ТОП 10:

Заголовки структурних елементів роботиТекст контрольної роботи поділяють на окремі підлеглі частини: розділи і вхідні в них підрозділи (параграфи), а при необхідності у складі параграфів виділяють більш дрібні структурні елементи-пункти. Основний рубрикою роботи є розділ. Зміст підрозділів конкретизує зміст розділів, зміст пунктів конкретизує зміст підрозділів (параграфів).

Всі структурні елементи контрольн6ой роботи повинні мати заголовки. При цьому заголовки формулюються таким чином, щоб вони коротко розкривали зміст розділу, підрозділу, пункту.

Заголовки розташовуються в середині рядка і друкуються прописними літерами без крапки в кінці. Підкреслювати заголовки і переносити слова не допускається. Не рекомендується також розміщувати найменування розділів в нижній частині сторінки, якщо після них немає тексту або розташований тільки один рядок тексту.

Відстань між заголовком і подальшим (попереднім) текстом має бути:

- при машинописному способі - не менше трьох інтервалів;

- при комп'ютерному способі - не менше двох термін

Абзацний відступ повинен бути однаковим по всьому тексту і дорівнює 5-ти знакам (15-17 мм).

Розділи, підрозділи (параграфи) слід нумерувати арабськими цифрами.

Підрозділи роботи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу, а пункти - у межах кожного підрозділу, (параграфа).

Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, розділених крапкою.

Наприклад, нумерація підрозділу - 1.1; 1.2 і т.д. пункту - 1.1.1; 1.2.1 і т.д.

В кінці номера підрозділу (параграфа) або номера пункту крапка не ставиться.

 

Нумерація сторінок

Сторінки слід нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізну нумерацію по всьому тексту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Титульний аркуш включають у загальну нумерацію сторінок роботи. Номер сторінки на титульному аркуші не проставляють, але вважають в загальний обсяг сторінок.

Ілюстрації і таблиці, розташовані на окремих сторінках, включають у загальну нумерацію сторінок роботи.

 

Ілюстрації

Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні бути дані посилання в роботі.

Ілюстрації повинні мати назву. Ілюстрація позначається словом «Рисунок ...», яке разом з назвою поміщають під ілюстрацією, наприклад, «Рисунок 3.1-Схема розміщення».

Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках.

Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, розділених крапкою, наприклад, 3.2 - другий рисунок третього розділу без крапки в кінці.

Посилання на раніше згадані ілюстрації дають з скороченими «дивись» (див. малюнок 2.1).

 

Таблиці

Таблиці є формою раціонального розміщення цифрового матеріалу.

Згідно з ДСТУ-3008-95 таблицю обмежують тільки верхньою лінією, над якою поміщають тематичний заголовок (заголовок таблиці). Якщо в документі більш однієї таблиці, їх нумерують арабськими цифрами в межах розділу, із зазначенням її номера. Наприклад, «Таблиця 2.1». Заголовок повинна мати кожна таблиця. В таблиці знак «№» не ставлять.

На всі таблиці дають посилання в тексті. При цьому слово «Таблиця» пишеться повністю, якщо вона не має номери і скорочено - якщо є номер. Наприклад: «... в табл. 2.1.». При перенесенні таблиці на інший аркуш повторюють шапку таблиці, а над таблицею пишуть «Продовження таблиці 2.1».

Одиниці вимірювання величин вказують або в заголовку, або в підзаголовках, окрему графу для одиниць не виділяють. Якщо всі показники, розміщені в таблиці, мають тільки одну одиницю вимірювання, наприклад, тис. грн., то її скорочене позначення показується над таблицею праворуч, якщо різні - заносять в таблицю.

Заголовки і підзаголовки граф вказуються в однині рядковими літерами, крім першої великої.

Таблицю розташовують після першого згадування про неї в тексті. Всі таблиці допоміжного характеру виносять у додатки.

 

Формули

Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються.

Формули та рівняння слід виділяти в окрему рядок посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів слід наводити безпосередньо під формулою в тій же послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта слід давати з нового рядка.

Перший рядок пояснення після формули починають зі слова «де» без двокрапки. Після пояснення в квадратних дужках дається посилання на джерело, з якого запозичена формула.

Формули та рівняння слід нумерувати арабськими цифрами в круглих дужках порядкової нумерації в межах розділу.

Приклад оформлення тексту, включає формулу:

Величина власних оборотних коштів розраховується за формулою

СОС = ОА - ТО, (3.5)

де СОС - власні оборотні кошти;

ОА - оборотні активи та витрати майбутніх періодів;

ТО - поточні зобов'язання та доходи майбутніх періодів [15, с. 127].

При цьому передбачається, що дана формула п'ята за порядком у розділі 3, а у списку літератури під номером 15 значиться Фінанси підприємств: Підручник для вузів/Під ред. Н.В. Колчиной. - М:ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 447 с.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-22; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.201.9.19 (0.006 с.)