ТОП 10:

Операції комерційних банків на валютному ринкуНа сучасному етапі розвитку економічних відносин на валютному ринку існує низка учасників, діяльність яких є домінувальною і завдяки яким стає можливим ефективне функціонування цього ринку. Банки є основними суб’єктами валютного ринку, тому що саме в них відкривають і утримують валютні рахунки інші учасники ринку для здійснення потрібних конверсійних та депозитно-кредитних операцій у валюті.

 

На сьогодні у вітчизняній банківській діяльності валютні операції відіграють важливу роль, а тому банки виступають активними учасниками валютного ринку. Розвиток валютних операцій – досить актуальне питання, оскільки ці операції можуть бути не лише джерелом додаткового прибутку для банків, але й інструментом хеджування (страхування) валютного ризику, механізмом надання додаткових послуг клієнтам банку, значною мірою сприяти підтримці курсу національної валюти, виходу українських банків на міжнародний рівень, збільшенню надходжень до бюджету країни.
Існують різні види валютних операцій; їх класифікація базується на тому, що іноземна валюта може використовуватися як об'єкт (специфічний товар), так і відповідний інструмент, зокрема платіжний, розрахунковий, кредитний тощо, для обслуговування різних економічних операцій, у т. ч. торгових та неторгових.

Найпоширенішими видами валютних операцій, які здійснюються банками на валютному ринку, є такі: конверсійні операції - обмін однієї валюти на іншу, до яких відносяться касові, своп, арбітражні, ф’ючерсні, форвардні та опціонні; депозитно-кредитні операції - розміщення депозитів та надання міжбанківських позик у різних валютах.

Результати діяльності комерційних банків від операцій з іноземною валютою в певній мірі відображають стан інтегрованості та загальний стан України на міжнародному валютному ринку.

За останні три роки на валютному ринку України спостерігається підвищення активності його учасників як за операціями з купівлі, так і з продажу валюти.( табл. 1.2.3).

 

Таблиця 1.2.3

Результати від торгівлі іноземною валютою (тис.грн.)

Показники таблиці вказують на високі прибутки банків від операцій з іноземною валютою. У найбільшого банку України «Приватбанк» даний показник відповідає близько 40% від доходу у 2012 та близько 38% чистого прибутку у 2013 роках. Динаміка обраних даних відображає стан самих банків на ринку. Банки які розвиваються та нарощують свою клієнтську базу – відповідно мають позитивну динаміку.

На фоні негативних прогнозів міжнародного валютного фонду та ЄБРР, українці збільшували активність на валютному ринку. Насамперед це стосується купівлі нерухомого майна та автомобілів. Як відомо, розрахунки на даних ринках, проводяться в іноземній валюті, тому прибутки банків в даній сфері є значними.

Водночас у 2012 році комерційні банки стикнулися з такою проблемою як утримання стабільного валютного курсу (в тому числі за рахунок інтервенцій і адміністративних важелів), що дещо послабило девальваційні очікування і сприяло поверненню ресурсів в банківську систему. Динаміка валютного курсу представлена в табл. 2.2.3

 

 

Таблиця 2.2.3

Динаміка валютного курсу України

Успішна діяльність комерційного банку на валютних ринках значною мірою залежить від ефективності управління валютними ризиками та політики центральних банків, оскільки саме ними регулюється валютна діяльність через видачу письмових дозволів банкам на здійснення валютних операцій. За станом на 1 січня 2013 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 184 банки.

До методів валютного регулювання, які використовує НБУ, також відносяться : валютні інтервенції; девальвація та ревальвація валют; дисконтна (облікова) політика; управління валютними резервами (диверсифікація), валютні обмеження.

Згідно з даними НБУ, обсяг золотовалютних резервів країни на початок 2012 року склав 31,8 млрд. $ США при середньомісячному обігу міжбанківського валютного ринку за останній рік на рівні 28,4 млрд. $ США.

На сьогодні ситуація на валютному ринку країни залишається відносно стабільною. Разом з тим, враховуючи високу експорто- та імпорто-залежність економіки країни, а також високий рівень валютної складової в балансі банківської системи, зовнішні і внутрішні події можуть мати значний вплив на фінансовий стан банківського сегмента.

