Вступ. Державотворчі процеси в епоху раннього середньовіччя. Формування Руської держави у IX - першій половині XI ст. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вступ. Державотворчі процеси в епоху раннього середньовіччя. Формування Руської держави у IX - першій половині XI ст.ПИТАННЯ НА ІСПИТ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 2013-2014

 

Вступ. Державотворчі процеси в епоху раннього середньовіччя. Формування Руської держави у IX - першій половині XI ст.

1. На території якого племінного союзу слов’ян засновано м. Київ?

2. Вкажіть ім’я князя, що здійснив похід проти Візантії у 860 р.?

3. Вкажіть роки князювання Олега в Києві?

4. Який київський князь організував походи на Константинополь у 907 та 911 рр.?

5. За правління якого князя Русь підписала перші міжнародні договори?

6. Вкажіть роки князювання у Києві Ігоря у Києві.

7. На території якого племінного союзу слов’ян було вбито князя Ігоря?

8. Вкажіть роки князювання Ольги.

9. Хто з київських правителів Русі вперше запровадив елементи державного бюджету?

10. Як називався фіксований розмір данини, запроваджений у Київській Русі княгинею Ольгою?

11. Кого з київських князів видатний український історик Михайло Грушевський назвав ”козаком на престолі”?

12. Хто з руських князів розгромив Хозарський каганат?

13. До кого з київських князів бояри звернулися із доріканнями: ”Ти, князю, чужої землі пильнуєш та шукаєш, а свою покинув...”?

14. Який київський князь хотів перенести столицю своєї держави в Переяславець на Дунаї?

15. Які кочові племена появилися у степових районах України після розгрому Хозарського каганату?

16. Який київський князь хотів перенести столицю своєї держави в Переяславець на Дунаї?

17. Коли відбулася битва під Доростолом?

18. Вкажіть роки князювання Володимира Великого в Києві.

19. Хто з київських князів відкрив язичницький пантеон богів?

20. У котрому році київський князь Володимир Великий прийняв християнство?

21. Який бог стояв на чолі пантеону слов’янських божеств запровадженого Володимиром Великим?

22. У якому місті київський князь Володимир Великий прийняв Християнство?

23. Вкажіть ім’я князя, що розпочав карбувати золоті та срібні монети?

24. У котрому році Володимир Великий приєднав до Київської держави Червенські міста

25. Уздовж яких річок було збудовано мережу оборонних споруд т.зв. ”змійових” валів?

26. Вкажіть роки правління Ярослава Мудрого в Києві.

27. За правління якого київського князя укладено збірник законів «Руська правда»?

28. Кого з київських князів прийнято називати «тестем Європи»?

29. За правління якого князя був збудований Софійський собор?

30. Хто з київських князів відвоював у поляків т.зв. Червенські міста?

31. Хто з Рюриковичів протягом 1019 – 1036 рр. був співправителем Київської Русі разом з Ярославом Мудрим?

32. У котрому році було засновано Печерський монастир у Києві?

33. Які кочові племена населяли українські степи в другій половині XI ст.?

34. Дайте визначення термінів «полюддя», «данина», «урок», «погост», «златник», «язичництво», «сеньйорат».

 

Політична трансформація Київської Русі у другій половині XI - першій половині ХІІІ століття.

35. Коли в Києві правив син Ярослава Мудрого Всеволод?

36. Вкажіть роки правління князя Володимира Мономаха.

37. У котрому році проведено Любецький з’їзд руських князів?

38. Хто з руських князів був ініціатором скликання Любецькогоз’їздукнязів?

39. У котрому році відбувся з’їзд князів біля Долобського озера, який ухвалив рішення про організацію спільного походу проти по ловців?

40. У період правління якого київського князя відбувся Любецький з’їзд князів?

41. Назвіть автора відомого твору стародавньої руської літератури ”Повчання дітям”.

42. Вкажіть назву збірника законів, автором якого є Володимир Мономах?

43. Який київський князь організував серію успішних походів проти половців?

44. Коли відбулася битва на річці Калці; хто брав у ній участь?

45. Проти кого виступили руські дружини в битві на р. Калка?

46. Хто очолював монголо-татарські війська у поході 1237 – 1241-х рр. на Русь?

47. У котрому році монголо-татарські війська захопили Київ?

48. Коли в літописі вперше згадується назва «Україна»?

49. У котрому році Київ зруйнував Андрій Боголюбський?

50. Як в часи Київської Русі називалися селяни, які потрапили в залежність за борг (позику)?

51. Які верстви населення в Київській Русі не володіли землею?

