Організація і порядок виконання лабораторних робіт 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Організація і порядок виконання лабораторних робітВступ

На основі державної полiтики в галузi охорони працi (ОП) реалiзується комплексна програма зниження та усунення небезпечних та щкiдливих факторiв, створення ефективних засобiв захисту працюючих. При цьому необхiдно ураховувати прiоритет житгя i здоров’я людини до результатiв дiяльностi пiдприємства, соцiальний захист працівників, єдині норми з ОП для всiх пiдприємств, системний контроль за станом ОП та повну вiдповiдальнiсть власника за створення безпечних умов працi.

Основи охорони працi як навчальна дисциплiна скдадається з чотирьох роздiлiв: правовi та органiзацiйнi основи охорони працi, основи технiки безпеки, гiгiєна працi та виробнича санiтарiя, пожежна безпека.

Пiдготовка механiзмiв соцiального захисту працiвникiв через процедуру паспортизації робочих мiсць, технологiчних та виробничих процесiв эгiдно з показниками безпеки дають можливiсть гармонiзувати трудовi вiдносини за рахунок розширення трудових договорiв, якi регламентують безпеку виробничих процесiв.

Успіх у розв’язаннi проблем охорони працi в значнiй мiрi залежить вiд якостi пiдготовки фахiвців у цiй галузi, вiд вміння ними приймати правильнi рiшення у складних, неординарних умовах сучасного виробництва. Тому кожен випускник вищого навчального закладу повинен оволодiти теоретичними i практичними знаннями в галузi охорони праці, складових структури та функцiонування системи управлiння охороною працi, вiдповiдального ставлення до збереження особистого життя та здоров’я працюючих поруч на виробництвi.

Одним iз центральних мiсць роздiлу правових i органiзацiйних основ охорони врацi є навчання та контроль знань, відсутнiсть або неякiсне проведення якого є однiєю iз основних причин травматизму. Крiм нанчання з питань охорони праці (iнструктажiв) та здiйснення стажування (дублювання) на власника пiдприємства поширюється дія “Положення про розслiдування та облiк нещасних випадкiв та професiйних захворювань i аварiй на пiдприємствах, в установах та органiзацiях”.


ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Виконання лабораторних робiт являється передовою i переконливою формою пiзнавальної дiяльностi студентiв, де передбачається їх активна участь у проведеннi експерименту під керiвнитвом та контролем викладача, i здiйснюється один iз найважливiших принципiв — зв’язок теорiї з практикою, в результатi чого студенти отримують необхiднi знання, вмiння та навички у проведеннi дослiдiв iз самостiйною оцiнкою одержаних результатiв.

Методика проведення лабораторних робіт пов’язана з об’єднанням певної групи робiт у проблемно-логiчнi модулі, наявнiстю обладнання, кількiстю навчальних груп, що одночасно виконують лабораторнi роботи, кiлькiстю викладачiв, що керують лабораторними заняттями та органiзацiєю технiчного обслуговування робочих місць в лабораторiї. Недостатня технiчна забезпеченiсть лабораторiї спонукає виконувати лабораторнi роботи за послiдовним графiком окремими бригадами, коли одна бригада починає з першої роботи, а iншi — з наступних а потiм міняються згiдно графiку.

До виконання лабораторних робiт допускаються студенти, якi пiдготовленi до вiдповiдноi роботи за графiком: знають мету роботи, порядок її виконання, завдання до роботи, теоретичнi вiдомостi для свiдомого виконання роботи, пiдготовлений бланк-звiт до роботи.

Перед виконанням роботи викладач перевiряє готовнiсть студента до роботи: його знання змiсту роботи, порядку її виконання, теоретичного матерiалу за темою роботи. Непiдготовленi студенти до лабораторної роботи не допускаються i протягом терміну виконання роботи вивчають незасвоєний ними матерiал. При перевiрці знань студентiв особливу увагу звертають на дотримання вимог технiки безпеки при роботі. Виконання експериментальної частини лабораторної роботи дозволяється тiльки з дозволу викладача.

Електричнi схеми, графiки, векторні дiаграми у звiті (додаток 1) виконуються згiдно вимог ЄСКД.


ЗАСТЕРЕЖЕННЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Допуск до роботи в лабораторii здiйснюється у разi, якщо всi студенти пройшли навчання: первинний iнструктаж i перевiрку знань з охорони працi. Всi студенти перед початком роботи знайомляться з обладнанням лабораторii, його обслуговуванням, застосуванням iнструментiв, використанням та зберiганням матерiалiв, сировини тощо; вивчають iнструкцiю з питань охорони працi, правила технiки безпеки при проведеннi експерименту. Проведення iнструктажу завершується перевiркою знань та навичок безпечних прийомiв працi шляхом усного опитування. Запис про проведення iнструктажу реєструється в журналi iнструктажiв з охорони працi з обов’язковими пiдписами як того, кого iнструктують, так i того, хто проводить iнструктаж.

Пiд час iнструктажу слiд звертати увагу на травмонебезпечнi види робiт, застерiгати студентiв вiд можливих травмувань при виконаннi окремих дослiдiв. З цією метою необхiдно визначати можливi причини травматизму, вказувати на необхiднiсть дотримування вимог при роботi в лабораторii в цiлому та на окремих робочих мiсцях зокрема.

Студент повинен:

• виконувати експериментальну частину роботи тiльки пiсля перевiрки схеми установки викладачем та надання дозводу на виконання роботи;

• дотримуватись правил технiки безпеки при роботi з електрообладнанням та машинами i механiзмами, що мають рухомi частини;

• про поміченi недолiки та небезпеку негайно повiдомляти викладача.

Забороняється:

• самостiйно вмикати електричний щит та живлення на робочих мiсцях;

• залишати робоче мiсце під час експерименту;

• самостiйно проводити ремонт приладiв та обладнання;

• проводяти будь-якi змiни в електричних схемах, перемiщення приладiв та обладнання, перемикання окремих частин в процесi роботи установок.

При ураженнi електричним струмом людину слiд негайно звiльнити вiд його дії, надати їй першу допомогу та викликати швидку медичну допомогу.

 

 

Лабораторна робота 1

НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Мета роботи. Ознайомитись iз Положенням про навчання з питань охорони працi, видами iнструкцiй та iнструктажiв та iх реєстрацiєю. Навчитись використовувати iнструктивну документацiю у практичнiй дiяльностi.

Загальнi вiдомостi

Однiєю iз основних причин травматизму та професiйних захворювань на виробництвi являється відсутнiсть або неякiсне проведення навчання з питань охорони працi.

Усi працiвники пiд час прийняття на роботу та в процесi проходять iнструктування (навчання) з питань охорони працi, надання долiкарської допомоги потерпiлим вiд нещасних випадкiв, про правила поведiнки при виникненні аварiй. Інструктаж проводиться на пiдставi спецiальної iнструкцii.

Інструкцiя — це нормативний документ ”Положення про розробку iнструкцiй з охорони праці”, затверджено наказом Держнаглядохоронпрацi вiд 29 сiчня 1998 р. №9), що встановлює безпечнi прийоми i методи працi пiд час експлуатацiї конкретних видiв машин, механiзмiв, верстатного, електричного, хiмiчного, газового, лазерного та iншого обладнання.

Інструкцii подiляють на:

- iнструкцiї, що належать до державних мiжгалузевих нормативних актів про охорону працi;

- примiрнi iнструкцiї;

- iнструкцiї, що дiють на пiдприємствi.

Iнструкцiї повиннi мiстити тiльки тi вимоги щодо охорони працi, дотримання яких є обов’язковим для самих працiвникiв. Кожнiй iнструкцiї присвоюється назва i скорочене позначення (код, порядковий номер). В них знаходяться конкретнi вiдомостi про безпечну організацiю та утримання робочого мiсця, його небезпечної зони, запобiжнi засоби, системи сигналiзації та блокування, дiї у разi виникнення аварiї тощо. Інструкції повиннi мiстити такi роздiли:


- загальнi положення;

- вимоги безпеки перед початком роботи;

- вимоги безпеки пiд час виконання роботи;

- вимоги безпеки пiсля закiнчення роботи;

- вимоги безпеки в аварiйних ситуацiях.

Інструкцiя фiксує забороннi дії працюючих, з метою виключення помилок, які можуть призвести до травм на робочому мiсцi, профотруєнь i профзахворювань.

Особи, якi не пройшли навчання, iнструктаж та перевiрку знань з охорони працi, до роботи не допускаються. У певних випадках за наказом або розпорядженням по підприємству (структурному підроздiлу) працiвники проходять стажування.

