ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Цитати та бібліографічні посиланняЦитати з законодавчих актів держави, інструкцій та інших документів, монографій і т.д. слід виписувати з першоджерел, вони повинні повністю відповідати оригіналу. В кінці цитати або після формули має бути посилання на першоджерело.

При згадуванні в тексті точки зору певного автора на анализируемую в роботі проблему можливо два варіанти: пряме цитування (цитата береться в лапки) або опис основної ідеї своїми словами, але і в першому, і в іншому випадку обов'язково наявність посилання на автора.

Посилання на використані джерела оформляються із зазначенням порядкового номеру за списком використаних джерел у квадратних дужках.

 

Список використаних джерел

Список використаних джерел містить відомості про джерела, використані при написанні контрольної роботи.

Відомості про джерела слід розташовувати в алфавітному порядку з крапкою. Кожному джерелу присвоюється порядковий номер. При цьому на перше місце за ступенем важливості виносяться законодавчі та нормативні документи у такій послідовності і в алфавітному порядку:

- закони і постанови Верховної Ради України;

- укази Президента України;

- постанови Кабінету Міністрів України;

- нормативні акти міністерств і відомств.

За ними повинні йти всі інші матеріали (книги, статті тощо) строго в алфавітному порядку прізвищ авторів і заголовків творів друку.

У заголовку опису джерел не допускаються скорочення.

Нумерація в списку здійснюється арабськими цифрами з крапкою після них, причому нумерація наскрізна по всьому списку.

Кількість літературних джерел по контрольній роботі має бути не менше 10. Приклади оформлення літературних джерел - на сайті НУХТ: бібліотека.

 

Додатки

Програми розглядаються як продовження роботи. Кожен додаток має починатися з нової сторінки і мати заголовок. У правому верхньому куті над заголовком вказується слово «Додаток» і його позначення. Додатки слід позначати послідовно великими літерами. Наприклад. Додаток А.

У тексті повинні бути посилання на кожне додаток.

Згідно з ДСТУ 3008-95 в додатки виносять допоміжні матеріали: проміжні таблиці та розрахунки, первинні документи, ілюстрації допоміжного характеру, форми бухгалтерської і статистичної звітності.

Якщо в роботі один додаток, то він позначається як додаток А.

Якщо програма складається з однієї ілюстрації, однієї формули, одного рівняння, їх нумерують, наприклад. Рисунок A.1, таблиця А. 1, формула (B.1).

Додатки повинні мати спільну з іншою частиною роботи наскрізну нумерацію сторінок.

Стиль викладу

Виклад текстової частини повинно бути стилістично правильним. Застосування термінів повинно бути одноманітним. Якщо вводиться новий термін, то він повинен бути детально пояснений.

В тексті контрольної роботи слід уникати таких словосполучень: «я вважаю», «мною одержано», «на мою думку» та ін Рекомендується викладати безвідносно до автора дослідження.

Важливо дотримувати стислість і коректність стилю викладу, фрази повинні чітко формулювати ідеї автора.

Небажано переймати публіцистичний стиль викладу, характерний для газетних і журнальних статей, де допускаються емоційні коментарі автора.

Дуже важливі логіка викладу матеріалу. В контрольній роботі повинні розглядатися тільки питання, що мають безпосереднє відношення до аналізованої проблемі і впливають на висновок автора. Послідовність їх розкриття обумовлюється взаємозв'язком і внутрішньою логікою дослідження.

 


ІV. ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Виконання контрольної роботи з дисципліни «Міжнародна економіка» здійснюється виходячи із заданого варіанту. Номер варіанта відповідає порядковому номеру студента у списку групи.

Варіант 1

Сутність та взаємозв'язок категорій міжнародної економіки.

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-22; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.45.252 (0.005 с.)