52. Згідно із письмовими джерелами першим київським митрополитом руського походження був… (вписати)

53. В котрому столітті було створено «Остромирове Євангеліє»?

54. Вкажіть ім’я відомого іконописця часів Київської Русі.

 

Консолідація південно-західних руських земель. Утворення Галицько-Во

Линського князівства.

55. Вкажіть ім’я князя, що правив у Галичині протягом 1153–1187 рр.?

56. Якого галицького князя згадує у своєму творі автор «Слова о полку Ігоревім»?

57. Хто з князів протягом 1199 – 1205 рр. правив у Галичині та Волині?

58. Вкажіть дату створення Галицько-Волинського князівства.

59. Хто вважається засновником галицько-Волинського князівства?

60. Вкажіть роки князювання Данила Галицького.

61. У котрому році галицько-волинський Данило Романович здобув перемогу над польськими військами біля м. Ярослава?

62. У котрому році галицько-волинський князь Данило Романович здобув перемогу над тевтонцями під Дорогочином?

63. У котрому році коронувався галицько-волинський князь Данило Романович?

64. Які міста були засновані у період правління галицько-волинського у князя Данила Романовича?

65. Коли вперше згадується м. Львів?

66. Хто з князів протягом 1264 – 1301 рр. правив у Галичині та Волині?

 

Державно-правовий та політичний статус українських земель у ХІV – першій половині ХVІ ст. Феномен українського козацтва.

 

67. У котрому році відбулася битва на річці Сині Води?

68. У котрому столітті більшість українських земель увійшла до складу Великого князівства Литовського?

69. Коли відбулося повстання під проводом князя Михайла Глинського?

70. Вкажіть дату укладення Берестейської унії.

71. Дайте визначення понять «полемічна література», «магдебурзьке право», «магістрат», «церковне братство».

72. Вкажіть назву міста, де виникло перше церковне братство.

73. Вкажіть ім’я засновника українського книгодрукування.

74. В котрому році було видрукувано першу книгу в Україні?

75. В котрому році опубліковано «Острозьку біблію»?

76. Вкажіть рік першої згадки слова “козак” у “Хроніці польській” М.Бєльського.

77. Коли було засновано першу Запорізьку Січ на о. Мала Хортиця?

78. Кого вважають засновником першої Запорізької Січі?

79. Яких козаків вважали реєстровими?

80. На боці яких держав воювали козаки в другій половині 16 – першій половині 17 ст.?

81. Вкажіть роки повстання під проводом К.Косинського.

82. Вкажіть роки повстання під проводом С. Наливайка.

83. Вкажіть роки гетьманування Петра Сагайдачного.

84. У котрому році козаки під проводом П. Сагайдачного здійснили похід на Кафу.

85. У котрому році відбулася битва під Цецорою?

86. У котрому році козаки на чолі з П. Сагайдачним взяли участь у битві під Хотином.

87. Вкажіть рік прийняття урядом Речі Посполитої “Ординації війська запорозького реєстрового

Українське «національне відродження» в контексті європейської історії кінця XVIII — першої половини ХІХ століть

142. Коли Галичина була включена до складу Австрійської імперії?

143. Яке місто Галичини стало на початку ХІХ ст. першим осередком українського національного відродження?

144. Хто є автором трактату „Відомість о руськім язиці”?

145. Хто є автором статті „Становище русинів в Галичині”?

146. Вкажіть роки діяльності «Руської Трійці», її учасників.

147. Назвіть місце видання альманаху „Русалка Дністровая”.

148. Вкажіть назву першої української політичної організації в Галичині, створеної у 1848 р.

149. Підкресліть правильну відповідь. Головну Руську Раду після її створення очолив: а) Я.Головацький; б)Г.Яхимович; в)І.Вагилевич.

150. Вкажіть назву першої у Львові газети українською мовою

151. Коли ліквідовано панщину в Галичині?

152. Назвіть масонські ложі, що існували в Україні на початку ХІХ ст.

153. Як називалася масонська ложа, до якої входив І.Котляревський?

154. Хто очолював Південне товариство декабристів?

155. Вкажіть роки діяльності «Кирило-Мефодіївського товариства»?

156. Вкажіть основних учасників Кирило-Мофодіївського товариства.

157. Вкажіть основні програмні документи Кирило-Мефодіївського товариства

158. Хто є автором твору „Закон Божий. Книга буття українського народу?

 

Українська національна революція 1917-1920 рр. та пошуки оптимальних моделей її реалізації

Українська Центральна Рада

207. Вкажіть дату створення Української Центральної Ради.

208. Хто очолив Українську Центральну Раду на момент її створення?