У разi незадовiльних знань з питань охорони працi працiвники повиннi пройти iнструктаж повторно. На прохання працiвника проводитъся додатковий iнструктаж з питань охорони працi.

Основні питання про систему нанчання з питань охорони працi, яке проводиться з працiвниками в процесi їх трудової дiяльності регламевтуються у “Типовому положенні про навчання з питань охорони працi”, що затверджено Наказом Комiтету по нагляду за охороною працi Украiни від 17.02.99 № 27 (ДНАОП 0.00-4.12-99).

Типове положення встановлює порядок i види навчання, а також форму перевiрки знань з пятань охорони працi працiвникiв та осiб, якi проходять навчання в закладах освiти. Вимоги даного нормативного акта є обов’язковими для виконания усiма центральними i мiсцевими органами виконавчої влади, асоцiацiями, концернами, корпорацiями, iншими об’єднаннями пiдприємств, пiдприємствами, установами, органiзацiями незалежно вiд форм власностi та видiв дiяльностi. Навчання та вiдповiдна перевiрка знань працiвникiв з питань охорони працi проводиться за тими нормативними актами про охорону працi, додержання яких входить до їх службових обов’язків, i можуть проводитись як традицiйними методами, так i з використанням сучасних технічних засобiв на-

 

 


вчання: аудiовiзуальних засобiв, комп’ютерних навчально-контролюючих систем, комп’ютерних тренажерiв тощо. Органiзацiю навчання та перевiрки знань з питань охорони працi працiвникiв при пiдготовцi, перепідготовцi, пiдвищеннi квалiфiкацiї на пiдприємствi здiйснюють працiвники служби кадрiв або iншi спецiалісти, яким керiвником пiдприємства доручена органiзацiя цiєї роботи.

На пiдприємствах для перевiрки знань працiвникiв з питань охорони працi наказом (розпорядженням) керiвника створюютъся постiйно дiючi комісії. Головами комісiї призначаються заступники керiвників пiдприємств, у службовi обов’язки яких входить органiзацiя роботи з охорони працi, до складу комісiї входять спецiалiсти служби охорони працi, юридичної, виробничої i технiчної служб, представники органiв державного нагляду за охороною працi та профспiлок. Усi члени комiсiї у встановленому цим Типовим положенням порядку повиннi пройти навчання та перевiрку знань з питань охорони праці.

Перед перевiркою знань працiвникiв з питань з охорони працi на пiдприємствi органiзовуються заняття: лекції, семінари та консультацiї. Перелiк питань для перевiрки знань з охорони працi з урахуванням специфiки вяробництва складають члени комiсiї з перевiрки знань з питань охорони працi, погоджує служба охорони працi i затверджує керiвник пiдприємства.

Усi працiвники, які приймаються на постiйну чи тимчасову роботу i при подальшiй роботi, повиннi проходити на підприємствi навчання в формi iнструктажiв з питань охорони працi, надання першої допомоги потерпiлим вiд нещасних випадкiв, а також з правил поведiнки та дiй при виникненнi аварiйних ситуацiй, пожеж i стихiйних лих.

Інструктажi з охорони працi: за характером i часом проведення iнструктажi з питань з охорони працi подiляються на вступний, первiсний, повторний, позаплановий та цiльовий.

Вступний iнструктаж проводиться:

- з усiма працiвниками, які приймаються на постiйну або тимчасову роботу, незалежно вiд їх освiти, стажу роботи за цiєю професiєю та посади;


- з працiвниками iнших органiзацiй, якi прибули на пiдприємство, i беруть безпосередню участь у виробничому процесi або виконують iншi роботи;

- з водiями транспортних засобiв, якi вперше в’їжджають на територiю підприємства;

- з учнями та студентами, якi прибули на підприємство для проходження виробничої практики;

- у разi екскурсiй на пiдприємство;

- з усiма вихованцями, учнями та iншими особами, якi навчаються в закладах освiти, при оформленнi або зарахуваннi до закладiв освiти.

Вступний iнструктаж проводить спецiалiст з охорони працi або особа, на яку за наказом по пiдприємству покладено цi обов’язки, а з учнями та студентами — викладач або особа, компетентна з питань з охорони працi. Цей iнструктаж проводиться разом з представником вiддiлу кадрiв пiдприємства.

