпечної експлуатації технологiчного обладнання, технологiчних i посадових iнструкцiй з охорони црацi;

- оволодiти навичками орiєнтування у виробничих ситуацiях, у нормальних i аварiйних умовах;

- засвоїти в конкретних умовах технологiчні процеси i обладнання та методи безаварiйного керування ними з метою забезпечення вимог охорони працi.

Пiсля закiнчення стажування (дублювання) наказом (розпорядженням) керiвника підприємства працiвник допускається до самостiйної роботи.

 

Порядок виконання роботи

1. Вивчити Типове положення про навчання з питань охорони працi.

2. Ознайомитися iз робочим журналом реєстрацiї iнструктажiв: вiдповiдностi до стану журналу та формою записiв в ньому рiзних видiв iнструктажiв.

3. Ознайомитись із змiстом окремих видiв робочих iнструкцiй.

4. Ознайомитись iз змістом (програмою) рiзних видiв інструктажiв.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 507; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.198.214 (0.005 с.)