209. Назвіть найвпливовіші партії Центральної Ради?

210. Хто з відомих українських політиків очолив делегацію Української Центральної Ради до Петрограда в травні 1917 р?

211. Вкажіть гасло під яким проходила діяльність Центральної Ради протягом 1917 р.

212. Який документ оголошував автономію України у складі Російської держави: а) ІУ Універсал Центральної Ради; б) спеціальний указ Тимчасового уряду; в) І Універсал Центральної Ради; в) Декрет більшовицького Раднаркому.

213. Вкажіть дату проголошення І Універсалу.

214. Хто очолив уряд Центральної Ради – Генеральний секретаріат?

215. Хто був Головним Отаманом Армії УНР?

216. Котрий універсал Центральної Ради призвів до збройного виступу «самостійників» 4-5 липня 1917 р.?

217. Котрим універсалом Центральна Рада висловила згоду на включення до її складу представників від національних менших: російської, польської та єврейської?

218. Який універсал Центральної Ради вперше проголосив програму соціально-економічних реформ, демократичні свободи, зокрема скасував смертну кару?

219. Вкажіть назву документа, яким більшовицький Раднарком оголошував війну Центральній Раді?.

220. Вкажіть назву українського радянського уряду, створеного у Харкові у грудні 1917 р.

221. Хто був командувачем більшовицьких військ у битві під Крутами?

222. Хто командував українськими частинами у бою під Крутами?.

223. Котрий універсал Центральної Ради проголосив незалежність України?

224. Коли проголошено IV Універсал Центральної Ради?

225. Підкресліть правильну відповідь. Уряд УНР після відставки у січні 1918 р. В.Винниченка очолив а) Д.Дорошенко; б) В.Голубович; в)П.Скоропадський.

226. Коли українська делегація підписала мирний договір з країнами Четверного союзу, який передбачав визнання самостійності України, допомогу німецьких та австрійських військ у боротьбі проти більшовицьких військ?

227. Який договір урегульовував вступ німецько-австрійських військ на територію УНР?

228. Які з вказаних подій відбулися за часів Центральної Ради?

1. прийняття проекту Конституції України;

2. Обрання М. Грушевського президентом;

3. Створення Української Академії наук;

4. битва під Мотовилівкою;

5. Другий Зимовий похід.

Українська Держава

229. Вкажіть хронологічні рамки існування гетьманату П.Скоропадського

230. Назвіть керівників уряду за часів гетьманату П.Скоропадського.

231. У яких містах за гетьманату П.Скоропадського відкрито університети?

232. Повстання проти П. Скоропадського 14.11.1918 р. організували: а)анархісти на чолі з Н.Махном;б) КП(б)У; в) Український Національний Союз; в) УВО; г)”Просвіта” (вкажіть правильну відповідь)

233. Між якими військами відбувся бій під Мотовилівкою 18.11.1918 р?

234. Які соціальні верстви населення підтримували режим П.Скоропадського: а) селяни, б) інтелігенція, в) промислово-фінансові кола та поміщики, г) робітники.

235. Хто з відомих українських науковців очолив Українську академію наук, створену в листопаді 1918 р.?

236. Які з вказаних подій відбулися за правління гетьмана Павла Скоропадського?

1. Створення Української Центральної Ради;

2. Створення Української Академії наук;

3. Створення Української Академії мистецтв;

4. Створення університетів в Києві та Кам’янці-Подільському;

237. Підписання Брестського мирного договору між Україною та країнами Четверного Союзу?

Директорія УНР

238. Вкажіть дату створення Директорії.

239. Назвіть членів Директорії УНР.

240. Вкажіть назву вищого законодавчого тимчасового органу влади у період Директорії УНР із функціями парламенту.

241. Хто із вказаних осіб очолив Директорію протягом листопада 1918 – лютого 1919 року?

1) В. Винниченко 2) С. Петлюра, 3) М.Грушевський, 4) Ф. Швець, 5) Ф. Лизогуб.

242. Хто із вказаних осіб очолив Директорію з лютого 1919 року?

1. В. Винниченко 2) С. Петлюра 3) Д. Дорошенко 4) Ф. Швець 5) Ф. Лизогуб.

243. Вкажіть дату проголошення акту злуки УНР та ЗУНР.

244. Яку назву отримала ЗУНР після об’єднання з УНР?

245. Підкресліть правильну відповідь. Об’єднана Армія УНР наприкінці липня 1919 р. розпочала наступ а) на Харків; б) на Київ і Одесу; в) на Львів і Тернопіль.

