ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Модуль 1. Сутність та основи розвитку міжнародної економікиЗМІСТ

 

 

Вступ……………………………………………………………………………..….3

І. Програма навчальної дисципліни…………………………………………….....5

ІІ. Вимоги до оформлення контрольної роботи………………………………..…9

2.1 Структура контрольної роботи……………………………………………..….9

2.2. Введення……………………………………………………………………..….9

2.3. Основна частина контрольної роботи…………………………………….…10

ІІІ. Правила оформлення текстової частини контрольної роботи……………...10

3.1 Загальні вимоги………………………………………………………….……..10

3.2 Заголовки структурних елементів роботи……………………………….…...11

3.3 Нумерація сторінок……………………………………………………….……11

3.4 Ілюстрації………………………………………………………………….……11

3.5 Таблиці…………………………………………………………………….……12

3.6 Формули…………………………………………………………………….…..12

3.7 Цитати та бібліографічні посилання……………………………………….….13

3.8 Список використаних джерел……………………………………………..…...13

3.9 Додатки…………………………………………………………………….……13

3.10 Стиль викладу…………………………………………………………….…...14

ІV. Варіанти контрольних робіт……………………………………………….…..15

V. Перелік питань для підготовки до іспиту з дисципіни «Міжнародна економіка»……………………………………………………………………….…. 20

 


ВСТУП

В даний час одним з найбільш помітних явищ в економічному житті України є бурхливий розвиток міжнародних економічних відносин.

В процесі формування ринкової економіки підприємства всіх сфер господарювання, незалежно від форм власності, отримали право самостійного виходу на міжнародний ринок. Це визначило потребу у фахівцях, які мають теоретичні знання і володіють практичними питаннями в галузі міжнародних економічних відносин.

Дисципліна «Міжнародна економіка» передбачає виклад основних питань теорії та практики світового господарства. Особлива увага приділяється вивченню понять і категорій, законів і принципів, рівнів і форм міжнародних економічних відносин, особливостей і закономірностей їх практичної реалізації.

Мета дисципліни - формування у студентів системи знань з теорії та практики міжнародних економічних відносин; набуття знань про особливості і закономірності міжнародних економічних відносин для практичної діяльності за фахом, а саме:

- набуття студентами знань з основних закономірностей, форм і механізмів регулювання міжнародних економічних відносин;

- формування у студентів розуміння впливу міжнародних економічних відносин на добробут країн, які беруть участь у міжнародному обміні;

- формування системи поглядів на процеси, які відбуваються в результаті формування міжнародних економічних відносин;

- вивчення проблем і завдань щодо інтеграції України у сучасну світову господарську систему.

Предмет навчальної дисципліни - економічні відносини, які виникають на міжнародному рівні між країнами-учасниками міжнародного поділу праці з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання життєвих благ; теоретичні та практичні аспекти міжнародної економічної взаємодії, їх вплив на розвиток світового господарства, окремих країн і сфер діяльності, механізми регулювання міжнародних економічних відносин.

Завдання навчальної дисципліни передбачають:

- розуміння студентами сутності світового господарства, вивчення його еволюції, факторів і рівнів розвитку, особливостей дії законів, закономірностей і принципів;

- уміння творчо аналізувати стан системи міжнародних економічних відносин, визначати проблеми і тенденції їх розвитку;

- засвоєння понятійного апарату, який застосовується в світовій господарській практиці;

- вивчення форм міжнародних економічних відносин, а саме: міжнародна торгівля; міжнародні валютні відносини; міжнародні фінансово-кредитні відносини; міжнародна міграція робочої сили; міжнародне виробниче співробітництво; міжнародний обмін технологіями;

- вивчення поняття і форми міжнародного бізнесу;

- вивчення особливостей міжнародної економічної інтеграції;

- вивчення діяльності міжнародних економічних організацій;

- обґрунтування об'єктивної закономірності інтегрування України в світовий економічний процес;

- набуття вмінь аналізувати й оцінювати світові господарські явища і процеси у контексті національних інтересів України.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- поняття та сутність міжнародних економічних відносин, їх значення і тенденції розвитку;

