Вибір та затвердження теми магістерської роботи 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вибір та затвердження теми магістерської роботи 

Тематика магістерських робіт складається провідними викладачами кафедри відповідно до переліку дисциплін екологічної спеціалізації магістерської підготовки, обговорюється та затверджується на засіданні кафедри.

Тематика магістерських робіт оновлюється щорічно з врахуванням актуальності тем, стану наукових досліджень, у зв’язку з виникненням нових проблем наукового та практичного характеру, пов’язується з напрямками науково-дослідної роботи університету та кафедри, рекомендаціями, побажаннями та на замовлення органів державної влади та місцевого самоврядування.

Студент може самостійно сформулювати та запропонувати тему магістерської роботи. Відповідними аргументами можуть виступати: зв'язок теми з професійною діяльністю, необхідність продовження дослідження теми магістерської роботи, виконання інших студентських досліджень тощо.

Всі теми вносяться в наказ по університету за підписом ректора університету та можуть бути змінені лише у виключному випадку.

При цьому назва роботи повинна бути по можливості короткою, складатись з одного речення, відповідати обраній спеціальності та вказувати на мету магістерського дослідження. Не слід в назві використовувати ускладнену термінологію псевдонаукового характеру. Треба уникати назв, що починаються зі слів “Дослідження питання...”, “Матеріали до вивчення...”, “До питання...”, “Характеристика …”, “Огляд …” і ін., в яких не відбито в достатній мірі суть проблеми.

При виборі теми необхідно враховувати, що не допускається виконання магістерської роботи за однією і тією ж темою двома та більше студентами протягом одного року навчання, в тому числі за різними формами навчання. Тому слід проконсультуватись на випускаючій кафедрі з приводу вже обраних тем магістерських робіт.

До вибору теми магістерської роботи студенту варто підійти максимально відповідально, оскільки від цього залежить успішне написання роботи в цілому. Тому студенту, обираючи тему магістерської роботи, варто:

Ø врахувати власні інтереси, нахили, здібності, попередні наукові напрацювання, характер професійної діяльності або перспективи майбутнього працевлаштування;

Ø переглянути каталоги наукової літератури, визначити наявність необхідних публікацій у періодичних виданнях, загальний стан дослідження за обраною темою;

Ø з’ясувати прикладний аспект проблеми, наявність наукових досліджень та розробок за темою роботи.

Вже на стадії вибору теми студент може консультуватись з науково-педагогічними працівниками кафедри щодо теми, добору необхідної літератури, лабораторної бази та інших питань.

Після вибору теми магістерської роботи студент подає на кафедру екології заяву на ім’я завідувача кафедри, в якій просить затвердити тему, а також може запропонувати свою кандидатуру наукового керівника (див. Додаток А). Остаточне рішення про призначення наукового керівника приймає кафедра, для якої прохання студента носить рекомендаційний характер.

Затвердження тем та наукових керівників за пропозицією кафедри здійснюється наказом по університету.

Після затвердження теми магістерської роботи та призначення наукового керівника студент приступає до її виконання.

 

2.2. Попереднє ознайомлення з літературою, визначення предмету та меж дослідження, складання плану роботи

 

Ознайомлення з літературою включає опрацювання відповідних розділів підручників та навчальних посібників, роботу з бібліографічними довідниками, бібліотечними каталогами, збірниками періодичних видань та іншою літературою. При цьому слід звертати увагу і на роботи, написанні у суміжних галузях, що дозволить провести у подальшому порівняльний аналіз відповідних положень, а також використати додаткові методики дослідження. Бажано в ході такої попередньої роботи занотовувати відомості щодо авторів і назв тих наукових праць, що зацікавили, рік і місце їх опублікування, загальну кількість сторінок, їхні шифри. Це збереже час при написанні роботи та оформленні остаточного списку використаних джерел.

Для добору матеріалу доцільно використовувати ресурси таких наукових бібліотек, як Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (м. Київ), Національна парламентська бібліотека України (м. Київ), Бібліотека Верховної Ради України, Бібліотека Національної академії наук України, Наукова бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ), Наукова бібліотека Національного аграрного університету, Науково-технічна бібліотека Вінницького державного технічного університету, Наукова бібліотека Донецького національного університету.

Слід врахувати, що більша частина бібліотек допускають до користування своїми фондами осіб, які подають відповідне клопотання з місця навчання або роботи. Зразок оформлення такого клопотання див. Додаток Б.

Результатом проведеної роботи має стати складання систематизованого списку бібліографії з теми магістерської роботи, який у подальшому повинен постійно уточнюватись та доповнюватись.

Визначення предмета та меж дослідження має на меті з’ясування та встановлення кола питань, які мають бути в ній розглянуті. Зміст роботи не має виходити за межі теми, разом з тим, сукупність питань, які будуть досліджуватись, повинна в повній мірі її розкрити.

Результатом цього етапу має бути складений у встановленій формі та погоджений з керівником план магістерської роботи, розбитий на розділі та підрозділи. План роботи має відображати її структуру, під якою розуміється порядок компонування і взаємозв’язок окремих її частин.

Назви розділів (підрозділів) роботи не можуть дослівно повторювати назву магістерської роботи.

Разом з планом студент погоджує з науковим керівником календарний графік виконання магістерської роботи, в якому визначаються терміни подачі на перевірку окремих структурних частин роботи та (або) роботи в цілому.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; просмотров: 288; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.186.30 (0.01 с.)