ОПИС МЕТОДІВ ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОПИС МЕТОДІВ ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮМета технічного контролю фарбувально–опоряджувального виробництва – контроль якості сирової і готової продукції. До об'єктів контролю відносяться трикотажне полотно, хімічні матеріали та барвники, технологічні процеси.

Стійкість забарвлення до фізико–хімічних впливів визначається на забарвленому бавовняному трикотажному полотні відповідно до ГОСТ 9733–92. В даному дипломному проекті для кожного барвника наведені показники стійкості фарбувань при інтенсивності забарвлення, відповідного тону.

Таблиця 9.

Стійкість забарвлення прямих барвників до фізико–хімічних впливів

Прямий світлостійкий барвник Стійкість к до світла Стійкість до прання Стійкість до поту Прасування
Сухе Вологе
Червоний С 4–5
Рожевий С 5–6 3–4
Голубий К 4–5
             

 

Для контролю якості фарбування та готової продукції повинні виконуватися наступні вимоги.

Проектом передбачаються види контролю:

– Параметри технологічного процесу, якості готової продукції

Комплексна система управління якістю продукції (КСУЯП) – це сукупність постійно вдосконалених органів і об'єктів управління, методів і засобів управління, взаємодіючих за допомогою матеріально–технічних і інформаційних засобів і забезпечують цілеспрямовані дії при управлінні якістю продукції і ефективному використанні всіх наявних ресурсів.

Готове забарвлене трикотажне полотно проходить контроль якості на міцність забарвлення до мокрих обробок (5 балів), до тертя (3 бали) і світлостійкість (6) .

Таблиця 10.

Схема контролю

№ п/п Найменування операції Контролюючі параметри Період контролю Ким контро– люється Метод контролю, стандарт
1. Перевірка хім. матеріалів и барвників Кількість Кожна партія Інженер– технолог Інструкція на основі НДТ
2. Вибілювання Концентрація хімікатів і температура Постійно Інженер– Технолог хім. лабор. Термометр ГОСТ 2823–81
3. Промивка Температура промивних ванн 1 раз на зміну   Хімічний лаборант Термометр ГОСТ 2823–81
4. Фарбування Концентрація і температура. фарбування розчину Постійного Інженер– технолог хім. лабор. По методиці
5. Промивка Температура промивних ванн 1 раз на зміну Хім. лаборант Термометр ГОСТ 2823–81
6. Закріплення Концентрація хімікатів Постійного Інженер– технолог хім. лабор. По методиці
7. Віджимання Швидкість руху барабанів Постійного Інженер– технолог По методиці
8. Трикотажне полотно Відповідність кольору по етанолу 1 раз на зміну Інженер– технолог Органоліп–тичний

 

1.8. ОПИС ВНУТРІШНЬОЦЕХОВОГО ТРАНСПОТРУ

У фарбувально–опряджувальному виробництві має місце інтенсивний вантажопотік з великою кількістю переходів і вантажно–розвантажувальних операцій. У цьому зв'язку з цим, внутрішньоцеховий транспорт робить істотний вплив на покращення умов роботи у виробництві, а його механізація і автоматизація служать істотним джерелом підвищення продуктивності праці, поліпшення якості продукції.

Транспортні засоби складаються з транспортування сировини, напівфабрикатів і готового трикотажного полотна та обладнання для механізації підйомно–транспортних робіт в складських приміщеннях.

До вантажів основного виробництва відносяться сухі і вологі трикотажні полотна в роликах, які можуть транспортуватися у візках. При транспортуванні трикотажного полотна необхідно забезпечити оберігання від забруднень і механічних пошкоджень. В якості транспортних засобів основного виробництва знаходять застосування різні електронавантажувачі, візки, машини монорельсового транспорту та інші.

Правильно вибраний внутішньовиробничий транспорт не тільки забезпечує безперебійну роботу основного обладнання, але і дозволяє поліпшити організацію виробництва, раціонально розмістити устаткування, скоротити запаси напівфабрикатів на переходах, і відповідно звільнити продуктивні площі. Проектом передбачено використання електрокар і ручних візків.

Основні вимоги, що пред'являються до підлогових візків:

– Висока маневреність

– Універсальність

–Мінімальна маса, що дозволяє застосовувати їх в багатоповерхових будівлях

– Простота конструкцій

 

 

Стандартизація та метрологічне забезпечення виробництва

Стандартизація є найважливішим засобом управління якістю продукції. На всі види тканин розроблені державні стандарти під назвою «Система показників якості продукції», в яких тканини згруповані за призначенням і в залежності від цього встановлені загальні і додаткові показники якості.

Комплексна система управління якістю продукції (КСУЯП) – це сукупність постійно вдосконалених органів і об'єктів управління, методів і засобів управління, взаємодіючих за допомогою матеріально–технічних і інформаційних засобів і забезпечують цілеспрямовані та скоординовані дії при управлінні якістю продукції і ефективному використанні всіх наявних ресурсів.

Головною метою КСУЯП є досягнення високих кінцевих результатів якості. Основними нормативно–технологічними документами є стандарти підприємства.

Основний КСУЯП є система бездефектної праці, яка передбачає багатоступінчастий контроль якості продукції, що виготовляється з боку виробника, контролюючих органів і з боку адміністрації.

