Кір розрахунків за податками і платежами 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кір розрахунків за податками і платежамиЗавдання ревізора: 1) перевірити правильність обчислення податків і платежів; 2) своєчасність та повнота сплати.

Перевірці підлягає кожний вид податку і платежу.

До основних нетоварних розрах операцій належать розрах з бюджету за податками з обороту, з прибутків, з доходу працівників та інше.

Облік розрах з бюдж відобр на рах 64. Ревізор перевіряє правильність кореспонденцій в обліку розрах з бюдж.

У процесі ревізії вивчають акти перевірок проведених ДПС, пенсійним фондом, банком, крім того з’ясовують причини прострочення платежів за чий рах віднесена пеня, яких заходів вжито до винних осіб.

Основними джерелами інф для перевірки розрах з бюдж є: 1) довідки і розрахунки, декларації за окремими видами платежів; 2) виписки банків і додані до них док, про перерах належних сум у бюджет; 3) бухг записи на рах 64; 4) регістри синтетичного і аналітичного обліку, баланс та інші види фін звітності.

Особлива увага приділяється правильності розрах з податків.

Об’єктом оподаткування є балансовий прибуток платника податку, при цьому він оподатковується за базовою ставкою.

Для приховування прибутку або інших об’єктів оподаткування, суб’єкти підприємницької дія-сті у декларації відображають меншу суму.
Перевірка стану обліку та звітності

Тут відображаються основні недоліки в організації і методології обліку і звітності. Тут реєструються факти порушень Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. № 996, затверджених положень (стандартів) бухгалтерського обліку й фінансової звітності, нового Плану рахунків та Інструкції про його застосування; порушення встановлених правил і строків оформлення і зберігання документів.

Перевірка заходів щодо забезпечення збереження суспільної власності

Тут зазначаються такі недоліки в діяльності підприємства щодо забезпечення збереження власності:

- добір кадрів матеріально відповідальних осіб;

- надання щорічних відпусток, особливо матеріально відповідальним особам;

- своєчасне і якісне проведення інвентаризацій;

- стан контролю за дотриманням нормативів запасів товарно-матеріальних цінностей, своєчасністю й повнотою здавання виторгу, одержання й оприбуткування цінностей згідно з виданими дорученнями тощо.

Відображаються заходи щодо попередження нестач, розтрат і крадіжок.

З цього приводу складається довідка про результати перевірки обставин виникнення нестач і крадіжок на ____ фірмі за 20_рік, яка додасться до акта ревізії.

1. Кількість випадків і сума нестач за звітний рік і у порівнянні з попереднім роком.

2. Де виявлено нестачі й крадіжки.

3. Кількість і сума нестач, виявлених:

а) на підприємствах з бригадною матеріальною відповідальністю;

б) на підприємствах з індивідуальною матеріальною відповідальністю.

4. У кого виявлено нестачі:

а) в осіб, засуджених у минулому;

б) у скомпрометованих та осіб, що не заслуговують на довіру;

в) у непідготовлених працівників;

г) у недосвідчених молодих працівників (випускників шкіл, коледжів).

5. За який період роботи матеріально відповідальних осіб виявлено нестачі:

- до шести місяців;

- від 6 місяців до 1 року;

- від 1 до 2 років;

- від 2 до 3 років;

- понад 3 роки.

6. Причини виникнення нестач (порушення термінів інвентаризацій, не був у відпустці більше року, наднормативні запаси товарно-матеріальних цінностей, змова з бухгалтером тощо).

7. Ким виявлено нестачу (інвентаризаційною комісією, ревізором).

8. Дані про відшкодування матеріальних збитків і притягнення до відповідальності винних осіб.

Висновки і пропозиції за результатами ревізії

На підставі результатів ревізії ревізор готує висновки і пропозиції у вигляді проекту наказу, в яких узагальнює матеріали ревізії і дає оцінку встановленим фактам недоліків і порушень.

Висновки не мають бути докладним повторенням акта.

У них доцільно навести найважливіші факти з акта ревізії з посиланням на відповідні сторінки. Оцінка фактам дається у висновках об'єктивно.

Пропозиції за наслідками ревізії мають особливе значення для поліпшення фінансово-господарської діяльності підприємства. У них слід перерахувати заходи практичного характеру для усунення недоліків і порушень, встановлених ревізором, а також щодо попередження можливості їх повторення.

Пропозиції мають бути стислими, ясними та конкретними. У кожній пропозиції зазначається, шо має бути зроблено і як, строки виконання і відповідальні особи.

У пропозиціях не повинно бути загальних фраз, приміром, "домогтися поліпшення", "вжити невідкладних заходів" тощо, оскільки такі фрази унеможливлять перевірку виконання розроблених рекомендацій, які мають випливати з висновків.

Розроблені ревізором висновки і пропозиції за результатами ревізії подаються на розгляд керівнику організації, який призначив ревізію. Він ретельно перевіряє відповідність розроблених ревізором висновків матеріалам ревізії, встановлює реальність внесених пропозицій щодо ліквідації недоліків і порушень і приймає відповідне рішення щодо ліквідації встановлених зловживань, відшкодування заподіяної шкоди та притягнення винних до відповідальності.