Вступний iнструктаж проводиться в кабiнетi охорони працi або в спецiально обладнаному примiщеннi з використанням сучасних технiчнях засобiв навчання, навчальних та наочних посiбникiв за програмою, розробленою службою охороня працi з урахуванням особливостей підприємства. Програма та тривалiсть iнструктажу затверджується керiвником пiдприємства. Орiєнтовний перелiк питань для складання програми вступного iнструктажу наводиться (пункт 4.2.2 Типового положення про навчання з питань охорони працi).

 

Порядок виконання роботи

1. Вивчити Типове положення про навчання з питань охорони працi.

2. Ознайомитися iз робочим журналом реєстрацiї iнструктажiв: вiдповiдностi до стану журналу та формою записiв в ньому рiзних видiв iнструктажiв.

3. Ознайомитись із змiстом окремих видiв робочих iнструкцiй.

4. Ознайомитись iз змістом (програмою) рiзних видiв інструктажiв.

 

Рекомендована література.

1. Васильчик М.В., Медвiдь М.К., Сачков Л.С. Збiрник нормативних документiв з безпеки життєдiяльностi — К.: Фенiкс, 2000. — 896 с. (с. 221-280).

2. Жидецький В.Ц, Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони працi. Навчальний посiбник. — Львiв: Афiша, 2000. —350 с (с. 53-67).

 

Лабораторна робота №2

ТА ПР0ФЕСIЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

 

Мета роботи. Ознайомитись iз Положенням про розслiдування та облiк нещасних випадкiв та навчитись використовувати нормативну докумевтацiю у практичнiй діяльностi.

Загальнi вiдомостi:

Вiдповiдно до закону України “Про охорону праці” (Статгя 25) та згiдво з ДНАОП 0.00-4.03-98 власник зобов’язаний проводити розслiдування та вести облiк нещасних виладкiв, професiйних захворювань i аварiй. Порядок розслiдування, ресєтрацiї та облiку нещасних випадкiв на виробництвi регламентується “Положенням про розслiдування та облiк нещасних випадкiв, професiйних захворювань i аварiй на підприємствах, в уставовах i органiзацiях” (ДНАОП 0.00-4.03-98). Дiя цього Положення поширюється на пiдприємства, установи i органiзації усiх форм власностi, що дiють на територiї України, всiх громадян, якi є власниками цих пiдприємств, та громадян, якi виконують на цих


 

пiдприємствах роботу за трудовими угодами, проводять виробничу практику тощо.

Згiдно з Положенням розслiдуванню пiдлягають нещаснi випадки в результатi яких людина одержала травму, зокрема, i травми та тiлеснi ушкодження, заподiянi iншою особою, гострi професiйнi захворювання та гострi професiйнi отруєння, опiки та тепловi удари, обмороження, ураження електричним струмом, блискавкою та iонiзуючим випромінюванням, утоплення, травми та ушкодження отриманi внаслiдок аварiй, пожеж, стихiйних лих, контакту з тваринами, комахами тощо, що призвели до втрати працiвником працездатностi на один робочий день чи бiльше або до необхiдностi переведення його на бiльш легку роботу термiном не менше нiж на один робочий день, а також у випадку смертi працiвника на пiдприємствi.

Розслiдування нещасного випадку завершується складанням акту за формою Н-1 та облiком нещасних вiпадкiв, що сталися з працiвмиками пiд час виконання ними трудових обов’язкiв, в тому числi i таких, якi трапилися:

- в процесi дiй в iнтересах підприємства без доручення власника (дії в iнтересах пiдприємства — це дії працiвника, які не входять в коло його прямих обов’язкiв, зокрема, надання необхiдної допомоги iншому працiвнику у підняттi та встановленнi важкого устаткування, дії щодо запобiганням аварiям, гасiння пожеж тощо);

- на робочому мiсцi на територiї пiдприємства або в iншому місцi роботи протягом робочого часу, включаючи перерви;

- протягом часу необхiдного для приведення в порядок знаряддя виробництва, засобiв захисту, одягу перед початком або пiсля закiнчення роботи, а також для особистої гiгiєни;

- під час проїзду на роботу або з роботи на транспортi пiдприємства або сторонньої організації, яка надала його згiдно з договором (заявкою), а також на власному транспортi, який використовується в iнтересах пiдприємства;

- під час надання підприємствам шефської допомоги;

- під час лiквiдації на виробничих об’єктах наслідкiв аварiй, пожеж тощо.