Тому першочерговими заходами для стабілізації валютного ринку повинні стати:

- посилення ролі валютних обмежень у системі валютного регулювання НБУ. Як один з варіантів – позбавлення банків ліцензій на здійснення операцій з іноземною валютою;

- можливість видачі валютних кредитів юридичним особам та посилення контролю за їх поверненням. Зокрема, не надавати валютні кредити установам, підприємствам, організаціям, які не мають постійної виручки в іноземній валюті;
- заборона будь-яких розрахунків на території України в іноземній валюті. Єдиним засобом платежу повинна стати національна валюта.

Таким чином, Україна повинна терміново провести економічні реформи, які відповідали б її статусу країни з ринковою економікою й відповідали б загальним тенденціям розвитку світових ринків. Тому першочерговим завданням є підвищення ліквідності й прозорості фінансового ринку України.

 

ВИСНОВКИ

 

Успішний розвиток валютних відносин можливий за умови існування особливого ринку, на якому можна вільно продати та купити валюту. Без такої можливості економічні контрагенти просто не змогли б реалізувати свої валютні відносини – не мали б іноземної валюти для здійснення своїх зовнішніх зобов’язань, не могли б перетворити одержану інвалютну виручку в національні гроші для виконання своїх внутрішніх зобов’язань. Такий ринок заведено називати валютним.

На сьогодні, спостерігається значне коливання валютного курсу, що провокується політичною ситуацією в Україні. З боку Національного банку України було здійснено певні кроки для стабілізації ситуації, проте в перспективі є необхідність залучати міжнародні аудиторські і консалтингові компанії для розвитку нових стратегій розвитку.

Для подальшого вдосконалення валютної системи України потрібно вирішити наступні проблемні завдання:

- прискорення ринкової трансформації, забезпечення фінансової стабільності та інтегрування України до Євросоюзу;

- відповідність умов кредитування та фінансової допомоги Україні міжнародними фінансовими інститутами;

- спрямування цих ресурсів на забезпечення економічного розвитку;

- мобілізація та ефективне використання внутрішніх фінансових ресурсів;

- дотримання економічного обґрунтування і загально визначених меж і порогів рівня зовнішньої заборгованості відповідно до міжнародних критеріїв платоспроможності держави та ін;

Для того, щоб привести гривню до стабільного функціонування не лише в короткотерміновому, а й довготривалому періоді, щоб максимально підвищити довіру до неї, Національному банку України необхідно зміцнити довіру до його діяльності, удосконалити та посилити систему комунікацій з громадськістю за допомогою більш детального роз'яснення цілей грошово-кредитної політики та заходів щодо їх досягнення. Таким чином він зможе отримати суспільну підтримку своїх дій, а, отже, формувати на ринку позитивні очікування.

6 травня Україна отримала близько 3,19 млрд дол в рамках дворічної кредитної програми stand-by, яку затвердила виконавча рада Міжнародного валютного фонду. Пізніше в МВФ зазначили, що припускають надання Україні іншого траншу кредиту stand-by на суму 1418000 дол. у липні.

Окрім 17 млрд доларів від МВФ на два роки, Україна відразу отримає 1 млрд доларів від США, який Мінфін України розраховує отримати 16 травня, 1,6 млрд євро від Євросоюзу до кінця поточного року і 1,5 млрд доларів від Світового банку.

Разом з тим політичні події, які відбуваються в Криму та на Сході України, згубно впливають на курс гривні. Тому найголовніше, щоб зараз всі ці проблеми були вирішені, і, можливо, після цього курс стабілізується на рівні 10,5-11 гривень за 1 долар.

Підводячи підсумок дослідженню валютної системи і валютного ринку, слід зазначити наступне: лібералізація ринку, зокрема валютного, повинна проводитися в умовах досягнутої макроекономічної стабільності, міцного валютно-фінансового положення країни, здорової і ефективно функціонуючої банківської системи. Реформи, що в цьому випадку проводяться, досягають своїх цілей, стають стимулом для розвитку зовнішньоекономічної діяльності і інтеграції національної економіки в систему світового господарства.

 

 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999 р. №679-XIV (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/679-14/

2. Закон України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” від 05.04.2001 р. №2346-ІІІ (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2346-14

3. Концепція запровадження нагляду (оверсайта) за платіжними системами в Україні, затв. Постановою Правління НБУ 15.09.2010 р. №426 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/v0426500-10

4. Проблеми стабільності національної грошової одиниці україни в сучасних умовах /Т.П.Бабійчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?