Іноді ревізори знайомлять керівника і головного бухгалтера підприємства, де проводилася ревізія, з проектом наказу за результатами ревізії, а потім погоджують з ними пропозиції та строки їх виконання, що підвищує рівень вагомості висновків і пропозицій.

З метою здійснення контролю за відшкодуванням заподіяної шкоди ревізор складає відомість нарахувань, яка є додатком до акта ревізії

Планування контрольно-ревізійної роботи

Правильний підбір об'єктів і своєчасність проведення на них ревізій значною мірою впливають на ефективність роботи контролюючих органів. Для досягнення мети ревізій у контрольно-ревізійному відділі здійснюється планування роботи на півріччя, а з питань ревізії бюджетів місцевих Рад народних депутатів протягом року щоквартально.
Нормативне планування базується на ст.2 та ст.11 Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні», відповідно до яких органи державної ревізійної служби проводять ревізії та перевірки
за своєю ініціативою не частіше 1 разу в рік. Як правило, між черговими ревізіями чи перевірками має пройти не менше ніж 3 місяці.
Теми і об'єкти для ревізій (перевірок) включаються в плани контрольно-ревізійної роботи відповідно до річного плану основних питань економічної і контрольної роботи Головного контрольно-ревізійного управління України, на підставі рішень і вказівок обласного контрольно-ревізійного управління, вивчення звітних та інших даних про хід виконання державних та місцевих бюджетів, даних про стан справ щодо забезпечення збереження коштів і матеріальних цінностей, узагальнення матеріалів раніше проведених ревізій, на підставі скарг, заяв, звернень про фінансові порушення та зловживання, що надійшли від громадян, правоохоронних органів і органів місцевої влади.
Складаючи плани роботи, необхідно керуватися такою періодичністю проведення ревізій:
1) роботи сільських, селищних і міських Рад народних депутатів по виконанню бюджетів, кошторисів установ, що утримуються на їх бюджетах, комплексно проводяться не рідше 1 разу в рік.
2) виконання кошторисів бюджетних установ, що обслуговуються централізованими бухгалтеріями, а також ведуть самостійний облік - не рідше 1 разу в два роки. Ці ревізії проводяться працівниками місцевих фінансових органів, контрольно-ревізійних відділів у районах, містах спільно із працівниками відповідних відділів місцевих органів державної влади.
До планів роботи обов'язково долучаються:
1. Централізовані завдання та інші доручення доведені КРУ вищого рангу. При цьому планувати термін проведення ревізій чи перевірки за централізованим завданням треба таким чином, щоб мати не менше як 15 календарних днів для узагальнення і реалізації матеріалів ревізії і перевірок.
2. Доручення і завдання правоохоронних органів і податкових адміністрацій, які підписані, переважно, першими особами органів Прокуратури, МВС, СБУ, ДПА, їх структурних підрозділів та погоджені з контрольно-ревізійним управлінням.
Перевага у черговості виконання ревізій надається за зверненнями саме цим органам.
З метою недопущення скарг керівників підприємств про порушення принципів черговості і періодичності проведення ревізій і перевірок на одному підприємстві у контрольне ревізійному відділі ведеться облік і аналіз кількості проведених ревізій і перевірок пооб'єктно. Не планується проведення дріб'язкових, короткотривалих перевірок, а лише повних ревізій і перевірок фінансово-господарської діяльності.
У планах контрольно-ревізійної роботи необхідно також передбачити періодичні перевірки виконання рішень, пропозицій, вимог, прийнятих за результатами проведених ревізій.
У плані контрольно-ревізійної роботи вказують:
1) тему ревізії (перевірки);
2) назву об'єкта, його відомчу підпорядкованість;
3) підставу для включення в план (пункт, номер і дату листа КРУ або конкретного правоохоронного органу, податкової адміністрації);
4) ревізійний період (місяць і рік попередньої ревізії);
5) термін виконання (зазначено місяць, коли буде проводитись ревізія щодо виконання централізованих завдань ГоловКРУ, КРУ і т.д. і до якого числа місяця повинна бути надіслана відповідь за матеріалами ревізії);
6) планові затрати часу (тривалість ревізії в робочих днях, як правило, не більше ЗО робочих днів);
7) виконавці (планові затрати часу в робочих днях по кожному виконавцю).
Крім перерахованих реквізитів, в плані передбачені ще такі розділи:
А - ревізії і перевірки щодо виконання кошторисів бюджетної установи;
Б - ревізії і перевірки підприємств і організацій;
В - перевірка виконання наказів і рішень, що прийняті за результатами раніше проведених ревізій і перевірок;
Г - організаційна робота.
Зміни у план роботи контрольно-ревізійного відділу вносяться посадовими особами обласного контрольно-ревізійного управління на підставі обґрунтованого подання начальника контрольно-ревізійного відділу за місяць до закінчення поточного півріччя. У змінах вказується номер пункту плану, назва об'єкта, тема і тривалість ревізій, терміни проведення чи об'єкти яких підлягають зміні, та на що буде використано вивільнені людино-дні.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 486; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.134.110 (0.012 с.)