 

Всі нещаснi випадки, що сталися з працівниками на території підприємства або в iншому місці роботи, розслiдуються, за їх результатами складаються акти за формою Н-1 та беруться на облiк, якщо буде встановлено факт впливу на потерпiлого виробничого фактору або середовища, зокрема, під час перерви для відпочинку та харчування, під час проведення власником виробничої наради, одержання заробітної платнi, проходження медичного огляду тощо.

Не складаються акти за формою Н-1 i не беруться на облiк нещаснi випадки (за результатами розслiдування), що сталися з працiвниками:

- під час прямування на роботу або з роботи пiшки, на громадському, власному або iншому транспортному засобі, який не належить пiдприємству i не використовується в iнтересах цього пiдприємства;

- під час використання ними в особистих цiлях транспортних засобiв пiдприємства без дозволу власника, а також iнструментiв, механiзмiв, устаткування, крiм випадкiв, що сталися внаслідок несправностi цього обладнання;

- внаслiдок отруєння алкоголем, наркотичними або iншими отруйними речовинами, а також внаслiдок їх дії (асфiксiя, iнсульт, зупинка серця) за наявностi медичного висновку, якщо це не викликано застосуванням цих речовин у виробничих процесах, або порушенням безпеки щодо їх зберiгання i трамспортування, або якщо потерпiлий, перебуваючи в станi алкогольного або наркотичного сп’янiння, був вiдсторонений вiд роботи;

- пiд час скоєння злочинiв, якщо ці дії зафiксованi i на них є офіцiйний висновок суду або прокуратури;

- у разi природної смертi або самогубства за винятком випадкiв, що пiдтвердженi висновками вiдповiдних органiв.

Про кожний нещасний випадок очевидець, працiвник, який його виявив, або сам потерпiлий повинен доповiсти керiвникові робiт або iншiй посадовiй особi та надати першу необхiдну допомогу потерпiлому. В свою чергу керiвник зобов’язаний:

- термiново органiзувати надання медичної допомоги потерпiлому;


 

- повiдомити про подiю, що сталася, власника (керiвника) пiдприємства та вiдповiдну профспiлкову органiзацiю;

- зберегти до прибуття комiсiї з розслiдування обстановку на робочому мiсцi та устаткування в такому станi, в якому вони були на момент подiї (якщо це не загрожує життю i здоров’ю iнших працiвникiв i не призвело до тяжких наслiдкiв).

Власник пiдприємства, одержавши повiдомлення про нещасний випадок, своїм наказом призначає комiсiю з розслiдування у складi керiвника служби охорони працi пiдприємства, керiвника структурного пiдрозділу, представника профспiлкової органiзацiї, членом якої є потерпiлий.

Комiсiя з розслідування зобов’язана протягом трьох дiб з моменту подiї:

- обстежити мiсце нещасного випадку, опитати свiдкiв i осiб, якi причетнi до нього, та одержати пояснення потерпiлого (якщо це можливо);

- розглянути та зробити висновки про вiдповiднiсть умов працi та засобiв виробництва вимогам нормативно-технічної документацiї з експлуатацiї обладнання та нормативних актiв про охорону працi;

- встановити обставини i причини нещасного випадку, визначити вiдповiдальних осiб, якi допустили порушення нормативних актiв, а також розробити заходи по запобiганню подiбним випадкам;

- скласти акт за формою Н- 1 у п’яти примiрниках та передати його на затвердження керiвниковi пiдприємства;

- у випадку гострих професiйних захворювань або отруєнь крiм акта за формою Н-1 складається також карта облiку професiйного захворювання за встановленою формою.

Розглянутi та затвердженi власником (керiвником підприємства) протягом доби акти за формою Н-1 надсилаються упродовж трьох дiб: потерпілому або особi, яка представляє його iнтереси, керiвникові цеху або iншого структурного пiдроздiлу, де стався нещасний випадок, для вживання заходів запобiгання подiбним випадкам, державному інспекторовi з охорони працi, профспілковiй організац членом якої є потерпiлий, керівниковi служби охорони працi


 

пiдприємства. Всi нещаснi випадки, за розслідуванням яких складаються акти за формою Н-1, беруться на облiк у спецiальному журналi за встановленою формою.