- особливості дії законів і закономірностей розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин;

- основні поняття та категорії міжнародних економічних відносин, зокрема: міжнародні економічні відносини, світове господарство, світовий ринок, міжнародний поділ праці, фактори виробництва, середовище міжнародних економічних відносин, рівні та форми міжнародних економічних відносин, міжнародна торгівля, експорт, імпорт, торговий режим, регулювання міжнародної торгівлі, національна та іноземна валюта, валютний курс, міжнародний рух капіталу, транснаціональна корпорація, міжнародні послуги, міжнародний туризм, міжнародна економічна інтеграція;

-поняття, сутність і особливості міжнародної торгівлі;

- базові теорії та моделі міжнародної торгівлі;

- регулювання міжнародної торгівлі товарами;

- поняття, сутність та особливості міжнародних валютних відносин;

- поняття, сутність та особливості міжнародних фінансово-кредитних відносин;

- поняття, сутність та особливості міжнародного виробничого і науково-технічного обміну;

- поняття, напрямки та специфіка міжнародної трудової міграції;

- поняття, сутність, закономірності та тенденції розвитку міжнародної

економічної інтеграції.

Студент повинен вміти:

- орієнтуватися в процесах, які відбуваються в сучасних міжнародних економічних відносинах;

- розраховувати та аналізувати показники міжнародної торгівлі: експорт, імпорт, торговельне сальдо, торговий оборот;

- відстежувати і аналізувати процеси, які відбуваються у фінансово-кредитній сфері;

- використовувати набуті знання для практичної діяльності.

 

 


І. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМА 10. Міжнародний кредит

Сутність та мотивація міжнародного кредиту. Необхідність виникнення та еволюція міжнародного кредиту.

Поняття міжнародного кредиту та його основні принципи. Різновиди міжнародного кредиту та їх характеристики. Тенденції сучасного міжнародного кредитного ринку.

Проблема зовнішньої заборгованості, шляхи та механізм її розв'язання. Кредитування експорту та імпорту: форми та методи. Україна у міжнародних кредитних відносинах .

Вступ

У вступі коротко викладають:

- оцінку сучасного стану проблеми, відзначаючи при цьому практично розв'язані задачі, існуючі прогалини знань у даній предметній галузі, провідні фірми та провідних вчених і фахівців;

- світові тенденції розв'язання поставлених задач;

- актуальність даної роботи та вихідні дані для її проведення;

- мету роботи та завдання дослідження;

В роботі повинна бути обґрунтована актуальність теми, сформульовані мета і завдання, вирішення яких необхідне для досягнення поставленої мети.

Крім того, у вступі можна охарактеризувати об'єкт дослідження, використану інформаційну базу, а також обґрунтувати структуру та логіку викладення матеріалу.

Основні вимоги до написання введення - стислість і завершеність формулювань.

 

Загальні вимоги

Залежно від особливостей і змісту контрольна робота оформляють у вигляді поєднань тексту, ілюстрацій, таблиць.

Роботу оформлюють на аркушах формату А4 (210×297 мм).

Контрольна робота виконується рукописним, машинописним або комп'ютерним способом на одній стороні аркуша білого паперу.

Друк тексту здійснюється 14 шрифтом через 1,5 інтервали з розрахунку не більше 40 рядків на сторінці.

Текст друкується чорним кольором однаковим по всій роботі.

Всі схеми, рисунки та графіки у тексті також виконуються чорним кольором, крім випадків, коли є необхідність у використанні декількох кольорів, наприклад, при використанні декількох графіків на одному рисунку.

Текст слід друкувати, дотримуючись наступні розміри полів аркуша: верхнє, нижнє і ліве - не менше 20 мм, праве - не менше 10 мм

При виконанні роботи необхідно дотримуватися рівномірну щільність, контрастність і чіткість зображення по всій роботі.