246. Підкресліть правильну відповідь: 30 серпня 1919 р. до Києва одночасно увійшли: а) Армія УНР і Червона армія; б)Армія УНР і Добровольча армія А.Денікіна; в) Армія Н.Махна і Червона армія;г) Польська армія та Армія УНР.

247. У котрому році Армія УНР опинилася у т.зв. «Трикутнику смерті»?

248. Коли відбувся Перший зимовий похід армії УНР?

249. Хто очолив Перший зимовий похід Армії УНР?

250. Яка угода між Польщею та УНР передбачала перехід до складу Польщі Східної Галичини, частини Волині, Холмщини, Лемківщини та Підляшшя?

251. У котрому році відбувся другий зимовий похід Армії УНР?

252. Хто очолив другий зимовий похід Армії УНР?

253. На територію якої держави відступила Армія УНР після поразки у боротьбі з російськими більшовиками?

 

ЗУНР

254. Вкажіть хронологічні рамки існування ЗУНР

255. Як називався вищий законодавчий орган ЗУНР?.

256. Як називався вищий виконавчий орган ЗУНР?

257. Хто був першим головою уряду ЗУНР?

258. Хто із вказаних осіб очолив уряд ЗУНР – Державний секретаріат?

259. В. Винниченко, 2) Є. Петрушевич, 3) К. Левицький, 4) С. Петлюра, 5) М. Грушевський

260. Хто очолив уряд ЗУНР – Державний секретаріат у грудні 1918 – листопаді 1919 рр?

261. В. Винниченко, 2) Є. Петрушевич, 3) К. Левицький, 4) С. Петлюра, 5) М. Грушевський, 6) С.Голубович.

262. Хто із вказаних осіб був обраний президентом ЗУНР?

a. В. Винниченко, 2) Є. Петрушевич, 3) К. Левицький, 4) С. Петлюра, 5) М. Грушевський.

263. Назвіть почергово міста, де перебував уряд ЗУНР після втрати Львова.

264. Назвіть імена трьох командувачів українських військ у Львові під час листопадових боїв з польськими частинами у листопаді 1918 р.?

265. Назвіть командувачів Української Галицької армії.

266. Коли відбулася Чортківська наступальна операція Галицької Армії?

267. В котрому році Антанта вирішила тимчасово передати Східну Галичину під владу Польщі?

268. Хто з українських політиків ініціював Варшавську угоду 1920 р.? 1) В. Винниченко, 2) Є. Петрушевич, 3) К. Левицький, 4) С. Петлюра, 5) М. Грушевський.

269. Які українські етнічні території були включені до Польщі за Ризьким мирним договором?

270. Коли територію Галичини було офіційно визнано частиною Польської держави?

 

ІІ Світова війна

323. Коли підписано пакт Молотова –Ріббентропа?

324. Вкажіть назву документу, що передбачав поділ Східної Європи на сфери впливу між СРСР та Німеччиною.

325. Коли Червона армія перейшла радянсько-польський кордон і вступила на територію Західної України (місяць, рік).

326. Вкажіть прізвище командувача Українського фронту, під керівництвом якого, війська СРСР у вересні 1939 р. вступили на територію Західної України.

327. У котрому році Народні Збори Західної України прийняли рішення про входження цієї території до складу УРСР?

328. Коли Західну Україну включено до СРСР?

329. З котрого року Львівський університет носить ім’я Івана Франка?

330. Коли Німеччина напала на СРСР?

331. Як називався німецький план нападу на СРСР?

332. Де і коли на території України відбулася найбільша танкова битва в період радянсько-німецької війни?

333. У якому місті і коли діячі ОУН проголосили Акт відновлення Української держави?

334. Хто з діячів ОУН (р)проголосив Акт відновлення Української держави?

335. Хто очолював Українське державне правління, створене у Львові 30.06.1941 р.

336. Хто з радянських командирів у травні 1943 р. очолив т.зв. Карпатський партизанський рейд в тилу німецьких військ?

337. На які окупаційні зони була поділена Україна у 1941-1944 рр.?

338. Коли нацисти розпочали масово знищувати українське мирне населення в урочищі Бабин Яр?

339. Як називався нацистський план перетворення українських земель на колоніальний придаток Третього Райху?

340. До складу якої окупаційної зони, під час Другої світової війни, входило м. Київ?

341. До складу якої окупаційної зони, під час Другої світової війни, входило м. Одеса?

342. До складу якої окупаційної зони, під час Другої світової війни, входила територія Східної Галичини?

343. До складу якої окупаційної зони, під час Другої світової війни, входило м. Львів?

344. Назвіть місця масового знищення нацистами цивільного населення та військовиків на території Львова.