Акт за формою Н-1 разом iз матерiалами розслiдування зберiгається на пiдприємствi 45 рокiв.

У разi професiйного захворювання власник органiзує розслiдування причин профзахворювання протягом десяти робочих днiв з моменту одержання повiдомлення. Комiсiя у складi представникiв: санепiдемстанцiї (голова), лiкувально-профiлактичної установи, пiдприємства, де працює хворий, профспiлкової органiзацiї, членом якої є хворий, зобов’язана: скласти програму розслiдування причин профзахворювання, розподiлити функцiї мiж членами комiсiї, розглянути необхiднiсть залучення до роботи комiсiї експертiв, за результатами розслiдування скласти акт за встановленою формою iз зазначенням заходiв запобігання розвитковi профзахворювання, нормалiзацiї умов працi, а також вiдповi дальностi пiдприємства та посадових осіб, якi порушили вiдповiднi нормативнi акти.

Нещаснi випадки з учнями i студентами пiд час трудового та професiйного навчання у навчальному закладi розслiдується i беруться на облiк згiдно “Положенню про порядок розслiдування нещаских випадкiв, що сталися пiд час навчально-виховного процесу у навчальних закладах”, що затверджене наказом Мiнiстерства освiти i науки України від 31.08.2001 р. № 616 (Додаток 2).

 

Додаток 2

Затверджено наказом Мiнiстерства освiти i науки України вiд 31.О8.2001р. № б1б

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОЗСЛIДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ЩО

СТАЛИСЯ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО IIРОЦЕСУ В НАВЧАЛЬНИХ

ЗАКЛАДАХ

Галузь застосування

Це Положення розроблено відповiдно до законiв України “Про освiту”, “Про охорону праці, Положення про порядок розслідування та ведення облiку нещасних випадкiв, професійних захворювань і аварiй на виробництвi, затвердженого постановою Кабiнету Мiністрiв України від 21 серпня 2001 р. №1094, та поширюється на вищі, про-

 

 

фесiйно-технічні, загальноосвітні, дошкiльні, позашкільні навчальнi заклади, заклади пiслядипломної освіти (далі - навчальні заклади) незалежно від форм власностi й підпо рядкування.

Положення встановлює єдиний порядок розслідування та облiку нещасних випадкiв, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспiрантами під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах на територiї України.

Положення узгоджене з ЦК профспiлки працiвникiв освіти науки, департаментом з нагляду за охороною праці Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України, Мiнiстерством охорони здоров’я України, державним комiтетом статистики України.

Нещаснi випадки, що сталися з особами, які працюють на умовах трудового договору (контракту) або залучені до працi у навчальних закладах, підлягають розслiдуванню i облiку вiдповiдно до Положення про порядок розслідування та ведення облiку нещасних випадків, професiйних захворювань і аварiй на виробництвi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2001 р. №1094.

 

Загальнi положення.

2.1. Розслiдуванню пiдлягають нещаснi випадки, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспiрантами i призвели до порушення стану здоров’я (втрати працездатностi) не менше нiж на один день згiдно з медичним висновком, а саме: раптовi порушення здоров’я, травми, у тому числi травми через нанесення тiлесних пошкоджень, нанесених iншою особою, отруєння, тепловi удари, опiки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою, ушкодження, отриманi внаслідок аварiй, пожеж, стихiйного лиха (землетруси, зсуви, повенi, урагани та iнші надзвичайнi події), контакту з тваринами тощо (далi — нещаснi випадки).

2.2. Разслідуванню пiдлягають нещаснi випадки, що сталися:

- під час проведення навчальних занять, у тому числi лекцiй, урокiв, занять з допризовної пiдготовки, лабораторних занять, спортивних, гурткових, позааудиторних, позакласних, позашкільних заходiв, iнших занять та в перервах мiж ними відповідно до навчальних, виробничих i наукових планiв;

- під час проведення позакласних, позашкiльних, позааудиторних та iнших заходiв у вихіднi, святковi та канiкулярнi днi, якщо цi заходи здiйснюються пiд безпосереднiм керiвництвом працiвника даного навчального закладу (викладача, вчителя, вихо-

 

