Основні поняття мови Паскаль 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основні поняття мови ПаскальАлфавіт мови Turbo Pascal. Типи даних.

Як описано вище, комп’ютерні програми створюються з допомогою спеціальних мов, які називаються мовами програмування. Мова програмування, які і будь-яка інша мова, містить свій алфавіт.

Алфавіт мови програмування - це набір констант, типів даних, змінних, стандартних процедур і функцій, операндів та операторів, з яких складається програма.

Розглянемо ці терміни більш детально.

Константи - це дані, значення яких відоме до завантаження програми і не змінюється в процесі її виконання.

В Pascal існують як стандартні константи, так і вказані користувачем. До стандартних констант належить, наприклад, число Pi=3,141592.... Константи, задані користувачем, потрібно вказувати в спеціальному розділі програми (див. наступний розділ посібника).

Змінні - це дані, значення яких вводиться та змінюється під час виконання програми. Усі змінні, що використовуються в Pascal-програмі, потрібно описувати в спеціальному розділі програми (див. наступний розділ посібника)..

Тип даних - це набір даних (констант, змінних, значень функцій і т.д.), які мають спільні характеристики (формат представлення в пам’яті ПК, множина допустимих значень, множина допустимих операцій, що можна використовувати для даного типу).

Типи даних в Pascal поділяються на прості та складні. До простих типів даних відносяться: -цілі числа; -дійсні числа;

- символьний тип;

- логічний тип;

- інтервальний тип;

- перераховний тип.

Складні типи даних - це типи, які складаються з елементів, що відносяться до простих типів. До складних типів даних відносяться:

- масиви;

- множини;

- стрічки;

- записи;

- файли;

- динамічні змінні;

- вказівки;

- лінійні списки (стеки, черги);

- нелінійні списки (двійкові дерева, несиметричні дерева, тексти, графи);

- процедурний тип;

- об’єкти.

Крім цього, типи даних у Turbo Pascal можна поділити на впорядковані та невпорядковані. Впорядковані - це типи, в яких дані розміщені в певному, наперед визначеному, порядку і кожен з елементів характеризується своїм порядковим номером. Невпорядковані - це типи, в яких дані не мають своїх порядкових номерів.

Процедури та функції- це підпрограми, що використовуються в середині програми (більш детально будуть описані далі). До алфавіту мови програмування відносять стандартні процедури та функції, тобто такі, що сприймаються мовою програмування без їх додаткового опису.

Операнди - це спеціальні символи або послідовності символів, які виконують над даними певні операції (математичні, логічні і т.д.). Прикладом операндів можуть бути операнди математичних операцій: “+” - додавання даних), “-” - віднімання даних, “*” -множення даних, “/” - ділення даних, “=” - рівність даних і т.д.

Оператори - це деякі неподільні елементи програми, що дозволяють виконувати певні алгоритмічні дії у програмі, тобто виконувати в програмі певні команди. фактично, оператор - це окрема команда в алгоритмі програми, тобто окремий крок виконання програми.

В Turbo Pascal оператори поділяються на прості та структурні. До простих операторів відносяться:

- оператор присвоєння (:=);

- оператор безумовного переходу (goto);

- оператор звертання до процедури (функції).

Структурними операторами називаються такі, що складаються з інших операторів. До них відносяться:

- складний оператор - представляє собою набір операторів, що поміщені в операторні дужки (begin - end);

- умовний оператор (if);

- оператор вибору (case);

- оператори циклу (repeat, while, for);

- оператор приєднання (with).

Усі вищеописані елементи алфавіту мови програмування складаються з окремих символів. В якості символів, що складають елементи алфавіту, в Turbo Pascal можна використовувати більшість символів, що входять в стандартну ASCII-таблицю. Заборонено використовувати символи розширеної ASCII-таблиці, тобто символи з кодами від 128 до 255, а також символи: (&), (!), (%), (~), (”). Ці символи можна використовувати лише в якості коментарів та в текстових стрічках, які беруться в одинарні лапки (’).

Інтегроване середовище програмування — це система програмування, що суміщає редактор для зручного введення і редагування програми, тран­слятор і налагоджувач помилок.