345. Хто очолював рейхскомісаріат «Україна»?

346. Назвіть місця масового знищення нацистами населення України в роки Другої світової війни.

347. Хто очолив український збройний загін «Нахтіґаль»?

348. Хто очолював збройне формування „Поліська Січ”?

349. Вкажіть рік, що вважається роком утворення УПА.

350. Хто був Головним Командиром УПА в 1943-1950 рр.?

351. Як називався парламент воюючої України, створений у 1944 р.?

352. Як називалася українська військова частина, що діяла в складі військ СС і у 1943 р. воювала проти Червоної армії?

353. Назвіть командирів найбільших радянських партизанських загонів, що діяли на території України в період Другої світової війни

354. У котрому році війська Червоної армії провели Корсунь-Шевченківську наступальну операцію?

355. Коли війська Червоної армії остаточно ліквідували угруповання німецьких військ у Криму?

356. Вкажіть рік проведення радянським режимом депортації кримських татар?

357. Назвіть нацистські концтабори, що існували у Львові в 1941-1944 рр.

358. Коли Червона армія звільнила від німецьких військ Київ?

359. Коли Львів був звільнений Червоною армією від німецьких військ?

360. Вкажіть правильну відповідь. Гітлерівські війська вигнано з території України у: а)жовтні 1944 р.; б)листопаді 1944 р.; в) грудні 1944 р.

361. Коли Україна стала членом ООН?

362. Хто очолював делегацію УРСР під час церемонії підписання Статуту ООН у Сан-Франциско?

363. Вкажіть рік загибелі командувача УПА Р.Шухевича?

364. Хто очолив УПА після загибелі Р.Шухевича?

ПИТАННЯ НА ІСПИТ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 2013-2014

 

Вступ. Державотворчі процеси в епоху раннього середньовіччя. Формування Руської держави у IX - першій половині XI ст.

1. На території якого племінного союзу слов’ян засновано м. Київ?

2. Вкажіть ім’я князя, що здійснив похід проти Візантії у 860 р.?

3. Вкажіть роки князювання Олега в Києві?

4. Який київський князь організував походи на Константинополь у 907 та 911 рр.?

5. За правління якого князя Русь підписала перші міжнародні договори?

6. Вкажіть роки князювання у Києві Ігоря у Києві.

7. На території якого племінного союзу слов’ян було вбито князя Ігоря?

8. Вкажіть роки князювання Ольги.

9. Хто з київських правителів Русі вперше запровадив елементи державного бюджету?

10. Як називався фіксований розмір данини, запроваджений у Київській Русі княгинею Ольгою?

11. Кого з київських князів видатний український історик Михайло Грушевський назвав ”козаком на престолі”?

12. Хто з руських князів розгромив Хозарський каганат?

13. До кого з київських князів бояри звернулися із доріканнями: ”Ти, князю, чужої землі пильнуєш та шукаєш, а свою покинув...”?

14. Який київський князь хотів перенести столицю своєї держави в Переяславець на Дунаї?

15. Які кочові племена появилися у степових районах України після розгрому Хозарського каганату?

16. Який київський князь хотів перенести столицю своєї держави в Переяславець на Дунаї?

17. Коли відбулася битва під Доростолом?

18. Вкажіть роки князювання Володимира Великого в Києві.

19. Хто з київських князів відкрив язичницький пантеон богів?

20. У котрому році київський князь Володимир Великий прийняв християнство?

21. Який бог стояв на чолі пантеону слов’янських божеств запровадженого Володимиром Великим?

22. У якому місті київський князь Володимир Великий прийняв Християнство?

23. Вкажіть ім’я князя, що розпочав карбувати золоті та срібні монети?

24. У котрому році Володимир Великий приєднав до Київської держави Червенські міста

25. Уздовж яких річок було збудовано мережу оборонних споруд т.зв. ”змійових” валів?

26. Вкажіть роки правління Ярослава Мудрого в Києві.

27. За правління якого київського князя укладено збірник законів «Руська правда»?

28. Кого з київських князів прийнято називати «тестем Європи»?

29. За правління якого князя був збудований Софійський собор?

30. Хто з київських князів відвоював у поляків т.зв. Червенські міста?

31. Хто з Рюриковичів протягом 1019 – 1036 рр. був співправителем Київської Русі разом з Ярославом Мудрим?

32. У котрому році було засновано Печерський монастир у Києві?

33. Які кочові племена населяли українські степи в другій половині XI ст.?

34. Дайте визначення термінів «полюддя», «данина», «урок», «погост», «златник», «язичництво», «сеньйорат».

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 286; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.232.160 (0.115 с.)