 

Нумерація сторінок

Сторінки слід нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізну нумерацію по всьому тексту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Титульний аркуш включають у загальну нумерацію сторінок роботи. Номер сторінки на титульному аркуші не проставляють, але вважають в загальний обсяг сторінок.

Ілюстрації і таблиці, розташовані на окремих сторінках, включають у загальну нумерацію сторінок роботи.

 

Ілюстрації

Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні бути дані посилання в роботі.

Ілюстрації повинні мати назву. Ілюстрація позначається словом «Рисунок ...», яке разом з назвою поміщають під ілюстрацією, наприклад, «Рисунок 3.1-Схема розміщення».

Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках.

Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, розділених крапкою, наприклад, 3.2 - другий рисунок третього розділу без крапки в кінці.

Посилання на раніше згадані ілюстрації дають з скороченими «дивись» (див. малюнок 2.1).

 

Таблиці

Таблиці є формою раціонального розміщення цифрового матеріалу.

Згідно з ДСТУ-3008-95 таблицю обмежують тільки верхньою лінією, над якою поміщають тематичний заголовок (заголовок таблиці). Якщо в документі більш однієї таблиці, їх нумерують арабськими цифрами в межах розділу, із зазначенням її номера. Наприклад, «Таблиця 2.1». Заголовок повинна мати кожна таблиця. В таблиці знак «№» не ставлять.

На всі таблиці дають посилання в тексті. При цьому слово «Таблиця» пишеться повністю, якщо вона не має номери і скорочено - якщо є номер. Наприклад: «... в табл. 2.1.». При перенесенні таблиці на інший аркуш повторюють шапку таблиці, а над таблицею пишуть «Продовження таблиці 2.1».

Одиниці вимірювання величин вказують або в заголовку, або в підзаголовках, окрему графу для одиниць не виділяють. Якщо всі показники, розміщені в таблиці, мають тільки одну одиницю вимірювання, наприклад, тис. грн., то її скорочене позначення показується над таблицею праворуч, якщо різні - заносять в таблицю.

Заголовки і підзаголовки граф вказуються в однині рядковими літерами, крім першої великої.

Таблицю розташовують після першого згадування про неї в тексті. Всі таблиці допоміжного характеру виносять у додатки.

 

Формули

Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються.

Формули та рівняння слід виділяти в окрему рядок посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів слід наводити безпосередньо під формулою в тій же послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта слід давати з нового рядка.

Перший рядок пояснення після формули починають зі слова «де» без двокрапки. Після пояснення в квадратних дужках дається посилання на джерело, з якого запозичена формула.

Формули та рівняння слід нумерувати арабськими цифрами в круглих дужках порядкової нумерації в межах розділу.

Приклад оформлення тексту, включає формулу:

Величина власних оборотних коштів розраховується за формулою

СОС = ОА - ТО, (3.5)

де СОС - власні оборотні кошти;

ОА - оборотні активи та витрати майбутніх періодів;

ТО - поточні зобов'язання та доходи майбутніх періодів [15, с. 127].

При цьому передбачається, що дана формула п'ята за порядком у розділі 3, а у списку літератури під номером 15 значиться Фінанси підприємств: Підручник для вузів/Під ред. Н.В. Колчиной. - М:ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 447 с.

 

Список використаних джерел

Список використаних джерел містить відомості про джерела, використані при написанні контрольної роботи.

Відомості про джерела слід розташовувати в алфавітному порядку з крапкою. Кожному джерелу присвоюється порядковий номер. При цьому на перше місце за ступенем важливості виносяться законодавчі та нормативні документи у такій послідовності і в алфавітному порядку:

- закони і постанови Верховної Ради України;

- укази Президента України;

- постанови Кабінету Міністрів України;

- нормативні акти міністерств і відомств.

За ними повинні йти всі інші матеріали (книги, статті тощо) строго в алфавітному порядку прізвищ авторів і заголовків творів друку.

У заголовку опису джерел не допускаються скорочення.

Нумерація в списку здійснюється арабськими цифрами з крапкою після них, причому нумерація наскрізна по всьому списку.

