АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИТЕМАТИЧНИЙ

ФРАНЦУЗЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ

СЛОВНИК

Харків

ББК

Тематичний французько-український словник. –Х.: Акад. ВВ МВС України, 2011. - с.

 

 

Тематичний французько-український словник містить близько 6000 лексичних одиниць, які відповідють темам для вивчення, передбаченим програмою та робочою програмою дисципліни «Практичний курс другої іноземної мови» як для студентів, так і для курсантів.

Призначений для студентів, курсантів і слухачів військових та цивільних навчальних закладів, які вивчають французьку мову як другу за спеціальністю «Переклад».

 

Укладачі: О.Г.Михайлова, канд.філол.наук, доцент;

Я.О.Мокрій,ст. викл. кафедри фонетики та граматики;

Г.Ю.Ашаніна, викл. кафедри фонетики та граматики

 

 

Рецензенти: С.М.Ревуцька, канд.пед.наук, доцент кафедри

філології, перекладу та мовної комунікації АВВ МВСУ;

О.М.Тростинська, канд.філол.наук, доцент кафедри

мовної підготовки ЦМО ХНУ ім.В.Н.Каразіна

 

Рекомендовано Вченою Радою Академії внутрішніх військ

МВС України (протокол № від )

© Академія внутрішніх військ МВС України, 2011

ЗМІСТ

Передмова  
Тема 1 Я та моя сім’я  
  Connaissance
  Famille
  Le corps humain
  Appartement
  Vêtement
Тема 2 Дозвілля  
  Saisons
  Sports
Тема 3 Людина та її оточення  
  Magasins
  Transport
  Médecine
Тема 4 Система освіти. Système éducatif
Тема 5 Життя країни. Vie du pays
Тема 6 Інформаційний простір. Mass-média
Тема 7 Соціально-економічне життя країни. Vie économique et social du pays
Тема 8 Національні традиції  
  Fêtes et religion
  Cuisine
Тема 9 Історія країни. Histoire
Тема 10 Література та мистецтво  
  Littérature
  Musique
  Théâtre et cinéma
  Peinture
Тема 11 Суспільно-політичний устрій країни. Système politique
Тема 12 Міжнародне співробітництво. France dans le monde
Тема 13 Структура збройних сил. Forces armées
Тема 14 Внутрішні війська та жандармерія Франції. Troupes de l’Intérieur et Gendarmerie Nationale

 

ПЕРЕДМОВА

 

«Тематичний французько-український словник є довідковим лексикографічним посібником для вивчення лексики французької мови для її застосування як у продуктивних, так і у рецептивних видах мовленнєвої діяльності.

Словник включає найбільш вживану сучасну лексику французької мови за темами, передбаченими програмою дисципліни «Практичний курс другої іноземної мови (французької)» для студентів та курсантів.

Словник складається з 14 розділів, кожний з яких відповідає одній темі: «Я та моя сім’я», «Дозвілля», «Людина та її оточення», «Система освіти», «Життя країни», «Інформаційний простір», «Соціально-економічне життя країни», «Національні традиції», «Історія країни», «Література та мистецтво», «Соціально-політичний устрій країни», «Міжнародне співробітництво», «Структура збройний сил», «Внутрішні війська та жандармерія Франції».

У деяких розділах, які відповідають великим за обсягом темам, зроблені тематичні підрозділи.

Мета словника – спроба надання лексичного мінімуму з дисципліни «Практичний курс другої іноземної мови (французької)», що створює умови для вироблення єдиного підходу до добору тематичної лексики принаймні в межах одного навчального закладу.

Словник побудований таким чином, що в кожному розділі лексика розташована не за алфавітним, а за тематичним приципом, що викликано специфічним призначенням такого словника як не суто довідкового, а навчального видання, де слова мають бути тематично пов’язані і всередині тематичного списку.

Переважна більшість слів – іменники, оскільки саме вони становлять базу тематичної лексики. Для іменників обов’язково вказується рід, іноді число, якщо слово переважно вживається у множині. Дієслова у перекладі подаються у формі недоконаного і доконаного виду.

Словник призначений для студентів, курсантів і слухачів військових та цивільних навчальних закладів, які вивчають французьку мову як другу за спеціальністю «Переклад».

Тема 1. Я та моя сім’я

 

Connaissance

 