вателя, класного керiвника, майстра виробничого навчання тощо) або особи, яка призначена наказом керiвника навчального закладу за його згодою;

- під час занять з трудового i професiйного навчання, проведення професiйних, науково-дослідних i дослiдно-конструкторських робiт, виробничої та навчальної практики, які проводяться відповідно до навчальних планів у нанчальних закладах або на дiльницях (територiях), що їм належать;

- під час перебування (відпочинку) у студентських загонах, таборах працi i відпочинку (оздоровчих), шкільних лісництвах, на навчально-дослідницьких дiлянках тощо;

- під час проведення спортивних змагань, тренувань, оздоровчих заходiв, екскурсiй, походiв, експедицiй, органiзованих навчальним закладом у встановленому порядку; під час перевезень вихованців, учнiв, студентiв, курсантiв, слухачiв, аспiрантiв до мiсця проведення заходiв i назад, а також у разі органiзованого прямування їх на запланований захід на транспортi або пiшки.

2.3. Погiршення стану здоров’я (втрата працездатностi) внаслiдок нещасного випадку встановлює та засвідчує лiкувально-профiлактичний заклад.

2.4. За результатами розслiдування нещасного випадку під час навчально-виховного процесу складається акт за формою Н-1 (додаток 1).

2.5. Відповiдальність за правильне і своєчасне розслідування та облiк нещасних випадків складання акту за формою Н-1, розроблення i виконання заходiв щодо усунення причин нещасного випадку несе керiвник навчального закладу.

2.6. У випадках вiдмови адмiнiстрації навчального закладу вiд складання акта за формою Н-1, а також у разi незгоди потерпiлого (його батькiв або особи, яка представляє iнтереси потерпiлого) зі змiстом акта за формою Н-1 конфлiкт розглядає орган управлiння освiтою вищого рiвня у термiн не бiльше десяти днiв з моменту подання письмової заяви.

2.7. Лiкувально-профілактичний заклад, куди доставлено вихованця (учня, студента, курсанта, слухача, аспiранта), потерпiлого внаслiдок нещасного випадку, що стався під час навчально-виховного процесу, зобов’язаний на запит керiвника навчального закладу видати медичний висновок про характер ушкоджень.

2.8. Пiсля закiнчення строку лiкування потерпiлого (потерпiлих) керiвник навчального закладу направляє до органу управлiння освiтою, iншого органу виконавчої влади, засновника (власника), якому належить навчальний заклад, повідомлення про наслiдки нещасного випадку (додаток 2).

2.9. Нещаснi випадки, що сталися з вихованцями, чнями, студентами, курсантами, слухачами, аспiрантами в побутi та у випадках, не зазначених у п. 2.2, роз-

 

слiдуються i беруться на облiк згідно з Порядком розсідування та облiку нещасних випадкiв невиробничого характеру затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України від 22 березня 2001 р.№ 270.

2.10. Особи, які допустили порушення або невиконання вимог цього Положення, притягаються до вiдповiдальності згiдно iз законодавством.

 

Порядок виконання роботи

1. Вивчити Типове “Положення про розслiдування та облiк нещасних випадків, професiйних захворювань i аварiй на підприємствах, в установах i органiзацiях” (ДНАОП 0.00-4.03-98).

2. Ознайомитися iз „Положенням про порядок розслiдування нещасних випадкiв, що сталися під час навчально-виховного процесу у навчальних закладах”, що затверджене наказом Міністерства освiти i науки України вiд 3 1.08.2001 р. № 616.

3. Ознайомитись iз зразком акту за формою Н-1 та Н-Н та з’ясувати основнi питання цих актiв (додаток 2).

4. Ознайомитись та проаналiзувати змiст журналу реєстрації нещасних виладкiв на пiдприємствах, в установах i органiзацiях (додаток 2-3).

5. Ознайомитись iз змістовною частивою Повiдомлення про нещасний випадок (додаток 2-4).

Рекомендована лiтература

1. Васильчик М.В., Медвідь М.К., Сачков Л.С. Збiрник нормативних документiв з безпеки жяттєдiяльностi. — К. Фенiкс, 2000. — 896 с. (с. 167-220).

2. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони працi. Навчальний посiбник.-Львiв: Афiша. 2000. — 350 с. (с. 53-67).