Кількість літературних джерел по контрольній роботі має бути не менше 10. Приклади оформлення літературних джерел - на сайті НУХТ: бібліотека.

 

Додатки

Програми розглядаються як продовження роботи. Кожен додаток має починатися з нової сторінки і мати заголовок. У правому верхньому куті над заголовком вказується слово «Додаток» і його позначення. Додатки слід позначати послідовно великими літерами. Наприклад. Додаток А.

У тексті повинні бути посилання на кожне додаток.

Згідно з ДСТУ 3008-95 в додатки виносять допоміжні матеріали: проміжні таблиці та розрахунки, первинні документи, ілюстрації допоміжного характеру, форми бухгалтерської і статистичної звітності.

Якщо в роботі один додаток, то він позначається як додаток А.

Якщо програма складається з однієї ілюстрації, однієї формули, одного рівняння, їх нумерують, наприклад. Рисунок A.1, таблиця А. 1, формула (B.1).

Додатки повинні мати спільну з іншою частиною роботи наскрізну нумерацію сторінок.

Стиль викладу

Виклад текстової частини повинно бути стилістично правильним. Застосування термінів повинно бути одноманітним. Якщо вводиться новий термін, то він повинен бути детально пояснений.

В тексті контрольної роботи слід уникати таких словосполучень: «я вважаю», «мною одержано», «на мою думку» та ін Рекомендується викладати безвідносно до автора дослідження.

Важливо дотримувати стислість і коректність стилю викладу, фрази повинні чітко формулювати ідеї автора.

Небажано переймати публіцистичний стиль викладу, характерний для газетних і журнальних статей, де допускаються емоційні коментарі автора.

Дуже важливі логіка викладу матеріалу. В контрольній роботі повинні розглядатися тільки питання, що мають безпосереднє відношення до аналізованої проблемі і впливають на висновок автора. Послідовність їх розкриття обумовлюється взаємозв'язком і внутрішньою логікою дослідження.

 


Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Варіант 5

Варіант 6

Варіант 7

Варіант 8

Варіант 9

Сутність та види квот.

Варіант 10

Сутність та види ліцензій.

Варіант 11

Сутність та види демпінгу.

Варіант 12

Варіант 13

Варіант 14

Варіант 15

Варіант 16

Варіант 17

Варіант 18

Варіант 19

Варіант 20

Варіант 21

Варіант 22

ЗМІСТ

 

 

Вступ……………………………………………………………………………..….3

І. Програма навчальної дисципліни…………………………………………….....5

ІІ. Вимоги до оформлення контрольної роботи………………………………..…9

2.1 Структура контрольної роботи……………………………………………..….9

2.2. Введення……………………………………………………………………..….9

2.3. Основна частина контрольної роботи…………………………………….…10

ІІІ. Правила оформлення текстової частини контрольної роботи……………...10

3.1 Загальні вимоги………………………………………………………….……..10

3.2 Заголовки структурних елементів роботи……………………………….…...11

3.3 Нумерація сторінок……………………………………………………….……11

3.4 Ілюстрації………………………………………………………………….……11

3.5 Таблиці…………………………………………………………………….……12

3.6 Формули…………………………………………………………………….…..12

3.7 Цитати та бібліографічні посилання……………………………………….….13

3.8 Список використаних джерел……………………………………………..…...13

3.9 Додатки…………………………………………………………………….……13

3.10 Стиль викладу…………………………………………………………….…...14

ІV. Варіанти контрольних робіт……………………………………………….…..15

V. Перелік питань для підготовки до іспиту з дисципіни «Міжнародна економіка»……………………………………………………………………….…. 20

 


ВСТУП

В даний час одним з найбільш помітних явищ в економічному житті України є бурхливий розвиток міжнародних економічних відносин.

В процесі формування ринкової економіки підприємства всіх сфер господарювання, незалежно від форм власності, отримали право самостійного виходу на міжнародний ринок. Це визначило потребу у фахівцях, які мають теоретичні знання і володіють практичними питаннями в галузі міжнародних економічних відносин.