До основних завдань по стандартизації відноситься:

– Організаційно–методичне керівництво роботами по стандартизації на підприємстві;

– Забезпечення випуску продукції високої якості, зниження собівартості за рахунок кращого використання матеріальних ресурсів;

– Забезпечення впровадження стандартів та інших документів із стандартизації та нагляду за дотриманням їхніх вимог;

– Здійснення корм контролю технічної документації, що розробляється на підприємстві, на відповідність вимогам стандартів усіх категорій;

– Надання методичної допомоги розробникам СТП та розробка стандартів підприємства.

Контроль якості готової продукції включає перевірку на стійкість забарвлення. Забарвлення на тканинах перевіряють на стійкість до наступних фізико–механічних впливів:

– До світла (ГОСТ – 9733.1–83)

– До світла і погоди (ГОСТ – 9733.2–83)

– До світла в умов штучного освітлення (ГОСТ – 9733.3–83)

– До прання (ГОСТ – 9733.4–83)

– До дистильованої води (ГОСТ – 9733.5–83)

– До прасування (ГОСТ – 9733.7–83).

 

ВОДОПОСТАЧАННЯ І КАНАЛІЗАЦІЯ

В×Т

М= ————————

b'× t '×ΚΠΒ×ΚРО

Особливістю опоряджувального виробництва є значне споживання технічної води, тому вода – основна середовище протікання технологічних процесів. Сучасне текстильне підприємство середньої потужності витрачає близько 25000 м3 свіжої води і 80 % скидається в каналізацію. Тому проблема очищення стічних вод, повторного їх використання стає важливою народно–господарським завданням.

До якості води висуваються такі вимоги:

– Відсутність мутності

– Відсутність кольоровості

– РН не більше 8

– Окислення 12 мл/л кисню

– Жорсткість не вище 1,6 м2/л оксиду кальцію.

 

Таблиця 11.

Основні нормативні характеристики технічної води

Показник Завислі і спливаючі речовини Нормативне значення 300 мг/л
БСК5 200 мг/л
ХСК 500 мг/л
Хлориди 240 мг/л
рН 6,5–9,0
Температура Не вище 40 о С

 

Таблиця12.

Витрати води на технологічні процеси

№ п/п Найменування операції Питома витрата води, л/кг Кількість тканини, м Кількість заправок на 1 машину Витрати води за добу, л
1. Відварка, вибілювання 1,62    
2. Промивка 1,62
3. Фарбування 1,62
4. Промивка 1,62
5. Закріплення 1,62
Загальна витрата води в добу, л

 

На незаплановані витрати планують 10% загальної кількості води, що використовується.

Обчислюють питому витрату води на 1 кг або 100 м тканини:

nср = N/В,

де N – сумарна витрата води за добу(включаючи 10% на незаплановані витрати).

nср = 7920/5102 = 1,55 л/кг

Каналізація

Всю систему приймання стічних вод, відведення їх за межі промислового підприємства або населеного пункту до місця очищення, перегонки і випуску вже очищених вод природні водойми, називають каналізацією. Відвідні каналізаційною мережею через систему труб забруднені води промислового підприємства називають стічними водами. Стічні води перед спуском їх у природні водойми піддаються очищенню і знешкодженню на спеціальних спорудах.

Очищення виробничих вод текстильних підприємств, що мають у своєму складі обробне виробництво, вимагають особливої ретельності, тому вони являють собою складні фізико–хімічні системи, що містять нерозчинні домішки волокон, суспензії, колоїди і молекулярно–розчинні речовини мінерального походження, одержувані у вигляді відходів при обробці готових тканин, виробів і сировини.

Стічні води на текстильних підприємствах доцільно очищати спільно з побутовими стоками на міських станціях аерації біохімічними способами.

Внаслідок наявності в стічних водах специфічних забруднень, якими є волокнисті домішки, пух, обривки ниток, проводиться попереднє очищення. Вона здійснюється за допомогою волокно збільшувачів, методом іонної флотації.

Хімічне очищення стічних вод здійснюється із застосуванням коагулятів і допоміжних речовин–абсорбентів. Біологічне очищення стічних вод засноване на здатності мікроорганізмів використовувати в процесі життєдіяльності різні органічні і мінеральні речовини, що містяться в стічних водах. Після біохімічної очистки злив виробничих вод може містити азот, фосфор, тонкодисперсні суспензії і не повністю окислені органічні речовини. До очистки стічних вод проводять фільтрацією через пісок за допомогою мікрофільтрів, методом іонної флотації обробкою озоном.

Знаходить застосування новий метод електричної очистки, який полягає в електричній деструкції забруднень при пропусканні через стічні води постійного електричного струму. Повністю очищені стічні води випускаються у водойми.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ

Електроенергію постачають міські електролінії. Напруга з міських електромережах 380 Вольт. Також 12, 18, 24 Вольт для освітлення сирих і вибухонебезпечних приміщень.

Витрата електроенергії залежить від того, скільки припадає на одну машину, таким чином, від кількості машин.

Електричний струм для промислових установок 380 В, 50 Гц, для побутових потреб 220 В, 50 Гц. Для спеціальних потреб обслуговування обладнання в агресивних умовах (вибухонебезпечні, пожежонебезпечні, а також сирі приміщення) – 12, 18, 24 Вольт.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 90; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.252.84 (0.008 с.)