3. Положення про порядок розслiдування нещасних випадкiв, що сталися пiд час навчально-виховного процесу в навчальних закладах. — Ж. Безпека життєдiяльностi №З, 2003. с. 39-47.

 


 

 

 


 

 

ХЕРСОН- 2004

 

 

Вступ

На основі державної полiтики в галузi охорони працi (ОП) реалiзується комплексна програма зниження та усунення небезпечних та щкiдливих факторiв, створення ефективних засобiв захисту працюючих. При цьому необхiдно ураховувати прiоритет житгя i здоров’я людини до результатiв дiяльностi пiдприємства, соцiальний захист працівників, єдині норми з ОП для всiх пiдприємств, системний контроль за станом ОП та повну вiдповiдальнiсть власника за створення безпечних умов працi.

Основи охорони працi як навчальна дисциплiна скдадається з чотирьох роздiлiв: правовi та органiзацiйнi основи охорони працi, основи технiки безпеки, гiгiєна працi та виробнича санiтарiя, пожежна безпека.

Пiдготовка механiзмiв соцiального захисту працiвникiв через процедуру паспортизації робочих мiсць, технологiчних та виробничих процесiв эгiдно з показниками безпеки дають можливiсть гармонiзувати трудовi вiдносини за рахунок розширення трудових договорiв, якi регламентують безпеку виробничих процесiв.

Успіх у розв’язаннi проблем охорони працi в значнiй мiрi залежить вiд якостi пiдготовки фахiвців у цiй галузi, вiд вміння ними приймати правильнi рiшення у складних, неординарних умовах сучасного виробництва. Тому кожен випускник вищого навчального закладу повинен оволодiти теоретичними i практичними знаннями в галузi охорони праці, складових структури та функцiонування системи управлiння охороною працi, вiдповiдального ставлення до збереження особистого життя та здоров’я працюючих поруч на виробництвi.

Одним iз центральних мiсць роздiлу правових i органiзацiйних основ охорони врацi є навчання та контроль знань, відсутнiсть або неякiсне проведення якого є однiєю iз основних причин травматизму. Крiм нанчання з питань охорони праці (iнструктажiв) та здiйснення стажування (дублювання) на власника пiдприємства поширюється дія “Положення про розслiдування та облiк нещасних випадкiв та професiйних захворювань i аварiй на пiдприємствах, в установах та органiзацiях”.


ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Виконання лабораторних робiт являється передовою i переконливою формою пiзнавальної дiяльностi студентiв, де передбачається їх активна участь у проведеннi експерименту під керiвнитвом та контролем викладача, i здiйснюється один iз найважливiших принципiв — зв’язок теорiї з практикою, в результатi чого студенти отримують необхiднi знання, вмiння та навички у проведеннi дослiдiв iз самостiйною оцiнкою одержаних результатiв.

Методика проведення лабораторних робіт пов’язана з об’єднанням певної групи робiт у проблемно-логiчнi модулі, наявнiстю обладнання, кількiстю навчальних груп, що одночасно виконують лабораторнi роботи, кiлькiстю викладачiв, що керують лабораторними заняттями та органiзацiєю технiчного обслуговування робочих місць в лабораторiї. Недостатня технiчна забезпеченiсть лабораторiї спонукає виконувати лабораторнi роботи за послiдовним графiком окремими бригадами, коли одна бригада починає з першої роботи, а iншi — з наступних а потiм міняються згiдно графiку.

До виконання лабораторних робiт допускаються студенти, якi пiдготовленi до вiдповiдноi роботи за графiком: знають мету роботи, порядок її виконання, завдання до роботи, теоретичнi вiдомостi для свiдомого виконання роботи, пiдготовлений бланк-звiт до роботи.

Перед виконанням роботи викладач перевiряє готовнiсть студента до роботи: його знання змiсту роботи, порядку її виконання, теоретичного матерiалу за темою роботи. Непiдготовленi студенти до лабораторної роботи не допускаються i протягом терміну виконання роботи вивчають незасвоєний ними матерiал. При перевiрці знань студентiв особливу увагу звертають на дотримання вимог технiки безпеки при роботі. Виконання експериментальної частини лабораторної роботи дозволяється тiльки з дозволу викладача.

Електричнi схеми, графiки, векторні дiаграми у звiті (додаток 1) виконуються згiдно вимог ЄСКД.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 403; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.68.11.14 (0.13 с.)