Інтегроване середовище програ­мування Turbo Pascal 7.0 складається з редактора, компілятора, редактора зв'язків і налагоджувача.


 

Поняття Опис Приклад
Алфавіт мови Літери латинського алфавіту, цифри, спеціальні сим­воли, зарезервовані слова. A...Z, a...z, 0...9, + - * / = < >[ ]{ }$ ^ & #
Ідентифікатори Імена об'єктів (констант, типів даних, змінних, функ­цій, програм). Правила запису ідентифікаторів: · всі ідентифікатори складаються з літер латинського алфавіту, цифр, починаються з літери або знака,«_»; · Великі і малі літери не розрізняються. А, В begin Write Test My_First_Program
Елементи даних     Константа - комірка пам'яті, значення якої протягом виконання програми залишається постійним. 45, Pi
Змінна - комірка пам'яті, значення якої протягом виконання програми може змінюватися. a, b, c
Коментар Призначений для внесення до тексту програми пояснень. Обмежується символами { } або (* *) {Це коментар) (*Це коментар*)

 

 

Службові слова мови Turbo Pascal

and — і array — масив begin — початок case — вибір const — сталі div — ділення без остачі do — виконати downto — униз до else — інакше end — кінець file — файл for — для function — функція goto — перейти до if — якщо in — в label — позначка mod — остача nil — нуль not — ні of — з or — або packed - стиснутий procedure – процедура program - програма record — запис repeat — повторювати set — множина then — то to — до type — тип until — доки var — змінні while — доки та інші.

Перша програма. Програма — це послідовність команд, за допомогою яких записують алгоритм розв’язування задачі.

Програми (алгоритми) складають за таким принципом: вводять дані, визначають потрібне, виводять результати. Аналогічно розв’язують задачі з математики та фізики, але тут обчислення вручну виконувати не потрібно — їх виконає комп’ютер.


Стандартні типи даних

За допомогою програм МВР вирішуються найрізноманітніші завдання, тому необхідно мати можливість створювати й обробляти різні типи даних. Основна одиниця інформації — окремий елемент даних, наприклад число або символ.

Тип даних визначає обсяг пам'яті, необхідний для зберігання даного об'єкта, і операції, що можна над цим об'єктом виконувати.

Тип даних Позна­чення Опис Обсяг пам'яті Приклади
Цілочисельний тип Byte Цілі числа в інтервалі [0; 255] 1 байт 0, 5, 245
Shortint –128..127 1 байт -5, 26, 96
word 0..65535 2 байта 0, 36, 6545
Integer (основний) Цілі числа в інтервалі [-32767; 32767] 2 байта 457, -568, -7, 0
longint –2147483648..2147483647 4 байта -2356, 988456
Дійсний тип single 1.5·10–45–3.4·1038 4 байта 236,36; 6954,369
Real (основний) Значення з плавоючою крапкою, що містить мантису (до 11 значущих цифр) і експоненту - степінь числа 10 (від 10-39 до 1038) 6 байтів 0.4,-1.8, 0.172Е+3, 37Е-4
extended 3.4·10–4951 –1.1·104932 10 байт 0.4,-1.8, 0.172Е+3,
Символьний тип даних Char Символьні константи містять один символ, який обмежено апострофами 1 байт А', 'є', Y, '2'
Рядковий тип даних String Рядок символів довжиною не більше 255 Зале­жить від довжини  
Логічний тип даних Boolean Константи логічного типу мають два можливі значення: True (істинне) і False (хибне) 1 байт 5<3 - True 5+8>14- False

 

Операції відношень

Результатом операції відношень є значення логічного типу:

 

 

> більше ніж   < = менше ніж або дорівнює
> = більше ніж або дорівнює = дорівнює
< менше ніж < > не дорівнює

Операції над стандартними

Типами даних

Операції над цілими числами:

Операції над дійсними числами:

Зауваження. Операції над дійсними числами завжди дадуть дійсний результат, навіть якщо обидва аргументи цілі!

 

 


ВиразиПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 614; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.101.251 (0.012 с.)