5. Балакіна Ю.Регулювання та нагляд (оверсайт) за платіжними системами в Україні: правовіоснови / Ю.Балакіна // Фінансово-кредитнадіяльність: проблеми теорії та практики. – 2013. – Вип. – С. 85 –93.

6. Барамія Вахтанг. Валютно-курсова політика країн з перехідною економікою(приклад України). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://disser.com.ua/contents/33673.html

7. Богдан Данилишин вірить у гривневу стабільність ПіК. Політика і культура 30.09.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pic.com.ua/bohdan-danylyshyn-viryt-u-hryvnevu-stabilnist.html

8. (Рис.3) Бохняк Н.І., Морозюк Д.І., Полагнин Д.Д.// Ефективність системи валютного регулювання в україні 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.confcontact.com/2012_05_25/7_bohnyak.php

9. Валютний курс і зовнішня торгівля: теоретичний та емпіричний аспекти взаємозв’язку / О.І. Береславська //Фінанси України. – 2014. – №3. – С. 66-76

10. (Рис.1) Гривня готує нові сюрпризи: прогноз курсу долара на 2014 рік// Вадим Бардась // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua-ekonomist.com/6336-grivnya-gotuye-nov-syurprizi-prognoz-kursu-dolara-na-2014-rk.html

11. Гроші і кредит. Конспект лекцій. Валютний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу: readbookz.com/book/108/2755.html

12. (Рис.4) Гнучкий режим курсоутворення: етапи запровадження та можливі наслідки для економічного розвитку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=70697

 

13. Жмурко Наталія. Визначальні фактори утворення валютного курсу держави як головного елементу реалізації її валютно-курсової політики//

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://rusnauka.com/28_OINXXI_2010/Economics/71895.doc.htm.

 

14. Звіт НБУ "Поточні тенденції валютного ринку за березень 2014 рік".

 

15. Звіт річний НБУ в 2012р схвалений Постановою НБУ від 12.04.2013р №136.

16. Івасів Б.С. Гроші та кредит: Підручник.-Вид. 3-тє,змін. й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, К.: Кондор,2008.-528 с.

17. Кравець В.О. Проблеми доларизації економіки України та напрями її зниження [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://libfor.com/index.php?newsid=115

 

18. Махаєва О. Оверсайт як функція центрального банку та концепція його введення в Україні / О. Махаєва // Вісник НБУ. – 2011. – №4. – С.18–22.

19. Міжнародні фінанси О. М. Мозговий, Т. Є. Оболенська, Т. В. Мусієць: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2011. — 557 с.

20. Офіційний сайт Національного банку України/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua

21. Пагута І.М. Оцінка валютно-курсової політики НБУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://libfor.com/index.php?newsid=2240

22. Полагнин Д.Д. Шляхи підвищення ефективності валютно-курсової політики України для забезпечення стабільності національної валюти
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvbdfa/2011_1/polahnyn.pdf

23. Поронко Андрій. Формування валютних курсів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua.coolreferat.com/Формування_валютних_курсів.

24. Проблеми валютно-курсової стабільності в Україні / Я.В. Белінська // Актуальні проблеми економіки. – 2011. №8. – С. 200-208

25. Система електронних платежів Національного банку України та діяльність банків України на ринку платіжних карток у 2013 році // Вісник НБУ. – 2014. – №3. – С.19–21.

26. (Рис.2) Стоянов Герман: Структурные изменения в розничном банковском бизнесе [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua-ekonomist.com/uploads/posts/2014-03

27. Структура депозитів банків України — 2013-FEB-01 12/03/2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bankografo.com/struktura-depozitiv-bankiv-ukrayini-2013-feb-01.html

28. Унинець-Ходаківська В. П., Костюкевич О. І., Лятамбор О. А. Ринок фінансових послуг: теорія і практика. Вид. 2-ге, доп. і перероб: Навчальний по-сібник. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 392 с.

29. Фундаментальні фактори коливання валютного курсу в Україні / Довгань О.В. // Наукові праці. – 2012. – №86. – С. 51-56

30. Цюп’як М. Л. //Україна та міжнародний валютний ринок: проблеми і перспективи /Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка"18.05.2013 р.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.1.126 (0.009 с.)