Salut / Bonjour (bonsoir), monsieur, madame, mademoiselle. привіт/ добридень (добрий вечір), мсьє, мадам, мадмуазель
Comment vous appelez-vous? (Quel est votre prénom?) Як вас звати?
Bonjour, je m'appelle... Добрий день, мене звати...
Je vous (te) présente X. Я хочу вам представити / вас познайомити з...
Permettez-moi de vous présenter ... Дозвольте представити вам...
Je voudrais vous (te) présenter X. Я хочу вам представити / вас познайомити з...
Je suis heureux de vous (te) présenter X. З задоволенням вам представляю...
Enchanté (heureux, ravi), madame (monsieur), de faire votre connaissance. Радий з вами познайомитись, мадам (мсьє).
Je suis très content (e) de vous voir! Дуже радий вас бачити.
Parlez-vous anglais (allemand, français, espagnol)? Ви говорите англійською (німецькою, французькою, іспанською)?
Comment allez-vous? Як ваші справи? Як ви поживаєте?
Vous allez bien? У вас усе добре?
Je vais bien, merci, et vous? У мене усе добре, дякую, а у вас?
Je vais bien, merci, et vous-même? У мене усе добре, дякую, а у вас?
Fort bien, je vous remercie, et vous? Дуже добре, дякую, а ви?
Très bien, merci. Дуже добре, дякую.
Merci, ça va bien. Дякую, усе добре.
Tu vas bien? Ти як? У тебе усе добре?
Comment ça va? Як справи?
Ça va bien? Усе добре?
Ça va? Як справи?
Pas mal, merci, et vous (et toi)? Непогано, дякую, а ви/ти як?
Moi, ça va, et toi? У мене усе добре, а у тебе?
Ça va, merci. Добре, дякую.
Ça va mal. Усе погано.
Ça ne va pas du tout. Усе дуже погано.
Сomme ci, comme ça Так собі.
Quand as-tu ton anniversaire? Коли в тебе день народження?
Quel âge avez-vous? Скільки вам років?
J'ai ... ans. Мені ... років.
D'où venez-vous? Звідки ви?
Je suis de ... Я з ...
Est-сe que vous avez des frères ou des soeurs? У вас є брати або сестри?
J'ai un frère (... frères) et une soeur (... soeurs). У мене брат (... братів) і сестра (... сестер).
Quel âge a votre frère (votre soeur)? Скільки років вашому братові (сестрі)?
C'est mon frère (ma soeur, ma maman, mon papa, mon ami ...). Це мій брат (моя сестра, моя мама, мій тато, мій друг).
Au revoir, monsieur, madame. До побачення, мсьє, мадам.
à un de ces jours до скорого побачення
et bonne journée (matinée, soirée) et bon après-midi бажаю добре провести день (ранок, вечір)
et bon dimanche бажаю добре провести неділю
et bon week-end. бажаю добре провести вихідні
Salut, à demain бувай, до завтра
à bientôt до скорого побачення
à tout à l'heure скоро зустрінемося, до скорого побачення
à plus tard побачимося пізніше
allô алло, слухаю
bon anniversaire з днем народження!
joyeux Noël з Новим роком!
bonne année з Новим роком!
joyeuses Pâques Щасливого Великодня!
meilleurs vœux найкращі побажання
bienvenue ласкаво просимо
félicitations привітання
bon appétit смачного!
bon courage щасти!
bonne chance щасти!
bon voyage щасливої дороги!
à tes (vos) souhaits тобі (вам) бажаю
à la tienne (à la vôtre) за твоє (ваше) здоров’я (відповідь)
à ta (votre) santé за твоє (ваше) здоров’я
à tes (vos) amours за твоє (ваше) кохання
mon Dieu батеньку мій! батечки!
comment?, hein?, quoi? що? як?
ah bon добре, так, ось як?
ça, par exemple ось це так!
sans blague(?) серйозно?
ah oui?, c'est vrai?, vraiment? правда?
tu rigoles, tu plaisantes ти жартуєш!
quelle chance! оце так вдача!
tiens! дивись!
excusez-moi вибачте
s'il vous (te) plaît (SVP) будь ласка
merci дякую
non, merci ні, дякую
oui, merci так, дякую
de rien, je vous en prie, il n'y a pas de quoi нема за що
volontiers охоче, з радістю
oui так
bien sûr звичайно
d'accord згоден
bon добре
non ні
mais non та ні
si ні (у відповідь на негативне запитання)
bien sûr que non звичайно, що ні
jamais de la vie ніколи у житті
pas du tout зовсім ні
au contraire навпаки
mêlez-vous de vos affaires не втручайтеся не в свою справу
au secours! допоможіть!
aïe ай!
hélas на жаль!
pardon вибачте
je m'excuse перепрошую
je regrette мені шкода
désolé(e) шкода
c'est dommage, quel dommage шкода
zut чорт!
j'en ai marre мені це набридло!
je n'en peux plus більше не можу
oh là là о то так!
quelle horreur який жах!
attention увага!
halte-là стій! стоп!
hep или eh, vous là-bas гей ви там!
chut тихо!
ça suffit досить
défense de fumer палити заборонено
allons ходімо
allons-y ходімо
allez-y, vas-y ходімо
aucune idée не знаю, ради не дам
peut-être можливо
je ne sais pas я не знаю
vous désirez? чого бажаєте?
voilà ось так
j'arrive я йду
ne t'en fais pas я не ображаюся на тебе
ce n'est pas la peine не варто
à propos доречі
dis donc (dites donc) скажи мені
chéri(e) любий, люба
pauvre f\ m бідолашний, бідолашна
tant mieux тим краще
ça m'est égal мені однаково
tant pis тим гірше
cela dépend це залежить
que faire? що робити?
à quoi bon? навіщо?
ça m'embête мене від цього нудить
ça m'agace це мене дратує

 

FamilleПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.173.209 (0.009 с.)