Дисципліна «Міжнародна економіка» передбачає виклад основних питань теорії та практики світового господарства. Особлива увага приділяється вивченню понять і категорій, законів і принципів, рівнів і форм міжнародних економічних відносин, особливостей і закономірностей їх практичної реалізації.

Мета дисципліни - формування у студентів системи знань з теорії та практики міжнародних економічних відносин; набуття знань про особливості і закономірності міжнародних економічних відносин для практичної діяльності за фахом, а саме:

- набуття студентами знань з основних закономірностей, форм і механізмів регулювання міжнародних економічних відносин;

- формування у студентів розуміння впливу міжнародних економічних відносин на добробут країн, які беруть участь у міжнародному обміні;

- формування системи поглядів на процеси, які відбуваються в результаті формування міжнародних економічних відносин;

- вивчення проблем і завдань щодо інтеграції України у сучасну світову господарську систему.

Предмет навчальної дисципліни - економічні відносини, які виникають на міжнародному рівні між країнами-учасниками міжнародного поділу праці з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання життєвих благ; теоретичні та практичні аспекти міжнародної економічної взаємодії, їх вплив на розвиток світового господарства, окремих країн і сфер діяльності, механізми регулювання міжнародних економічних відносин.

Завдання навчальної дисципліни передбачають:

- розуміння студентами сутності світового господарства, вивчення його еволюції, факторів і рівнів розвитку, особливостей дії законів, закономірностей і принципів;

- уміння творчо аналізувати стан системи міжнародних економічних відносин, визначати проблеми і тенденції їх розвитку;

- засвоєння понятійного апарату, який застосовується в світовій господарській практиці;

- вивчення форм міжнародних економічних відносин, а саме: міжнародна торгівля; міжнародні валютні відносини; міжнародні фінансово-кредитні відносини; міжнародна міграція робочої сили; міжнародне виробниче співробітництво; міжнародний обмін технологіями;

- вивчення поняття і форми міжнародного бізнесу;

- вивчення особливостей міжнародної економічної інтеграції;

- вивчення діяльності міжнародних економічних організацій;

- обґрунтування об'єктивної закономірності інтегрування України в світовий економічний процес;

- набуття вмінь аналізувати й оцінювати світові господарські явища і процеси у контексті національних інтересів України.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- поняття та сутність міжнародних економічних відносин, їх значення і тенденції розвитку;

- особливості дії законів і закономірностей розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин;

- основні поняття та категорії міжнародних економічних відносин, зокрема: міжнародні економічні відносини, світове господарство, світовий ринок, міжнародний поділ праці, фактори виробництва, середовище міжнародних економічних відносин, рівні та форми міжнародних економічних відносин, міжнародна торгівля, експорт, імпорт, торговий режим, регулювання міжнародної торгівлі, національна та іноземна валюта, валютний курс, міжнародний рух капіталу, транснаціональна корпорація, міжнародні послуги, міжнародний туризм, міжнародна економічна інтеграція;

-поняття, сутність і особливості міжнародної торгівлі;

- базові теорії та моделі міжнародної торгівлі;

- регулювання міжнародної торгівлі товарами;

- поняття, сутність та особливості міжнародних валютних відносин;

- поняття, сутність та особливості міжнародних фінансово-кредитних відносин;

- поняття, сутність та особливості міжнародного виробничого і науково-технічного обміну;

- поняття, напрямки та специфіка міжнародної трудової міграції;

- поняття, сутність, закономірності та тенденції розвитку міжнародної

економічної інтеграції.

Студент повинен вміти:

- орієнтуватися в процесах, які відбуваються в сучасних міжнародних економічних відносинах;

- розраховувати та аналізувати показники міжнародної торгівлі: експорт, імпорт, торговельне сальдо, торговий оборот;

- відстежувати і аналізувати процеси, які відбуваються у фінансово-кредитній сфері;

- використовувати набуті знання для практичної діяльності.

 

 


І. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Сутність та основи розвитку міжнародної економіки

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-22; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.45.252 (0.024 с.)